Tapılan ümumi test sayı : 28

Aşıq Ələsgərin "Görmədim" qoşması nəyə həsr edilmişdir?
A) Gözəllərin tərifinə
B) Tərbiyəvi-didaktik məsələlərə
C) Təbiət gözəlliklərinin təsvirinə
D) Məhəbbətin tərənnümünə
E) İctimai eyiblərin tənqidinə
Q.Zakirin "Eylər" müxəmməsi ilə M.P.Vaqifin hansı şeri arasında məzmunca müəyyən oxşarlıq vardır?
A) "Bax"
B) "Bayram oldu"
C) "Durnalar"
D) "Hayıf ki, yoxdur"
E) "Görmədim"
Şerin müəllifi kimdir?
Yazmaram, ürəyim sizi anmasa,
Sizin eşqinizlə alovlanmasa.
El kəsib qarşımı burdaca sordu:
Gözdən yaş çıxarmı ürək yanmasa?!
A) H.Cavid
B) S.Vurğun
C) M.Müşfiq
D) A.İldırım
E) S.Rüstəm
M.F.Axundovun "Aldanmış kəvakib" povestinin əsas ideyası:
A) şah mütləqiyyətinin tənqidi
B) avamlıq və mədəniyyətsizliyin tənqidi
C) mövhumat və cəhalətin tənqidi
D) yaltaqlığın və ikiüzlülüyün  tənqidi
E) münəccimliyin tənqidi
Nizami Gəncəvinin aşağıdakı misraları kimin dilindən deyilmişdir?
Ey cəsur padişah, eşq olsun sənə!
Elçilik edirsən özün özünə ...
Bir elçi deyilsən, hökm verəsən,
Göndərilmiş deyil, sən göndərənsən!
A) Nüşabənin
B) Məhinbanunun
C) Şirinin
D) Leylinin
E) Fitnənin
C.Məmmədquluzadənin "Poçt qutusu" hekayəsində müəllifin əsas fikri nədir?
A) yeniliyinə qarşı çıxanların tənqidi
B) geriliyin və avamlığın tənqidi
C) dinin və fanatizmin tənqidi
D) varlıların zülmünü, yoxsulların ağır həyatını əks etdirmək
E) yerli hakimlərin tənqidi
İ.Nəsiminin hansı şerində lirik qəhrəman öz sevgilisini bütün dünyaya qarşı qoyur, onun vüsalını öz dərdinin dərmanı bilir, özgə dava-dərmanı rədd edir?
A) "Ağrımaz"
B) "Dilbəra, mən səndən ayrı..."
C) "Üzünü məndən nihan etmək dilərsən..."
D) "Sığmazam"
E) "Nədir?"
Saray ədəbiyyatının əsas janrı:
A) poema
B) tuyuğ
C) rübai
D) qəsidə
E) qitə
Azərbaycan ədəbiyyatında ilk tarixi-fəlsəfi roman hansıdır?
A) "Yeraltı çaylar dənizə axır..."
B) "Gələcək gün"
C) "Studentlər"
D) "Dumanlı Təbriz"
E) "Qızlar bulağı"
"Gözlərindi nərgiz, qaşlarındı yay,
Heç növcavan ola bilməz sənə tay"
nümunəsində I misrada hansı bədii ifadə vasitəsi işlənmişdir?
A) metonimiya
B) simvol
C) metafora
D) təşbeh
E) epitet
"Ki" ədatı hansı cümlədə işlənmişdir?
A) Şəhərdəki evinizə baş çəksin.
B) Biz ki belə deməmişdik.
C) Səhərki külək çox güclü idi.
D) Dünənki zəlzələnin gücü 4 bal imiş.
E) Eşitdim ki, bu gün gələ bilməyəcəksən.
Asılı tərəfi düzəltmə sifətlə ifadə olunmuş I növ təyini söz birləşməsini göstərin:
A) çətin məsələ
B) dairəvi stol
C) ipək parça
D) danışılan əhvalat
E) görüləsi iş
Hansı sözdə səs və hərflərin sayı bərabərdir?
A) neftçi
B) şüar
C) bais
D) saat
E) zəif
Hansı sırada bütün sözlər orfoqrafik cəhətdən düzgün yazılmışdır?
A) evlad, nümunəvi, hammal
B) məziyət, tövsiyyə, camaat
C) zərflik, mübtadə, şosse
D) aksioma, məşhur, iyid
E) əsəbiləşmək, sui-qəsd, Füzuli
İsimlərdən birinə saitlə başlayan şəkilçi artırıldıqda ikinci hecadakı sait düşmür:
A) şəkil
B) üfüq
C) fikir
D) səbir
E) abır
"Elələri də olur ki, pisin pisliyini, yaxşının yaxşılığını tez unudur" cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) təyin budaq cümləsi
B) tamamlıq budaq cümləsi
C) məqsəd budaq cümləsi
D) mübtəda budaq cümləsi
E) xəbər budaq cümləsi
Vasitəsiz nitqli cümlənin sxemini müəyyənləşdirin:
A) M:"V?"
B) M: "V",-m.
C) "V,-M,-v".
D) "V",-m.
E) "V!"-M.
Hansı cümlənin xəbəri sifətdən fellə ifadə olunmuşdur?
A) Doktor, siz çox xeyirxahsınız.
B) Sizinlə söhbət etmək xoş və fərəhlidir.
C) Bu qış şəhərində dəniz günəşin şüaları altında xumarlanırdı.
D) Ocaq yavaş-yavaş alovlanırdı.
E) Çayın suyu getdikcə azalırdı.
Filologiyanın dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə qaydalarını öyrənən praktik sahəsi:
A) üslubiyyəyət
B) morfologiya
C) leksikologiya
D) sintaksis
E) nitq mədəniyyəti
"Ah" sözü hansı cümlədə nida kimi işlənmişdir?
A) Rəhim bəy yanıqlı bir ah çəkdi.
B) Ah-uf səsi gəlmədiyi üçün atdığı güllənin hədəfə dəymədiyini güman etdi.
C) Ah, onun görkəmi nə pərişandır?
D) Ahın dağlara, daşlara.
E) Ah eylədiyim nəşeyi-qəlyanın üçündür.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top