Tapılan ümumi test sayı : 25

R.Rzanın bu əsərlərindən biri pyesdir:
A) "Xalq şairi"
B) "Xalq həkimi"
C) "Füzuli"
D) "Son gecə"
E) "Vəfa"
Bunlardan üçü XIX əsrin ortalarında Azərbaycan satirik poeziyasının nümayəndələridir:
1. B.Şirvani
2. Q.Zakir
3. M.Ş.Vazeh
4. M.B.Bakıxanov
5. S.Ə.Şirvani
6. S.Ə.Nəbati
7. M.B.Nadim
A) 3, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 2, 6, 7
D) 4, 5, 7
E) 2, 5, 7
Nizami Gəncəvinin yaratdığı hansı surətlər hökümdarların öz səhvlərini dərk etməsində və mənəvi yüksəlişində mühüm rol oynayırlar?
1. Fərhad
2. Şirin
3. "Yeddi gözəl" poemasındakı çoban
4. "Zalım padşahla Zahidin dastanı" mənzum hekayəsindəki Zahid
5. "Kərpickəsən kişinin dastanı"ndakı qoca
A) 1, 4, 5
B) 1, 3, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 5
E) 2, 3, 5
"Koroğlu" dastanından "Həmzənin Qıratı qaçırması" qolu necə başlayır?
A) Bolu bəyin göndərdiyi qasidin gəlişi ilə
B) Xotkarın Koroğlu ilə əlaqədar çağırdığı məclisin təsviri ilə
C) Keçəl Həmzənin Hasan paşanın məclisinə gəlişinin təsviri ilə
D) Ərəb Reyhanın Hasan paşaya yazdığı məktubun oxunması ilə
E) Çənlibelin ətəyində Koroğlunun Həmzə ilə rastlaşması səhnəsi ilə
"Anamın kitabı" pyesindəki Gülbahar obrazı barədə deyilənlərdən biri səhvdir:
A) Anası kimi o da Vətənin bölünməzliyi, xalq mənəviyyatının dilinin qorunması ideyasının daşıyıcısıdır.
B) Qardaşları arasında birlik olmaması onu daim narahat edir.
C) Qardaşların bir-birinə yadlaşmasına etiraz edərək onların kitablarını yandırır.
D) Zəhrabəyim ana ölüm ərəfəsində ona atanın vəsiyyəti yazılmış kitabı verir.
E) Qardaşlarından birinin - Rüstəm bəyin kitablarına bir qədər rəğbətlə yanaşır.
M.Füzulinin göstərilən əsərlərindən yalnız biri nəzmlə yazılıb?
A) "Mətləül etiqad"
B) "Rindü Zahid"
C) "Səhhət və Mərəz"
D) "Şikayətnamə"
E) "Söhbətül-əsmər"
Hansı cümlədə inversiya vardır?
A) Yoxmudur səndə, gülüm, heç insaf?!
B) O qara xalı mənə versələr, qanın içərəm.
C) Eşq camından içən kimsənə huşyar olmaz.
D) Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı?!
E) Həsrətin çəkdiyim canan, bəri bax
"İstər", "istərsə də" bağlayıcılarının məna növünü göstərin:
A) birləşdirmə
B) qarşılaşdırma
C) şərt
D) iştirak
E) bölüşdürmə
Tabeli mürəkkəb cümlələrdən biri şərt budaq cümləlidir:
A) O, bərk hirslənsə də, dillənmədi.
B) Evimiz uzaqda olsa da, tez çatmalıyıq.
C) Onun başına bir iş gəlsə, sən cavab verəcəksən.
D) O, istəyirdi ki, oğlu adlı-sanlı adam olsun.
E) Elə danışır ki, guya böyük qəhrəmanlıq göstərib.
Cəfər Cabbarlının insan faciəsinin sosial-ictimai səbəblərini ilk növbədə pul və varlanmaq ehtirası ilə izah edən dram əsəri:
A) "Solğun çiçəklər"
B) "Nəsrəddin şah"
C) "Mənsur və Sitarə"
D) "Sevil"
E) "Aslan və Fərhad"
"Lirik növün janrıdır. Həcmcə kiçik olsa da, mövzu etibarilə geniş əhatə dairəsinə malikdir. Daha çox ictimai-siyasi, əxlaqi-tərbiyəvi mahiyyət daşıyır. Şair öz təxəllüsünü söyləmir.Qafiyyə quruluşu belədir: ab, vb, qb, ğb, db". Bu parçada hansı janrın xüsusiyyətlərindən söz açılır?
A) müxəmməs
B) qəsidə
C) məsnəvi
D) qitə
E) qəzəl
"İkinci adı "Təəssübkeşliyin bəlası" olan bu əsərdə Misirdə doğulan, lakin ata yurdu İran üçün qəribsəyən qəhrəman bu ölkədə ictimai tərəqqidən əsər-əlamət olmadığını görür. Ona görə də iztirab və həyəcan keçirərək xəstələnir. Az keçmir ki, dünyasını dəyişir". Bu, hansı əsərdir?
A) "Kitab yüklü eşşək"
B) "Rəşid bəy və Səadət xanım"
C) "İbrahim bəyin səyahətnaməsi"
D) "Kitabi-Əsgəriyyə"
E) "Kəmalüddövlə məktubları"
Həmcins təyinli cümləni göstərin:
A) Aşağıdakı qaranlıq dərədə dəyirmanın çarxı üzərinə tökülən su aramsız şırıldayırdı.
B) O, ehtiyatla, yavaş-yavaş sözə başladı.
C) O, yeni açılmış yasəmən kimi təravətli və gözəl idi.
D) O gecə Səriyyə ilə Cəmilə də yeni mahnıları həvəslə oxudular.
E) Bu gənc, qüvvətli və təmiz səs ona öz səsini xatırladırdı.
Düzəltmə isimlərdən biri məkan bildirir:
A) vətənpərvərlik
B) yurdsevərlik
C) meşəlik
D) evlilik
E) gözəllik
Ədəbi dilin leksik normasının əsas tələbi hansıdır?
A) sözün düzgün yazılması
B) sözün düzgün tələffüz edilməsi və düzgün yazılması
C) sözün mənasına bələd olmaq, onu düzgün və yerində işlətmək
D) sözlər və cümlələr arasındakı əlaqəni düzgün qurmaq
E) sözün düzgün tələffüz edilməsi
Sadalanan türk dillərindən biri oğuz qrupuna daxil deyil:
A) qaqauz dili
B) türk dili
C) türkmən dili
D) qazax dili
E) Azərbaycan dili
"Bərkdən-boşdan çıxmış kadrları hər yerdə qiymətləndirirlər" cümləsinin növünü müəyyənləşdirin.
A) şəxssiz cümlə
B) cüttərkibli geniş cümlə
C) qeyri-müəyyən şəxsli cümlə
D) təktərkibli müxtəsər cümlə
E) ümumi şəxsli cümlə
"Dəftər" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
1. Sözdə de, ə, fe, te, ə, er hərfləri, [d], [ə], [f], [t], [ə], [r] səsləri var.
2. İki kar, iki cingiltili samit işlənib.
3. İkihecalıdır.
4. Vurğusu II hecaya düşür.
5. Tələffüzü ilə yazılışı fərqlənmir.
A) 1, 2, 5
B) 1, 3, 4
C) 4, 5
D) 3, 5
E) 1, 2, 4
Şəkilçilərdən ikisi feldən sifət əmələ gətirir:
1) -lı4    2) -sız4   3) -dakı2   4) -ıq4   5) -cıl4   6) -ı4    7) -ıcı4
A) 3, 6
B) 1, 7
C) 4, 7
D) 1, 4
E) 2, 5
Alınma sözlərin cərgəsini göstərin:
A) rütbə, səfir, yeddi, təchizat
B) əlaqə, inkişaf, bilmək, məsələ
C) rəh, stul, mətbəə, sinif
D) dülgər, zərgər, saatsaz, sən
E) mədaxil, məxaric, məzun, ana
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top