Tapılan ümumi test sayı : 29

Ahəng qanununun Azərbaycan dilinin quruluşunda yeri:
A) Morfoloji hadisədir.
B) Morfonoloji hadisədir.
C) Sırf fonetik hadisədir.
D) Söz yaradıcılığı hadisəsidir.
E) Sintaktik hadisədir.
Nizaminin "Xosrov və Şirin" poemasında hansı obrazın təsvirinə daha çox yer verilmişdir?
A) Məhinbanunun
B) Hörmüzün
C) Xosrovun
D) Şirinin
E) Fərhadın
S.Ə.Şirvaninin hansı janrda yazdığı şerləri daha məşhurdur.
A) qəsidə
B) qəzəl
C) məsnəvi
D) müxəmməs
E) rübai
Qızılgül olmayaydı,
Saralıb solmayaydı,
Bir ayrılıq, bir ölüm
Heç biri olmayaydı.
Nümunə haqqındakı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növünə daxildir:
B) Əsas fikir son iki misrada verilib.
C) Qafiyələri cinas sözlər üzərində qurulub.
D) Hər misrası yeddi hecadan ibarətdir.
E) Bayatıdır.
Bu misralar C.Cabbarlının hansı şerindən götürülmüşdür?
Cahanda yox elə bir qüvvə baş əyim ona mən,
Fəqət nə güclü, zəif bir vücud var, yahu
Ki, hazıram yıxılıb xakı-payinə hər gün,
Öpüm ayağını icz ilə, kimdir o?
Nədir o?...
A) "Ana"
B) "Bahar"
C) "Məhkum Şərqə"
D) "Üstünə"
E) "Qürub çağı bir yetim"
Azərbaycan ədəbiyyatında povest janrının ilk nümunəsi:
A) "Kitabi-Əsgəriyyə"
B) "Aldanmış kəvakib"
C) "Şikayətnamə"
D) "İbrahim bəyin səyahətnaməsi"
E) "Rəşid bəy və Səadət xanım"
Oğlanlar sözünün fonetik təhlilində səhvə yol verilib:
A) [ğ], [l], [n], [r] səsləri cingiltili samitlərdir.
B) [ğ] səsinin kar qarşılığı [q] səsidir, [l], [n], [r] samitlərinin isə kar qarşılığı yoxdur.
C) [o]-qalın, dodaqlanan, açıq; [a]-qalın, dodaqlanmayan, açıq saitdir.
D) üç hecalıdır (oğ-lan-lar) və vurğu III hecaya düşür.
E) 8 səsdən ([o], [ğ], [l], [a], [n], [n], [a], [r]) və 8 hərfdən (o,ğe, el, a, en, el, a, er) ibarətdir.
N.Nərimanovun "Nadir şah" əsərində Nadirin göstərdiyi rəşadət nə üçün Şah Təhmas sarayında layiqincə qiymətləndirilmişdi?
A) Şah Təhmas sarayı Nadirin qələbələrindən xəbərsiz idi.
B) Şah Təhmas Nadirdən ehtiyat etdiyinə görə onun qəhrəmanlığını kiçiltməyə çalışırdı.
C) Heydər xan paxıllıq ucbatından döyüşdən göndərdiyi qələbə soraqlı məktublarını şaha çatdırmırdı.
D) Nadir elə bilirdi ki, onun böyük qələbələrindən şah onsuz da xəbər tutur, buna görə məktub göndərməyi vacib hesab etmirdi.
E) Sarayda daxili çəkişmələr olduğundan şahın Nadirin qələbələrini qiymətləndirməyə vaxtı yox idi.
"Koroğlu" dastanında xalq içərisindən çıxmış, öz fərasəti, çətin vəziyyətlərdən çıxmaq bacarığı ilə seçilən, həm mənfi, həm də bəzi müsbət cəhətləri ilə verilən obraz:
A) Həmzə
B) Eyvaz
C) Aşıq Cünun
D) Dəmirçioğlu
E) Bəlli Əhməd
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarından götürülən
"Qarla yağış yağanda ər kimi duran"
nümunəsində hansı məcaz növü işlənmişdir?
A) metafora
B) metonimiya
C) bədii sual
D) təşbeh
E) təzad
O, adamlardan rüşvət qoparmağa bir "mədəniyyət" statusu vermişdir. Bu barədə onun xüsusi fəlsəfəsi var. Həmin fəlsəfəyə görə, hədiyyə rüşvət deyil, humanizmdir." Bu cəhətlər İ.Əfəndiyevin "Qəribə oğlan" komediyasında hansı surətə aid edilə bilər?
A) Məlahətə
B) Dadaşa
C) Əhmədcana
D) Barsuka
E) Ümidə
"Dastani-Əhnəd Hərami" əsəri ilə bağlı fikirlər hansıdır?
1. Həyatın mənfilikləri, insan təbiətində olan pis sifətlər tənqid olunur.
2. Ana dilimizdə yazılan ilk məsnəvidir.
3. Əhməd Hərami ilə Güləndamın məhəbbət macərasından bəhs olunur.
4. Əsərdə göstərilir ki, Güləfrux Güləndamı ölümdən qurtarır və Şiraz şəhərinə gətirir.
5. Həcəz bəhrində yazılmış anadilli epik şer nümunəsidir.
A) 3, 5
B) 1, 3
C) 2, 5
D) 3, 4
E) 1, 2
Mürəkkəb söz hansıdır?
A) 28 may
B) Qız qalası
C) ağacdələn
D) Bakı Dövlət Universiteti
E) Həsənzadə
Sözlərdən biri sifət deyil:
A) uçuq
B) batıq
C) çürük
D) qırıq
E) bilik
Toplu isimləri göstərin:
    1         2            3           4        5      6      7         8        9
çiçək, camaat, yoldaşlıq, naxır, təpə, göl, millət, torpaq, kol
A) 1, 5, 7
B) 1, 3, 7, 9
C) 2, 4, 7
D) 2, 5, 6, 8
E) 2, 3, 4, 5
Cərgələrdən birində yalnız dilçilik elminə aid terminlər verilmişdir:
A) xəbər, forma, ədat, nitq mədəniyyəti
B) üslub, morfologiya, idarə, söz
C) leksika, morfem, sintaktsis, fonetika
D) təyin, fel, nida, funksiya
E) sifət, orfoepiya, qoşma, uzlaşma
"Böyük otaq" və "böyük vəzifə" birləşmələrindəki "böyük" sözü leksik səciyyəsinə görə nədir?
A) sinonim
B) çoxmənalı söz
C) təkmənalı söz
D) omonim
E) antonim
Hansı cərgədəki qoşasamitli sözlərin yazılışı ilə tələffüzüfərqlənmir?
A) addım, hoppanmaq, səkkiz
B) əlli, mütəkkə, saqqal
C) ittiham, tappıltı, əlbəttə
D) rəssam, güllə, qüvvə
E) toqqa, doqquz, hətta
"Həyata ən mahir nəqqaşdır qadın,
Qara daşlara da o zinət verir.
Anadır, bacıdır, yoldaşdır qadın,
Hər ömrə nur verir, hərarət verir"
nümunəsində neçə ismi xəbər işlənmişdir?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 5
E) 2
"Salam, xanım! Xoş gördük! Gün aydın! Axşamınız xeyir!" sözləri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) təbrik
B) görüşmə
C) müraciət
D) ayrılma
E) alqış
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top