Tapılan ümumi test sayı : 28

"...Millətin dilini bilməmiş onun dərdinə dava etmək çətindir".
N.Nərimanovun bu sözləri ilə C.Məmmədquluzadənin   əsərlərindən birinin əsas ideyasını ifadə etmək mümkündür:
A) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
B) "Poçt qutusu"
C) "Usta Zeynal"
D) "Dəli yığıncağı"
E) "Ölülər"
M.F.Axundzadənin "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) Mirzə Möhsün, Mirzə Yəhya
B) Sərdar Zaman xan, Mirzə Sədrəddin
C) Şah Abbas, Yusif Sərrac
D) Axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
E) Şah Abbas, Axund Səməd
"Göydən yer üzünə nurlar tökülür,
Zəmilər, tarlalar üzümə gülür". (S.Vurğun)
Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) metonimiya
B) təzad
C) təşbeh
D) epitet
E) metafora
Biri mənzum dramdır:
A) "Vaqif"
B) "Hacı Qara"
C) "Nadir şah"
D) "Oqtay Eloğlu"
E) "Müsibəti-Fəxrəddin"
C.Cabbarlının hansı əsərində Oqtay Eloğlunun idealı davam etdirilir?
A) "Sevil"
B) "Od gəlini"
C) "Yaşar"
D) "Almaz"
E) "Dönüş"
Bu əsərlərdən biri M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasının təsiri ilə yazılmışdır:
A) Məsihi. "Vərqa və Gülşa"
B) Abbasqulu ağa Bakıxanov. "Mişkatül-ənvar"
C) "Dastani - Əhməd Hərami"
D) Əssar Təbrizi, "Mehr və Müştəri"
E) Həqiri Təbrizi. "Leyli və Məcnun"
Məhsəti Gəncəvinin rübailərinin əsas məzmunu:
A) tarixi hadisələrin epik təsiri
B) zəmanə hökmdarlarının tənqidi
C) mədhiyyətçilik
D) ayrılıqdan doğan kədər və bədbinlik
E) məhəbbət, gözəllik və sadə peşə sahiblərinin tərənnümü
Biri Q.Zakirin ictimai məzmunlu lirik şerlərinə daxil deyil:
A) "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
B) "Eylər"
C) "Durnalar"
D) "Gözüm yolda qaldı, könül intizar"
E) "Dost yolu bağlandı, ümid kəsildi"
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur.
B) Yalnız lirik və epik janrları olur.
C) Çoxvariantlı ədəbiyyatdır.
D) Özünəməxsus janr və dil-ifadə xüsusiyyətləri vardır.
E) Şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir.
Şah İsmayıl Xətai haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) "Dəhnamə" əsərinin müəllifidir.
B) Həm əruz, həm də heca vznində şerlər yazıb.
C) Ana dilində yazdığı divanı dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.
D) Nəsr əsərləri də vardır.
E) Lirik və epik əsərləri vardır.
Mürəkkəb ad hansıdır?
A) sarıköynək
B) çobanyastığı
C) qızılağac
D) Qız qalası
E) qazayağı
Altından xətt çəkilmiş sözlərdən biri ədat deyil:
A) Uşaqlara yaxşı bax, korluq çəkməsinlər.
B) Necə yəni gəlməyib?
C) Bax sənə deyirəm ha!
D) Onda ki övladı-vətən xam idi,
    Ax, necə kef çəkməli əyyam idi.
E) Qoy var olsun elin varı!
Sadə söz hansıdır?
A) sınaq
B) yataq
C) daraq
D) qoçaq
E) sancaq
Təyinin ifadə vasitələrindən biri səhv göstərilmişdir:
A) feli bağlama tərkibi
B) isim
C) sifət
D) feli sifət tərkibi
E) işarə əvəzliyi
"Son vaxtlar sərhəddə sakitçilikdir" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) orfoqrafik
B) qrammatik
C) leksik
D) orfoepik
E) qrammatik və leksik
I növ təyini söz birləşməsindən ibarət cərgəni göstərin:
A) yaxşı iş, kənd yolu
B) elmi əsər, tarixi gün
C) oxuyan uşaq, aatın əqrəbi
D) qızar bulağı, sözü eşidən
E) telefon zəngi, daş hasar
"Vətən oğlu, sözlərimi dinlə" cümləsində xitab nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) sifətlə
B) isimlə
C) II növ təyini söz birləşməsi ilə
D) I növ təyini söz birləşməsi ilə
E) III növ təyini söz birləşməsi ilə
Cavabların birində rəsmi üsubun əsas əlamətləri verilmişdir:
A) aydın və qısa şərh, fikrin daha çox standart formalarda ifadəsi
B) sinonmliyə və çoxmənalılığa geniş yer verilməsi
C) ictimai və siyasi məsələlərin asan və anlaşıqlı izahı, kütləvilik
D) ümummiləşdirmə, mürəkkəb cümlə və modal sözlərdən istifadə
E) kütləvi xarakter daşıması, sitatlardan geniş istifadə
Biri frozoloji birləşmə deyil:
A) oda salmaq
B) xəstə yatmaq
C) gözü düşmək
D) üz döndərmək
E) bəxti yatmaq
"Bivəfa" sözünün leksik təhlilindəki səhvi göstərin:
A) Omonim kimi işlənə bilmir.
B) Təkmənalıdır.
C) "Sadiq" sözünün antonimidir.
D) Əsl Azərbaycan sözüdür.
E) Ümumişlək sözdür.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top