Tapılan ümumi test sayı : 26

Sözlərdən birində səslərin sayı hərflərin sayından azdır:
A) minnət
B) müstəqillik
C) suverenlik
D) addım
E) sərbəstlik
Hansı sözlərdə -dan2 leksik şəkilçidir?
1. qəsdən
2. ucadan
3. çoxdan
4. hərdən
5. əzəldən
6. yorulmadan
7. hamıdan
A) 3, 4, 5, 6
B) 1, 2, 5
C) 1, 2, 6, 7
D) 2, 3, 4
E) 4, 6, 7
"Heca vəzninin işlənmə tarixi daha qədimdir. Azərbaycan dilinin fonetik təhlilinə uyğun yaranan heca vəzni ədəbiyyatşünaslıqda milli şer ölçüsü hesab edilir."
Yuxarıdakı mətn hansı üsluba aiddir?
A) publisistik
B) elmi
C) bədii
D) məişət
E) rəsmi-işgüzar
M.Ə.Sabir aşağıdakı şerlərindən birində İran Milli Məclisinin acınacaqlı taleyini türk zəhmətkeşlərinə xatırladırdı:
A) "Ruhum"
B) "Ürəfa marşı"
C) "Yatmayın, allahı sevərsiz!"
D) "Səbr eylə"
E) "Aldanmaram"
Verilmiş nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir?
Yalqızlıq içində sıxılır ürək,
Atını dördnala çapdırır külək.
A) metafora
B) metonimiya
C) təşbeh
D) epitet
E) təzad
R.Rzanın "...İtkisi əhəmiyyətsizdir" şerinin lirik qəhrəmanını narahat edən nə idi?
A) canlı təbiətə qəsd
B) atom sınağının fəlakətləri və buna laqeyd münasibət
C) qanlı müharibələr və ölüm düşərgələri
D) repressiya qurbanlarının acı taleyi
E) milli mədəniyyət abidələrinin baxımsız vəziyyətə düşməsi
XIX əsrin əvvəllərində yaranan Azərbaycan poeziyası haqqında hansı fikir səhvdir?
A) Əsərin əvvəllərində poeziya ədəbiyyatda başlıca yer tuturdu.
B) Şairlərin çoxunun yaradıcılığında sufizm dünyagörüşü geniş yer tutmurdu.
C) Bu dövrdə poeziyada yeni bir ədəbi cərəyan - satira meydana gəlir.
D) Poeziyanın aparıcı xətti lirika idi.
E) Bu dövrün poeziyasında epik və epik-lirik janrlara təsadüf olunmur.
XIII əsrə qədərki saray ədəbiyyatı ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Qəsidə yazmaq ənənəsi daha çox yayılmışdı.
B) Bu ədəbiyyat, əsasən, fars dilində yaranırdı.
C) Saraylarla bağlı olduğu üçün bülə adlanır.
D) Yalnız hökümdarların tərifi ilə məhdudlaşırdı.
E) XII əsrin ədəbi qüvvələri daha çox Şirvanşahlar sarayında toplaşmışdı.
Hansı sənətkarlar Ş.İ.Xətayinin həyatından bəhs edən roman yazmışlar?
1. M.İbrahimov             2. Ə.Cəfərzadə
3. Ə.Nicat                     4. İ.Hüseynov
5. F.Kərimzadə
A) 2, 3, 5
B) 1, 2, 3
C) 1, 4, 5
D) 2, 3, 4
E) 3, 4, 5
Boynunu mən yağlaram,
Yaman gözü dağlaram.
Tez çək, maral öküzüm,
Geri qalsan ağlaram.
Şerin janrını və misradaxili bölgüsünü müəyyənləşdirin.
A) Holavardır, 3-4 bölgüsündədir.
B) Sayaçı sözüdür, 4-3 bölgüsündədir.
C) Bayatıdır, 3-4 bölgüsündədir.
D) Holavardır, 4-3 bölgüsündədir.
E) Sayaçı sözüdür, 3-4 bölgüsündədir.
Faciə yazmış sənətkarlar hansılardır?
1. N.Vəzirov
2. M.F.Axundzadə
3. N.Nərimanov
4. İ.Əfəndiyev
5. H.Cavid
A) 1, 4, 5
B) 3, 4, 5
C) 1, 3, 5
D) 2, 3, 5
E) 2, 3, 4
Y.V.Çəmənzəminlinin mühacirətdən qayıtdıqdan sonra çap olunmuş ilk kitabı:
A) "Qan içində"
B) "Studentlər"
C) "Qızlar bulağı"
D) "Azərbaycan ədəbiyyatına bir nəzər"
E) "Keçmiş səhifələr"
O, bu əvəzliklərinin hansından sonra durğu işarələri düzgün qoyulmamışdır?
1. Bu, ömür kitabımdır.
2. O, yerlərin meşələri çox səfalıdır.
3. Hələ o, günləri xeyli xatırlayacaqsan.
4. Demə, o, dostumdur, bu, düşmənimdir.
5. Bu, müəllim V kursda mühazirə oxuyacaqdır.
A) 3, 4, 5
B) 1, 3
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 3
E) 2, 3, 5
Xəbər budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümləni göstərin:
A) Motor birdən elə guruldadı ki, qulaqlarımız tutuldu.
B) Yaxşı yadımdadır ki, biz ilk dəfə qatarda tanış olmuşduq.
C) O yerdə ki, təmizlik var, orada xəstəlik olmaz.
D) İgid odur ki, dərdli gündə özünü itirməsin.
E) Rica edirəm, içəri buyurasınız.
"Elan" sözünün leksik təhlili ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Alınma sözdür.
B) Antonimi yoxdur.
C) Sinonimi "bildiriş" sözüdür.
D) Çoxmənalı sözdür.
E) Ümumişlək sözdür.
Dialoji nitq hansı üslubda daha çox işlənir?
A) məişət üslubunda
B) publisistik üslubda
C) rəsmi-işgüzar üslubda
D) elmi və publisistik üslubda
E) bədii və elmi
Tərkibində yalnız qapalı saitlər işlənmiş, ahəng qanununa tabe olmayan əsl Azərbaycan sözlərini göstərin:
1. ilan               2. vücud             3. işıq
4. şüur             5. vacib               6. ildırım
A) 3, 6
B) 1, 6
C) 2, 5
D) 4, 5
E) 1, 2
"Canını oda yaxmaq" frazeoloji birləşməsinin sinonimi:
A) mınəm-mənəm demək
B) canına yağ kimi yayılmaq
C) gözünün odunu almaq
D) dəridən-qabıqdan çıxmaq
E) burnunun ucu göynəmək
Feli sifətin hansı əlaməti feli bağlamaya aid edilə bilməz?
A) xəbərlik şəkilçisini qəbul etməsi və ismi xəbər olması
B) təsirli və təsirsiz ola bilməsi
C) təsdiq və inkarda ola bilməsi
D) ətrafına söz toplaya bilməsi
E) felin müxtəlif məna növlərində ola bilməsi
"Belələrinə çox təsadüf edilir" cümləsindəki felin morfoloji təhlilində səhv harada buraxılmışdır?
A) İndiki zamandadır.
B) Məchul növdədir.
C) Xəbər şəklindədir.
D) III şəxsin təkindədir.
E) Tərkibi feldir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top