Tapılan ümumi test sayı : 28

"O, namuslu, qeyrətli, sözü həmişə üzə deyən, həqiqəti bütün varlığı ilə müdafiə edən, dostluqda sədaqətlidir. İkiüzlülük, saxtakarlıq onun gözünün düşmənidir..."
Bu keyfiyyətlər İ.Əfəndiyevin "Qəribə oğlan" komediyasında hansı surəti səciyyələndirir?
A) Otarı
B) Əhmədcanı
C) Batını
D) Muratovu
E) Valehi
Hansı cərgədə epik növün janrları düzgün göstərilib?
A) povest, hekayə, qitə
B) roman, povest, komediya
C) hekayə, povest, təmsil
D) hekayə, povest, müxəmməs
E) rübai, roman, qoşma
Aşıq Ələsgərin "Güləndam" qoşmasından verilmiş aşağıdakı bənd haqqında fikirlərdən hansı səhvdir?
"Səni gördüm, əl götürdüm dünyadan,
Qara gözlü, qələm qaşlı Güləndam.
Alma yanağına, bal dodağına
Baxan kimi ağlım çaşdı, Güləndam.."
A) "Qara gözlü, qələm qaşlı" sözləri bənzətmədir.
B) Qoşmanın 1-ci bəndidir.
C) 2-ci və 4-cü misralar "qaşlı, çaşdı" sözləri ilə qafiyələnmişdir.
D) 1-ci və 3-cü misralar sərbəstdir.
E) "Güləndam" sözü rədifdir.
"Koroğlu" dastanının hansı qolunda Koroğlu düşmənə qarşı təkbaşına mübarizə aparıb qalib gəlir?
A) "Koroğlunun Ərzurum səfəri"
B) "Durna teli" ("Bağdad səfəri")
C) "Koroğlunun Qars səfəri"
D) "Həmzənin Qıratı aparması" ("Toqat səfəri")
E) "Koroğlunun Dərbənd səfəri"
"Xeyir və Şər" mənzum hekayəsi Nizami Gəncəvinin hansı əsərinə daxildir?
A) "Xosrov və Şirin"
B) "Yeddi gözəl"
C) "İsgəndərnamə"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "Sirlər xəzinəsi"
Sabirin aşağıdakı şerlərindən hansı satira deyil?
A) "Səttarxana"
B) "Yaşamaq istər istək..."
C) "Əkinçi"
D) "Bakı fəhlələrinə"
E) "Ürəfa marşı"
S.Vurğunun "Aygün" mənzum romanı ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Romanda Əmirxanın həyəcanlarına geniş yer verilmişdir.
B) Əsər məhəbbət mövzusuna həsr edilib.
C) Şair Aygünün simasında sevgisinə sonadək sadiq qalan bir qadın obrazı yaradıb.
D) Roman ailənin dağılması, məhəbbətin məhvi ilə sona çatır.
E) Şair oxucunu inandırır ki, insanda rəzil, xudbin hisslər deyil, işıqlı, nəcib duyğular qələbə çalmalıdır.
M.F.Axundzadənin "Hekayəti-mərdi-xəsis" komediyası ilə əlaqədar fikirlərdən hansı doğru deyil?
A) Heydər bəy keçmiş günlərin həsrətini çəkən, cəsur, mərd gəncdir.
B) Əsərdə Tükəz və Sona xanım kimi ağıllı, gözəl qadın surətləri yaradılmışdır.
C) Hacı Qara ciddi dramatik, Heydər bəy isə komik planda verilmişdir.
D) Hacı Qara tamahkar və acgözdür, var-dövləti çox olsa da xəsisdir.
E) Heydər bəylə Hacı Qaranı pul tapmaq məqsədi birləşdirir.
Q.Zakirin "Eylər" rədifli şerinin janrı:
A) qoşma
B) müxəmməs
C) qitə
D) gəraylı
E) qəzəl
Bülbül gül üçün qılanda nalə,
Dərdinə dəva olurmu lalə?!
Xosrov deyiləm ki, mənə dilbər
Şirin ola gah, gah Şəkkər.
Bu sözləri M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasında kimin dilindən deyilir?
A) Zeydin
B) İbn Salamın
C) Şairin özünün
D) Məcnunun
E) Nofəlin
"T" ilə yazılıb [d] ilə tələffüz edilən sözlərin cərgəsini göstərin:
A) taxta, avtomat, material
B) dəftər, astar, yastıq
C) mütəkkə, bitki, nöqtə
D) otuz, metal, həyat
E) stadion, doktor, xətt
Şifahi ədəbi dil, əsasən, hansı normalara tabe olur?
A) orfoepik
B) orfoqrafik
C) sintaktik
D) morfoloji
E) leksik-semantik
Hansı qoşmalar sinonim deyil?
A) tərəf, sarı
B) əvvəl, qabaq
C) kimi, qədər
D) kimi, doğru
E) kimi, tək
Hansı şəkilçi vasitəsilə indiki zaman mənalı feli sifətlər düzəldilir?
A) -malı2
B) -an2
C) -acaq2
D) -mış4
E) -ası2
Aşağıdakı variantların hansında antonim sözlər yoxdur?
A) Axşam-sabah, çeşmə, cənin başına,
Bilirsənmi, necə canlar dolanır?!
B) Su deyibdir mənə əvvəldə anam, ab ki yox,
Yuxu öyrətdi uşaqlıqda mənə, xab ki yox.
C) Gəlimli-gedimli dünya,
Son ucu ölümlü dünya.
D) Varlıqda dost olma, yoxluqda-kənar,
İyidəm deyəndə bu adət olmaz.
E) Gecə-gündüz qaldım zülmət içində,
Mənim tək zülmətdə qalan varmı heç?
Aşağıdakı cümlələrin birində altından xətt çəkilmiş söz adlıq haldadır:
A) Qələmin qiyməti çox baha idi.
B) Mən mağazadan qələm aldım.
C) Onun qələminin rəngi bənövşəyidir.
D) Qələmin yaxşı yazır.
E) Qələm sahibi hər sözü ölçüb-biçməlidir.
Qeyri-müəyyən əvəzliklər hansı sırada verilmişdir?
A) o, bu, elə
B) biz, siz, onlar
C) öz, hərə, bütün
D) mən, sən, o
E) biri, hamı, hərə
"Həftə" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) 5 səs və 5 hərfdən ibarətdir.
B) Vurğu birinci hecaya düşür.
C) [h] və [f] samitləri kar, [d] cingiltili samitdir
D) [ə] incə, dodaqlanmayan, açıq saitdir.
E) [h] samitinin cingiltili qarşılığı yoxdur, [f] səsinin cingiltili qarşılığı isə [v] samitidir.
Aşağıdakı modal sözlərdən biri söz-cümlə kimi işlənə bilmir:
A) əlbəttə
B) şübhəsiz
C) deməli
D) yəqin ki
E) bəlkə də
Bədii əsərlərdəki müxtəlif regionlar üçün səciyyəvi məhəlli sözlər nə adlanır?
A) alınma sözlər
B) dialektizmlər
C) ümumişlək sözlər
D) köhnəlmiş sözlər
E) yeni sözlər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top