Tapılan ümumi test sayı : 31

Hansı cərgə omonimlərdən ibarətdir?
A) balaca, maşın, baxmaq
B) qaz, kiçik, ev
C) ürək, könül, yaş
D) iş, neft, qazmaq
E) bez, daş, ov
Hansı cümlələrdə frazeoloji birləşmələr antonimlik təşkil edir?
1. Hasan paşanın bu tədbiri xotkarın xoşuna gəldi.
2. Birdən-birə qopan gurultudan Mələk dəhşətə gəldi.
3. Taclı qəlbində doğan həyəcandan vəcdə gəldi.
4. Beş min qızılbaş hərəkətə gəldi.
5. Eldarın bu etinasızlığı İbrahim xanın acığına gəldi.
A) 2, 4
B) 1, 5
C) 1, 3
D) 1, 2
E) 4, 5
M.Hüseynin "Yeraltı çaylr dənizə axır" romanındakı Səmirə Aydın surəti ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Həssas, iradəli və cəsarətli bir qadındır.
B) Müdhət haqqında qara xəbər aldıqda özünü öldürmək istəyir.
C) Ailəsinə, ocağına sadiq bir qadındır.
D) Xəstəxanada Kamranla tanış olur və sonra ona ərə gedir.
E) İxtisasca jurnalistdir və başına gələnləri sürgündə ikən qələmə alır.
Hansı cərgədəki antonim sözlər əsl Azərbaycan sözlərindən ibarətdir?
A) zəif-güclü
B) isti-soyuq
C) sülh-müharibə
D) aləm-nəşə
E) nainsaf-rəhmdil
S.Ə.Nəbatinin aşağıdakı şer parçasında işlənmiş bədii təsvir vasitəsini göstərin:
"Qaşı fitnə, gözü cadu,
Üzü lalə, xalı hindu.
Mina gərdan, saçı qarqu,
Gül buxağın tər yaradıb."
A) təşbeh, epitet
B) təşbeh, metonimiya
C) epitet, simvol
D) metafora, epitet
E) təşbeh, metafora
Nizami hansı əsərinin başlanğıcında bədii sözün qarşısında böyük vəzifələr durduğunu göstərərək yazmışdır:
Var doğru yazmağa, madam ki, imkan,
Neçin gəlsin gərək ortaya yalan?!
Qiymətdən salmışdır sözü yalnlar,
Doğrunu danışan möhtəşəm olar.
A) "Sirlər xəzinəsi"
B) "Leyli və Məcnun"
C) "Xosrov və Şirin"
D) "Yeddi gözəl"
E) "İsgəndərnamə"
Nəzmi nəsrdən fərqləndirən əlamətlər hansılardır?
A) Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə
B) Ahəngdarlıq, vəzn, daxili bölgü, qafiyə
C) Tərbiyəvi təsirə malik olması
D) Həyat hadisələrinin bədii, obrazlı təsviri
E) Süjet və kompozisiyaya malik olması
Var olsun Qarabağ, əcəb səfadı,
Başa Xaçın axar, ayağa Qarqar.
... qar əlindən zara gəlibdi,
Muğan həsrət çəkər: a yağa qar, qar
.
Aşıq Ələsgərin "A yağa qar, qar" təcnisindəki bu bənddə buraxılmış sözü göstərin:
A) Qoşqar
B) Laçın
C) Dağlar
D) Göyçə
E) Şuşa
M.Şəhriyarın "Heydərbabaya salam"  poeması ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Poema xalq həyatının təsviri, milli adət-ənənələr öz əksini tapmışdır.
B) Bəndlərin hər biri 5 misradan ibarətdir, qafiyə quruluşu "aaabb" şəklindədir.
C) Poema iki hissədən ibarətdir: birinci hissədə 77, ikinci hissədə 48 bənd var.
D) Əsərdə Şəhriyarın özünün də bədii obrazı canlanır.
E) Epik poemadır, vahid süjet xətti vardır.
M.F.Axundzadənin "Mürafiə vəkillərinin hekayəti" komediyasının baş qəhrəmanı:
A) Səkinə
B) Sona
C) Tükəz
D) Zeynəb
E) Pərzad
Bunlardan biri "İblis" faciəsindəki Vasif obrazını səciyyələndirir:
A) Başqalarının sərvətini mənimsəmək üçün onları məhv edən qatil
B) Bir haqq divanəsi, filosof təbiətli insan
C) Öz vəzifə borcuna sadiq olan qeyrətli bir zabit
D) Hamıdan qaçan, insanlara və həyata biganə olan bir səfil
E) Tamahı ucbatından xəyanətə yuvarlanan dönükləri cəzasına çatdıran hakim
M.Füzulinin hansı əsərləri nəzmlə yazılmışdır?
I. "Ənisül-qəlb"
II. "Bəngü badə"
III. "Səhhət və Mərəz"
IV. "Rindü Zahid"
A) II, III
B) I, IV
C) I, II
D) I, III
E) III, IV
Dindirir əsr bizi, dinməyiriz,
Açılan toplara diksinməyiriz,
Əcnəbi seyrə balonlarla çıxır,
Biz hələ avtombil minməyiriz.
Şer kimindir?
A) M.Ə.Sabir
B) S.Ə.Şirvani
C) M.Möcüz
D) M.Hadi
E) Ə.Qəmküsar
S.Ə.Nəbati və S.Ə.Şirvani yaradıcılığı üçün ortaq əlamət hansıdır?
A) Maarifçlik ideyalarını təbliğ edən şerlərin yazılması
B) Lirik şerlərində məhəbbət mövzusunun əsas yer tutması
C) Dövrün ictimai eyiblərini tənqid edən şerlərin yazılması
D) Həm klassik poeziya üslubunda, həm də aşıq şeri tərzində şerlər yazılması
E) Yalnız lirik şerlərin yazılması
Hansı cümlədə zərf işlənmişdir?
A) Uşaq kənddən ötrü darıxır.
B) Hirsindən onunəlləri əsirdi.
C) Onun şirin şeydən xoşu gəlmir.
D) Qoca nəfəsini dərmək üçün sözünə ara verdi.
E) Bu ağacın soyuqdan qorxusu yoxdur.
İşarələnmiş sözlərdən ikisi adlıq haldadır:
1. Əmim bu gün qayıdacaq.
2. Xalq şairi şöhrət və titul üçün çalışmamalıdır.
3. Vasif yaxşı tələbədir.
4. Sabahkı məruzə üçün xeyli material topladılar.
5. Dünya bizim hamımızındır.
A) 1, 3
B) 4, 5
C) 1, 2
D) 2, 5
E) 2, 4
"O, əlbəttə, gələcək" cümləsində o əvəzliyindən sonra nə üçün vergül qoyulmuşdur?
A) O - cümlənin mübtədası olduğu üçün
B) Özündən sonra modal söz işləndiyi üçün
C) Şəxs əvəzliyi olduğu üçün
D) Xəbərlə uzlaşma əlaqəsində olduğu üçün
E) Şəxs əvəzliyini işarə əvəzliyindən fərqləndirmək üçün
Feli sifətin sifətlə ortaq əlamətləri ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Onu izah edən sözlərlə birlikdə tərkib əmələ gətirir.
B) Əşyanın əlamətini bildirir.
C) Cümlədə təyin vəzifəsində işlənir.
D) Aid olduğu ismin əvvəlində işlənir.
E) Necə?  nə cür?  hansı? suallarından birinə cavab olur.
Verilmiş cümlənin morfoloji təhlilində səhv haradadır?
"Biz ancaq gördüyümüz işlərdən danışmalıyıq"
A) Danışmalıyıq-düzəltmə fel, vacib şəkli, təsirli, təsdiq, I şəxsin cəmi
B) Biz-şəxs əvəzliyi, I şəxsin təkində
C) İşlərdən-sadə isim, cəm, çıxışlıq halda
D) Gördüyümüz-feli sifət
E) Ancaq-ədat
Cümlədəki neçə sözdə səslərin sayı hərflərin sayından azdır?
"Kəşfiyyatçılar elə o saat nə etmək lazım gəldiyini müzakirəyə başladılar."
A) 4
B) 2
C) heç biri
D) 3
E) 1
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top