Tapılan ümumi test sayı : 25

Aləm oldu şad səndən, mən əsiri-qəm hənuz,
Aləm etdi tərki-qəm, məndə qəmi-aləm hənuz. (M.Füzuli)
Nümunədə işlənmiş bədii ifadə vasitələrini göstərin.
A) anafora və təşbeh
B) təzad və bədii sual
C) anafora və təzad
D) anafora və bədii sual
E) epifora və bədii sual
Z.Marağayinin "İbrahim bəyin səyahətnaməsi" romanı haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Romanda məhəbbət mövzusu da əsas yer tutur.
B) Mövzusu Şimali Azərbaycan həyatından götürülmüşdür.
C) Əsərdə hökumətin səhlənkarlığı, məmurların rüşvətxorluğu, əyanların lovğalığı tənqid olunur.
D) Əsas ideyası vətənpərvərliyə çağırışdır.
E) Romanın qəhrəmanı İbrahim bəy Azrbaycanın böyük tacirlərindən birinin oğludur.
"Koroğlu" dastanında yardımçı qüvvələr kimi göstərilənlərdən biri yanlışdır?
A) Qırat
B) Dürat
C) Çənlibel
D) Qoşabulaq
E) Misri qılınc
M.P.Vaqif şerləri:
1. "Hayıf ki, yoxdur"
2. "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
3. "Eylər"
4. "Gəlsin, gəlməsin"
5. "Pəri"
6. "Görmədim"
A) 1, 2, 3
B) 3, 4, 5
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 4
E) 1, 5, 6
Yalnız epik növün janrları olan cərgəni göstərin:
A) qəzəl, hekayə, rübai
B) poema, faciə, komediya
C) roman, povest, hekayə
D) qoşma, təmsil, lətifə
E) povest, əfsanə, faciə
Şirvanşahlar sarayında məliküş-şüəra rütbəsi almış Azərbaycan şairi:
A) Əbül-üla Gəncəvi
B) Qivami Mütərrizi Gəncəvi
C) Mücirəddin Beyləqani
D) Fələki Şirvani
E) Qətran Təbrizi
H. Cavid "İblis" faciəsində bu sözləri atasının intiqamını almaq hissləri ilə yaşayan hansı surət deyir?
Ah babam, bir də anlı, şanlı babam,
İntiqam almadan inan yaşamam.

 
A) Rəna
B) Elxan
C) Xavər
D) Vasif
E) Arif
A.Bakıxanovun hansı əsəri poema sayılır?
A) "Mişkatül - ənvar"
B) "Kəşfül - qəraib"
C) "Kitabi - Əsgəriyyə"
D) "Əsrarül - mələkut"
E) "Gülüstani - İrəm"
M.Hüseyn hansı şairin həyatından bəhs edən dram əsəri yazmışdır?
A) Şah İsmayıl Xətai
B) İmadəddin Nəsimi
C) Məhəmməd Füzuli
D) Nizami Gəncəvi
E) Əfzələddin Xaqani
"Anamın kitabı" komediyasında atanın vəsiyyətinin oxunması epizodu ilə C.Məmmədquluzadə nə demək istəyirdi?
A) Övladlar atanın vəsiyyətini əziz tutub öz analarına ehtiram göstərməlidirlər.
B) Xalq üçün gərəkli işlə məşğul olmaq lazımdır.
C) Xalq öz ziyalılarını qiymətləndirməlidir.
D) Torpağı və millətin dilini  qorumaq lazımdır.
E) Xilas yolu didişməkdə, onun-bunun ağuşuna atılmaqda yox, Vətən istiqlalı ideyası ətrafında  birləşməkdir.
Hanssı söz quruluşca mürəkkəb deyil?
A) quşüzümü
B) qaraquş
C) böyürtkən
D) qırxayaq
E) günəbaxan
Səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr hansılardır?
I. İşıqlar söndü, kino başlandı.
II. Günəş batdı, göylər qaraldı.
III. Yayda bərk yağıntı oldu, taxıl çürüdü.
IV. Qüdrətin böyükdür, çünki insansan.
A) I, IV
B) I, III
C) I, II
D) II, III
E) III, IV
Çoxmənalı sözlər nədir?
A) Yazılışı vı deyilişi eyni, lakin mənaları müxtəlif olan sözlərdir.
B) Eyni və ya yaxın mənalı sözlərdir.
C) Müxtəlif mənalı ayrı-ayrı sözlərdir.
D) Əks mənalı sözlərdir.
E) Əsas məna ilə bağlı əlavə məna da bildirən sözlərdir.
Ara söz hansı cümlədədir (Durğu işarələri buraxılmışdır)?
A) Doğru sözə zaval yoxdur.
B) Sözün doğrusu həmişə acı olur.
C) Dediyim yalan deyil doğrudur.
D) Haqq yolu doğru yoldur.
E) Bu gün doğrusu heç halım yoxdur.
Əzizləmə mənalı düzəltmə ismi göstərin:
A) qulaqcıq
B) meydança
C) uşaqcığaz
D) gəlincik
E) bağça
Fərdi üslubun ən qabarıq ifadəsi hansı funksional üslubda özünü göstərir?
A) elmi
B) məişət
C) bədii
D) rəsmi-işgüzar
E) publiistik
"Vətəni semək niyə
Günah olur, ay Allah"
Burada mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) sifətlə
B) məsdər tərkibi ilə
C) məsdərlə
D) ismi birləşmə ilə
E) isimlə
"Sən də, Murad sa karikatura çəkməkdə çox mahirsən" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) orfoqrafik
B) leksik
C) qrammatik
D) orfoepik
E) həm orfoqrafik, həm orfoepik
Hansı cümlədə ədat işlənməmişdir?
A) Elə hamı mən deyəni deyir.
B) Elə danış ki, mən başa düşüm.
C) Barı sən məni unutma.
D) Ümidimiz ancaq sənə qalıb.
E) Yəni bunu da bilmirsən?
"Mənim qapım hər kəsin üzünə açıqdır" cümləsinin morfoloji təhlili ilə bağlı doğru cavabları göstərin.
1. Mənim - şəxs əvəzliyidir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.
2. qapım - isimdir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.
3. hər kəsin - təyini əvəzlikdir, yiyəlik haldadır.
4. üzünə - isimdir, mənsubiyyət və hal şəkilçilərini qəbul etmişdir
5. açıqdır - feldir, indiki zamandadır
 
A) 1,2
B) 2,4,5
C) 2,4
D) 3,4
E) 1,2,3
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top