Tapılan ümumi test sayı : 27

Bədii təsvir vasitəsini göstərin.
Bir yay kimi çatılmışdır Sarvanımın qaş-qabağı,
Bir-birinə qovuşdurur ayrı düşmüş iki dağı.
A) təşbeh
B) metafora
C) təzad
D) metonimiya
E) epitet
S.Ə.Şirvani yaradıcılığı haqqındakı fikirlərdən biri səhvdir:
A) "Rəbiül-ətfal" adlı dərsliyi vardır.
B) Həm lirik, həm də epik əsərlər yazmışdır.
C) Həm klassik üslubda, həm də aşıq şeri tərzində şerlər yazmışdır.
D) Maarifçilik ideyalarının təbliğinə, ictimai bəlaların tənqidinə dair şerlər yazmışdır.
E) Ədəbi irsinin böyük bir hissəsi lirik şerlərdən ibarətdir.
Ay həzarat, gəlin sizə söyləyim,
Bu dünyanın xəyanatı çıxıbdı.
İnsaflar azalıb, mürvət gödəlib,
Qazıların mazarratı çıxıbdı.
Bənd hansı sənətkarın əsərindəndir?
A) Aşıq Ələsgər
B) Molla Pənah Vaqif
C) Qasım bəy Zakir
D) Molla Vəli Vidadi
E) Abbas Tufarqanlı
M.Füzuli hansı əsərində Çaldıran müharibəsinə qarşı etiraz səsini qaldırır?
A) "Yeddi cam"
B) "Səhhət və Mərəz"
C) "Bəngü Badə"
D) "Rindü Zahid"
E) "Şikayətnamə"
Bunlardan biri M.Ə.Rəsulzadənin dramıdır:
A) "Pəri cadu"
B) "Keçmişdə qaçaqlar"
C) "Nadanlıq"
D) "Qaranlıqda işıqlar"
E) "Ana"
"Epik növün ən qədim janrlarından biridir. Həcmcə çox kiçik olur, lakin dərin məna ifadə edir. Tənqid, satira bu janrın ruhunu, canını təşkil edir. Sənətkar həyatda müşahidə etdiyi nöqsanları müəyyən  əşyalar, bitkilər və heyvanların simasında əks etdirir."
Bu, hansı janrdır?
A) nağıl
B) lətifə
C) novella
D) təmsil
E) hekayə
M.Ə.Sabirin ədəbi məktəbin Cənubi Azərbaycanda davamçısı:
A) M.Hadi
B) Ə.Qəmküsar
C) M.S.Ordubadi
D) Ə.Nəzmi
E) M.Möcüz
M.Hüseynin "Yeraltı çaylar dənizə axır" romanında Səmirə Aydının faciəsi nə vaxtdan başlayır?
A) xəstəxanada Kamranla rastlaşdığı gündən
B) Tacikistan çöllərinə sürgün edildiyi gündən
C) cəbhədə əsir alınmış həyat yoldaşı Midhətin "vətən xaini" elan edildiyi gündən
D) institutda işdən azad edildiyi gündən
E) partiya sıralarından kənarlaşdırıldığı vaxtdan
M.F.Axundzadənin şerlərində işlətdiyi təxəllüs:
A) Fani
B) "Vəkili-milləti-naməlum"
C) Seyyid
D) Səbuhi
E) Qüdsi
Hansı omonimlər müxtəlif nitq hissələrinə aiddir?
I göy      II bar       III dolu      IV kök      V əqrəb
A) I,II,III
B) III,IV
C) I, IV, V
D) I,IV
E) I,III,IV
Cüttərkibli geniş cümləni göstərin:
A) Bu günün işini sabaha qoymazlar.
B) Burada xəstələrə yaxşı baxırlar.
C) Biz qəhrəmanları unutmayacağıq.
D) Mirzə Fətəli Axundzadə Azərbaycan dramaturgiyasının banisidir.
E) Uzun qış günlərindən biri idi.
Şer parçasında işlənmiş əvəzliklərin məna növünü və sayını müəyyənləşdirin.
Deyirəm ki, uzaq yollarda susuzluq çəkən,
Bir insanın yollarında bulaq olaydım.
Bütün məslək dostlarımın  bu dünyada mən
Hər qəminə, nəşəsinə ortaq olaydım.
A) 1 qeyri-müəyyən, 1 işarə, 1 şəxs
B) 2 təyini, 1 işarə, 1 şəxs
C) 1 sual, 1 işarə, 1 şəxs
D) 1 təyini, 2 işarə, 1 şəxs
E) 1 təyini, 1 işarə, 1 şəxs
Mücərrəd mənalı düzəltmə ismi göstərin.
A) soyutma
B) gözlük
C) tikinti
D) çöküntü
E) yaxşılıq
"Bu sözü sizə deyirəm ha..." cümləsindəki "ha" sözü ədatın mənaca ha?
A) qüvvətləndirici
B) məhdudlaşdırıcı
C) dəqiqləşdirici
D) sual
E) arzu
"Bu tədbir ardıcıl olaraq davam etdiriləcək" nümunəsində cümlə üzvlərindən hansı işlənməmişdir?
A) tamamlıq
B) mübtəda
C) təyin
D) zərflik
E) xəbər
Aşağıdakı nümunələrin neçəsi frazeoloji birləşmədir?
təpəyə qalxmaq, çayın sahili, üzə vurmaq, başa salmaq, kitabın cildi, maraqlı kitab, qara yaxmaq, gözə gətirmək
A) 2
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3
Hansı söz səhv yazılıb?
A) xeyirxah
B) xoşbəxt
C) bitki
D) zambaq
E) bünövrə
Nitqə aid edilən əlamətlərdən biri yanlışdır:
A) Ünsiyyət prosesidir.
B) Dil əsasında meydana çıxır.
C) Törəmədir.
D) Dəyişməzdir.
E) Nitq fəaliyyətinin məhsuludur.
"Sarayın darvazası açıldı, içəridə qaraltılar səyrişdi, cəsarətsiz, qırıq səslər eşidildi"
tabesiz mürəkkəb cümləsində tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) qarşılaşdırma
B) zaman
C) səbəb-nəticə
D) ardıcıllıq
E) aydınlaşdırma
Dilçilik elminin məhəlli dil xüsusiyyətlərini öyrənən sahəsi:
A) leksikoqrafiya
B) dialektologiya
C) terminologiya
D) orfoepiya
E) leksikologiya
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top