Tapılan ümumi test sayı : 28

İ.Əfəndiyevin əsərləri cərgəsində biri dram əsəri deyil:
A) "Körpüsalanlar"
B) "Atayevlər ailəsində"
C) "Məhv olmuş gündəliklər"
D) "Unuda bilmirəm"
E) "Sən həmişə mənimləsən"
Aşağıdakı bənd haqqında fikirlərdən hansı səhvdir?
Mən qurbanı olum ənbər tellərin,
Qönçə dodaqların, püstə dillərin.
O lalə rüxsarın, mişkin xalların
Oduna pərvanə gəlsin, gəlməsin?
A) Bədii sual işlənmişdir
B) "aaab" şəklində qafiyələnmişdir
C) Gəraylıdan bir bənddir
D) "Ənbər" sözü epitetdir
E) Real, dünyəvi məhəbbətdən bəhs edilir
Qəsidənin hansı növündə Allahın fəzilətləri tərənnüm edilir?
A) mərsiyə
B) nət
C) minacat
D) fəxriyyə
E) mədhiyyə
Necə baxım ev-eşiyə,
Yaralı könlüm üşüyə.
Toz bürümüş boş beşiyə
Şirin layla çalan yoxdur.
Bu misralar "Koroğlu"  dastanında kimin dilindən verilmişdir?
A) Nigar xanımın
B) Telli xanımın
C) Ruqiyyə xanımın
D) Məhbub xanımın
E) Dona xanımın
Nizami Gəncəviyə Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında ən çox şöhrət qazandıran nədir?
A) "İsgəndərnamə" poeması
B) qəsidələri
C) qəzəlləri
D) "Xəmsə"si
E) rübailəri
M.Hadinin müharibə əleyhinə yazılmış əsəri:
A) "El fəryadı"
B) "Dad istibdaddan"
C) "Qürbət ellərdə yadi-vətən"
D) "Əlvahi-intibah"
E) "Nəyimiz var"
H.Cavidin yaradıcılığının ilk mərhələsinə aid əsəri göstərin:
A) "Xəyyam"
B) "İblisin intiqamı"
C) "Şeyx Sənan"
D) "Səyavuş"
E) "Topal Teymur"
N.Vəzirovun hansı dram əsərində burjua mühitinin eybəcərlikləri, neft yeri alveri ilə məşğul olan fırıldaqçı burjua işbazı tənqid olunur?
A) "Müsibəti-Fəxrəddin"
B) "Pəhləvanani-zəmanə"
C) "Adı var, özü yox"
D) "Ev tərbiyəsinin bir şəkli"
E) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
Azərbaycan ədəbiyyatına tuyuğ janrını kim gətirmişdir?
A) Şah İsmayıl Xətai
B) Əssar Təbrizi
C) Qazi Bürhanəddin
D) İmadəddin Nəsimi
E) Marağalı Əvhədi
Bu şairlərdən birinin yaradıcılığı ilə Azərbaycan poeziyasına dərdli ana obrazı daxil olmuşdur:
A) X.B.Natəvan
B) Aşıq Pəri
C) Məhsəti Gəncəvi
D) Heyran xanım
E) Fatma xanım Kəminə
Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənməyən sözü göstərin:
A) dəstə
B) külək
C) üstlərinə
D) ətir
E) müəyyən
"Bir neçə adamlar o vaxt buna etiraz edirdilər" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) orfoqrafik
B) leksik-semantik
C) həm qrammatik, həm də orfoqrafik
D) orfoepik
E) qrammatik
Cümlələrin birində qoşma işlənmişdir:
A) Başqa sözə fikir verməsən yaxşıdır.
B) Doğru sözə, düz ilqara aşiqəm.
C) İclasa Əlidən başqa, hamı gəlmişdi.
D) Səlimlə yaşar qohumdurlar.
E) Sən kimi deyirdin?
Hansı cümlənin xəbəri şühudi keçmiş zamanda olan fellə ifadə olunmuşdur?
A) Novruz bayramına ciddi hazırlıq görülürdü.
B) Elmin qapıları hamının üzünə açıqdır.
C) Koroğlu düşmənləri vətən torpağına ayaq basmağa qoymadı.
D) Öz əlinlə qalamışdın bu ocağı,
İndi ona çovğun, külək gərək deyil.
E) Çırpınırdı Qara dəniz
Baxıb türkün bayrağına.
Omonimlərin cərgəsini göstərin:
A) həyat, bəşər, tale
B) şam, bal, kök
C) sakit, yavaş, həzin
D) baş, göz, əl
E) insan, adam, şəxs
"Qarı dedi:
-Dövlətindən hər şeyim var. Bax, evim var, həyətim var, inəyim var, danam var, toyuğum var..."
nümunəsində mənsubiyyət şəkilçili neçə söz var?
A) 4
B) 6
C) 3
D) 7
E) 5
Hansı cümlədə qayıdış əvəzliyi işlənib?
A) Biri mahnı oxuyurdu, o biri rəqs edirdi.
B) Ata öz uşaqlarının təhsil uğurlarından razı qaldı.
C) Özüm bu işə qarışmasam, düzəlməyəcək.
D) O, işsiz qalanda darıxırdı.
E) Hamı torpağı müdafiə etmək üçün ayağa qalxdı.
"Usta" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) [u] qalın, qapalı, dodaqlanan, [a] qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
B) iki hecalıdır, vurğu ikinci hecaya düşmüşdür.
C) sözdə 4 səs, 4 hərf vardır.
D) [s] və [t] kar samitlərdir.
E) Ahəng qanununa tabe olur.
Hansı cümlədə modal söz işlənmişdir?
A) Bütün fikirlərimi bir sözlə ifadə etdim.
B) Deyəsən, onlar toya hazırlaşırlar.
C) O, evə sarı getdi.
D) Məndən demək, səndən eşitmək.
E) Eşitdiklərimizin hamısı doğrudur.
Azərbaycan dili morfoloji quruluşuna görə hansı dil tipinə daxildir?
A) həm iqtisadi, həm flektiv
B) flektiv
C) iltisaqi
D) həm flektiv, həm də kök dillər
E) kök dillər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top