Tapılan ümumi test sayı : 28

"...Millətin dilini bilməmiş onun dərdinə dava etmək çətindir".
N.Nərimanovun bu sözləri ilə C.Məmmədquluzadənin   əsərlərindən birinin əsas ideyasını ifadə etmək mümkündür:
A) "Dəli yığıncağı"
B) "Ölülər"
C) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
D) "Poçt qutusu"
E) "Usta Zeynal"
M.F.Axundzadənin "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) Şah Abbas, Axund Səməd
B) Sərdar Zaman xan, Mirzə Sədrəddin
C) Şah Abbas, Yusif Sərrac
D) Mirzə Möhsün, Mirzə Yəhya
E) Axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
"Göydən yer üzünə nurlar tökülür,
Zəmilər, tarlalar üzümə gülür". (S.Vurğun)
Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) təşbeh
B) metonimiya
C) epitet
D) metafora
E) təzad
Biri mənzum dramdır:
A) "Oqtay Eloğlu"
B) "Vaqif"
C) "Hacı Qara"
D) "Müsibəti-Fəxrəddin"
E) "Nadir şah"
C.Cabbarlının hansı əsərində Oqtay Eloğlunun idealı davam etdirilir?
A) "Od gəlini"
B) "Sevil"
C) "Yaşar"
D) "Almaz"
E) "Dönüş"
Bu əsərlərdən biri M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasının təsiri ilə yazılmışdır:
A) Abbasqulu ağa Bakıxanov. "Mişkatül-ənvar"
B) "Dastani - Əhməd Hərami"
C) Həqiri Təbrizi. "Leyli və Məcnun"
D) Məsihi. "Vərqa və Gülşa"
E) Əssar Təbrizi, "Mehr və Müştəri"
Məhsəti Gəncəvinin rübailərinin əsas məzmunu:
A) tarixi hadisələrin epik təsiri
B) ayrılıqdan doğan kədər və bədbinlik
C) mədhiyyətçilik
D) zəmanə hökmdarlarının tənqidi
E) məhəbbət, gözəllik və sadə peşə sahiblərinin tərənnümü
Biri Q.Zakirin ictimai məzmunlu lirik şerlərinə daxil deyil:
A) "Durnalar"
B) "Dost yolu bağlandı, ümid kəsildi"
C) "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
D) "Gözüm yolda qaldı, könül intizar"
E) "Eylər"
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Özünəməxsus janr və dil-ifadə xüsusiyyətləri vardır.
B) Ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur.
C) Çoxvariantlı ədəbiyyatdır.
D) Yalnız lirik və epik janrları olur.
E) Şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir.
Şah İsmayıl Xətai haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Ana dilində yazdığı divanı dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.
B) Nəsr əsərləri də vardır.
C) Həm əruz, həm də heca vznində şerlər yazıb.
D) "Dəhnamə" əsərinin müəllifidir.
E) Lirik və epik əsərləri vardır.
Mürəkkəb ad hansıdır?
A) çobanyastığı
B) sarıköynək
C) qazayağı
D) qızılağac
E) Qız qalası
Altından xətt çəkilmiş sözlərdən biri ədat deyil:
A) Onda ki övladı-vətən xam idi,
    Ax, necə kef çəkməli əyyam idi.
B) Bax sənə deyirəm ha!
C) Qoy var olsun elin varı!
D) Uşaqlara yaxşı bax, korluq çəkməsinlər.
E) Necə yəni gəlməyib?
Sadə söz hansıdır?
A) yataq
B) daraq
C) qoçaq
D) sınaq
E) sancaq
Təyinin ifadə vasitələrindən biri səhv göstərilmişdir:
A) işarə əvəzliyi
B) feli sifət tərkibi
C) feli bağlama tərkibi
D) sifət
E) isim
"Son vaxtlar sərhəddə sakitçilikdir" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) orfoqrafik
B) qrammatik
C) leksik
D) orfoepik
E) qrammatik və leksik
I növ təyini söz birləşməsindən ibarət cərgəni göstərin:
A) qızar bulağı, sözü eşidən
B) oxuyan uşaq, aatın əqrəbi
C) yaxşı iş, kənd yolu
D) elmi əsər, tarixi gün
E) telefon zəngi, daş hasar
"Vətən oğlu, sözlərimi dinlə" cümləsində xitab nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) sifətlə
B) II növ təyini söz birləşməsi ilə
C) isimlə
D) III növ təyini söz birləşməsi ilə
E) I növ təyini söz birləşməsi ilə
Cavabların birində rəsmi üsubun əsas əlamətləri verilmişdir:
A) aydın və qısa şərh, fikrin daha çox standart formalarda ifadəsi
B) ictimai və siyasi məsələlərin asan və anlaşıqlı izahı, kütləvilik
C) sinonmliyə və çoxmənalılığa geniş yer verilməsi
D) kütləvi xarakter daşıması, sitatlardan geniş istifadə
E) ümummiləşdirmə, mürəkkəb cümlə və modal sözlərdən istifadə
Biri frozoloji birləşmə deyil:
A) üz döndərmək
B) bəxti yatmaq
C) oda salmaq
D) xəstə yatmaq
E) gözü düşmək
"Bivəfa" sözünün leksik təhlilindəki səhvi göstərin:
A) "Sadiq" sözünün antonimidir.
B) Təkmənalıdır.
C) Omonim kimi işlənə bilmir.
D) Əsl Azərbaycan sözüdür.
E) Ümumişlək sözdür.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top