Tapılan ümumi test sayı : 27

Bədii təsvir vasitəsini göstərin.
Bir yay kimi çatılmışdır Sarvanımın qaş-qabağı,
Bir-birinə qovuşdurur ayrı düşmüş iki dağı.
A) metafora
B) təşbeh
C) təzad
D) metonimiya
E) epitet
S.Ə.Şirvani yaradıcılığı haqqındakı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Ədəbi irsinin böyük bir hissəsi lirik şerlərdən ibarətdir.
B) Maarifçilik ideyalarının təbliğinə, ictimai bəlaların tənqidinə dair şerlər yazmışdır.
C) "Rəbiül-ətfal" adlı dərsliyi vardır.
D) Həm lirik, həm də epik əsərlər yazmışdır.
E) Həm klassik üslubda, həm də aşıq şeri tərzində şerlər yazmışdır.
Ay həzarat, gəlin sizə söyləyim,
Bu dünyanın xəyanatı çıxıbdı.
İnsaflar azalıb, mürvət gödəlib,
Qazıların mazarratı çıxıbdı.
Bənd hansı sənətkarın əsərindəndir?
A) Molla Pənah Vaqif
B) Molla Vəli Vidadi
C) Qasım bəy Zakir
D) Abbas Tufarqanlı
E) Aşıq Ələsgər
M.Füzuli hansı əsərində Çaldıran müharibəsinə qarşı etiraz səsini qaldırır?
A) "Rindü Zahid"
B) "Səhhət və Mərəz"
C) "Bəngü Badə"
D) "Şikayətnamə"
E) "Yeddi cam"
Bunlardan biri M.Ə.Rəsulzadənin dramıdır:
A) "Qaranlıqda işıqlar"
B) "Ana"
C) "Pəri cadu"
D) "Keçmişdə qaçaqlar"
E) "Nadanlıq"
"Epik növün ən qədim janrlarından biridir. Həcmcə çox kiçik olur, lakin dərin məna ifadə edir. Tənqid, satira bu janrın ruhunu, canını təşkil edir. Sənətkar həyatda müşahidə etdiyi nöqsanları müəyyən  əşyalar, bitkilər və heyvanların simasında əks etdirir."
Bu, hansı janrdır?
A) təmsil
B) hekayə
C) nağıl
D) lətifə
E) novella
M.Ə.Sabirin ədəbi məktəbin Cənubi Azərbaycanda davamçısı:
A) M.Möcüz
B) Ə.Nəzmi
C) Ə.Qəmküsar
D) M.S.Ordubadi
E) M.Hadi
M.Hüseynin "Yeraltı çaylar dənizə axır" romanında Səmirə Aydının faciəsi nə vaxtdan başlayır?
A) cəbhədə əsir alınmış həyat yoldaşı Midhətin "vətən xaini" elan edildiyi gündən
B) partiya sıralarından kənarlaşdırıldığı vaxtdan
C) institutda işdən azad edildiyi gündən
D) Tacikistan çöllərinə sürgün edildiyi gündən
E) xəstəxanada Kamranla rastlaşdığı gündən
M.F.Axundzadənin şerlərində işlətdiyi təxəllüs:
A) "Vəkili-milləti-naməlum"
B) Fani
C) Seyyid
D) Qüdsi
E) Səbuhi
Hansı omonimlər müxtəlif nitq hissələrinə aiddir?
I göy      II bar       III dolu      IV kök      V əqrəb
A) III,IV
B) I,III,IV
C) I,II,III
D) I,IV
E) I, IV, V
Cüttərkibli geniş cümləni göstərin:
A) Bu günün işini sabaha qoymazlar.
B) Uzun qış günlərindən biri idi.
C) Burada xəstələrə yaxşı baxırlar.
D) Mirzə Fətəli Axundzadə Azərbaycan dramaturgiyasının banisidir.
E) Biz qəhrəmanları unutmayacağıq.
Şer parçasında işlənmiş əvəzliklərin məna növünü və sayını müəyyənləşdirin.
Deyirəm ki, uzaq yollarda susuzluq çəkən,
Bir insanın yollarında bulaq olaydım.
Bütün məslək dostlarımın  bu dünyada mən
Hər qəminə, nəşəsinə ortaq olaydım.
A) 1 sual, 1 işarə, 1 şəxs
B) 2 təyini, 1 işarə, 1 şəxs
C) 1 təyini, 1 işarə, 1 şəxs
D) 1 qeyri-müəyyən, 1 işarə, 1 şəxs
E) 1 təyini, 2 işarə, 1 şəxs
Mücərrəd mənalı düzəltmə ismi göstərin.
A) tikinti
B) soyutma
C) gözlük
D) yaxşılıq
E) çöküntü
"Bu sözü sizə deyirəm ha..." cümləsindəki "ha" sözü ədatın mənaca ha?
A) sual
B) qüvvətləndirici
C) arzu
D) dəqiqləşdirici
E) məhdudlaşdırıcı
"Bu tədbir ardıcıl olaraq davam etdiriləcək" nümunəsində cümlə üzvlərindən hansı işlənməmişdir?
A) zərflik
B) təyin
C) xəbər
D) tamamlıq
E) mübtəda
Aşağıdakı nümunələrin neçəsi frazeoloji birləşmədir?
təpəyə qalxmaq, çayın sahili, üzə vurmaq, başa salmaq, kitabın cildi, maraqlı kitab, qara yaxmaq, gözə gətirmək
A) 2
B) 5
C) 4
D) 6
E) 3
Hansı söz səhv yazılıb?
A) zambaq
B) bitki
C) bünövrə
D) xeyirxah
E) xoşbəxt
Nitqə aid edilən əlamətlərdən biri yanlışdır:
A) Dil əsasında meydana çıxır.
B) Törəmədir.
C) Ünsiyyət prosesidir.
D) Dəyişməzdir.
E) Nitq fəaliyyətinin məhsuludur.
"Sarayın darvazası açıldı, içəridə qaraltılar səyrişdi, cəsarətsiz, qırıq səslər eşidildi"
tabesiz mürəkkəb cümləsində tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) ardıcıllıq
B) qarşılaşdırma
C) aydınlaşdırma
D) səbəb-nəticə
E) zaman
Dilçilik elminin məhəlli dil xüsusiyyətlərini öyrənən sahəsi:
A) leksikologiya
B) terminologiya
C) orfoepiya
D) leksikoqrafiya
E) dialektologiya
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top