Tapılan ümumi test sayı : 25

R.Rzanın bu əsərlərindən biri pyesdir:
A) "Vəfa"
B) "Xalq şairi"
C) "Son gecə"
D) "Füzuli"
E) "Xalq həkimi"
Bunlardan üçü XIX əsrin ortalarında Azərbaycan satirik poeziyasının nümayəndələridir:
1. B.Şirvani
2. Q.Zakir
3. M.Ş.Vazeh
4. M.B.Bakıxanov
5. S.Ə.Şirvani
6. S.Ə.Nəbati
7. M.B.Nadim
A) 1, 2, 3
B) 4, 5, 7
C) 3, 4, 5
D) 2, 6, 7
E) 2, 5, 7
Nizami Gəncəvinin yaratdığı hansı surətlər hökümdarların öz səhvlərini dərk etməsində və mənəvi yüksəlişində mühüm rol oynayırlar?
1. Fərhad
2. Şirin
3. "Yeddi gözəl" poemasındakı çoban
4. "Zalım padşahla Zahidin dastanı" mənzum hekayəsindəki Zahid
5. "Kərpickəsən kişinin dastanı"ndakı qoca
A) 2, 3, 4
B) 1, 3, 5
C) 2, 3, 5
D) 1, 2, 5
E) 1, 4, 5
"Koroğlu" dastanından "Həmzənin Qıratı qaçırması" qolu necə başlayır?
A) Keçəl Həmzənin Hasan paşanın məclisinə gəlişinin təsviri ilə
B) Ərəb Reyhanın Hasan paşaya yazdığı məktubun oxunması ilə
C) Bolu bəyin göndərdiyi qasidin gəlişi ilə
D) Çənlibelin ətəyində Koroğlunun Həmzə ilə rastlaşması səhnəsi ilə
E) Xotkarın Koroğlu ilə əlaqədar çağırdığı məclisin təsviri ilə
"Anamın kitabı" pyesindəki Gülbahar obrazı barədə deyilənlərdən biri səhvdir:
A) Qardaşları arasında birlik olmaması onu daim narahat edir.
B) Anası kimi o da Vətənin bölünməzliyi, xalq mənəviyyatının dilinin qorunması ideyasının daşıyıcısıdır.
C) Qardaşların bir-birinə yadlaşmasına etiraz edərək onların kitablarını yandırır.
D) Zəhrabəyim ana ölüm ərəfəsində ona atanın vəsiyyəti yazılmış kitabı verir.
E) Qardaşlarından birinin - Rüstəm bəyin kitablarına bir qədər rəğbətlə yanaşır.
M.Füzulinin göstərilən əsərlərindən yalnız biri nəzmlə yazılıb?
A) "Mətləül etiqad"
B) "Şikayətnamə"
C) "Rindü Zahid"
D) "Səhhət və Mərəz"
E) "Söhbətül-əsmər"
Hansı cümlədə inversiya vardır?
A) Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı?!
B) O qara xalı mənə versələr, qanın içərəm.
C) Yoxmudur səndə, gülüm, heç insaf?!
D) Eşq camından içən kimsənə huşyar olmaz.
E) Həsrətin çəkdiyim canan, bəri bax
"İstər", "istərsə də" bağlayıcılarının məna növünü göstərin:
A) şərt
B) iştirak
C) birləşdirmə
D) qarşılaşdırma
E) bölüşdürmə
Tabeli mürəkkəb cümlələrdən biri şərt budaq cümləlidir:
A) Evimiz uzaqda olsa da, tez çatmalıyıq.
B) O, istəyirdi ki, oğlu adlı-sanlı adam olsun.
C) Onun başına bir iş gəlsə, sən cavab verəcəksən.
D) Elə danışır ki, guya böyük qəhrəmanlıq göstərib.
E) O, bərk hirslənsə də, dillənmədi.
Cəfər Cabbarlının insan faciəsinin sosial-ictimai səbəblərini ilk növbədə pul və varlanmaq ehtirası ilə izah edən dram əsəri:
A) "Mənsur və Sitarə"
B) "Aslan və Fərhad"
C) "Sevil"
D) "Solğun çiçəklər"
E) "Nəsrəddin şah"
"Lirik növün janrıdır. Həcmcə kiçik olsa da, mövzu etibarilə geniş əhatə dairəsinə malikdir. Daha çox ictimai-siyasi, əxlaqi-tərbiyəvi mahiyyət daşıyır. Şair öz təxəllüsünü söyləmir.Qafiyyə quruluşu belədir: ab, vb, qb, ğb, db". Bu parçada hansı janrın xüsusiyyətlərindən söz açılır?
A) müxəmməs
B) qitə
C) qəzəl
D) məsnəvi
E) qəsidə
"İkinci adı "Təəssübkeşliyin bəlası" olan bu əsərdə Misirdə doğulan, lakin ata yurdu İran üçün qəribsəyən qəhrəman bu ölkədə ictimai tərəqqidən əsər-əlamət olmadığını görür. Ona görə də iztirab və həyəcan keçirərək xəstələnir. Az keçmir ki, dünyasını dəyişir". Bu, hansı əsərdir?
A) "Kitabi-Əsgəriyyə"
B) "Kitab yüklü eşşək"
C) "Kəmalüddövlə məktubları"
D) "İbrahim bəyin səyahətnaməsi"
E) "Rəşid bəy və Səadət xanım"
Həmcins təyinli cümləni göstərin:
A) O gecə Səriyyə ilə Cəmilə də yeni mahnıları həvəslə oxudular.
B) O, ehtiyatla, yavaş-yavaş sözə başladı.
C) O, yeni açılmış yasəmən kimi təravətli və gözəl idi.
D) Bu gənc, qüvvətli və təmiz səs ona öz səsini xatırladırdı.
E) Aşağıdakı qaranlıq dərədə dəyirmanın çarxı üzərinə tökülən su aramsız şırıldayırdı.
Düzəltmə isimlərdən biri məkan bildirir:
A) yurdsevərlik
B) gözəllik
C) evlilik
D) vətənpərvərlik
E) meşəlik
Ədəbi dilin leksik normasının əsas tələbi hansıdır?
A) sözün düzgün tələffüz edilməsi
B) sözün mənasına bələd olmaq, onu düzgün və yerində işlətmək
C) sözün düzgün yazılması
D) sözün düzgün tələffüz edilməsi və düzgün yazılması
E) sözlər və cümlələr arasındakı əlaqəni düzgün qurmaq
Sadalanan türk dillərindən biri oğuz qrupuna daxil deyil:
A) türk dili
B) türkmən dili
C) Azərbaycan dili
D) qazax dili
E) qaqauz dili
"Bərkdən-boşdan çıxmış kadrları hər yerdə qiymətləndirirlər" cümləsinin növünü müəyyənləşdirin.
A) təktərkibli müxtəsər cümlə
B) ümumi şəxsli cümlə
C) şəxssiz cümlə
D) qeyri-müəyyən şəxsli cümlə
E) cüttərkibli geniş cümlə
"Dəftər" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
1. Sözdə de, ə, fe, te, ə, er hərfləri, [d], [ə], [f], [t], [ə], [r] səsləri var.
2. İki kar, iki cingiltili samit işlənib.
3. İkihecalıdır.
4. Vurğusu II hecaya düşür.
5. Tələffüzü ilə yazılışı fərqlənmir.
A) 1, 2, 4
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 5
D) 4, 5
E) 3, 5
Şəkilçilərdən ikisi feldən sifət əmələ gətirir:
1) -lı4    2) -sız4   3) -dakı2   4) -ıq4   5) -cıl4   6) -ı4    7) -ıcı4
A) 1, 4
B) 4, 7
C) 1, 7
D) 3, 6
E) 2, 5
Alınma sözlərin cərgəsini göstərin:
A) rütbə, səfir, yeddi, təchizat
B) əlaqə, inkişaf, bilmək, məsələ
C) rəh, stul, mətbəə, sinif
D) dülgər, zərgər, saatsaz, sən
E) mədaxil, məxaric, məzun, ana
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top