Tapılan ümumi test sayı : 28

"Aldanmış kəvakib" əsərindəki surətlərdən biri İslam dininin müqəddəs qanunlarını təhrik edir. Misilsiz yaltaqlıq nümunəsi göstərərək Səfəvilər sülaləsinin peyğəmbər nəslindən olduğunu deyir:
A) Sərdar Zaman xan
B) Mirzə Yəhya
C) Mövlana Cəmaləddin
D) Axund Səməd
E) Mirzə Möhsün
M.Füzulinin yaradıcılığı haqqında səhv fikir hansıdır?
A) Bir çox qəsidə, qitə və rübailərin də müəllifidir.
B) Yaradıcılığında qəzəl janrı əsas yer tutur.
C) Ərəb dilindəki şerləri cəmi 12 qəsidədən ibarətdir.
D) Ana dilindəki divanında həm klassik, həm də xalq şeri üslubunda yazdığı şerləri toplanmışdır.
E) Həm nəzmlə, həm də nəsrlə yazılmış əsərləri vardır.
M.Şəhriyarın:
"Bizim ki süfrəmizdə yavan çörək də yoxdur,
Toxa nə var, yoxsula isti xörək də yoxdur"
misraları şairlərimizdən kimin şeri ilə ideya və məzmun baxımından səsləşir?
A) S.Vurğunun
B) S.Rüstəmin
C) M.P.Vaqifin
D) S.Ə.Şirvaninin
E) Q.Zakirin
"Palajeniya nəqli ta olub möhkəm,
Gərək bəy azalda zülmün dəmadəm.
Dəxi də artırır bu əhli-sistəm,
Yanında çalınan zurnayə bir bax!" - bəndində Q.Zakir nəyə işarə etmişdi?
A) Bəylər şər əhlidir, kəndlini incitməkdən həzz alırlar.
B)  Bəylik imtiyazlarının ləğvi haqqında qanun bəylər üçün oyun-oyuncaqdır.
C) Kəndlinin ah-fəryadı bəy üçün toy-bayramdır.
D) Bəylər kef içindədir, kəndlilər isə zülm altında inləyirlər.
E) Bu qanun bəylərin əl-qolunu bağlamışdır, onlar öz imtiyazlarının ləğvindən narazı olduqlarını bildirirlər.
Xaqaninin "Töhvətül-İraqeyn" əsəri ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Əsərdə şair Mədain xərabələrini dövrünün şahlarına ibrət kimi göstərir.
B) Poema yarı xatirə, yarı səfərnamə səciyyəvi daşıyır.
C) Poemada Xaqani Şirvanşahlar sarayında gördüyü zülmlərə qarşı etirazını da bildirir.
D) Poemada avtobioqrafik məqamlar da vardır.
E) Əsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində məsnəvi formasında yazılmış ilk poemadır.
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Dastanda oğuzlar İç və Dış Oğuz olmaqla iki yerə ayrılır.
B) XI boyda İç Oğuzla Dış Oğuzun birliyi pozulur.
C) Dastanın girişində Dədə Qorqudun dili ilə atalar sözləri verilir.
D) Boylarda əhvalatların hamısı Dədə Qorqudun dili ilə verilir.
E) Dastandakı boylar orta yüzilliklərin ilkin çağlarının həyatı ilə səsləşir.
Aşağıdakı bənddə bir təşbeh, bir mübaliğə işlənmişdir. Bunlar hansı misralardadır?
Köçər ellər, düşər səndən aralı,
Firqətindən gül, nərgizin saralı,
Ələsgər Məcnun tək yardan yaralı,
Gəzər səndə dərdli, nalalı, dağlar!
A) mübaliğə III, təşbeh IV misrada
B) təşbeh I, mübaliğə III misrada
C) mübaliğə I, təşbeh III misrada
D) mübaliğə II, təşbeh III misrada
E) təşbeh II, mübaliğə III misrada
M.Müşfiqin "Yenə o bağ olaydı..." şeri ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) İctimai hisslər də öz əksini tapmışdır.
B) Lirik qəhrəmanın öz sevgilisi ilə deyişməsi şəklində qurulmuşdur.
C) Məhəbbət mövzusundadır.
D) Abşeron bağlarının yay mövsümü təsvir olunur.
E) Lirik şerdir.
Erkən saray ədəbiyyatında qəsidənin hansı növü yaranmışdır?
A) fəxriyyə, həcv, qəzəl, müstəzad
B) həcv, mərsiyə, rübai, qəzəl
C) tərkibbənd, rübai, mədhiyyə, nət
D) nət, müstəzad, tərkibbənd, həcv
E) minacat, nət, mədhiyyə, fəxriyyə
Göstərilənlərdən biri romantik əsərlər sırasına daxil deyildir:
A) M.Hadi. "Əlvahi-intibah"
B) C.Cabbarlı. "Oqtay Eloğlu"
C) A.Şaiq. "İdeal və insanlıq"
D) H.Cavid. "İblis"
E) C.Məmmədquluzadə. "Ölülər"
Nitqin dəqiqliyi dedikdə nə başa düşülür?
A) dilin fonetik, leksik, qrammatik qayda-qanunlarına tam əməl etmək
B) yazılı nitqin orfoqrafiya və durğu işarələrinin işlədilməsi baxımından səliqə-sahmanlı olması
C) fikrin ifadəsi üçün bilavasitə tələb olunan dil vasitələrini tapmaq
D) ən məqsədəuyğun, üslub baxımından ən uğurlu dil vasitələrini tapıb işlətmək
E) nitqin ədəbi tələffüz baxımdan dəqiqliyi
Təsirlilik və təsirsizlik hansı nitq hissəsinin xüsusiyyətidir?
A) felin
B) sifətin
C) ismin
D) əvəzliyin
E) zərfin
Hansı cərgədəki sözlər antonim deyil?
A) ağır-yüngül
B) qalın-incə
C) alçaq-hündür
D) qısa-gödək
E) bərk-yumşaq
Ürəyiaçıq mürəkkəb sifətinin tərkib hissələrini göstərin:
A) mənsubiyyət şəkilçili isim və düzəltmə zərf
B) təsirlik hal şəkilçili isim və düzəltmə sifət
C) mənsubiyyət şəkilçili isim və düzəltmə sifət
D) təsirlik hal şəkilçili isim və sadə sifət
E) mənsubiyyət şəkilçili isim və sadə sifət
"Molla Nəsrəddinin" borcu keçəl qardaşlarını xəbərdar etməkdir ki, düşmənlərini tanısınlar"  cümləsi tabeli mürəkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) tamamlıq budaq cümləli
B) təyin budaq cümləli
C) məqsəd budaq cümləli
D) mübtəda budaq cümləli
E) xəbər budaq cümləli
Fikirlərdən biri bədii üslub üçün xarakterik sayıla bilməz:
A) O, şer dili, nəsr dili, dramaturgiya dili kimi formalaşır.
B) Bədii üslub, adətən, ümumxalq dilinə əsaslanır.
C) Obrazlı, emosional nitq formasıdır.
D) Bədii üslubun obrazlılığı dilin müxtəlif sahələrində (fonetikada və qrammatikada) özünü göstərir.
E) O, eyni zamanda, milli ictimai təfəkkür forması olub, mətbuatda funksionallaşır.
Hansı cərgədəki sözlərdə ahəng qanunu pozulmuşdur?
A) qotaz, qapı, papaq
B) mühit, günəş, doğruluq
C) lazım, qara, mixək
D) dəftər, qələm, ağac
E) sabit, katib, müzakirə
Sözlərin düzgün yazılış qaydaları hansı terminlə ifadə olunur?
A) orfoqrafiya
B) leksika
C) orfoepiya
D) fonetika
E) əlifba
Görmüşsənsə sözünün morfoloji təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) -sə-felin şərt şəklinin şəkilçisi
B) -müş-felin nəqli keçmiş zaman şəkilçisi
C) təsirli feldir, təsdiqdədir
D) gör-sözün kökü; fel
E) -sən-şəxs şəkilçisi
Dil ailəsi hansı dillərə deyilir?
A) eyni coğrafi məkanda yerləşən qonşu xalqların dillərinə
B) eyni yazı mədəniyyətinə malik olan dillərə
C) eyni ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların dillərinə
D) eyni tarixi inkişaf yolu keçmiş dillərə
E) eyni kökdən törəyən qohum dillərə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top