Tapılan ümumi test sayı : 28

"Aldanmış kəvakib" əsərindəki surətlərdən biri İslam dininin müqəddəs qanunlarını təhrik edir. Misilsiz yaltaqlıq nümunəsi göstərərək Səfəvilər sülaləsinin peyğəmbər nəslindən olduğunu deyir:
A) Axund Səməd
B) Sərdar Zaman xan
C) Mövlana Cəmaləddin
D) Mirzə Möhsün
E) Mirzə Yəhya
M.Füzulinin yaradıcılığı haqqında səhv fikir hansıdır?
A) Yaradıcılığında qəzəl janrı əsas yer tutur.
B) Həm nəzmlə, həm də nəsrlə yazılmış əsərləri vardır.
C) Bir çox qəsidə, qitə və rübailərin də müəllifidir.
D) Ərəb dilindəki şerləri cəmi 12 qəsidədən ibarətdir.
E) Ana dilindəki divanında həm klassik, həm də xalq şeri üslubunda yazdığı şerləri toplanmışdır.
M.Şəhriyarın:
"Bizim ki süfrəmizdə yavan çörək də yoxdur,
Toxa nə var, yoxsula isti xörək də yoxdur"
misraları şairlərimizdən kimin şeri ilə ideya və məzmun baxımından səsləşir?
A) S.Vurğunun
B) Q.Zakirin
C) S.Rüstəmin
D) M.P.Vaqifin
E) S.Ə.Şirvaninin
"Palajeniya nəqli ta olub möhkəm,
Gərək bəy azalda zülmün dəmadəm.
Dəxi də artırır bu əhli-sistəm,
Yanında çalınan zurnayə bir bax!" - bəndində Q.Zakir nəyə işarə etmişdi?
A)  Bəylik imtiyazlarının ləğvi haqqında qanun bəylər üçün oyun-oyuncaqdır.
B) Bəylər kef içindədir, kəndlilər isə zülm altında inləyirlər.
C) Kəndlinin ah-fəryadı bəy üçün toy-bayramdır.
D) Bəylər şər əhlidir, kəndlini incitməkdən həzz alırlar.
E) Bu qanun bəylərin əl-qolunu bağlamışdır, onlar öz imtiyazlarının ləğvindən narazı olduqlarını bildirirlər.
Xaqaninin "Töhvətül-İraqeyn" əsəri ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Poema yarı xatirə, yarı səfərnamə səciyyəvi daşıyır.
B) Əsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində məsnəvi formasında yazılmış ilk poemadır.
C) Poemada avtobioqrafik məqamlar da vardır.
D) Əsərdə şair Mədain xərabələrini dövrünün şahlarına ibrət kimi göstərir.
E) Poemada Xaqani Şirvanşahlar sarayında gördüyü zülmlərə qarşı etirazını da bildirir.
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Dastanın girişində Dədə Qorqudun dili ilə atalar sözləri verilir.
B) XI boyda İç Oğuzla Dış Oğuzun birliyi pozulur.
C) Dastanda oğuzlar İç və Dış Oğuz olmaqla iki yerə ayrılır.
D) Boylarda əhvalatların hamısı Dədə Qorqudun dili ilə verilir.
E) Dastandakı boylar orta yüzilliklərin ilkin çağlarının həyatı ilə səsləşir.
Aşağıdakı bənddə bir təşbeh, bir mübaliğə işlənmişdir. Bunlar hansı misralardadır?
Köçər ellər, düşər səndən aralı,
Firqətindən gül, nərgizin saralı,
Ələsgər Məcnun tək yardan yaralı,
Gəzər səndə dərdli, nalalı, dağlar!
A) mübaliğə III, təşbeh IV misrada
B) təşbeh I, mübaliğə III misrada
C) təşbeh II, mübaliğə III misrada
D) mübaliğə I, təşbeh III misrada
E) mübaliğə II, təşbeh III misrada
M.Müşfiqin "Yenə o bağ olaydı..." şeri ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Məhəbbət mövzusundadır.
B) Lirik qəhrəmanın öz sevgilisi ilə deyişməsi şəklində qurulmuşdur.
C) Abşeron bağlarının yay mövsümü təsvir olunur.
D) Lirik şerdir.
E) İctimai hisslər də öz əksini tapmışdır.
Erkən saray ədəbiyyatında qəsidənin hansı növü yaranmışdır?
A) həcv, mərsiyə, rübai, qəzəl
B) minacat, nət, mədhiyyə, fəxriyyə
C) nət, müstəzad, tərkibbənd, həcv
D) tərkibbənd, rübai, mədhiyyə, nət
E) fəxriyyə, həcv, qəzəl, müstəzad
Göstərilənlərdən biri romantik əsərlər sırasına daxil deyildir:
A) C.Cabbarlı. "Oqtay Eloğlu"
B) A.Şaiq. "İdeal və insanlıq"
C) C.Məmmədquluzadə. "Ölülər"
D) H.Cavid. "İblis"
E) M.Hadi. "Əlvahi-intibah"
Nitqin dəqiqliyi dedikdə nə başa düşülür?
A) nitqin ədəbi tələffüz baxımdan dəqiqliyi
B) ən məqsədəuyğun, üslub baxımından ən uğurlu dil vasitələrini tapıb işlətmək
C) yazılı nitqin orfoqrafiya və durğu işarələrinin işlədilməsi baxımından səliqə-sahmanlı olması
D) dilin fonetik, leksik, qrammatik qayda-qanunlarına tam əməl etmək
E) fikrin ifadəsi üçün bilavasitə tələb olunan dil vasitələrini tapmaq
Təsirlilik və təsirsizlik hansı nitq hissəsinin xüsusiyyətidir?
A) zərfin
B) sifətin
C) ismin
D) felin
E) əvəzliyin
Hansı cərgədəki sözlər antonim deyil?
A) bərk-yumşaq
B) qısa-gödək
C) ağır-yüngül
D) qalın-incə
E) alçaq-hündür
Ürəyiaçıq mürəkkəb sifətinin tərkib hissələrini göstərin:
A) təsirlik hal şəkilçili isim və düzəltmə sifət
B) mənsubiyyət şəkilçili isim və düzəltmə sifət
C) təsirlik hal şəkilçili isim və sadə sifət
D) mənsubiyyət şəkilçili isim və sadə sifət
E) mənsubiyyət şəkilçili isim və düzəltmə zərf
"Molla Nəsrəddinin" borcu keçəl qardaşlarını xəbərdar etməkdir ki, düşmənlərini tanısınlar"  cümləsi tabeli mürəkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) məqsəd budaq cümləli
B) təyin budaq cümləli
C) mübtəda budaq cümləli
D) xəbər budaq cümləli
E) tamamlıq budaq cümləli
Fikirlərdən biri bədii üslub üçün xarakterik sayıla bilməz:
A) O, şer dili, nəsr dili, dramaturgiya dili kimi formalaşır.
B) Bədii üslubun obrazlılığı dilin müxtəlif sahələrində (fonetikada və qrammatikada) özünü göstərir.
C) Obrazlı, emosional nitq formasıdır.
D) O, eyni zamanda, milli ictimai təfəkkür forması olub, mətbuatda funksionallaşır.
E) Bədii üslub, adətən, ümumxalq dilinə əsaslanır.
Hansı cərgədəki sözlərdə ahəng qanunu pozulmuşdur?
A) lazım, qara, mixək
B) dəftər, qələm, ağac
C) qotaz, qapı, papaq
D) sabit, katib, müzakirə
E) mühit, günəş, doğruluq
Sözlərin düzgün yazılış qaydaları hansı terminlə ifadə olunur?
A) orfoqrafiya
B) fonetika
C) əlifba
D) leksika
E) orfoepiya
Görmüşsənsə sözünün morfoloji təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) -müş-felin nəqli keçmiş zaman şəkilçisi
B) -sən-şəxs şəkilçisi
C) gör-sözün kökü; fel
D) -sə-felin şərt şəklinin şəkilçisi
E) təsirli feldir, təsdiqdədir
Dil ailəsi hansı dillərə deyilir?
A) eyni coğrafi məkanda yerləşən qonşu xalqların dillərinə
B) eyni yazı mədəniyyətinə malik olan dillərə
C) eyni ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların dillərinə
D) eyni tarixi inkişaf yolu keçmiş dillərə
E) eyni kökdən törəyən qohum dillərə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top