Tapılan ümumi test sayı : 26

Sözlərdən birində səslərin sayı hərflərin sayından azdır:
A) addım
B) minnət
C) müstəqillik
D) suverenlik
E) sərbəstlik
Hansı sözlərdə -dan2 leksik şəkilçidir?
1. qəsdən
2. ucadan
3. çoxdan
4. hərdən
5. əzəldən
6. yorulmadan
7. hamıdan
A) 1, 2, 5
B) 4, 6, 7
C) 3, 4, 5, 6
D) 1, 2, 6, 7
E) 2, 3, 4
"Heca vəzninin işlənmə tarixi daha qədimdir. Azərbaycan dilinin fonetik təhlilinə uyğun yaranan heca vəzni ədəbiyyatşünaslıqda milli şer ölçüsü hesab edilir."
Yuxarıdakı mətn hansı üsluba aiddir?
A) elmi
B) rəsmi-işgüzar
C) publisistik
D) bədii
E) məişət
M.Ə.Sabir aşağıdakı şerlərindən birində İran Milli Məclisinin acınacaqlı taleyini türk zəhmətkeşlərinə xatırladırdı:
A) "Yatmayın, allahı sevərsiz!"
B) "Aldanmaram"
C) "Səbr eylə"
D) "Ruhum"
E) "Ürəfa marşı"
Verilmiş nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir?
Yalqızlıq içində sıxılır ürək,
Atını dördnala çapdırır külək.
A) metafora
B) təzad
C) təşbeh
D) epitet
E) metonimiya
R.Rzanın "...İtkisi əhəmiyyətsizdir" şerinin lirik qəhrəmanını narahat edən nə idi?
A) canlı təbiətə qəsd
B) repressiya qurbanlarının acı taleyi
C) milli mədəniyyət abidələrinin baxımsız vəziyyətə düşməsi
D) qanlı müharibələr və ölüm düşərgələri
E) atom sınağının fəlakətləri və buna laqeyd münasibət
XIX əsrin əvvəllərində yaranan Azərbaycan poeziyası haqqında hansı fikir səhvdir?
A) Əsərin əvvəllərində poeziya ədəbiyyatda başlıca yer tuturdu.
B) Poeziyanın aparıcı xətti lirika idi.
C) Şairlərin çoxunun yaradıcılığında sufizm dünyagörüşü geniş yer tutmurdu.
D) Bu dövrün poeziyasında epik və epik-lirik janrlara təsadüf olunmur.
E) Bu dövrdə poeziyada yeni bir ədəbi cərəyan - satira meydana gəlir.
XIII əsrə qədərki saray ədəbiyyatı ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Saraylarla bağlı olduğu üçün bülə adlanır.
B) Bu ədəbiyyat, əsasən, fars dilində yaranırdı.
C) XII əsrin ədəbi qüvvələri daha çox Şirvanşahlar sarayında toplaşmışdı.
D) Qəsidə yazmaq ənənəsi daha çox yayılmışdı.
E) Yalnız hökümdarların tərifi ilə məhdudlaşırdı.
Hansı sənətkarlar Ş.İ.Xətayinin həyatından bəhs edən roman yazmışlar?
1. M.İbrahimov             2. Ə.Cəfərzadə
3. Ə.Nicat                     4. İ.Hüseynov
5. F.Kərimzadə
A) 3, 4, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 3
D) 1, 4, 5
E) 2, 3, 5
Boynunu mən yağlaram,
Yaman gözü dağlaram.
Tez çək, maral öküzüm,
Geri qalsan ağlaram.
Şerin janrını və misradaxili bölgüsünü müəyyənləşdirin.
A) Sayaçı sözüdür, 3-4 bölgüsündədir.
B) Sayaçı sözüdür, 4-3 bölgüsündədir.
C) Holavardır, 3-4 bölgüsündədir.
D) Bayatıdır, 3-4 bölgüsündədir.
E) Holavardır, 4-3 bölgüsündədir.
Faciə yazmış sənətkarlar hansılardır?
1. N.Vəzirov
2. M.F.Axundzadə
3. N.Nərimanov
4. İ.Əfəndiyev
5. H.Cavid
A) 3, 4, 5
B) 1, 3, 5
C) 2, 3, 5
D) 1, 4, 5
E) 2, 3, 4
Y.V.Çəmənzəminlinin mühacirətdən qayıtdıqdan sonra çap olunmuş ilk kitabı:
A) "Qan içində"
B) "Qızlar bulağı"
C) "Studentlər"
D) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər"
E) "Keçmiş səhifələr"
O, bu əvəzliklərinin hansından sonra durğu işarələri düzgün qoyulmamışdır?
1. Bu, ömür kitabımdır.
2. O, yerlərin meşələri çox səfalıdır.
3. Hələ o, günləri xeyli xatırlayacaqsan.
4. Demə, o, dostumdur, bu, düşmənimdir.
5. Bu, müəllim V kursda mühazirə oxuyacaqdır.
A) 1, 2, 3
B) 1, 3
C) 2, 3, 4
D) 3, 4, 5
E) 2, 3, 5
Xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümləni göstərin:
A) Motor birdən elə guruldadı ki, qulaqlarımız tutuldu.
B) Yaxşı yadımdadır ki, biz ilk dəfə qatarda tanış olmuşduq.
C) İgid odur ki, dərdli gündə özünü itirməsin.
D) Rica edirəm, içəri buyurasınız.
E) O yerdə ki, təmizlik var, orada xəstəlik olmaz.
"Elan" sözünün leksik təhlili ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Çoxmənalı sözdür.
B) Alınma sözdür.
C) Sinonimi "bildiriş" sözüdür.
D) Antonimi yoxdur.
E) Ümumişlək sözdür.
Dialoji nitq hansı üslubda daha çox işlənir?
A) rəsmi-işgüzar üslubda
B) bədii və elmi
C) elmi və publisistik üslubda
D) publisistik üslubda
E) məişət üslubunda
Tərkibində yalnız qapalı saitlər işlənmiş, ahəng qanununa tabe olmayan əsl Azərbaycan sözlərini göstərin:
1. ilan               2. vücud             3. işıq
4. şüur             5. vacib               6. ildırım
A) 2, 5
B) 3, 6
C) 4, 5
D) 1, 2
E) 1, 6
"Canını oda yaxmaq" frazeoloji birləşməsinin sinonimi:
A) canına yağ kimi yayılmaq
B) burnunun ucu göynəmək
C) mınəm-mənəm demək
D) gözünün odunu almaq
E) dəridən-qabıqdan çıxmaq
Feli sifətin hansı əlaməti feli bağlamaya aid edilə bilməz?
A) felin müxtəlif məna növlərində ola bilməsi
B) təsdiq və inkarda ola bilməsi
C) xəbərlik şəkilçisini qəbul etməsi və ismi xəbər olması
D) ətrafına söz toplaya bilməsi
E) təsirli və təsirsiz ola bilməsi
"Belələrinə çox təsadüf edilir" cümləsindəki felin morfoloji təhlilində səhv harada buraxılmışdır?
A) Tərkibi feldir.
B) Xəbər şəklindədir.
C) Məchul növdədir.
D) İndiki zamandadır.
E) III şəxsin təkindədir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top