Tapılan ümumi test sayı : 30

S.Ə.Şirvani öz əsərlərini daha çox hansı qəzetdə dərc etdirib?
A) "Əkinçi", "Ziya"
B) "Kavkaz", "Kaspi"
C) "İrşad", "Əxtər"
D) "Şərqi-Rus", "Kavkaz"
E) "Kəşkül", "Həqiqət"
M.Hüseynin sadalanan əsərlərindən biri faciə janrında yazılmışdır:
A) "Yeraltı çaylar dənizə axır"
B) "Tərlan"
C) "Qara daşlar"
D) "Cavanşir"
E) "Abşeron"
"Kitabi-Dədə Qorqud" əsəri ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Boyların finalı bir-biri ilə eynidir, ozanın tərifi və xeyir-duası ilə tamamlanır.
B) Bütün əhvalatlar Salur Qazanın adı ilə əlaqələndirilir
C) On iki boyun hər birinin öz mövzusu, surətlər aləmi, süjet xətti var.
D) Təpəgöz və Dəli Domrulla bağlı hadisələr əfsanəvi,qalan boylar isə tarixi səciyyə daşıyır.
E) Boylarda əksini tapan hadisələr oğuzların dastana çevrilmiş tarixidir.
M.F.Axunzadənin maarifçi ideyalarını əks etdirən ən məşhur dram əsəri:
A) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
B) "Hekayəti-Molla İbrahimxəlil kimyagər"
C) "Hekayəti-vəziri-xani Lənkəran"
D) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
E) "Hekayəti-müsyö Jordab və dərviş Məstəli şah"
Y.V.Çəmənzəminlinin "Qan içində" romanından götürülmüş
"... , bizi hara aparırlar?
Oğlu sərzənişli bir səslə:
-Ağa, -dedi, -bir çoxlarını sən bu yolla həmin yerə aparırlar"
parçasındakı üç nöqtənin yerində kimin adı yazılmalıdır?
A) Vaqif
B) Səfər
C) Qasım ağa
D) İbrahim xan
E) Vidadi
C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" pyesində qaldırılan məsələlər son nəticədə hansı obraz üzərində mərkəzləşir?
A) Rüstəm bəy
B) Gülbahar
C) Mirzə Məhəmmədəli
D) Səməd Vahid
E) Zəhrabəyim ana
Hansı janrda yazılmış əsərlər məzmuna görə minacat, nət, mədhiyyə, fəxriyyə kimi növlərə bölünür?
A) qitə
B) tuyuğ
C) qəsidə
D) müxəmməs
E) poema
M.Füzulinin aşağıdakı beytində işlənmiş məcazın növlərini göstərin:
"Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı?!
Fələklər yandı ahımdan, Muradın Şəmi yanmazmı?!"
1. təkrir          2. litota            3. bədii sual
4. təşbeh       5. mübaliğə 
A) 3, 5
B) 3, 4
C) 2, 4
D) 1, 4
E) 2, 3
Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasında
"Ustamız bilirdi hər bir peşəni,
Mənə qələm verdi, ona tişəni" misraları ilə Şapur kimi nişan verir?
A) Şiruyəni
B) Büzürgümidi
C) Xosrovu
D) Fərhadı
E) Şirini
Hansı sənətkar yaradıcılığında əruzla yanaşı, heca vəznindən də istifadə etmişdir:
A) Xətai
B) M.Füzuli
C) İ.Nəsimi
D) İ.Həsənoğlu
E) S.Ə.Şirvani
Verilmiş sözlərdən neçəsi çoxmənalıdır?
almaq, qaş, səyyah, göz, qar, şer, sahil
A) dörd
B) iki
C) üç
D) beş
E) altı
"Toplantı iştirakçıları tədbirlərin sonunda el ağsaqqalı Əli kişinin təkliflərini dinlədilər" cümləsində yiyəlik halda olan neçə isim işlənmişdir?
A) 5
B) 1
C) 4
D) 3
E) 2
Yalnız sinonimlərdən ibarət cərgəni göstərin:
A) od, günəş, tüstü
B) ata, ana, bacı
C) böyük, yekə, nəhəng
D) səmərəli, səliqəli, ləzzətli
E) adam, insan, xalq
"Şagirdlərin imtahan  göstəriciləri sevindiricidir" cümləsində hansı cümlə üzvləri işlənmişdir?
A) təyin, mübtəda, xəbər
B) zərflik, tamamlıq, xəbər
C) mübtəda, zərflik, xəbər
D) təyin, tamamlıq, xəbər
E) mübtəda, xəbər
"Nənə" sözünü hallandırdıqda hansı halda yazılışı ilə deyilişi fərqlənir?
A) təsirlik
B) çıxışlıq
C) yiyəlik
D) yönlük
E) yerlik
"Hamımızın məqsədi odur ki, respublikamızda əmin-amanlıq olsun" tabeli mürəkkəb cümləsindəki budaq cümlənin növünü göstərin:
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) təyin budaq cümləsi
C) zaman budaq cümləsi
D) xəbər budaq cümləsi
E) mübtəda budaq cümləsi
Sadalanan türk dillərindən yalnız biri Azərbaycan dilinin də daxil olduğu  oğuz qrupuna aiddir:
A) tatar
B) qırğız
C) özbək
D) qazax
E) türkmən
Hansı sözün yazılışı səhvdir?
A) birbaşa
B) birəbeş
C) birdən-birə
D) bir-bir
E) birdəfəlik
"Dörd aydır oğlunu görməyən ana ondan məktub aldığı üçün sevinirdi" cümləsində zərfliyin hansı məna növü işlənmişdir?
A) kəmiyyət
B) təzri-hərəkət
C) məqsəd
D) zaman
E) səbəb
Hansı cümlədə feli sifət tamamlıq yerində işlənmişdir?
A) Baxdığın kitablar çox maraqlıdır.
B) İşləyəni qiymətləndirmək lazımdır.
C) Müsabiqədə qalib çıxan şagirdlər mükafatlandırıldı.
D) Görüləcək işi sabaha qoyma.
E) Yarışda yer tutanlar çox sevinirdilər.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top