Tapılan ümumi test sayı : 28

"Vətənin azadlığı uğrunda həlak olanlar heç vaxt unudulmayacaq" cümləsində feli sifət tərkibi hansı cümlə üzvüdür?
A) xəbər
B) tamamlıq
C) zərflik
D) təyin
E) mübtəda
Fikrin mənbəyini, kimə aid olduğunu bildirən ara söz hansı cümlədə işlənmişdir?
A) Qəribədir, bu həftə üçüncü dəfədir ki, Kərim mədənə gedir.
B) Xülasə, nə deyim, görməsən, bilməzsən.
C) Deməli, siz həkim olmaq istəyirsiniz.
D) Deyəsən, gəmi gecikir.
E) Məncə, hər iş yoluna düşür.
Düzəltmə sözlərdən ibarət sıranı göstərin:
A) sahildəki, çalışqan, dəmirçi
B) dostluq, qaranlıq, gündüz
C) çəmənlik, dağlarda, sahildə
D) düzənlik, kəndlər, məktəbli
E) qardaşlıq, barışmaq, gözəl
Ön şəkilçi artırıla bilən alınma sözlərin cərgəsini göstərin:
A) kitab, insaf, kişi
B) xaric, qiymət, vahid
C) dinc, hasar, baxış
D) rahat, razı, çarə
E) nasir, şahid, tamam
Zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin:
A) Qapı açıldı və qonaqlar içəri girdilər.
B) Havalar getdikcə soyuyur, köçəri quşlar isti ölkələrə uçub gedir.
C) Uşaq yuxuya getdi və medalyonu bərk-bərk sıxan əlləri açıla qaldı.
D) Kişi axır vaxtlar baş verən hadisəni xatırladı, nəhayət, maralın öldürülməsini yadına saldı.
E) Ata televizora baxır, ana şam yeməyi hazırlayır, uşaqlar dərslərini oxuyur.
Mürəkkəb sözlərin səhv yazıldığı cərgəni göstərin:
A) günəbaxan, kağız-kuğuz, üzüyola
B) gözücu, dikbaş, bər-bəzək
C) qab-qacaq, sözübütöv, suyuşirin
D) qeyri müəyyən, kino teatr, yıryığış
E) istiot, əlüzyuyan, dedi-qodu
"Burada elə ağaclar var ki, əsrlərin şahididir" cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növündədir?
A) təyin budaq cümləsi
B) mübtəda budaq cümləsi
C) xəbər budaq cümləsi
D) tamamlıq budaq cümləsi
E) tərzi-hərəkət budaq cümləsi
Hansı cümlə üzvünün əlavəsi vardır?
"Bu qüssəli düşüncələrdən ayrılmaq üçün irəliyə - üfüqlə dənizin qovuşduğu səmtə baxdım."
A) zərflik
B) tamamlıq
C) xəbər
D) təyin
E) mübtəda
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top