Tapılan ümumi test sayı : 28

İ.Əfəndiyevin əsərləri cərgəsində biri dram əsəri deyil:
A) "Körpüsalanlar"
B) "Atayevlər ailəsində"
C) "Sən həmişə mənimləsən"
D) "Unuda bilmirəm"
E) "Məhv olmuş gündəliklər"
Aşağıdakı bənd haqqında fikirlərdən hansı səhvdir?
Mən qurbanı olum ənbər tellərin,
Qönçə dodaqların, püstə dillərin.
O lalə rüxsarın, mişkin xalların
Oduna pərvanə gəlsin, gəlməsin?
A) Bədii sual işlənmişdir
B) Gəraylıdan bir bənddir
C) "Ənbər" sözü epitetdir
D) "aaab" şəklində qafiyələnmişdir
E) Real, dünyəvi məhəbbətdən bəhs edilir
Qəsidənin hansı növündə Allahın fəzilətləri tərənnüm edilir?
A) mərsiyə
B) minacat
C) fəxriyyə
D) nət
E) mədhiyyə
Necə baxım ev-eşiyə,
Yaralı könlüm üşüyə.
Toz bürümüş boş beşiyə
Şirin layla çalan yoxdur.
Bu misralar "Koroğlu"  dastanında kimin dilindən verilmişdir?
A) Ruqiyyə xanımın
B) Nigar xanımın
C) Məhbub xanımın
D) Dona xanımın
E) Telli xanımın
Nizami Gəncəviyə Azərbaycan və dünya ədəbiyyatında ən çox şöhrət qazandıran nədir?
A) qəsidələri
B) "Xəmsə"si
C) "İsgəndərnamə" poeması
D) rübailəri
E) qəzəlləri
M.Hadinin müharibə əleyhinə yazılmış əsəri:
A) "Nəyimiz var"
B) "El fəryadı"
C) "Dad istibdaddan"
D) "Qürbət ellərdə yadi-vətən"
E) "Əlvahi-intibah"
H.Cavidin yaradıcılığının ilk mərhələsinə aid əsəri göstərin:
A) "Səyavuş"
B) "İblisin intiqamı"
C) "Topal Teymur"
D) "Şeyx Sənan"
E) "Xəyyam"
N.Vəzirovun hansı dram əsərində burjua mühitinin eybəcərlikləri, neft yeri alveri ilə məşğul olan fırıldaqçı burjua işbazı tənqid olunur?
A) "Adı var, özü yox"
B) "Ev tərbiyəsinin bir şəkli"
C) "Pəhləvanani-zəmanə"
D) "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
E) "Müsibəti-Fəxrəddin"
Azərbaycan ədəbiyyatına tuyuğ janrını kim gətirmişdir?
A) Qazi Bürhanəddin
B) Şah İsmayıl Xətai
C) Əssar Təbrizi
D) İmadəddin Nəsimi
E) Marağalı Əvhədi
Bu şairlərdən birinin yaradıcılığı ilə Azərbaycan poeziyasına dərdli ana obrazı daxil olmuşdur:
A) X.B.Natəvan
B) Məhsəti Gəncəvi
C) Heyran xanım
D) Fatma xanım Kəminə
E) Aşıq Pəri
Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənməyən sözü göstərin:
A) ətir
B) külək
C) dəstə
D) üstlərinə
E) müəyyən
"Bir neçə adamlar o vaxt buna etiraz edirdilər" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) orfoepik
B) qrammatik
C) həm qrammatik, həm də orfoqrafik
D) orfoqrafik
E) leksik-semantik
Cümlələrin birində qoşma işlənmişdir:
A) Doğru sözə, düz ilqara aşiqəm.
B) Səlimlə yaşar qohumdurlar.
C) Sən kimi deyirdin?
D) İclasa Əlidən başqa, hamı gəlmişdi.
E) Başqa sözə fikir verməsən yaxşıdır.
Hansı cümlənin xəbəri şühudi keçmiş zamanda olan fellə ifadə olunmuşdur?
A) Öz əlinlə qalamışdın bu ocağı,
İndi ona çovğun, külək gərək deyil.
B) Koroğlu düşmənləri vətən torpağına ayaq basmağa qoymadı.
C) Elmin qapıları hamının üzünə açıqdır.
D) Novruz bayramına ciddi hazırlıq görülürdü.
E) Çırpınırdı Qara dəniz
Baxıb türkün bayrağına.
Omonimlərin cərgəsini göstərin:
A) insan, adam, şəxs
B) baş, göz, əl
C) həyat, bəşər, tale
D) şam, bal, kök
E) sakit, yavaş, həzin
"Qarı dedi:
-Dövlətindən hər şeyim var. Bax, evim var, həyətim var, inəyim var, danam var, toyuğum var..."
nümunəsində mənsubiyyət şəkilçili neçə söz var?
A) 6
B) 3
C) 5
D) 4
E) 7
Hansı cümlədə qayıdış əvəzliyi işlənib?
A) O, işsiz qalanda darıxırdı.
B) Hamı torpağı müdafiə etmək üçün ayağa qalxdı.
C) Özüm bu işə qarışmasam, düzəlməyəcək.
D) Biri mahnı oxuyurdu, o biri rəqs edirdi.
E) Ata öz uşaqlarının təhsil uğurlarından razı qaldı.
"Usta" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) [u] qalın, qapalı, dodaqlanan, [a] qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
B) iki hecalıdır, vurğu ikinci hecaya düşmüşdür.
C) [s] və [t] kar samitlərdir.
D) sözdə 4 səs, 4 hərf vardır.
E) Ahəng qanununa tabe olur.
Hansı cümlədə modal söz işlənmişdir?
A) Eşitdiklərimizin hamısı doğrudur.
B) Deyəsən, onlar toya hazırlaşırlar.
C) O, evə sarı getdi.
D) Bütün fikirlərimi bir sözlə ifadə etdim.
E) Məndən demək, səndən eşitmək.
Azərbaycan dili morfoloji quruluşuna görə hansı dil tipinə daxildir?
A) həm flektiv, həm də kök dillər
B) həm iqtisadi, həm flektiv
C) iltisaqi
D) kök dillər
E) flektiv
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top