Tapılan ümumi test sayı : 29

Ahəng qanununun Azərbaycan dilinin quruluşunda yeri:
A) Sintaktik hadisədir.
B) Sırf fonetik hadisədir.
C) Söz yaradıcılığı hadisəsidir.
D) Morfonoloji hadisədir.
E) Morfoloji hadisədir.
Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasında hansı obrazın təsvirinə daha çox yer verilmişdir?
A) Məhinbanunun
B) Hörmüzün
C) Xosrovun
D) Fərhadın
E) Şirinin
S.Ə.Şirvaninin hansı janrda yazdığı şerləri daha məşhurdur.
A) qəsidə
B) rübai
C) qəzəl
D) müxəmməs
E) məsnəvi
Qızılgül olmayaydı,
Saralıb solmayaydı,
Bir ayrılıq, bir ölüm
Heç biri olmayaydı.
Nümunə haqqındakı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növünə daxildir:
B) Əsas fikir son iki misrada verilib.
C) Hər misrası yeddi hecadan ibarətdir.
D) Bayatıdır.
E) Qafiyələri cinas sözlər üzərində qurulub.
Bu misralar C.Cabbarlının hansı şerindən götürülmüşdür?
Cahanda yox elə bir qüvvə baş əyim ona mən,
Fəqət nə güclü, zəif bir vücud var, yahu
Ki, hazıram yıxılıb xakı-payinə hər gün,
Öpüm ayağını icz ilə, kimdir o?
Nədir o?...
A) "Məhkum Şərqə"
B) "Ana"
C) "Bahar"
D) "Qürub çağı bir yetim"
E) "Üstünə"
Azərbaycan ədəbiyyatında povest janrının ilk nümunəsi:
A) "Şikayətnamə"
B) "İbrahim bəyin səyahətnaməsi"
C) "Kitabi-Əsgəriyyə"
D) "Aldanmış kəvakib"
E) "Rəşid bəy və Səadət xanım"
Oğlanlar sözünün fonetik təhlilində səhvə yol verilib:
A) [ğ] səsinin kar qarşılığı [q] səsidir, [l], [n], [r] samitlərinin isə kar qarşılığı yoxdur.
B) üç hecalıdır (oğ-lan-lar) və vurğu III hecaya düşür.
C) [o]-qalın, dodaqlanan, açıq; [a]-qalın, dodaqlanmayan, açıq saitdir.
D) 8 səsdən ([o], [ğ], [l], [a], [n], [n], [a], [r]) və 8 hərfdən (o,ğe, el, a, en, el, a, er) ibarətdir.
E) [ğ], [l], [n], [r] səsləri cingiltili samitlərdir.
N.Nərimanovun "Nadir şah" əsərində Nadirin göstərdiyi rəşadət nə üçün Şah Təhmas sarayında layiqincə qiymətləndirilmişdi?
A) Şah Təhmas Nadirdən ehtiyat etdiyinə görə onun qəhrəmanlığını kiçiltməyə çalışırdı.
B) Nadir elə bilirdi ki, onun böyük qələbələrindən şah onsuz da xəbər tutur, buna görə məktub göndərməyi vacib hesab etmirdi.
C) Şah Təhmas sarayı Nadirin qələbələrindən xəbərsiz idi.
D) Sarayda daxili çəkişmələr olduğundan şahın Nadirin qələbələrini qiymətləndirməyə vaxtı yox idi.
E) Heydər xan paxıllıq ucbatından döyüşdən göndərdiyi qələbə soraqlı məktublarını şaha çatdırmırdı.
"Koroğlu" dastanında xalq içərisindən çıxmış, öz fərasəti, çətin vəziyyətlərdən çıxmaq bacarığı ilə seçilən, həm mənfi, həm də bəzi müsbət cəhətləri ilə verilən obraz:
A) Eyvaz
B) Aşıq Cünun
C) Həmzə
D) Dəmirçioğlu
E) Bəlli Əhməd
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarından götürülən
"Qarla yağış yağanda ər kimi duran"
nümunəsində hansı məcaz növü işlənmişdir?
A) təşbeh
B) bədii sual
C) metafora
D) təzad
E) metonimiya
O, adamlardan rüşvət qoparmağa bir "mədəniyyət" statusu vermişdir. Bu barədə onun xüsusi fəlsəfəsi var. Həmin fəlsəfəyə görə, hədiyyə rüşvət deyil, humanizmdir." Bu cəhətlər İ.Əfəndiyevin "Qəribə oğlan" komediyasında hansı surətə aid edilə bilər?
A) Dadaşa
B) Əhmədcana
C) Məlahətə
D) Barsuka
E) Ümidə
"Dastani-Əhnəd Hərami" əsəri ilə bağlı fikirlər hansıdır?
1. Həyatın mənfilikləri, insan təbiətində olan pis sifətlər tənqid olunur.
2. Ana dilimizdə yazılan ilk məsnəvidir.
3. Əhməd Hərami ilə Güləndamın məhəbbət macərasından bəhs olunur.
4. Əsərdə göstərilir ki, Güləfrux Güləndamı ölümdən qurtarır və Şiraz şəhərinə gətirir.
5. Həcəz bəhrində yazılmış anadilli epik şer nümunəsidir.
A) 1, 2
B) 2, 5
C) 3, 5
D) 1, 3
E) 3, 4
Mürəkkəb söz hansıdır?
A) Bakı Dövlət Universiteti
B) ağacdələn
C) Həsənzadə
D) Qız qalası
E) 28 may
Sözlərdən biri sifət deyil:
A) uçuq
B) çürük
C) batıq
D) bilik
E) qırıq
Toplu isimləri göstərin:
    1         2            3           4        5      6      7         8        9
çiçək, camaat, yoldaşlıq, naxır, təpə, göl, millət, torpaq, kol
A) 1, 5, 7
B) 2, 3, 4, 5
C) 1, 3, 7, 9
D) 2, 4, 7
E) 2, 5, 6, 8
Cərgələrdən birində yalnız dilçilik elminə aid terminlər verilmişdir:
A) təyin, fel, nida, funksiya
B) sifət, orfoepiya, qoşma, uzlaşma
C) xəbər, forma, ədat, nitq mədəniyyəti
D) üslub, morfologiya, idarə, söz
E) leksika, morfem, sintaktsis, fonetika
"Böyük otaq" və "böyük vəzifə" birləşmələrindəki "böyük" sözü leksik səciyyəsinə görə nədir?
A) omonim
B) çoxmənalı söz
C) təkmənalı söz
D) sinonim
E) antonim
Hansı cərgədəki qoşasamitli sözlərin yazılışı ilə tələffüzüfərqlənmir?
A) toqqa, doqquz, hətta
B) əlli, mütəkkə, saqqal
C) rəssam, güllə, qüvvə
D) ittiham, tappıltı, əlbəttə
E) addım, hoppanmaq, səkkiz
"Həyata ən mahir nəqqaşdır qadın,
Qara daşlara da o zinət verir.
Anadır, bacıdır, yoldaşdır qadın,
Hər ömrə nur verir, hərarət verir"
nümunəsində neçə ismi xəbər işlənmişdir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
"Salam, xanım! Xoş gördük! Gün aydın! Axşamınız xeyir!" sözləri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) alqış
B) görüşmə
C) təbrik
D) müraciət
E) ayrılma
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top