Tapılan ümumi test sayı : 31

Hansı cərgə omonimlərdən ibarətdir?
A) ürək, könül, yaş
B) qaz, kiçik, ev
C) balaca, maşın, baxmaq
D) bez, daş, ov
E) iş, neft, qazmaq
Hansı cümlələrdə frazeoloji birləşmələr antonimlik təşkil edir?
1. Hasan paşanın bu tədbiri xotkarın xoşuna gəldi.
2. Birdən-birə qopan gurultudan Mələk dəhşətə gəldi.
3. Taclı qəlbində doğan həyəcandan vəcdə gəldi.
4. Beş min qızılbaş hərəkətə gəldi.
5. Eldarın bu etinasızlığı İbrahim xanın acığına gəldi.
A) 2, 4
B) 1, 2
C) 4, 5
D) 1, 5
E) 1, 3
M.Hüseynin "Yeraltı çaylr dənizə axır" romanındakı Səmirə Aydın surəti ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) İxtisasca jurnalistdir və başına gələnləri sürgündə ikən qələmə alır.
B) Müdhət haqqında qara xəbər aldıqda özünü öldürmək istəyir.
C) Həssas, iradəli və cəsarətli bir qadındır.
D) Ailəsinə, ocağına sadiq bir qadındır.
E) Xəstəxanada Kamranla tanış olur və sonra ona ərə gedir.
Hansı cərgədəki antonim sözlər əsl Azərbaycan sözlərindən ibarətdir?
A) aləm-nəşə
B) sülh-müharibə
C) zəif-güclü
D) nainsaf-rəhmdil
E) isti-soyuq
S.Ə.Nəbatinin aşağıdakı şer parçasında işlənmiş bədii təsvir vasitəsini göstərin:
"Qaşı fitnə, gözü cadu,
Üzü lalə, xalı hindu.
Mina gərdan, saçı qarqu,
Gül buxağın tər yaradıb."
A) təşbeh, epitet
B) metafora, epitet
C) epitet, simvol
D) təşbeh, metafora
E) təşbeh, metonimiya
Nizami hansı əsərinin başlanğıcında bədii sözün qarşısında böyük vəzifələr durduğunu göstərərək yazmışdır:
Var doğru yazmağa, madam ki, imkan,
Neçin gəlsin gərək ortaya yalan?!
Qiymətdən salmışdır sözü yalnlar,
Doğrunu danışan möhtəşəm olar.
A) "Xosrov və Şirin"
B) "İsgəndərnamə"
C) "Sirlər xəzinəsi"
D) "Yeddi gözəl"
E) "Leyli və Məcnun"
Nəzmi nəsrdən fərqləndirən əlamətlər hansılardır?
A) Ahəngdarlıq, vəzn, daxili bölgü, qafiyə
B) Tərbiyəvi təsirə malik olması
C) Süjet və kompozisiyaya malik olması
D) Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə
E) Həyat hadisələrinin bədii, obrazlı təsviri
Var olsun Qarabağ, əcəb səfadı,
Başa Xaçın axar, ayağa Qarqar.
... qar əlindən zara gəlibdi,
Muğan həsrət çəkər: a yağa qar, qar
.
Aşıq Ələsgərin "A yağa qar, qar" təcnisindəki bu bənddə buraxılmış sözü göstərin:
A) Şuşa
B) Göyçə
C) Dağlar
D) Laçın
E) Qoşqar
M.Şəhriyarın "Heydərbabaya salam"  poeması ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Epik poemadır, vahid süjet xətti vardır.
B) Bəndlərin hər biri 5 misradan ibarətdir, qafiyə quruluşu "aaabb" şəklindədir.
C) Poema iki hissədən ibarətdir: birinci hissədə 77, ikinci hissədə 48 bənd var.
D) Poema xalq həyatının təsviri, milli adət-ənənələr öz əksini tapmışdır.
E) Əsərdə Şəhriyarın özünün də bədii obrazı canlanır.
M.F.Axundzadənin "Mürafiə vəkillərinin hekayəti" komediyasının baş qəhrəmanı:
A) Tükəz
B) Səkinə
C) Zeynəb
D) Pərzad
E) Sona
Bunlardan biri "İblis" faciəsindəki Vasif obrazını səciyyələndirir:
A) Bir haqq divanəsi, filosof təbiətli insan
B) Hamıdan qaçan, insanlara və həyata biganə olan bir səfil
C) Öz vəzifə borcuna sadiq olan qeyrətli bir zabit
D) Tamahı ucbatından xəyanətə yuvarlanan dönükləri cəzasına çatdıran hakim
E) Başqalarının sərvətini mənimsəmək üçün onları məhv edən qatil
M.Füzulinin hansı əsərləri nəzmlə yazılmışdır?
I. "Ənisül-qəlb"
II. "Bəngü badə"
III. "Səhhət və Mərəz"
IV. "Rindü Zahid"
A) III, IV
B) I, IV
C) I, II
D) I, III
E) II, III
Dindirir əsr bizi, dinməyiriz,
Açılan toplara diksinməyiriz,
Əcnəbi seyrə balonlarla çıxır,
Biz hələ avtombil minməyiriz.
Şer kimindir?
A) M.Ə.Sabir
B) M.Hadi
C) Ə.Qəmküsar
D) M.Möcüz
E) S.Ə.Şirvani
S.Ə.Nəbati və S.Ə.Şirvani yaradıcılığı üçün ortaq əlamət hansıdır?
A) Yalnız lirik şerlərin yazılması
B) Dövrün ictimai eyiblərini tənqid edən şerlərin yazılması
C) Lirik şerlərində məhəbbət mövzusunun əsas yer tutması
D) Maarifçlik ideyalarını təbliğ edən şerlərin yazılması
E) Həm klassik poeziya üslubunda, həm də aşıq şeri tərzində şerlər yazılması
Hansı cümlədə zərf işlənmişdir?
A) Onun şirin şeydən xoşu gəlmir.
B) Hirsindən onunəlləri əsirdi.
C) Qoca nəfəsini dərmək üçün sözünə ara verdi.
D) Bu ağacın soyuqdan qorxusu yoxdur.
E) Uşaq kənddən ötrü darıxır.
İşarələnmiş sözlərdən ikisi adlıq haldadır:
1. Əmim bu gün qayıdacaq.
2. Xalq şairi şöhrət və titul üçün çalışmamalıdır.
3. Vasif yaxşı tələbədir.
4. Sabahkı məruzə üçün xeyli material topladılar.
5. Dünya bizim hamımızındır.
A) 1, 2
B) 2, 5
C) 2, 4
D) 4, 5
E) 1, 3
"O, əlbəttə, gələcək" cümləsində o əvəzliyindən sonra nə üçün vergül qoyulmuşdur?
A) Xəbərlə uzlaşma əlaqəsində olduğu üçün
B) Şəxs əvəzliyini işarə əvəzliyindən fərqləndirmək üçün
C) Özündən sonra modal söz işləndiyi üçün
D) Şəxs əvəzliyi olduğu üçün
E) O - cümlənin mübtədası olduğu üçün
Feli sifətin sifətlə ortaq əlamətləri ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Əşyanın əlamətini bildirir.
B) Onu izah edən sözlərlə birlikdə tərkib əmələ gətirir.
C) Cümlədə təyin vəzifəsində işlənir.
D) Aid olduğu ismin əvvəlində işlənir.
E) Necə?  nə cür?  hansı? suallarından birinə cavab olur.
Verilmiş cümlənin morfoloji təhlilində səhv haradadır?
"Biz ancaq gördüyümüz işlərdən danışmalıyıq"
A) Ancaq-ədat
B) İşlərdən-sadə isim, cəm, çıxışlıq halda
C) Danışmalıyıq-düzəltmə fel, vacib şəkli, təsirli, təsdiq, I şəxsin cəmi
D) Gördüyümüz-feli sifət
E) Biz-şəxs əvəzliyi, I şəxsin təkində
Cümlədəki neçə sözdə səslərin sayı hərflərin sayından azdır?
"Kəşfiyyatçılar elə o saat nə etmək lazım gəldiyini müzakirəyə başladılar."
A) 2
B) 4
C) 1
D) 3
E) heç biri
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top