Tapılan ümumi test sayı : 27

Altından xətt çəkilmiş sözlər hansı sırada omonimdir?
A) Uşağın boğazı ağrıyır. Qrafinin boğazı rənglidir.
B) Kağız torba davamsız olur. Bu qədər kağız nəyinə lazımdır?
C) Axşam  dolu yağdı. Ovçunun belindəki qatar patronla dolu idi.
D) Yüz ölç, bir biç.
E) Uşağın dişi çıxır. Darağın dişi sındı
C.Cabbarlıya aid edilmiş fikirlərdən biri səhvdir:
A) "Ana" şerinin müəllifidir.
B) Tarixi mövzulara həsr olunmuş əsərlər müəllifidir.
C) Yalnız lirik və dramatik növdə əsərlər yazıb.
D) Yaradıcılığa "Bahar" adlı şerlə başlayıb.
E) "Babayi-Əmir" jurnalında satirik şerləri çap olunmuşdur.
Bədii əsərdə təsvir edilən hadisələrin müəyyən xətt üzrə inkişaf etdirilməsi nə adlanır?
A) ekspozisiya
B) kulminasiya nöqtəsi
C) kompozisiya
D) final
E) süjet
Yaradıcılığının ilk dövründə "Hüseyni", "Seyyid Hüseyni", "Seyyid" təxəllüsü ilə yazıb-yaradan sənətkar:
A) İ.Nəsimi
B) İ.Həsənoğlu
C) F.Nəimi
D) Ş.İ.Xətai
E) Həbibi
Sən sənət eşqiylə vəcdə gələndə,
Bir Səməndər kimi odlara qalan.
Qoy bir el məsəli düzəldim mən də:
Dağ olmaq istəsən, dağa arxalan.
Bənddə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənib?
A) bədii təzad
B) epitet
C) təşbeh
D) metafora
E) litota
N.Gəncəvini "Xosrov vəŞirin" poeması ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Fərhad Çin hökümdarının oğlu kimi təqdim olunur.
B) Saf məhəbbətin tərənnümünə həsr olunub.
C) Məsnəvi şəklində yazılıb.
D) "Xəmsə"yə daxil olan ikinci poemadır.
E) Xosrov Şirinin təsiri ilə dəyişir və nəcib bir insana çevrilir.
S.Ə.Şirvaninin  bu təmsillərindən birində "Yaxşılıq itmir" ideyası təbliğ olunur:
A) "Aslan və iki öküz"
B) "Xoruz və Çaqqal"
C) "Qaz və Durna"
D) "Siçan və Pişik"
E) "Ayı və Siçan"
Əzizim, kətan sarı,
Ağ sarı, kətan sarı,
Çıxaydım Şah dağına,
Baxaydım Vətən sarı.
Şerin janrını və necə qafiyələndiyini göstərin.
A) Sayaçı sözüdür, aaba şəklində qafiyələnmişdir.
B) Holavardır, aaba şəklində qafiyələnmişdir.
C) Rübaidir, aaba şəklində qafiyələnmişdir.
D) Bayatıdır, aaba şəklində qafiyələnmişdir.
E) Mərasim nəğməsidir, aaba şəklində qafiyələnmişdir.
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsindən götürmüş aşağıdaki sözlər kimin dilindən deyilir?
"... həkimi çağır... Xudaya, şükür... Qəribə müsibətdir! Müsibəti-müsəlman! Vəhşilik, elmsizlik, nadanlıq! Bəli, nə eyləmək, qəza işidir..."
A) Səadət xanım
B) Fəxrəddin bəy
C) Gülbahar
D) Rüstəm bəy
E) Cahangir bəy
R.Rza şerlərinin birində "O kəs ki, torpağa, xalqa bağlıdır, kökü xalq mənəviyyatının dərinliklərindədir, onu əymək olmaz" qənaətinə gəlir:
A) "Çinar"
B) "Pəncərəmə düşən işıq"
C) "Vətən"
D) "Bu gün"
E) "Rənglər"
Aşağdakılardan biri romantizm ədəbi cərəyanın nümayəndəsi deyil:
A) Məhəmməd Hadi
B) Abdulla Şaiq
C) H.Cavid
D) Abbas Səhhət
E) Əliqulu Qəmküsar
Konkret isimləri göstərin:
A) ətək, ağac
B) xeyirxahlıq, istək
C) sevgi, həyat
D) düşüncə, duyğu
E) dostluq, kədər
Hansı cümlədə həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş məsdərlər vardır?
1. Görüşməyimizdən bir həftə sonra getdi.
2. Atam tapşırdı ki, dərsə gecikməyim.
3. O, yaxşı oxumağımız üçün heç nəyi əsirgəmirdi.
4. Deməyindən belə çıxırdı ki, xəbəri yoxdur.
A) 1, 4
B) 1, 3
C) 1, 2
D) 2, 4
E) 3, 4
Felin aşağıdakı növlərindən birində iş görən qrammatik cəhətdən məlum olmur:
A) məchul
B) məlum
C) icbar
D) qarşılıq-birgəlik
E) qayıdış
Bədii üslubda müəllifin dilində (təhkiyədə) yol verilmir:
A) bədii təsvir və ifadə vasitələrinə
B) dialektizmlə, vulqar və loru sözlərlə, valvarizmlə
C) obrazlıq və emosionallıq yaradan ifadələrə
D) sinonim, omonim və antonimlərdən istifadəyə
E) məcaziliyə, çoxmənanılığa
Birinci növ təyini söz birləşmələrinin asılı tərəfi, əsasən, cümlənin hansı üzvü olur?
A) tamamlıq
B) xəbər
C) zərflik
D) təyin
E) mübtəda
"Ürəyindən keçir ki, böyüyəndə zabit olsun" tabeli mürəkkəb cümlənin növünü göstərin:
A) məqsəd budaq cümləsi
B) xəbər budaq cümləsi
C) mübtəda budaq cümləsi
D) səbəb budaq cümləsi
E) tamamlıq budaq cümləsi
"Seçki" sözünün fonetik təhlilindəki səhv hansı sıradadır?
A) [e]-incə, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
B) Samitlərin hər üçü kardır.
C) [i]-incə, qapalı, dodaqlanmayan saitdir.
D) Beş hərf, beş səsdən ibarətdir.
E) İki hecalıdır, vurğu sonuncu hecaya düşür.
Elə,məhz,əsl, ədatlarının mənaca növünü göstərin:
A) Sual
B) Əmr
C) Qüvvətləndirici
D) Dəqiqləşdirici
E) Məhdudlaşdırıcı
Təyinin feli sifət tərkibi ilə ifadə olunduğu cümləni göstərin.
A) İşin düşər-düşməzi olar.
B) Keçilməz dağ kimi kəsdik yolunu.
C) Bal tutan barmaq yalar.
D) Məmməd deyəcəyi mətləbi çox uzadırdı.
E) Çox oxuyan adam məlumatlı olar.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top