Tapılan ümumi test sayı : 31

"Təbiət" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı yanlış fikirləri seçin:
1. Ahəng qanununa tabedir.
2. Vurğusu 2-ci hecaya düşür.
3.  Sözdə həm qapalı, həm də açıq sait işlənmişdir.
4. Sözdə 1 cingiltili, 2 kar samit vardır.
5. Yazılışı ilə deyilişi fərqlənmir.
6. Sözdə yalnız dodaqlanmayan saitlər işlənib.
A) 1, 2, 3
B) 2, 4, 5
C) 2, 5, 6
D) 3, 4, 5
E) 4, 5, 6
"Yel qanadlı illər ömürdən gedir,
İnsan zəhmətilə kamala yetir."
Altından xətt çəkilmiş sözlər haqqında hansı fikir doğrudur?
A) "Gedir" və "yetir" sözləri tabe (asılı) tərəflərdir.
B) Tərəflər arasında uzlaşma əlaqəsi var.
C) Tabesizlik əlaqəsi ilə bağlıdırlar.
D) Sözlər arasında idarə əlaqəsi var.
E) Yanaşma əlaqəsi ilə bağlıdırlar.
Eyniköklü sözlərin sırasını göstərin:
A) yarğan-yarış-yardım
B) yaşlı-yaşar-yaşarmaq
C) bölgü-bölgə-bölüşdürmək
D) üzgün-üzsüz-üzgüçü
E) yazlıq-yazılı-yazdırmaq
"Babamın maraqlı yaddaşına söz ola bilməzdi" cümləsində hansı söz leksik normaya uyğun deyil?
A) yaddaşına
B) babamın
C) söz
D) maraqlı
E) ola bilməzdi
"Əkin yeri şumlandı" və "O, yaxşı yerdə işləyir" cümlələrindəki yer sözü aşağıdakılardan hansına aiddir?
A) sinonim
B) Təkmənalı söz
C) antonim
D) Çoxmənalı söz
E) omonim
Hansı fikir səhvdir?
A) Nit fəaliyyəti nitqin təzahürü üçün lazım gələn ictimai, psixoloji və fizioloji aktların sistemidir.
B) Dil ünsiyyət vasitəsidir.
C) Sözün ədəbi dildəki tələffüz qaydası orfoqrafik norma adanır.
D) Ədəbi dilin tabe olduğu qayda qanunlar sisteminə ədəbi dilin normaları deyilir.
E) Nitq ünsiyyət prosesidir.
Bunlardan biri obrazlılığın qrammatik göstəriciləri sırasında verilə bilməz:
A) ellipsis
B) mübtəda və xəbər arasında kəmiyyətə görə uzlaşmanın qeyri-normativ təzahürləri
C) alliterasiya
D) qeyri-normativ cümlə konstruksiyalarının işlənməsi
E) inversiya
Yalnız köhnəlmiş sözlərdən ibarət cərgəni göstərin:
A) ələk, zirzəmi, divanxana
B) əlcək, loğman, hasar
C) topçu, tozsoran, sənətkar
D) tələ, kəndxuda, sığırçın
E) darğa, qlava, dəbilqə
Hansı sözlər sifətin çoxaltma dərəcəsindədir?
A) bapbalaca, kiçikcə
B) uzun, uca
C) gödəkcə, meydança
D) qoca, qarışıq
E) yekəpər, hündürboy
Hansı nümunələrdə tamamlıq xüsusiləşmişdir?
1. Gecədə özfəaliyyət dərnəyinin üzvləri, xüsusən Rəna və Kənan böyük müvəffəqiyyət qazandılar.
2. Dünyaa ana öz övladı üçün xoşbəxtlikdən savayı, daha nə arzulaya bilər?
3. Kəndlərimizdə dənli bitkilər, xüsusilə buğda çox əkilir.
4. Rəhman dostu xanların əvəzinə, özü bizə minnətdarlıq elədi.
5. Dağlarımızın mənzərəsi həmişə, xüsusən yazda füsünkar olur.
A) 2, 4
B) 4, 5
C) 3, 5
D) 3, 4
E) 1, 2
Təktərkibli cümləni göstərin:
A) Səkinəyə bu hərəkətinə görə hər yerdə hörmət edərdilər.
B) Bayram gimnaziyanı bitirdi.
C) Yay yaxınlaşanda el yaylağa köçərdi.
D) Xanım anasının sözlərini eşidirdi, amma cavab vermirdi.
E) Qarı həmyerlilərinin ona olan nifrətini sükutla qarşıladı.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top