Tapılan ümumi test sayı : 27

Altından xətt çəkilmiş sözlər hansı sırada omonimdir?
A) Yüz ölç, bir biç.
B) Uşağın boğazı ağrıyır. Qrafinin boğazı rənglidir.
C) Kağız torba davamsız olur. Bu qədər kağız nəyinə lazımdır?
D) Uşağın dişi çıxır. Darağın dişi sındı
E) Axşam  dolu yağdı. Ovçunun belindəki qatar patronla dolu idi.
C.Cabbarlıya aid edilmiş fikirlərdən biri səhvdir:
A) "Ana" şerinin müəllifidir.
B) Yalnız lirik və dramatik növdə əsərlər yazıb.
C) "Babayi-Əmir" jurnalında satirik şerləri çap olunmuşdur.
D) Yaradıcılığa "Bahar" adlı şerlə başlayıb.
E) Tarixi mövzulara həsr olunmuş əsərlər müəllifidir.
Bədii əsərdə təsvir edilən hadisələrin müəyyən xətt üzrə inkişaf etdirilməsi nə adlanır?
A) ekspozisiya
B) kompozisiya
C) kulminasiya nöqtəsi
D) süjet
E) final
Yaradıcılığının ilk dövründə "Hüseyni", "Seyyid Hüseyni", "Seyyid" təxəllüsü ilə yazıb-yaradan sənətkar:
A) İ.Nəsimi
B) F.Nəimi
C) Həbibi
D) Ş.İ.Xətai
E) İ.Həsənoğlu
Sən sənət eşqiylə vəcdə gələndə,
Bir Səməndər kimi odlara qalan.
Qoy bir el məsəli düzəldim mən də:
Dağ olmaq istəsən, dağa arxalan.
Bənddə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənib?
A) litota
B) təşbeh
C) bədii təzad
D) epitet
E) metafora
N.Gəncəvini "Xosrov vəŞirin" poeması ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Məsnəvi şəklində yazılıb.
B) "Xəmsə"yə daxil olan ikinci poemadır.
C) Xosrov Şirinin təsiri ilə dəyişir və nəcib bir insana çevrilir.
D) Saf məhəbbətin tərənnümünə həsr olunub.
E) Fərhad Çin hökümdarının oğlu kimi təqdim olunur.
S.Ə.Şirvaninin  bu təmsillərindən birində "Yaxşılıq itmir" ideyası təbliğ olunur:
A) "Qaz və Durna"
B) "Aslan və iki öküz"
C) "Xoruz və Çaqqal"
D) "Ayı və Siçan"
E) "Siçan və Pişik"
Əzizim, kətan sarı,
Ağ sarı, kətan sarı,
Çıxaydım Şah dağına,
Baxaydım Vətən sarı.
Şerin janrını və necə qafiyələndiyini göstərin.
A) Rübaidir, aaba şəklində qafiyələnmişdir.
B) Sayaçı sözüdür, aaba şəklində qafiyələnmişdir.
C) Bayatıdır, aaba şəklində qafiyələnmişdir.
D) Mərasim nəğməsidir, aaba şəklində qafiyələnmişdir.
E) Holavardır, aaba şəklində qafiyələnmişdir.
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsindən götürmüş aşağıdaki sözlər kimin dilindən deyilir?
"... həkimi çağır... Xudaya, şükür... Qəribə müsibətdir! Müsibəti-müsəlman! Vəhşilik, elmsizlik, nadanlıq! Bəli, nə eyləmək, qəza işidir..."
A) Rüstəm bəy
B) Cahangir bəy
C) Səadət xanım
D) Gülbahar
E) Fəxrəddin bəy
R.Rza şerlərinin birində "O kəs ki, torpağa, xalqa bağlıdır, kökü xalq mənəviyyatının dərinliklərindədir, onu əymək olmaz" qənaətinə gəlir:
A) "Rənglər"
B) "Bu gün"
C) "Vətən"
D) "Çinar"
E) "Pəncərəmə düşən işıq"
Aşağdakılardan biri romantizm ədəbi cərəyanın nümayəndəsi deyil:
A) Əliqulu Qəmküsar
B) Abdulla Şaiq
C) H.Cavid
D) Məhəmməd Hadi
E) Abbas Səhhət
Konkret isimləri göstərin:
A) düşüncə, duyğu
B) ətək, ağac
C) xeyirxahlıq, istək
D) dostluq, kədər
E) sevgi, həyat
Hansı cümlədə həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmiş məsdərlər vardır?
1. Görüşməyimizdən bir həftə sonra getdi.
2. Atam tapşırdı ki, dərsə gecikməyim.
3. O, yaxşı oxumağımız üçün heç nəyi əsirgəmirdi.
4. Deməyindən belə çıxırdı ki, xəbəri yoxdur.
A) 1, 3
B) 1, 4
C) 2, 4
D) 3, 4
E) 1, 2
Felin aşağıdakı növlərindən birində iş görən qrammatik cəhətdən məlum olmur:
A) icbar
B) qarşılıq-birgəlik
C) məchul
D) qayıdış
E) məlum
Bədii üslubda müəllifin dilində (təhkiyədə) yol verilmir:
A) bədii təsvir və ifadə vasitələrinə
B) məcaziliyə, çoxmənanılığa
C) dialektizmlə, vulqar və loru sözlərlə, valvarizmlə
D) sinonim, omonim və antonimlərdən istifadəyə
E) obrazlıq və emosionallıq yaradan ifadələrə
Birinci növ təyini söz birləşmələrinin asılı tərəfi, əsasən, cümlənin hansı üzvü olur?
A) xəbər
B) zərflik
C) mübtəda
D) tamamlıq
E) təyin
"Ürəyindən keçir ki, böyüyəndə zabit olsun" tabeli mürəkkəb cümlənin növünü göstərin:
A) məqsəd budaq cümləsi
B) xəbər budaq cümləsi
C) tamamlıq budaq cümləsi
D) mübtəda budaq cümləsi
E) səbəb budaq cümləsi
"Seçki" sözünün fonetik təhlilindəki səhv hansı sıradadır?
A) Beş hərf, beş səsdən ibarətdir.
B) Samitlərin hər üçü kardır.
C) İki hecalıdır, vurğu sonuncu hecaya düşür.
D) [e]-incə, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
E) [i]-incə, qapalı, dodaqlanmayan saitdir.
Elə,məhz,əsl, ədatlarının mənaca növünü göstərin:
A) Sual
B) Əmr
C) Qüvvətləndirici
D) Dəqiqləşdirici
E) Məhdudlaşdırıcı
Təyinin feli sifət tərkibi ilə ifadə olunduğu cümləni göstərin.
A) Bal tutan barmaq yalar.
B) Çox oxuyan adam məlumatlı olar.
C) Məmməd deyəcəyi mətləbi çox uzadırdı.
D) Keçilməz dağ kimi kəsdik yolunu.
E) İşin düşər-düşməzi olar.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top