Tapılan ümumi test sayı : 26

Sözlərdən birində səslərin sayı hərflərin sayından azdır:
A) suverenlik
B) müstəqillik
C) addım
D) sərbəstlik
E) minnət
Hansı sözlərdə -dan2 leksik şəkilçidir?
1. qəsdən
2. ucadan
3. çoxdan
4. hərdən
5. əzəldən
6. yorulmadan
7. hamıdan
A) 2, 3, 4
B) 4, 6, 7
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 2, 5
E) 1, 2, 6, 7
"Heca vəzninin işlənmə tarixi daha qədimdir. Azərbaycan dilinin fonetik təhlilinə uyğun yaranan heca vəzni ədəbiyyatşünaslıqda milli şer ölçüsü hesab edilir."
Yuxarıdakı mətn hansı üsluba aiddir?
A) publisistik
B) məişət
C) rəsmi-işgüzar
D) elmi
E) bədii
M.Ə.Sabir aşağıdakı şerlərindən birində İran Milli Məclisinin acınacaqlı taleyini türk zəhmətkeşlərinə xatırladırdı:
A) "Aldanmaram"
B) "Ruhum"
C) "Yatmayın, allahı sevərsiz!"
D) "Ürəfa marşı"
E) "Səbr eylə"
Verilmiş nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir?
Yalqızlıq içində sıxılır ürək,
Atını dördnala çapdırır külək.
A) metafora
B) epitet
C) metonimiya
D) təzad
E) təşbeh
R.Rzanın "...İtkisi əhəmiyyətsizdir" şerinin lirik qəhrəmanını narahat edən nə idi?
A) repressiya qurbanlarının acı taleyi
B) atom sınağının fəlakətləri və buna laqeyd münasibət
C) qanlı müharibələr və ölüm düşərgələri
D) canlı təbiətə qəsd
E) milli mədəniyyət abidələrinin baxımsız vəziyyətə düşməsi
XIX əsrin əvvəllərində yaranan Azərbaycan poeziyası haqqında hansı fikir səhvdir?
A) Bu dövrdə poeziyada yeni bir ədəbi cərəyan - satira meydana gəlir.
B) Əsərin əvvəllərində poeziya ədəbiyyatda başlıca yer tuturdu.
C) Poeziyanın aparıcı xətti lirika idi.
D) Şairlərin çoxunun yaradıcılığında sufizm dünyagörüşü geniş yer tutmurdu.
E) Bu dövrün poeziyasında epik və epik-lirik janrlara təsadüf olunmur.
XIII əsrə qədərki saray ədəbiyyatı ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Yalnız hökümdarların tərifi ilə məhdudlaşırdı.
B) Bu ədəbiyyat, əsasən, fars dilində yaranırdı.
C) Saraylarla bağlı olduğu üçün bülə adlanır.
D) XII əsrin ədəbi qüvvələri daha çox Şirvanşahlar sarayında toplaşmışdı.
E) Qəsidə yazmaq ənənəsi daha çox yayılmışdı.
Hansı sənətkarlar Ş.İ.Xətayinin həyatından bəhs edən roman yazmışlar?
1. M.İbrahimov             2. Ə.Cəfərzadə
3. Ə.Nicat                     4. İ.Hüseynov
5. F.Kərimzadə
A) 2, 3, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 3
D) 3, 4, 5
E) 1, 4, 5
Boynunu mən yağlaram,
Yaman gözü dağlaram.
Tez çək, maral öküzüm,
Geri qalsan ağlaram.
Şerin janrını və misradaxili bölgüsünü müəyyənləşdirin.
A) Holavardır, 4-3 bölgüsündədir.
B) Bayatıdır, 3-4 bölgüsündədir.
C) Holavardır, 3-4 bölgüsündədir.
D) Sayaçı sözüdür, 3-4 bölgüsündədir.
E) Sayaçı sözüdür, 4-3 bölgüsündədir.
Faciə yazmış sənətkarlar hansılardır?
1. N.Vəzirov
2. M.F.Axundzadə
3. N.Nərimanov
4. İ.Əfəndiyev
5. H.Cavid
A) 2, 3, 5
B) 1, 4, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 5
E) 3, 4, 5
Y.V.Çəmənzəminlinin mühacirətdən qayıtdıqdan sonra çap olunmuş ilk kitabı:
A) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər"
B) "Qan içində"
C) "Studentlər"
D) "Keçmiş səhifələr"
E) "Qızlar bulağı"
O, bu əvəzliklərinin hansından sonra durğu işarələri düzgün qoyulmamışdır?
1. Bu, ömür kitabımdır.
2. O, yerlərin meşələri çox səfalıdır.
3. Hələ o, günləri xeyli xatırlayacaqsan.
4. Demə, o, dostumdur, bu, düşmənimdir.
5. Bu, müəllim V kursda mühazirə oxuyacaqdır.
A) 3, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 1, 3
E) 2, 3, 5
Xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümləni göstərin:
A) Rica edirəm, içəri buyurasınız.
B) O yerdə ki, təmizlik var, orada xəstəlik olmaz.
C) Motor birdən elə guruldadı ki, qulaqlarımız tutuldu.
D) Yaxşı yadımdadır ki, biz ilk dəfə qatarda tanış olmuşduq.
E) İgid odur ki, dərdli gündə özünü itirməsin.
"Elan" sözünün leksik təhlili ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Alınma sözdür.
B) Ümumişlək sözdür.
C) Sinonimi "bildiriş" sözüdür.
D) Antonimi yoxdur.
E) Çoxmənalı sözdür.
Dialoji nitq hansı üslubda daha çox işlənir?
A) publisistik üslubda
B) rəsmi-işgüzar üslubda
C) elmi və publisistik üslubda
D) bədii və elmi
E) məişət üslubunda
Tərkibində yalnız qapalı saitlər işlənmiş, ahəng qanununa tabe olmayan əsl Azərbaycan sözlərini göstərin:
1. ilan               2. vücud             3. işıq
4. şüur             5. vacib               6. ildırım
A) 4, 5
B) 3, 6
C) 1, 6
D) 2, 5
E) 1, 2
"Canını oda yaxmaq" frazeoloji birləşməsinin sinonimi:
A) gözünün odunu almaq
B) canına yağ kimi yayılmaq
C) burnunun ucu göynəmək
D) dəridən-qabıqdan çıxmaq
E) mınəm-mənəm demək
Feli sifətin hansı əlaməti feli bağlamaya aid edilə bilməz?
A) xəbərlik şəkilçisini qəbul etməsi və ismi xəbər olması
B) təsirli və təsirsiz ola bilməsi
C) felin müxtəlif məna növlərində ola bilməsi
D) ətrafına söz toplaya bilməsi
E) təsdiq və inkarda ola bilməsi
"Belələrinə çox təsadüf edilir" cümləsindəki felin morfoloji təhlilində səhv harada buraxılmışdır?
A) İndiki zamandadır.
B) Məchul növdədir.
C) III şəxsin təkindədir.
D) Tərkibi feldir.
E) Xəbər şəklindədir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top