Tapılan ümumi test sayı : 27

Q.Zakirin "Durnalar" əsəri haqqında düzgün olan fikirləri seçin:
1. Qoşmada qürbət sıxıntısı, vətən həsrəti təsirli bir dillə əks etdirilib.
2. "Durnalar" mövzusunda yazılan digər qoşmalardan fərqli olaraq, bu əsərdə ictimai məzmun daha güclüdür.
3. Şair "Laçın yatağıdır bizim məkanlar" deməklə yurdunun mərdlər diyarı olmasını nəzərdə tutur.
4. Əsər qoşma janrında yazılmışdır.
5. Bu şeri Q.Zakir və M.F.Axundzadəyə müraciətlə yazmış və ağır həbsxana şəraitindən şikayətlənmişdir.
A) 1, 2, 5
B) 1, 4, 5
C) 1, 3, 5
D) 2, 3
E) 1, 2, 4
Şifahi xalq ədəbiyyatının lirik növünə daxildir:
1. mahnılar                 2. əsatirlər                   3. laylalar
4. nağıllar                   5. oxşamalar
A) 2, 3, 4
B) 1, 2, 5
C) 1, 3, 5
D) 3, 4, 5
E) 1, 3, 4
C.Cabbarlı yaradıcılığının birinci dövrünə aid əsəri göstərin:
A) "Od gəlini"
B) "Dönüş"
C) "Nəsrəddin şah"
D) "Sevil"
E) "Oqtay Eloğlu"
"Bax" qəzəlinin müəllifi:
A) Molla Vəli Vidadi
B) Şah İsmayıl Xətai
C) İmadəddin Nəsimi
D) Məhəmməd Füzuli
E) Molla Pənah Vaqif
S.Vurğunun "Azərbaycan" və S.Rüstəmin "Təbrizim" şerlərinin ortaq cəhətləri iə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Hər iki şer lirik-emosional üslubda, obyektə müraciətlə yazılmışdır.
B) Hər iki şerdə bütöv Azərbaycan idealından söhbət gedir.
C) Hər iki şerdə bəndlərin qafiyə quruluşu eynidir.
D) Hər iki şer beşlik formasında, heca vəznindədir.
E) Hər iki şer bəndlər şəklindədir.
XIX əsrin sonlarında yaranmış bədii nəsr əsərlərini göstərin:
A) "Poçt qutusu", "Qurbanəli bəy", "Usta Zeynal"
B) "Müsibəti-Fəxrəddin", "Dağılan tifaq", "Nadir şah"
C) "Kitabi-Əsgəriyyə", "Rəşid bəy və Səadət xanım", "Aldanmış kəvakib"
D) "Sələbiyyə", "Pir", "İnsanların tarixi faciələri"
E) "Danabaş kəndinin əhvalatları", "Bahadır və Sona", "Məktubatı-Şeyda bəy Şirvani"
Ağıllı, ədalətli və igid hökümdardır. Ölkədə aclıq olarkən, dövlət xəzinəsini açaraq xalqa kömək edir. Lakin sonralar başı bir müddət eyş-işrətə qarışır, ölkənin idarəsi unudulur.    Bu sözlər Nizami Gəncəvinin hansı qəhrəmanını səciyyələndirir?
A) Şirini
B) Xosrovu
C) Bəhramı
D) İsgəndəri
E) Hörmüzü
"-Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan?
-Həzrət Abbas haqqı, Həsən ağanın qohumuyam.
-Bəs elə isə gəl min boynuma.
Neyləyim Həsən ağanın qohumusan, gözlə, vaxtında kağız hazır olar, apararsan".
Bu sözləri deyən obraz kimdir?
A) Usta Zeynal (C.Məmmədquluzadə)
B) Mirzə Səfər (Ə.Haqverdiyev)
C) Heydər bəy (M.F.Axundzadə)
D) Vəli xan (C.Məmmədquluzadə)
E) Novruzəli (C.Məmmədquluzdə)
Qafiyə quruluşuna görə qəzəllə eyni olan şer növü hansıdır?
A) qəsidə
B) müxəmməs
C) mürəbbe
D) qitə
E) rübai
Aşağıdakılardan biri məişət üslubunun əlamətlərindən sayıla bilməz:
A) dialoji nitq şəklində olması
B) yığcamlıq
C) sərbəstlik
D) intonasiya, jest-hərəkət-mimika
E) daha çox bütöv cümlələrdən istifadə
Zaman zərflərindən ibarət cərgəni göstərin:
A) bərkdən, sonra, yavaşca
B) dünən, xeyli, əlüstü
C) asta, bu gün, qəfildən
D) yuxarı, istidən, axşam
E) həmişə, indi, çoxdan
Səhv fikir hansıdır?
A) Mübtəda ancaq adlıq halda ola bilər.
B) Yerlik halda olan söz qoşmalarla işlənə bilmir.
C) Qeyri-müəyyən yiyəlik hal ayrılıqda heç bir cümlə üzvü ola bilməz.
D) Təsirli halda olan sözlər cümlənin xəbəri ola bilməz.
E) Yerlik və çıxışlıq halda olan isimlər cümlənin yalnız tamamlığı və zərfliyi ola bilirlər.
Mürəkkəb yer zərfliyi işlənmiş cümlələri göstərin:
1. Dayımgil Cəlilabadda yaşayır.
2. Gündəliyim Həsən müəlimdə qalmışdı.
3. Bağımız dəniz kənarında yerləşir.
4. Kənd yerində yaşayan bunu bilməz.
5. Təzə evlər Babək prospektində yerləşir.
A) 2, 3
B) 1, 4, 5
C) 1, 5
D) 3, 5
E) 2, 4
Biz gündəlik nitqimizdə, əsasən, hansı sözlərdən istifadə edirik?
A) alınma sözlərdən
B) ümumişlək sözlərdən
C) neologizmlərdən
D) dialekt sözlərdən
E) terminlərdən
"Tüstü" sözünün fonetik təhlilindəki səhvləri göstərin:
1. 5 səs, 5 hərfdən ibarətdir.
2. İkihecalı sözdür,  vurğu birinci hecaya düşür.
3. İki incə, dodaqlanan, qapalı sait işlənmişdir.
4. Sözdə üç kar samit səs işlənmişir.
5. Ahəng qanunu gözlənilmişdir.
A) 4, 5
B) 1, 2
C) 1, 5
D) 2, 3
E) 2, 4
Sözlərin və ya cümlələrin təsir gücünü artıran nitq hissəsi:
A) nida
B) modal söz
C) sifət
D) qoşma
E) ədat
"Onu nahaq yerə gözdən salıblar" cümləsinin növünü müəyyənləşdirin:
A) adlıq cümlə
B) qeyri-müəyyən şəxsli cümlə
C) cüttərkibli cümlə
D) ümumi şəxsli cümlə
E) şəxssiz cümlə
"Demişdim" felində "-di" nədir?
A) "idi" hissəciyinin qısaldılmış forması
B) xəbər şəklinin şəkilçisi
C) "-dir" şəkilçisinin tələffüz variantı
D) nəqli keçmiş zaman şəkilçisi
E) şühudu keçmiş zaman şəkilçisi
"Qoyun sözümü deyim də" cümləsinin morfoloji təhlilində yol verilmiş səhvi göstərin:
A) "sözümü" - bu sözdə həm mənsubiyyət, həm də hal şəkilçisi işlənib.
B) Cümədə iki ədat işlənmişdir.
C) "qoyun" sözü əmr ədatıdır.
D) "deyim" sözündəki "-im" mənsubiyyət şəkilçisidir.
E) "deyim" sözü felin əmr şəklindədir.
Hansı xüsusiyyət sabit söz birləşmələrinə aid edilə bilməz?
A) onları əmələ gətirən sözlər ilkin mənalarından uzaqlaşır;
B) onların qarşılığını bir sözlə ifadə etmək mümkün olmur.
C) təhlil zamanı bütöv götürülür;
D) leksik vahid sayılır;
E) vahid məna bildirir;
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top