Tapılan ümumi test sayı : 30

S.Ə.Şirvani öz əsərlərini daha çox hansı qəzetdə dərc etdirib?
A) "Şərqi-Rus", "Kavkaz"
B) "Əkinçi", "Ziya"
C) "Kavkaz", "Kaspi"
D) "İrşad", "Əxtər"
E) "Kəşkül", "Həqiqət"
M.Hüseynin sadalanan əsərlərindən biri faciə janrında yazılmışdır:
A) "Qara daşlar"
B) "Tərlan"
C) "Yeraltı çaylar dənizə axır"
D) "Abşeron"
E) "Cavanşir"
"Kitabi-Dədə Qorqud" əsəri ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Boylarda əksini tapan hadisələr oğuzların dastana çevrilmiş tarixidir.
B) Boyların finalı bir-biri ilə eynidir, ozanın tərifi və xeyir-duası ilə tamamlanır.
C) On iki boyun hər birinin öz mövzusu, surətlər aləmi, süjet xətti var.
D) Təpəgöz və Dəli Domrulla bağlı hadisələr əfsanəvi,qalan boylar isə tarixi səciyyə daşıyır.
E) Bütün əhvalatlar Salur Qazanın adı ilə əlaqələndirilir
M.F.Axunzadənin maarifçi ideyalarını əks etdirən ən məşhur dram əsəri:
A) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
B) "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
C) "Hekayəti-vəziri-xani Lənkəran"
D) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
E) "Hekayəti-müsyö Jordab və dərviş Məstəli şah"
Y.V.Çəmənzəminlinin "Qan içində" romanından götürülmüş
"... , bizi hara aparırlar?
Oğlu sərzənişli bir səslə:
-Ağa, -dedi, -bir çoxlarını sən bu yolla həmin yerə aparırlar"
parçasındakı üç nöqtənin yerində kimin adı yazılmalıdır?
A) Vidadi
B) Səfər
C) Qasım ağa
D) İbrahim xan
E) Vaqif
C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" pyesində qaldırılan məsələlər son nəticədə hansı obraz üzərində mərkəzləşir?
A) Zəhrabəyim ana
B) Gülbahar
C) Mirzə Məhəmmədəli
D) Rüstəm bəy
E) Səməd Vahid
Hansı janrda yazılmış əsərlər məzmuna görə minacat, nət, mədhiyyə, fəxriyyə kimi növlərə bölünür?
A) müxəmməs
B) qəsidə
C) tuyuğ
D) poema
E) qitə
M.Füzulinin aşağıdakı beytində işlənmiş məcazın növlərini göstərin:
"Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı?!
Fələklər yandı ahımdan, Muradın Şəmi yanmazmı?!"
1. təkrir          2. litota            3. bədii sual
4. təşbeh       5. mübaliğə 
A) 2, 4
B) 2, 3
C) 1, 4
D) 3, 5
E) 3, 4
Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasında
"Ustamız bilirdi hər bir peşəni,
Mənə qələm verdi, ona tişəni" misraları ilə Şapur kimi nişan verir?
A) Şiruyəni
B) Fərhadı
C) Xosrovu
D) Büzürgümidi
E) Şirini
Hansı sənətkar yaradıcılığında əruzla yanaşı, heca vəznindən də istifadə etmişdir:
A) S.Ə.Şirvani
B) M.Füzuli
C) İ.Nəsimi
D) İ.Həsənoğlu
E) Xətai
Verilmiş sözlərdən neçəsi çoxmənalıdır?
almaq, qaş, səyyah, göz, qar, şer, sahil
A) altı
B) iki
C) beş
D) üç
E) dörd
"Toplantı iştirakçıları tədbirlərin sonunda el ağsaqqalı Əli kişinin təkliflərini dinlədilər" cümləsində yiyəlik halda olan neçə isim işlənmişdir?
A) 4
B) 5
C) 3
D) 1
E) 2
Yalnız sinonimlərdən ibarət cərgəni göstərin:
A) adam, insan, xalq
B) ata, ana, bacı
C) od, günəş, tüstü
D) böyük, yekə, nəhəng
E) səmərəli, səliqəli, ləzzətli
"Şagirdlərin imtahan  göstəriciləri sevindiricidir" cümləsində hansı cümlə üzvləri işlənmişdir?
A) mübtəda, zərflik, xəbər
B) təyin, tamamlıq, xəbər
C) mübtəda, xəbər
D) təyin, mübtəda, xəbər
E) zərflik, tamamlıq, xəbər
"Nənə" sözünü hallandırdıqda hansı halda yazılışı ilə deyilişi fərqlənir?
A) yerlik
B) təsirlik
C) yönlük
D) yiyəlik
E) çıxışlıq
"Hamımızın məqsədi odur ki, respublikamızda əmin-amanlıq olsun" tabeli mürəkkəb cümləsindəki budaq cümlənin növünü göstərin:
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) təyin budaq cümləsi
C) zaman budaq cümləsi
D) mübtəda budaq cümləsi
E) xəbər budaq cümləsi
Sadalanan türk dillərindən yalnız biri Azərbaycan dilinin də daxil olduğu  oğuz qrupuna aiddir:
A) qazax
B) qırğız
C) türkmən
D) özbək
E) tatar
Hansı sözün yazılışı səhvdir?
A) birbaşa
B) birdəfəlik
C) birəbeş
D) bir-bir
E) birdən-birə
"Dörd aydır oğlunu görməyən ana ondan məktub aldığı üçün sevinirdi" cümləsində zərfliyin hansı məna növü işlənmişdir?
A) səbəb
B) zaman
C) təzri-hərəkət
D) məqsəd
E) kəmiyyət
Hansı cümlədə feli sifət tamamlıq yerində işlənmişdir?
A) Görüləcək işi sabaha qoyma.
B) Müsabiqədə qalib çıxan şagirdlər mükafatlandırıldı.
C) Baxdığın kitablar çox maraqlıdır.
D) İşləyəni qiymətləndirmək lazımdır.
E) Yarışda yer tutanlar çox sevinirdilər.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top