Tapılan ümumi test sayı : 28

"O, namuslu, qeyrətli, sözü həmişə üzə deyən, həqiqəti bütün varlığı ilə müdafiə edən, dostluqda sədaqətlidir. İkiüzlülük, saxtakarlıq onun gözünün düşmənidir..."
Bu keyfiyyətlər İ.Əfəndiyevin "Qəribə oğlan" komediyasında hansı surəti səciyyələndirir?
A) Əhmədcanı
B) Muratovu
C) Batını
D) Otarı
E) Valehi
Hansı cərgədə epik növün janrları düzgün göstərilib?
A) hekayə, povest, təmsil
B) povest, hekayə, qitə
C) rübai, roman, qoşma
D) hekayə, povest, müxəmməs
E) roman, povest, komediya
Aşıq Ələsgərin "Güləndam" qoşmasından verilmiş aşağıdakı bənd haqqında fikirlərdən hansı səhvdir?
"Səni gördüm, əl götürdüm dünyadan,
Qara gözlü, qələm qaşlı Güləndam.
Alma yanağına, bal dodağına
Baxan kimi ağlım çaşdı, Güləndam.."
A) 1-ci və 3-cü misralar sərbəstdir.
B) "Qara gözlü, qələm qaşlı" sözləri bənzətmədir.
C) 2-ci və 4-cü misralar "qaşlı, çaşdı" sözləri ilə qafiyələnmişdir.
D) Qoşmanın 1-ci bəndidir.
E) "Güləndam" sözü rədifdir.
"Koroğlu" dastanının hansı qolunda Koroğlu düşmənə qarşı təkbaşına mübarizə aparıb qalib gəlir?
A) "Durna teli" ("Bağdad səfəri")
B) "Həmzənin Qıratı aparması" ("Toqat səfəri")
C) "Koroğlunun Ərzurum səfəri"
D) "Koroğlunun Qars səfəri"
E) "Koroğlunun Dərbənd səfəri"
"Xeyir və Şər" mənzum hekayəsi Nizami Gəncəvinin hansı əsərinə daxildir?
A) "İsgəndərnamə"
B) "Sirlər xəzinəsi"
C) "Yeddi gözəl"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "Xosrov və Şirin"
Sabirin aşağıdakı şerlərindən hansı satira deyil?
A) "Əkinçi"
B) "Bakı fəhlələrinə"
C) "Ürəfa marşı"
D) "Yaşamaq istər istək..."
E) "Səttarxana"
S.Vurğunun "Aygün" mənzum romanı ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Şair Aygünün simasında sevgisinə sonadək sadiq qalan bir qadın obrazı yaradıb.
B) Şair oxucunu inandırır ki, insanda rəzil, xudbin hisslər deyil, işıqlı, nəcib duyğular qələbə çalmalıdır.
C) Əsər məhəbbət mövzusuna həsr edilib.
D) Romanda Əmirxanın həyəcanlarına geniş yer verilmişdir.
E) Roman ailənin dağılması, məhəbbətin məhvi ilə sona çatır.
M.F.Axundzadənin "Hekayəti-mərdi-xəsis" komediyası ilə əlaqədar fikirlərdən hansı doğru deyil?
A) Heydər bəylə Hacı Qaranı pul tapmaq məqsədi birləşdirir.
B) Heydər bəy keçmiş günlərin həsrətini çəkən, cəsur, mərd gəncdir.
C) Hacı Qara tamahkar və acgözdür, var-dövləti çox olsa da xəsisdir.
D) Hacı Qara ciddi dramatik, Heydər bəy isə komik planda verilmişdir.
E) Əsərdə Tükəz və Sona xanım kimi ağıllı, gözəl qadın surətləri yaradılmışdır.
Q.Zakirin "Eylər" rədifli şerinin janrı:
A) qitə
B) gəraylı
C) qəzəl
D) qoşma
E) müxəmməs
Bülbül gül üçün qılanda nalə,
Dərdinə dəva olurmu lalə?!
Xosrov deyiləm ki, mənə dilbər
Şirin ola gah, gah Şəkkər.
Bu sözləri M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasında kimin dilindən deyilir?
A) Nofəlin
B) İbn Salamın
C) Şairin özünün
D) Məcnunun
E) Zeydin
"T" ilə yazılıb [d] ilə tələffüz edilən sözlərin cərgəsini göstərin:
A) stadion, doktor, xətt
B) mütəkkə, bitki, nöqtə
C) taxta, avtomat, material
D) otuz, metal, həyat
E) dəftər, astar, yastıq
Şifahi ədəbi dil, əsasən, hansı normalara tabe olur?
A) orfoqrafik
B) sintaktik
C) morfoloji
D) orfoepik
E) leksik-semantik
Hansı qoşmalar sinonim deyil?
A) kimi, doğru
B) kimi, qədər
C) kimi, tək
D) tərəf, sarı
E) əvvəl, qabaq
Hansı şəkilçi vasitəsilə indiki zaman mənalı feli sifətlər düzəldilir?
A) -acaq2
B) -malı2
C) -an2
D) -mış4
E) -ası2
Aşağıdakı variantların hansında antonim sözlər yoxdur?
A) Axşam-sabah, çeşmə, cənin başına,
Bilirsənmi, necə canlar dolanır?!
B) Su deyibdir mənə əvvəldə anam, ab ki yox,
Yuxu öyrətdi uşaqlıqda mənə, xab ki yox.
C) Gecə-gündüz qaldım zülmət içində,
Mənim tək zülmətdə qalan varmı heç?
D) Varlıqda dost olma, yoxluqda-kənar,
İyidəm deyəndə bu adət olmaz.
E) Gəlimli-gedimli dünya,
Son ucu ölümlü dünya.
Aşağıdakı cümlələrin birində altından xətt çəkilmiş söz adlıq haldadır:
A) Qələmin qiyməti çox baha idi.
B) Qələmin yaxşı yazır.
C) Qələm sahibi hər sözü ölçüb-biçməlidir.
D) Mən mağazadan qələm aldım.
E) Onun qələminin rəngi bənövşəyidir.
Qeyri-müəyyən əvəzliklər hansı sırada verilmişdir?
A) öz, hərə, bütün
B) biz, siz, onlar
C) mən, sən, o
D) o, bu, elə
E) biri, hamı, hərə
"Həftə" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) [h] və [f] samitləri kar, [d] cingiltili samitdir
B) [ə] incə, dodaqlanmayan, açıq saitdir.
C) 5 səs və 5 hərfdən ibarətdir.
D) [h] samitinin cingiltili qarşılığı yoxdur, [f] səsinin cingiltili qarşılığı isə [v] samitidir.
E) Vurğu birinci hecaya düşür.
Aşağıdakı modal sözlərdən biri söz-cümlə kimi işlənə bilmir:
A) deməli
B) bəlkə də
C) əlbəttə
D) yəqin ki
E) şübhəsiz
Bədii əsərlərdəki müxtəlif regionlar üçün səciyyəvi məhəlli sözlər nə adlanır?
A) yeni sözlər
B) dialektizmlər
C) ümumişlək sözlər
D) alınma sözlər
E) köhnəlmiş sözlər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top