Tapılan ümumi test sayı : 25

Aləm oldu şad səndən, mən əsiri-qəm hənuz,
Aləm etdi tərki-qəm, məndə qəmi-aləm hənuz. (M.Füzuli)
Nümunədə işlənmiş bədii ifadə vasitələrini göstərin.
A) anafora və təzad
B) epifora və bədii sual
C) təzad və bədii sual
D) anafora və təşbeh
E) anafora və bədii sual
Z.Marağayinin "İbrahim bəyin səyahətnaməsi" romanı haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Romanda məhəbbət mövzusu da əsas yer tutur.
B) Əsərdə hökumətin səhlənkarlığı, məmurların rüşvətxorluğu, əyanların lovğalığı tənqid olunur.
C) Mövzusu Şimali Azərbaycan həyatından götürülmüşdür.
D) Əsas ideyası vətənpərvərliyə çağırışdır.
E) Romanın qəhrəmanı İbrahim bəy Azrbaycanın böyük tacirlərindən birinin oğludur.
"Koroğlu" dastanında yardımçı qüvvələr kimi göstərilənlərdən biri yanlışdır?
A) Misri qılınc
B) Qoşabulaq
C) Dürat
D) Çənlibel
E) Qırat
M.P.Vaqif şerləri:
1. "Hayıf ki, yoxdur"
2. "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
3. "Eylər"
4. "Gəlsin, gəlməsin"
5. "Pəri"
6. "Görmədim"
A) 1, 3, 4
B) 1, 5, 6
C) 3, 4, 5
D) 2, 3, 4
E) 1, 2, 3
Yalnız epik növün janrları olan cərgəni göstərin:
A) qoşma, təmsil, lətifə
B) poema, faciə, komediya
C) roman, povest, hekayə
D) qəzəl, hekayə, rübai
E) povest, əfsanə, faciə
Şirvanşahlar sarayında məliküş-şüəra rütbəsi almış Azərbaycan şairi:
A) Mücirəddin Beyləqani
B) Əbül-üla Gəncəvi
C) Qivami Mütərrizi Gəncəvi
D) Fələki Şirvani
E) Qətran Təbrizi
H. Cavid "İblis" faciəsində bu sözləri atasının intiqamını almaq hissləri ilə yaşayan hansı surət deyir?
Ah babam, bir də anlı, şanlı babam,
İntiqam almadan inan yaşamam.

 
A) Rəna
B) Arif
C) Vasif
D) Elxan
E) Xavər
A.Bakıxanovun hansı əsəri poema sayılır?
A) "Mişkatül - ənvar"
B) "Əsrarül - mələkut"
C) "Kitabi - Əsgəriyyə"
D) "Kəşfül - qəraib"
E) "Gülüstani - İrəm"
M.Hüseyn hansı şairin həyatından bəhs edən dram əsəri yazmışdır?
A) Əfzələddin Xaqani
B) Məhəmməd Füzuli
C) Şah İsmayıl Xətai
D) İmadəddin Nəsimi
E) Nizami Gəncəvi
"Anamın kitabı" komediyasında atanın vəsiyyətinin oxunması epizodu ilə C.Məmmədquluzadə nə demək istəyirdi?
A) Torpağı və millətin dilini  qorumaq lazımdır.
B) Xalq öz ziyalılarını qiymətləndirməlidir.
C) Xalq üçün gərəkli işlə məşğul olmaq lazımdır.
D) Xilas yolu didişməkdə, onun-bunun ağuşuna atılmaqda yox, Vətən istiqlalı ideyası ətrafında  birləşməkdir.
E) Övladlar atanın vəsiyyətini əziz tutub öz analarına ehtiram göstərməlidirlər.
Hanssı söz quruluşca mürəkkəb deyil?
A) günəbaxan
B) qırxayaq
C) quşüzümü
D) böyürtkən
E) qaraquş
Səbəb-nəticə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr hansılardır?
I. İşıqlar söndü, kino başlandı.
II. Günəş batdı, göylər qaraldı.
III. Yayda bərk yağıntı oldu, taxıl çürüdü.
IV. Qüdrətin böyükdür, çünki insansan.
A) II, III
B) I, III
C) I, II
D) III, IV
E) I, IV
Çoxmənalı sözlər nədir?
A) Müxtəlif mənalı ayrı-ayrı sözlərdir.
B) Eyni və ya yaxın mənalı sözlərdir.
C) Əsas məna ilə bağlı əlavə məna da bildirən sözlərdir.
D) Yazılışı vı deyilişi eyni, lakin mənaları müxtəlif olan sözlərdir.
E) Əks mənalı sözlərdir.
Ara söz hansı cümlədədir (Durğu işarələri buraxılmışdır)?
A) Sözün doğrusu həmişə acı olur.
B) Doğru sözə zaval yoxdur.
C) Dediyim yalan deyil doğrudur.
D) Haqq yolu doğru yoldur.
E) Bu gün doğrusu heç halım yoxdur.
Əzizləmə mənalı düzəltmə ismi göstərin:
A) qulaqcıq
B) meydança
C) uşaqcığaz
D) bağça
E) gəlincik
Fərdi üslubun ən qabarıq ifadəsi hansı funksional üslubda özünü göstərir?
A) bədii
B) məişət
C) elmi
D) rəsmi-işgüzar
E) publiistik
"Vətəni semək niyə
Günah olur, ay Allah"
Burada mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) ismi birləşmə ilə
B) sifətlə
C) məsdər tərkibi ilə
D) isimlə
E) məsdərlə
"Sən də, Murad sa karikatura çəkməkdə çox mahirsən" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) qrammatik
B) həm orfoqrafik, həm orfoepik
C) orfoepik
D) leksik
E) orfoqrafik
Hansı cümlədə ədat işlənməmişdir?
A) Elə danış ki, mən başa düşüm.
B) Barı sən məni unutma.
C) Elə hamı mən deyəni deyir.
D) Ümidimiz ancaq sənə qalıb.
E) Yəni bunu da bilmirsən?
"Mənim qapım hər kəsin üzünə açıqdır" cümləsinin morfoloji təhlili ilə bağlı doğru cavabları göstərin.
1. Mənim - şəxs əvəzliyidir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.
2. qapım - isimdir, mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etmişdir.
3. hər kəsin - təyini əvəzlikdir, yiyəlik haldadır.
4. üzünə - isimdir, mənsubiyyət və hal şəkilçilərini qəbul etmişdir
5. açıqdır - feldir, indiki zamandadır
 
A) 2,4
B) 1,2,3
C) 3,4
D) 2,4,5
E) 1,2
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top