Tapılan ümumi test sayı : 25

R.Rzanın bu əsərlərindən biri pyesdir:
A) "Xalq həkimi"
B) "Füzuli"
C) "Son gecə"
D) "Xalq şairi"
E) "Vəfa"
Bunlardan üçü XIX əsrin ortalarında Azərbaycan satirik poeziyasının nümayəndələridir:
1. B.Şirvani
2. Q.Zakir
3. M.Ş.Vazeh
4. M.B.Bakıxanov
5. S.Ə.Şirvani
6. S.Ə.Nəbati
7. M.B.Nadim
A) 1, 2, 3
B) 2, 5, 7
C) 3, 4, 5
D) 4, 5, 7
E) 2, 6, 7
Nizami Gəncəvinin yaratdığı hansı surətlər hökümdarların öz səhvlərini dərk etməsində və mənəvi yüksəlişində mühüm rol oynayırlar?
1. Fərhad
2. Şirin
3. "Yeddi gözəl" poemasındakı çoban
4. "Zalım padşahla Zahidin dastanı" mənzum hekayəsindəki Zahid
5. "Kərpickəsən kişinin dastanı"ndakı qoca
A) 1, 2, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 5
D) 1, 4, 5
E) 2, 3, 5
"Koroğlu" dastanından "Həmzənin Qıratı qaçırması" qolu necə başlayır?
A) Keçəl Həmzənin Hasan paşanın məclisinə gəlişinin təsviri ilə
B) Xotkarın Koroğlu ilə əlaqədar çağırdığı məclisin təsviri ilə
C) Çənlibelin ətəyində Koroğlunun Həmzə ilə rastlaşması səhnəsi ilə
D) Ərəb Reyhanın Hasan paşaya yazdığı məktubun oxunması ilə
E) Bolu bəyin göndərdiyi qasidin gəlişi ilə
"Anamın kitabı" pyesindəki Gülbahar obrazı barədə deyilənlərdən biri səhvdir:
A) Qardaşları arasında birlik olmaması onu daim narahat edir.
B) Anası kimi o da Vətənin bölünməzliyi, xalq mənəviyyatının dilinin qorunması ideyasının daşıyıcısıdır.
C) Qardaşlarından birinin - Rüstəm bəyin kitablarına bir qədər rəğbətlə yanaşır.
D) Qardaşların bir-birinə yadlaşmasına etiraz edərək onların kitablarını yandırır.
E) Zəhrabəyim ana ölüm ərəfəsində ona atanın vəsiyyəti yazılmış kitabı verir.
M.Füzulinin göstərilən əsərlərindən yalnız biri nəzmlə yazılıb?
A) "Rindü Zahid"
B) "Söhbətül-əsmər"
C) "Mətləül etiqad"
D) "Şikayətnamə"
E) "Səhhət və Mərəz"
Hansı cümlədə inversiya vardır?
A) Yoxmudur səndə, gülüm, heç insaf?!
B) O qara xalı mənə versələr, qanın içərəm.
C) Eşq camından içən kimsənə huşyar olmaz.
D) Həsrətin çəkdiyim canan, bəri bax
E) Məni candan usandırdı, cəfadan yar usanmazmı?!
"İstər", "istərsə də" bağlayıcılarının məna növünü göstərin:
A) şərt
B) birləşdirmə
C) bölüşdürmə
D) qarşılaşdırma
E) iştirak
Tabeli mürəkkəb cümlələrdən biri şərt budaq cümləlidir:
A) Evimiz uzaqda olsa da, tez çatmalıyıq.
B) Elə danışır ki, guya böyük qəhrəmanlıq göstərib.
C) Onun başına bir iş gəlsə, sən cavab verəcəksən.
D) O, istəyirdi ki, oğlu adlı-sanlı adam olsun.
E) O, bərk hirslənsə də, dillənmədi.
Cəfər Cabbarlının insan faciəsinin sosial-ictimai səbəblərini ilk növbədə pul və varlanmaq ehtirası ilə izah edən dram əsəri:
A) "Nəsrəddin şah"
B) "Sevil"
C) "Aslan və Fərhad"
D) "Solğun çiçəklər"
E) "Mənsur və Sitarə"
"Lirik növün janrıdır. Həcmcə kiçik olsa da, mövzu etibarilə geniş əhatə dairəsinə malikdir. Daha çox ictimai-siyasi, əxlaqi-tərbiyəvi mahiyyət daşıyır. Şair öz təxəllüsünü söyləmir.Qafiyyə quruluşu belədir: ab, vb, qb, ğb, db". Bu parçada hansı janrın xüsusiyyətlərindən söz açılır?
A) qəzəl
B) qəsidə
C) müxəmməs
D) qitə
E) məsnəvi
"İkinci adı "Təəssübkeşliyin bəlası" olan bu əsərdə Misirdə doğulan, lakin ata yurdu İran üçün qəribsəyən qəhrəman bu ölkədə ictimai tərəqqidən əsər-əlamət olmadığını görür. Ona görə də iztirab və həyəcan keçirərək xəstələnir. Az keçmir ki, dünyasını dəyişir". Bu, hansı əsərdir?
A) "Kəmalüddövlə məktubları"
B) "İbrahim bəyin səyahətnaməsi"
C) "Kitabi-Əsgəriyyə"
D) "Rəşid bəy və Səadət xanım"
E) "Kitab yüklü eşşək"
Həmcins təyinli cümləni göstərin:
A) Aşağıdakı qaranlıq dərədə dəyirmanın çarxı üzərinə tökülən su aramsız şırıldayırdı.
B) O, yeni açılmış yasəmən kimi təravətli və gözəl idi.
C) O, ehtiyatla, yavaş-yavaş sözə başladı.
D) Bu gənc, qüvvətli və təmiz səs ona öz səsini xatırladırdı.
E) O gecə Səriyyə ilə Cəmilə də yeni mahnıları həvəslə oxudular.
Düzəltmə isimlərdən biri məkan bildirir:
A) yurdsevərlik
B) evlilik
C) meşəlik
D) gözəllik
E) vətənpərvərlik
Ədəbi dilin leksik normasının əsas tələbi hansıdır?
A) sözün düzgün tələffüz edilməsi
B) sözün düzgün yazılması
C) sözün mənasına bələd olmaq, onu düzgün və yerində işlətmək
D) sözün düzgün tələffüz edilməsi və düzgün yazılması
E) sözlər və cümlələr arasındakı əlaqəni düzgün qurmaq
Sadalanan türk dillərindən biri oğuz qrupuna daxil deyil:
A) türk dili
B) qaqauz dili
C) türkmən dili
D) qazax dili
E) Azərbaycan dili
"Bərkdən-boşdan çıxmış kadrları hər yerdə qiymətləndirirlər" cümləsinin növünü müəyyənləşdirin.
A) qeyri-müəyyən şəxsli cümlə
B) təktərkibli müxtəsər cümlə
C) ümumi şəxsli cümlə
D) şəxssiz cümlə
E) cüttərkibli geniş cümlə
"Dəftər" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
1. Sözdə de, ə, fe, te, ə, er hərfləri, [d], [ə], [f], [t], [ə], [r] səsləri var.
2. İki kar, iki cingiltili samit işlənib.
3. İkihecalıdır.
4. Vurğusu II hecaya düşür.
5. Tələffüzü ilə yazılışı fərqlənmir.
A) 1, 2, 5
B) 1, 2, 4
C) 4, 5
D) 1, 3, 4
E) 3, 5
Şəkilçilərdən ikisi feldən sifət əmələ gətirir:
1) -lı4    2) -sız4   3) -dakı2   4) -ıq4   5) -cıl4   6) -ı4    7) -ıcı4
A) 2, 5
B) 1, 7
C) 3, 6
D) 1, 4
E) 4, 7
Alınma sözlərin cərgəsini göstərin:
A) əlaqə, inkişaf, bilmək, məsələ
B) dülgər, zərgər, saatsaz, sən
C) mədaxil, məxaric, məzun, ana
D) rütbə, səfir, yeddi, təchizat
E) rəh, stul, mətbəə, sinif
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top