Tapılan ümumi test sayı : 25

Aləm oldu şad səndən, mən əsiri-qəm hənuz,
Aləm etdi tərki-qəm, məndə qəmi-aləm hənuz. (M.Füzuli)
Nümunədə işlənmiş bədii ifadə vasitələrini göstərin.
A) anafora və təzad
B) epifora və bədii sual
C) təzad və bədii sual
D) anafora və təşbeh
E) anafora və bədii sual
Z.Marağayinin "İbrahim bəyin səyahətnaməsi" romanı haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Əsərdə hökumətin səhlənkarlığı, məmurların rüşvətxorluğu, əyanların lovğalığı tənqid olunur.
B) Romanda məhəbbət mövzusu da əsas yer tutur.
C) Əsas ideyası vətənpərvərliyə çağırışdır.
D) Romanın qəhrəmanı İbrahim bəy Azrbaycanın böyük tacirlərindən birinin oğludur.
E) Mövzusu Şimali Azərbaycan həyatından götürülmüşdür.
"Koroğlu" dastanında yardımçı qüvvələr kimi göstərilənlərdən biri yanlışdır?
A) Çənlibel
B) Qırat
C) Dürat
D) Qoşabulaq
E) Misri qılınc
M.P.Vaqif şerləri:
1. "Hayıf ki, yoxdur"
2. "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
3. "Eylər"
4. "Gəlsin, gəlməsin"
5. "Pəri"
6. "Görmədim"
A) 2, 3, 4
B) 1, 5, 6
C) 1, 2, 3
D) 3, 4, 5
E) 1, 3, 4
Yalnız epik növün janrları olan cərgəni göstərin:
A) poema, faciə, komediya
B) qəzəl, hekayə, rübai
C) povest, əfsanə, faciə
D) qoşma, təmsil, lətifə
E) roman, povest, hekayə
Şirvanşahlar sarayında məliküş-şüəra rütbəsi almış Azərbaycan şairi:
A) Mücirəddin Beyləqani
B) Fələki Şirvani
C) Qətran Təbrizi
D) Əbül-üla Gəncəvi
E) Qivami Mütərrizi Gəncəvi
H. Cavid "İblis" faciəsində bu sözləri atasının intiqamını almaq hissləri ilə yaşayan hansı surət deyir?
Ah babam, bir də anlı, şanlı babam,
İntiqam almadan inan yaşamam.

 
A) Arif
B) Vasif
C) Rəna
D) Elxan
E) Xavər
A.Bakıxanovun hansı əsəri poema sayılır?
A) "Mişkatül - ənvar"
B) "Gülüstani - İrəm"
C) "Kitabi - Əsgəriyyə"
D) "Kəşfül - qəraib"
E) "Əsrarül - mələkut"
M.Hüseyn hansı şairin həyatından bəhs edən dram əsəri yazmışdır?
A) Məhəmməd Füzuli
B) Şah İsmayıl Xətai
C) Əfzələddin Xaqani
D) İmadəddin Nəsimi
E) Nizami Gəncəvi
"Anamın kitabı" komediyasında atanın vəsiyyətinin oxunması epizodu ilə C.Məmmədquluzadə nə demək istəyirdi?
A) Övladlar atanın vəsiyyətini əziz tutub öz analarına ehtiram göstərməlidirlər.
B) Xilas yolu didişməkdə, onun-bunun ağuşuna atılmaqda yox, Vətən istiqlalı ideyası ətrafında  birləşməkdir.
C) Xalq üçün gərəkli işlə məşğul olmaq lazımdır.
D) Xalq öz ziyalılarını qiymətləndirməlidir.
E) Torpağı və millətin dilini  qorumaq lazımdır.
Hanssı söz quruluşca mürəkkəb deyil?
A) qaraquş
B) qırxayaq
C) günəbaxan
D) böyürtkən
E) quşüzümü
Səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr hansılardır?
I. İşıqlar söndü, kino başlandı.
II. Günəş batdı, göylər qaraldı.
III. Yayda bərk yağıntı oldu, taxıl çürüdü.
IV. Qüdrətin böyükdür, çünki insansan.
A) I, III
B) I, II
C) I, IV
D) III, IV
E) II, III
Çoxmənalı sözlər nədir?
A) Eyni və ya yaxın mənalı sözlərdir.
B) Müxtəlif mənalı ayrı-ayrı sözlərdir.
C) Əsas məna ilə bağlı əlavə məna da bildirən sözlərdir.
D) Əks mənalı sözlərdir.
E) Yazılışı vı deyilişi eyni, lakin mənaları müxtəlif olan sözlərdir.
Ara söz hansı cümlədədir (Durğu işarələri buraxılmışdır)?
A) Dediyim yalan deyil doğrudur.
B) Haqq yolu doğru yoldur.
C) Doğru sözə zaval yoxdur.
D) Bu gün doğrusu heç halım yoxdur.
E) Sözün doğrusu həmişə acı olur.
Əzizləmə mənalı düzəltmə ismi göstərin:
A) uşaqcığaz
B) meydança
C) gəlincik
D) qulaqcıq
E) bağça
Fərdi üslubun ən qabarıq ifadəsi hansı funksional üslubda özünü göstərir?
A) rəsmi-işgüzar
B) bədii
C) məişət
D) publiistik
E) elmi
"Vətəni semək niyə
Günah olur, ay Allah"
Burada mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) ismi birləşmə ilə
B) sifətlə
C) məsdər tərkibi ilə
D) məsdərlə
E) isimlə
"Sən də, Murad sa karikatura çəkməkdə çox mahirsən" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) orfoqrafik
B) qrammatik
C) həm orfoqrafik, həm orfoepik
D) leksik
E) orfoepik
Hansı cümlədə ədat işlənməmişdir?
A) Barı sən məni unutma.
B) Ümidimiz ancaq sənə qalıb.
C) Yəni bunu da bilmirsən?
D) Elə danış ki, mən başa düşüm.
E) Elə hamı mən deyəni deyir.
"Mənim qapım hər kəsin üzünə açıqdır" cümləsinin morfoloji təhlili ilə bağlı doğru cavabları göstərin.
1. Mənim - şəxs əvəzliyidir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.
2. qapım - isimdir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.
3. hər kəsin - təyini əvəzlikdir, yiyəlik haldadır.
4. üzünə - isimdir, mənsubiyyət və hal şəkilçilərini qəbul etmişdir
5. açıqdır - feldir, indiki zamandadır
 
A) 2,4
B) 1,2,3
C) 3,4
D) 2,4,5
E) 1,2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top