Tapılan ümumi test sayı : 27

Q.Zakirin "Durnalar" əsəri haqqında düzgün olan fikirləri seçin:
1. Qoşmada qürbət sıxıntısı, vətən həsrəti təsirli bir dillə əks etdirilib.
2. "Durnalar" mövzusunda yazılan digər qoşmalardan fərqli olaraq, bu əsərdə ictimai məzmun daha güclüdür.
3. Şair "Laçın yatağıdır bizim məkanlar" deməklə yurdunun mərdlər diyarı olmasını nəzərdə tutur.
4. Əsər qoşma janrında yazılmışdır.
5. Bu şeri Q.Zakir və M.F.Axundzadəyə müraciətlə yazmış və ağır həbsxana şəraitindən şikayətlənmişdir.
A) 1, 2, 5
B) 1, 4, 5
C) 2, 3
D) 1, 3, 5
E) 1, 2, 4
Şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növünə daxildir:
1. mahnılar                 2. əsatirlər                   3. laylalar
4. nağıllar                   5. oxşamalar
A) 2, 3, 4
B) 1, 3, 4
C) 1, 2, 5
D) 1, 3, 5
E) 3, 4, 5
C.Cabbarlı yaradıcılığının birinci dövrünə aid əsəri göstərin:
A) "Dönüş"
B) "Nəsrəddin şah"
C) "Od gəlini"
D) "Sevil"
E) "Oqtay Eloğlu"
"Bax" qəzəlinin müəllifi:
A) Şah İsmayıl Xətai
B) Molla Vəli Vidadi
C) İmadəddin Nəsimi
D) Molla Pənah Vaqif
E) Məhəmməd Füzuli
S.Vurğunun "Azərbaycan" və S.Rüstəmin "Təbrizim" şerlərinin ortaq cəhətləri iə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Hər iki şer beşlik formasında, heca vəznindədir.
B) Hər iki şer bəndlər şəklindədir.
C) Hər iki şer lirik-emosional üslubda, obyektə müraciətlə yazılmışdır.
D) Hər iki şerdə bəndlərin qafiyə quruluşu eynidir.
E) Hər iki şerdə bütöv Azərbaycan idealından söhbət gedir.
XIX əsrin sonlarında yaranmış bədii nəsr əsərlərini göstərin:
A) "Danabaş kəndinin əhvalatları", "Bahadır və Sona", "Məktubatı-Şeyda bəy Şirvani"
B) "Kitabi-Əsgəriyyə", "Rəşid bəy və Səadət xanım", "Aldanmış kəvakib"
C) "Poçt qutusu", "Qurbanəli bəy", "Usta Zeynal"
D) "Müsibəti-Fəxrəddin", "Dağılan tifaq", "Nadir şah"
E) "Sələbiyyə", "Pir", "İnsanların tarixi faciələri"
Ağıllı, ədalətli və igid hökümdardır. Ölkədə aclıq olarkən, dövlət xəzinəsini açaraq xalqa kömək edir. Lakin sonralar başı bir müddət eyş-işrətə qarışır, ölkənin idarəsi unudulur.    Bu sözlər Nizami Gəncəvinin hansı qəhrəmanını səciyyələndirir?
A) Hörmüzü
B) Xosrovu
C) Bəhramı
D) Şirini
E) İsgəndəri
"-Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan?
-Həzrət Abbas haqqı, Həsən ağanın qohumuyam.
-Bəs elə isə gəl min boynuma.
Neyləyim Həsən ağanın qohumusan, gözlə, vaxtında kağız hazır olar, apararsan".
Bu sözləri deyən obraz kimdir?
A) Usta Zeynal (C.Məmmədquluzadə)
B) Mirzə Səfər (Ə.Haqverdiyev)
C) Heydər bəy (M.F.Axundzadə)
D) Vəli xan (C.Məmmədquluzadə)
E) Novruzəli (C.Məmmədquluzdə)
Qafiyə quruluşuna görə qəzəllə eyni olan şer növü hansıdır?
A) qitə
B) qəsidə
C) mürəbbe
D) rübai
E) müxəmməs
Aşağıdakılardan biri məişət üslubunun əlamətlərindən sayıla bilməz:
A) intonasiya, jest-hərəkət-mimika
B) sərbəstlik
C) daha çox bütöv cümlələrdən istifadə
D) dialoji nitq şəklində olması
E) yığcamlıq
Zaman zərflərindən ibarət cərgəni göstərin:
A) həmişə, indi, çoxdan
B) bərkdən, sonra, yavaşca
C) asta, bu gün, qəfildən
D) yuxarı, istidən, axşam
E) dünən, xeyli, əlüstü
Səhv fikir hansıdır?
A) Yerlik halda olan söz qoşmalarla işlənə bilmir.
B) Qeyri-müəyyən yiyəlik hal ayrılıqda heç bir cümlə üzvü ola bilməz.
C) Təsirli halda olan sözlər cümlənin xəbəri ola bilməz.
D) Mübtəda ancaq adlıq halda ola bilər.
E) Yerlik və çıxışlıq halda olan isimlər cümlənin yalnız tamamlığı və zərfliyi ola bilirlər.
Mürəkkəb yer zərfliyi işlənmiş cümlələri göstərin:
1. Dayımgil Cəlilabadda yaşayır.
2. Gündəliyim Həsən müəlimdə qalmışdı.
3. Bağımız dəniz kənarında yerləşir.
4. Kənd yerində yaşayan bunu bilməz.
5. Təzə evlər Babək prospektində yerləşir.
A) 1, 4, 5
B) 2, 3
C) 3, 5
D) 1, 5
E) 2, 4
Biz gündəlik nitqimizdə, əsasən, hansı sözlərdən istifadə edirik?
A) terminlərdən
B) alınma sözlərdən
C) neologizmlərdən
D) dialekt sözlərdən
E) ümumişlək sözlərdən
"Tüstü" sözünün fonetik təhlilindəki səhvləri göstərin:
1. 5 səs, 5 hərfdən ibarətdir.
2. İkihecalı sözdür,  vurğu birinci hecaya düşür.
3. İki incə, dodaqlanan, qapalı sait işlənmişdir.
4. Sözdə üç kar samit səs işlənmişir.
5. Ahəng qanunu gözlənilmişdir.
A) 2, 4
B) 1, 2
C) 4, 5
D) 1, 5
E) 2, 3
Sözlərin və ya cümlələrin təsir gücünü artıran nitq hissəsi:
A) ədat
B) modal söz
C) sifət
D) qoşma
E) nida
"Onu nahaq yerə gözdən salıblar" cümləsinin növünü müəyyənləşdirin:
A) cüttərkibli cümlə
B) şəxssiz cümlə
C) ümumi şəxsli cümlə
D) qeyri-müəyyən şəxsli cümlə
E) adlıq cümlə
"Demişdim" felində "-di" nədir?
A) "idi" hissəciyinin qısaldılmış forması
B) xəbər şəklinin şəkilçisi
C) şühudu keçmiş zaman şəkilçisi
D) nəqli keçmiş zaman şəkilçisi
E) "-dir" şəkilçisinin tələffüz variantı
"Qoyun sözümü deyim də" cümləsinin morfoloji təhlilində yol verilmiş səhvi göstərin:
A) Cümədə iki ədat işlənmişdir.
B) "sözümü" - bu sözdə həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi işlənib.
C) "deyim" sözündəki "-im" mənsubiyyət şəkilçisidir.
D) "deyim" sözü felin əmr şəklindədir.
E) "qoyun" sözü əmr ədatıdır.
Hansı xüsusiyyət sabit söz birləşmələrinə aid edilə bilməz?
A) onları əmələ gətirən sözlər ilkin mənalarından uzaqlaşır;
B) vahid məna bildirir;
C) onların qarşılığını bir sözlə ifadə etmək mümkün olmur.
D) leksik vahid sayılır;
E) təhlil zamanı bütöv götürülür;
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top