Tapılan ümumi test sayı : 28

"O, namuslu, qeyrətli, sözü həmişə üzə deyən, həqiqəti bütün varlığı ilə müdafiə edən, dostluqda sədaqətlidir. İkiüzlülük, saxtakarlıq onun gözünün düşmənidir..."
Bu keyfiyyətlər İ.Əfəndiyevin "Qəribə oğlan" komediyasında hansı surəti səciyyələndirir?
A) Əhmədcanı
B) Valehi
C) Batını
D) Muratovu
E) Otarı
Hansı cərgədə epik növün janrları düzgün göstərilib?
A) rübai, roman, qoşma
B) hekayə, povest, müxəmməs
C) povest, hekayə, qitə
D) roman, povest, komediya
E) hekayə, povest, təmsil
Aşıq Ələsgərin "Güləndam" qoşmasından verilmiş aşağıdakı bənd haqqında fikirlərdən hansı səhvdir?
"Səni gördüm, əl götürdüm dünyadan,
Qara gözlü, qələm qaşlı Güləndam.
Alma yanağına, bal dodağına
Baxan kimi ağlım çaşdı, Güləndam.."
A) Qoşmanın 1-ci bəndidir.
B) 2-ci və 4-cü misralar "qaşlı, çaşdı" sözləri ilə qafiyələnmişdir.
C) "Güləndam" sözü rədifdir.
D) "Qara gözlü, qələm qaşlı" sözləri bənzətmədir.
E) 1-ci və 3-cü misralar sərbəstdir.
"Koroğlu" dastanının hansı qolunda Koroğlu düşmənə qarşı təkbaşına mübarizə aparıb qalib gəlir?
A) "Koroğlunun Dərbənd səfəri"
B) "Koroğlunun Qars səfəri"
C) "Durna teli" ("Bağdad səfəri")
D) "Həmzənin Qıratı aparması" ("Toqat səfəri")
E) "Koroğlunun Ərzurum səfəri"
"Xeyir və Şər" mənzum hekayəsi Nizami Gəncəvinin hansı əsərinə daxildir?
A) "Yeddi gözəl"
B) "Leyli və Məcnun"
C) "Sirlər xəzinəsi"
D) "İsgəndərnamə"
E) "Xosrov və Şirin"
Sabirin aşağıdakı şerlərindən hansı satira deyil?
A) "Səttarxana"
B) "Yaşamaq istər istək..."
C) "Ürəfa marşı"
D) "Bakı fəhlələrinə"
E) "Əkinçi"
S.Vurğunun "Aygün" mənzum romanı ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Roman ailənin dağılması, məhəbbətin məhvi ilə sona çatır.
B) Romanda Əmirxanın həyəcanlarına geniş yer verilmişdir.
C) Əsər məhəbbət mövzusuna həsr edilib.
D) Şair Aygünün simasında sevgisinə sonadək sadiq qalan bir qadın obrazı yaradıb.
E) Şair oxucunu inandırır ki, insanda rəzil, xudbin hisslər deyil, işıqlı, nəcib duyğular qələbə çalmalıdır.
M.F.Axundzadənin "Hekayəti-mərdi-xəsis" komediyası ilə əlaqədar fikirlərdən hansı doğru deyil?
A) Əsərdə Tükəz və Sona xanım kimi ağıllı, gözəl qadın surətləri yaradılmışdır.
B) Heydər bəy keçmiş günlərin həsrətini çəkən, cəsur, mərd gəncdir.
C) Hacı Qara ciddi dramatik, Heydər bəy isə komik planda verilmişdir.
D) Hacı Qara tamahkar və acgözdür, var-dövləti çox olsa da xəsisdir.
E) Heydər bəylə Hacı Qaranı pul tapmaq məqsədi birləşdirir.
Q.Zakirin "Eylər" rədifli şerinin janrı:
A) müxəmməs
B) qoşma
C) qitə
D) gəraylı
E) qəzəl
Bülbül gül üçün qılanda nalə,
Dərdinə dəva olurmu lalə?!
Xosrov deyiləm ki, mənə dilbər
Şirin ola gah, gah Şəkkər.
Bu sözləri M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasında kimin dilindən deyilir?
A) Şairin özünün
B) İbn Salamın
C) Zeydin
D) Məcnunun
E) Nofəlin
"T" ilə yazılıb [d] ilə tələffüz edilən sözlərin cərgəsini göstərin:
A) mütəkkə, bitki, nöqtə
B) taxta, avtomat, material
C) otuz, metal, həyat
D) dəftər, astar, yastıq
E) stadion, doktor, xətt
Şifahi ədəbi dil, əsasən, hansı normalara tabe olur?
A) sintaktik
B) orfoqrafik
C) leksik-semantik
D) orfoepik
E) morfoloji
Hansı qoşmalar sinonim deyil?
A) əvvəl, qabaq
B) kimi, qədər
C) kimi, doğru
D) kimi, tək
E) tərəf, sarı
Hansı şəkilçi vasitəsilə indiki zaman mənalı feli sifətlər düzəldilir?
A) -mış4
B) -an2
C) -acaq2
D) -ası2
E) -malı2
Aşağıdakı variantların hansında antonim sözlər yoxdur?
A) Axşam-sabah, çeşmə, cənin başına,
Bilirsənmi, necə canlar dolanır?!
B) Su deyibdir mənə əvvəldə anam, ab ki yox,
Yuxu öyrətdi uşaqlıqda mənə, xab ki yox.
C) Varlıqda dost olma, yoxluqda-kənar,
İyidəm deyəndə bu adət olmaz.
D) Gəlimli-gedimli dünya,
Son ucu ölümlü dünya.
E) Gecə-gündüz qaldım zülmət içində,
Mənim tək zülmətdə qalan varmı heç?
Aşağıdakı cümlələrin birində altından xətt çəkilmiş söz adlıq haldadır:
A) Mən mağazadan qələm aldım.
B) Qələmin yaxşı yazır.
C) Onun qələminin rəngi bənövşəyidir.
D) Qələmin qiyməti çox baha idi.
E) Qələm sahibi hər sözü ölçüb-biçməlidir.
Qeyri-müəyyən əvəzliklər hansı sırada verilmişdir?
A) öz, hərə, bütün
B) mən, sən, o
C) biz, siz, onlar
D) biri, hamı, hərə
E) o, bu, elə
"Həftə" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) [h] və [f] samitləri kar, [d] cingiltili samitdir
B) 5 səs və 5 hərfdən ibarətdir.
C) [ə] incə, dodaqlanmayan, açıq saitdir.
D) Vurğu birinci hecaya düşür.
E) [h] samitinin cingiltili qarşılığı yoxdur, [f] səsinin cingiltili qarşılığı isə [v] samitidir.
Aşağıdakı modal sözlərdən biri söz-cümlə kimi işlənə bilmir:
A) deməli
B) bəlkə də
C) yəqin ki
D) şübhəsiz
E) əlbəttə
Bədii əsərlərdəki müxtəlif regionlar üçün səciyyəvi məhəlli sözlər nə adlanır?
A) ümumişlək sözlər
B) yeni sözlər
C) köhnəlmiş sözlər
D) alınma sözlər
E) dialektizmlər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top