Tapılan ümumi test sayı : 26

Yazılışı ilə deyilişi bir-birindən fərqlənən sözü göstərin:
A) doxsan
B) tüfəng
C) yetmiş
D) zinət
E) sükan
"Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dilidir" nümunəsində cümlə üzvlərinin sayını müəyyənləşdirin:
A) 3
B) 2
C) 6
D) 5
E) 4
Verilmiş cümlədə idarə əlaqəsində olan neçə söz vardır?
Qız çantasından dəsmalını çıxarıb gözlərini sildi və sudan içərək dilləndi.
A) 5
B) 2
C) 4
D) 6
E) 3
"Bir qayaya söykənmişəm,
                    deyirəm kaş 
Bax beləcə daşa dönəm yavaş-yavaş"
 nümunəsində altından xətt çəkilmiş sözlər hansı nitq hissəsidir?
A) Qoşma
B) Ədat
C) Modal söz
D) Bağlayıcı
E) Fel
Xəbər mübtəda ilə uzlaşmırsa, ədəbi dilin hansı norması pozulmuş sayılır?
A) fonetik
B) orfoepik
C) qrammatik
D) orfoqrafik
E) leksik
Sözlərdən neçəsi eyniköklüdür?
yazı, yazır, yazıçı, yazdı, yazıçılıq, yazlıq, yazacaq, yazarsan.
A) 6
B) 2
C) 4
D) 3
E) 5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top