Tapılan ümumi test sayı : 29

Ahəng qanununun Azərbaycan dilinin quruluşunda yeri:
A) Sintaktik hadisədir.
B) Morfonoloji hadisədir.
C) Morfoloji hadisədir.
D) Sırf fonetik hadisədir.
E) Söz yaradıcılığı hadisəsidir.
Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasında hansı obrazın təsvirinə daha çox yer verilmişdir?
A) Fərhadın
B) Xosrovun
C) Məhinbanunun
D) Şirinin
E) Hörmüzün
S.Ə.Şirvaninin hansı janrda yazdığı şerləri daha məşhurdur.
A) məsnəvi
B) müxəmməs
C) qəzəl
D) rübai
E) qəsidə
Qızılgül olmayaydı,
Saralıb solmayaydı,
Bir ayrılıq, bir ölüm
Heç biri olmayaydı.
Nümunə haqqındakı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Qafiyələri cinas sözlər üzərində qurulub.
B) Şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növünə daxildir:
C) Bayatıdır.
D) Əsas fikir son iki misrada verilib.
E) Hər misrası yeddi hecadan ibarətdir.
Bu misralar C.Cabbarlının hansı şerindən götürülmüşdür?
Cahanda yox elə bir qüvvə baş əyim ona mən,
Fəqət nə güclü, zəif bir vücud var, yahu
Ki, hazıram yıxılıb xakı-payinə hər gün,
Öpüm ayağını icz ilə, kimdir o?
Nədir o?...
A) "Məhkum Şərqə"
B) "Bahar"
C) "Üstünə"
D) "Qürub çağı bir yetim"
E) "Ana"
Azərbaycan ədəbiyyatında povest janrının ilk nümunəsi:
A) "İbrahim bəyin səyahətnaməsi"
B) "Şikayətnamə"
C) "Aldanmış kəvakib"
D) "Rəşid bəy və Səadət xanım"
E) "Kitabi-Əsgəriyyə"
Oğlanlar sözünün fonetik təhlilində səhvə yol verilib:
A) [o]-qalın, dodaqlanan, açıq; [a]-qalın, dodaqlanmayan, açıq saitdir.
B) [ğ], [l], [n], [r] səsləri cingiltili samitlərdir.
C) 8 səsdən ([o], [ğ], [l], [a], [n], [n], [a], [r]) və 8 hərfdən (o,ğe, el, a, en, el, a, er) ibarətdir.
D) [ğ] səsinin kar qarşılığı [q] səsidir, [l], [n], [r] samitlərinin isə kar qarşılığı yoxdur.
E) üç hecalıdır (oğ-lan-lar) və vurğu III hecaya düşür.
N.Nərimanovun "Nadir şah" əsərində Nadirin göstərdiyi rəşadət nə üçün Şah Təhmas sarayında layiqincə qiymətləndirilmişdi?
A) Nadir elə bilirdi ki, onun böyük qələbələrindən şah onsuz da xəbər tutur, buna görə məktub göndərməyi vacib hesab etmirdi.
B) Heydər xan paxıllıq ucbatından döyüşdən göndərdiyi qələbə soraqlı məktublarını şaha çatdırmırdı.
C) Sarayda daxili çəkişmələr olduğundan şahın Nadirin qələbələrini qiymətləndirməyə vaxtı yox idi.
D) Şah Təhmas Nadirdən ehtiyat etdiyinə görə onun qəhrəmanlığını kiçiltməyə çalışırdı.
E) Şah Təhmas sarayı Nadirin qələbələrindən xəbərsiz idi.
"Koroğlu" dastanında xalq içərisindən çıxmış, öz fərasəti, çətin vəziyyətlərdən çıxmaq bacarığı ilə seçilən, həm mənfi, həm də bəzi müsbət cəhətləri ilə verilən obraz:
A) Eyvaz
B) Həmzə
C) Bəlli Əhməd
D) Aşıq Cünun
E) Dəmirçioğlu
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarından götürülən
"Qarla yağış yağanda ər kimi duran"
nümunəsində hansı məcaz növü işlənmişdir?
A) təzad
B) metafora
C) metonimiya
D) təşbeh
E) bədii sual
O, adamlardan rüşvət qoparmağa bir "mədəniyyət" statusu vermişdir. Bu barədə onun xüsusi fəlsəfəsi var. Həmin fəlsəfəyə görə, hədiyyə rüşvət deyil, humanizmdir." Bu cəhətlər İ.Əfəndiyevin "Qəribə oğlan" komediyasında hansı surətə aid edilə bilər?
A) Barsuka
B) Dadaşa
C) Məlahətə
D) Ümidə
E) Əhmədcana
"Dastani-Əhnəd Hərami" əsəri ilə bağlı fikirlər hansıdır?
1. Həyatın mənfilikləri, insan təbiətində olan pis sifətlər tənqid olunur.
2. Ana dilimizdə yazılan ilk məsnəvidir.
3. Əhməd Hərami ilə Güləndamın məhəbbət macərasından bəhs olunur.
4. Əsərdə göstərilir ki, Güləfrux Güləndamı ölümdən qurtarır və Şiraz şəhərinə gətirir.
5. Həcəz bəhrində yazılmış anadilli epik şer nümunəsidir.
A) 3, 4
B) 1, 2
C) 3, 5
D) 1, 3
E) 2, 5
Mürəkkəb söz hansıdır?
A) 28 may
B) ağacdələn
C) Qız qalası
D) Bakı Dövlət Universiteti
E) Həsənzadə
Sözlərdən biri sifət deyil:
A) uçuq
B) batıq
C) çürük
D) qırıq
E) bilik
Toplu isimləri göstərin:
    1         2            3           4        5      6      7         8        9
çiçək, camaat, yoldaşlıq, naxır, təpə, göl, millət, torpaq, kol
A) 2, 3, 4, 5
B) 2, 4, 7
C) 1, 3, 7, 9
D) 2, 5, 6, 8
E) 1, 5, 7
Cərgələrdən birində yalnız dilçilik elminə aid terminlər verilmişdir:
A) xəbər, forma, ədat, nitq mədəniyyəti
B) sifət, orfoepiya, qoşma, uzlaşma
C) üslub, morfologiya, idarə, söz
D) təyin, fel, nida, funksiya
E) leksika, morfem, sintaktsis, fonetika
"Böyük otaq" və "böyük vəzifə" birləşmələrindəki "böyük" sözü leksik səciyyəsinə görə nədir?
A) sinonim
B) təkmənalı söz
C) antonim
D) omonim
E) çoxmənalı söz
Hansı cərgədəki qoşasamitli sözlərin yazılışı ilə tələffüzüfərqlənmir?
A) ittiham, tappıltı, əlbəttə
B) toqqa, doqquz, hətta
C) əlli, mütəkkə, saqqal
D) addım, hoppanmaq, səkkiz
E) rəssam, güllə, qüvvə
"Həyata ən mahir nəqqaşdır qadın,
Qara daşlara da o zinət verir.
Anadır, bacıdır, yoldaşdır qadın,
Hər ömrə nur verir, hərarət verir"
nümunəsində neçə ismi xəbər işlənmişdir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
E) 5
"Salam, xanım! Xoş gördük! Gün aydın! Axşamınız xeyir!" sözləri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) müraciət
B) ayrılma
C) təbrik
D) görüşmə
E) alqış
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top