Tapılan ümumi test sayı : 25

"Şərait" sözünün fonetik təhlilində səhvə yol verilmişdir?
 
A) [ş] və [t] samitləri kar, [r] və [y] samitləri cingiltilidir.
B) Sözün tələffüzü ilə yazılışı fərqlidir.
C) [ş] və [t] samitləri kar, [r] və [y] samitləri cingiltilidir.
D) vurğu ikinci hecaya düşür.
E) 6 hərf, 7 səsdən ibarətdir.
Hansı fellər fel şəkillərinin hekayəsindədir?
I. Yazdırdı   II. yazıldı   III. yazırdı
IV. oxutdurdu   V. oxuyardı
A) I, V
B) I, IV
C) III, V
D) III, IV
E) II, V
İltisaqi dillərdə bir qayda olaraq müşahidə edilmir.
A) söz kökünün dəyişməsi
B) mənsubiyyətə görə dəyişmə
C) sözün kökünə bir neçə şəkilçinin qoşulması
D) sözlərin hallanması
E) ahəng qanunu
Hansı cümlədə say vardır?
A) Çox bil,az danış.
B) Az adam tapılar ki, ədalətin tərəfində olmasın.
C) Natiq az danışdı.
D) Onlar bir azdan yola düşəcəklər.
E) Az ye, həmişə ye.
Kar samitlərdən birinin cingiltili qarşılığı düzgün verilməmişdir.
A) ş-j
B) p-b
C) ç-c
D) k-y
E) t-d
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top