Tapılan ümumi test sayı : 28

Neçə cümlədə məsdər tərkibi mübtəda vəzifəsində işlənmişdir?
1. Çox irəli getmək təhlükəli idi.
2. Böyük bir nemətdir, məncə yaşamaq.
3. Bundan sonra, bu mahalda yaşamaq ona çətin gəlirdi.
4. Günün altında dayanmaq mümkün deyildi.
5. Sancmaq əqrəbin adətidir.
A) 1
B) 3
C) 4
D) 5
E) 2
Hansı cümlədə xitab III növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunub?
A) Möhtərəm qonaqlar! Xoş gəlmişsiniz.
B) "Neftçi" komandasının oyunçuları! Biz sizə uğurlar arzulayırıq.
C) Odlar yurdu, sən şer, sənət ocağısan!
D) Bəylər və xanımlar! Bu gün tarixi gündür.
E) Ay uşaq, qapını açın.
Düzəltmə sözü göstərin:
A) bilək
B) ürək
C) kömək
D) sınaq
E) çörək
Terminlər ən çox hansı üslubda işlənir?
A) rəsmi üslubda
B) bədii üslubda
C) publisistik üslubda
D) elmi üslubda
E) danışıq üslubunda
Zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin:
A) Duman çəkilir, hər tərəf aydın görünürdü.
B) Onun işi şətin idi: yazdığı əsəri qısa müddətdə başa çatdırmalı idi.
C) Məruzəçi həvəslə danışsa da, iclasa dəvət olunanların bəzisi narahatlıqla saata baxırdı.
D) Otağın pəncərəsini açdım, təmiz hava içəri doldu.
E) Güclü qar yağır, adamlar işə tələsir, maşınlar yavaş-yavaş ötüb keçir.
Hansı sözlərdə apastrof işarəsi düzgün qoyulmamışdır?
1. Mə`na          2. Sü`rət            3. Də`vət
4. Ə`la              5. Ən`ənə          6. Mə`sul
A) 5, 6
B) 2, 6
C) 1, 4
D) 2, 5
E) 3, 4
"Elə söz de ki, heç kəsin ürəyinə toxunmasın" cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növündədir?
A) zaman budaq cümləsi
B) təyin budaq cümləsi
C) tərzi-hərəkət budaq cümləsi
D) tamamlıq budaq cümləsi
E) mübtəda budaq cümləsi
Hansı cümlənin mübtədası əvəzliklə ifadə olunmuşdur?
A) Bu günlərdə Bibiheybət məscidinin tikintisinə başlandı.
B) Bəzi adamlar toyda yaman canfəşanlıq edirdilər.
C) Bizcə, elmin incəliklərini diqqətlə öyrənmək lazımdır.
D) Bu yerlərin yazı da gözəldir, qışıda.
E) Kimsə bilməz Tanrıdağın yaşını.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top