Tapılan ümumi test sayı : 28

İ.Əfəndiyevin əsərləri cərgəsində biri dram əsəri deyil:
A) "Məhv olmuş gündəliklər"
B) "Unuda bilmirəm"
C) "Atayevlər ailəsində"
D) "Körpüsalanlar"
E) "Sən həmişə mənimləsən"
Aşağıdakı bənd haqqında fikirlərdən hansı səhvdir?
Mən qurbanı olum ənbər tellərin,
Qönçə dodaqların, püstə dillərin.
O lalə rüxsarın, mişkin xalların
Oduna pərvanə gəlsin, gəlməsin?
A) Gəraylıdan bir bənddir
B) "Ənbər" sözü epitetdir
C) Real, dünyəvi məhəbbətdən bəhs edilir
D) "aaab" şəklində qafiyələnmişdir
E) Bədii sual işlənmişdir
Qəsidənin hansı növündə Allahın fəzilətləri tərənnüm edilir?
A) fəxriyyə
B) mərsiyə
C) nət
D) minacat
E) mədhiyyə
Necə baxım ev-eşiyə,
Yaralı könlüm üşüyə.
Toz bürümüş boş beşiyə
Şirin layla çalan yoxdur.
Bu misralar "Koroğlu"  dastanında kimin dilindən verilmişdir?
A) Telli xanımın
B) Nigar xanımın
C) Ruqiyyə xanımın
D) Dona xanımın
E) Məhbub xanımın
Nizami Gəncəviyə Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında ən çox şöhrət qazandıran nədir?
A) "Xəmsə"si
B) qəzəlləri
C) rübailəri
D) qəsidələri
E) "İsgəndərnamə" poeması
M.Hadinin müharibə əleyhinə yazılmış əsəri:
A) "Əlvahi-intibah"
B) "El fəryadı"
C) "Nəyimiz var"
D) "Qürbət ellərdə yadi-vətən"
E) "Dad istibdaddan"
H.Cavidin yaradıcılığının ilk mərhələsinə aid əsəri göstərin:
A) "Şeyx Sənan"
B) "Topal Teymur"
C) "Xəyyam"
D) "İblisin intiqamı"
E) "Səyavuş"
N.Vəzirovun hansı dram əsərində burjua mühitinin eybəcərlikləri, neft yeri alveri ilə məşğul olan fırıldaqçı burjua işbazı tənqid olunur?
A) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
B) "Adı var, özü yox"
C) "Müsibəti-Fəxrəddin"
D) "Ev tərbiyəsinin bir şəkli"
E) "Pəhləvanani-zəmanə"
Azərbaycan ədəbiyyatına tuyuğ janrını kim gətirmişdir?
A) Qazi Bürhanəddin
B) Əssar Təbrizi
C) Marağalı Əvhədi
D) İmadəddin Nəsimi
E) Şah İsmayıl Xətai
Bu şairlərdən birinin yaradıcılığı ilə Azərbaycan poeziyasına dərdli ana obrazı daxil olmuşdur:
A) Fatma xanım Kəminə
B) Məhsəti Gəncəvi
C) Aşıq Pəri
D) Heyran xanım
E) X.B.Natəvan
Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənməyən sözü göstərin:
A) ətir
B) külək
C) üstlərinə
D) müəyyən
E) dəstə
"Bir neçə adamlar o vaxt buna etiraz edirdilər" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) qrammatik
B) orfoqrafik
C) orfoepik
D) həm qrammatik, həm də orfoqrafik
E) leksik-semantik
Cümlələrin birində qoşma işlənmişdir:
A) Doğru sözə, düz ilqara aşiqəm.
B) Başqa sözə fikir verməsən yaxşıdır.
C) İclasa Əlidən başqa, hamı gəlmişdi.
D) Səlimlə yaşar qohumdurlar.
E) Sən kimi deyirdin?
Hansı cümlənin xəbəri şühudi keçmiş zamanda olan fellə ifadə olunmuşdur?
A) Novruz bayramına ciddi hazırlıq görülürdü.
B) Elmin qapıları hamının üzünə açıqdır.
C) Çırpınırdı Qara dəniz
Baxıb türkün bayrağına.
D) Öz əlinlə qalamışdın bu ocağı,
İndi ona çovğun, külək gərək deyil.
E) Koroğlu düşmənləri vətən torpağına ayaq basmağa qoymadı.
Omonimlərin cərgəsini göstərin:
A) insan, adam, şəxs
B) həyat, bəşər, tale
C) sakit, yavaş, həzin
D) şam, bal, kök
E) baş, göz, əl
"Qarı dedi:
-Dövlətindən hər şeyim var. Bax, evim var, həyətim var, inəyim var, danam var, toyuğum var..."
nümunəsində mənsubiyyət şəkilçili neçə söz var?
A) 3
B) 5
C) 4
D) 6
E) 7
Hansı cümlədə qayıdış əvəzliyi işlənib?
A) O, işsiz qalanda darıxırdı.
B) Hamı torpağı müdafiə etmək üçün ayağa qalxdı.
C) Biri mahnı oxuyurdu, o biri rəqs edirdi.
D) Ata öz uşaqlarının təhsil uğurlarından razı qaldı.
E) Özüm bu işə qarışmasam, düzəlməyəcək.
"Usta" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) sözdə 4 səs, 4 hərf vardır.
B) Ahəng qanununa tabe olur.
C) [s] və [t] kar samitlərdir.
D) [u] qalın, qapalı, dodaqlanan, [a] qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
E) iki hecalıdır, vurğu ikinci hecaya düşmüşdür.
Hansı cümlədə modal söz işlənmişdir?
A) Eşitdiklərimizin hamısı doğrudur.
B) O, evə sarı getdi.
C) Məndən demək, səndən eşitmək.
D) Deyəsən, onlar toya hazırlaşırlar.
E) Bütün fikirlərimi bir sözlə ifadə etdim.
Azərbaycan dili morfoloji quruluşuna görə hansı dil tipinə daxildir?
A) flektiv
B) həm iqtisadi, həm flektiv
C) kök dillər
D) həm flektiv, həm də kök dillər
E) iltisaqi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top