Tapılan ümumi test sayı : 28

"Təki sənin arzuların çin olaydı" cümləsində ədatın hansı növü işlənmişdir?
A) dəqiqləndirici
B) arzu
C) qüvvətləndirici
D) əmr
E) məhdudlaşdırıcı
Eyni üzlə bağlı olub, eyni suala cavab verən bərabərhüquqlu üzvlər necə adlanır?
A) həmcins üzvlər
B) xitab
C) əlavələr
D) ara sözlər
E) əlavə sözlər
Xüsusiləşmiş tamamlıq və zərfliklərdən sonra hansı durğu işarəsi qoyulur?
A) nöqtəli vergül
B) vergül
C) vergül, tire
D) iki nöqtə
E) tire
Səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin:
A) Divarı nəm yıxar, insanı qəm.
B) Gah külək əsir, gah da yağış yağır.
C) Gecə fikir, gündüz fikir,
 Nə yurd salır, nə ev tikir.
D) Çox dedim, az eşitdi.
E) Sel gəldi, sular bənd-bərəni yuyub apardı.
Qapalı saitlərin sırasını göstərin:
A) a, o, ö, ü
B) o, u, ö, ü
C) ı, i, u, ü
D) ə, i, e, ö, ü
E) a, ı, o, u
Köməkçi nitq hissələrinə xas olan xüsusiyyətlərdən biri yanlışdır:
A) ayrılıqda cümlə üzvü kimi işlənmir;
B) leksik mənası yoxdur.
C) şəkilçi qəbul etmir;
D) heç bir suala cavab olmur;
E) qrammatik mənaya malik olmur;
Hansı cərgə yalnız Azərbaycan mənşəli sözlərdən ibarətdir?
A) şirin, maqnitofon, eynək
B) gəlin, qızıl, sevgi
C) vərəq, səhifə, müalicə
D) açar, dəhliz, şüur
E) şüşə, buldozer, fəsil
Düzəltmə isimlərin sırasını göstərin:
A) köməkçi, dadlı, qabaqcıl
B) gözəllik, otlaq, təmirçi
C) balaca, qaçağan, dəmirçi
D) qızğın, meşəlik, alma
E) dağlıq, qurucu, kəskin
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top