Tapılan ümumi test sayı : 25

Sözlərdən biri çoxmənalı deyil:
A) böyrək
B) dil
C) almaq
D) kağız
E) diş
"Məktub oxunubdur" cümləsində altından xətt çəkilmiş sözün morfoloji təhlilində səhv haradadır?
A) Təsirsiz feldir.
B) -dur-şəxs şəkilçisidir.
C) Oxu sözün köküdür.
D) -ub-nəqli keçmiş zaman şəkilçisidir.
E) -n-qayıdış növ şəkilçisidir.
Cümlədə işlənmiş feli bağlama tərkibi hansı sintaktik vəzifəni daşıyır?
İnsan torpağa bağlı olanda əzəmətli bir çinara bənzəyir.
A) təyin
B) xəbər
C) tamamlıq
D) zərflik
E) mübtəda
Vurğusu birinci hecaya düşən sözü göstərin:
A) Asiya
B) sırğa
C) Bərdə
D) Şamaxı
E) marka
İsimləşmiş feli sifətlər daha çox hansı cümlə üzvü  yerində işlənir?
A) mübtəda, tamamlıq
B) təyin, mübtəda
C) zərflik, təyin
D) xəbər, zərflik
E) təyin, tamamlıq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top