Tapılan ümumi test sayı : 28

"...Millətin dilini bilməmiş onun dərdinə dava etmək çətindir".
N.Nərimanovun bu sözləri ilə C.Məmmədquluzadənin   əsərlərindən birinin əsas ideyasını ifadə etmək mümkündür:
A) "Poçt qutusu"
B) "Ölülər"
C) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
D) "Usta Zeynal"
E) "Dəli yığıncağı"
M.F.Axundzadənin "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) Şah Abbas, Axund Səməd
B) Sərdar Zaman xan, Mirzə Sədrəddin
C) Mirzə Möhsün, Mirzə Yəhya
D) Axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
E) Şah Abbas, Yusif Sərrac
"Göydən yer üzünə nurlar tökülür,
Zəmilər, tarlalar üzümə gülür". (S.Vurğun)
Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) metafora
B) təzad
C) epitet
D) metonimiya
E) təşbeh
Biri mənzum dramdır:
A) "Vaqif"
B) "Müsibəti-Fəxrəddin"
C) "Hacı Qara"
D) "Nadir şah"
E) "Oqtay Eloğlu"
C.Cabbarlının hansı əsərində Oqtay Eloğlunun idealı davam etdirilir?
A) "Dönüş"
B) "Yaşar"
C) "Sevil"
D) "Almaz"
E) "Od gəlini"
Bu əsərlərdən biri M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasının təsiri ilə yazılmışdır:
A) Həqiri Təbrizi. "Leyli və Məcnun"
B) Məsihi. "Vərqa və Gülşa"
C) Əssar Təbrizi, "Mehr və Müştəri"
D) "Dastani - Əhməd Hərami"
E) Abbasqulu ağa Bakıxanov. "Mişkatül-ənvar"
Məhsəti Gəncəvinin rübailərinin əsas məzmunu:
A) tarixi hadisələrin epik təsiri
B) mədhiyyətçilik
C) məhəbbət, gözəllik və sadə peşə sahiblərinin tərənnümü
D) ayrılıqdan doğan kədər və bədbinlik
E) zəmanə hökmdarlarının tənqidi
Biri Q.Zakirin ictimai məzmunlu lirik şerlərinə daxil deyil:
A) "Durnalar"
B) "Dost yolu bağlandı, ümid kəsildi"
C) "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
D) "Gözüm yolda qaldı, könül intizar"
E) "Eylər"
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Yalnız lirik və epik janrları olur.
B) Şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir.
C) Ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur.
D) Özünəməxsus janr və dil-ifadə xüsusiyyətləri vardır.
E) Çoxvariantlı ədəbiyyatdır.
Şah İsmayıl Xətai haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Həm əruz, həm də heca vznində şerlər yazıb.
B) Ana dilində yazdığı divanı dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.
C) "Dəhnamə" əsərinin müəllifidir.
D) Lirik və epik əsərləri vardır.
E) Nəsr əsərləri də vardır.
Mürəkkəb ad hansıdır?
A) qızılağac
B) qazayağı
C) sarıköynək
D) Qız qalası
E) çobanyastığı
Altından xətt çəkilmiş sözlərdən biri ədat deyil:
A) Necə yəni gəlməyib?
B) Bax sənə deyirəm ha!
C) Uşaqlara yaxşı bax, korluq çəkməsinlər.
D) Onda ki övladı-vətən xam idi,
    Ax, necə kef çəkməli əyyam idi.
E) Qoy var olsun elin varı!
Sadə söz hansıdır?
A) daraq
B) qoçaq
C) sancaq
D) sınaq
E) yataq
Təyinin ifadə vasitələrindən biri səhv göstərilmişdir:
A) sifət
B) isim
C) işarə əvəzliyi
D) feli sifət tərkibi
E) feli bağlama tərkibi
"Son vaxtlar sərhəddə sakitçilikdir" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) leksik
B) orfoepik
C) qrammatik və leksik
D) qrammatik
E) orfoqrafik
I növ təyini söz birləşməsindən ibarət cərgəni göstərin:
A) elmi əsər, tarixi gün
B) telefon zəngi, daş hasar
C) yaxşı iş, kənd yolu
D) oxuyan uşaq, aatın əqrəbi
E) qızar bulağı, sözü eşidən
"Vətən oğlu, sözlərimi dinlə" cümləsində xitab nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) III növ təyini söz birləşməsi ilə
B) I növ təyini söz birləşməsi ilə
C) sifətlə
D) II növ təyini söz birləşməsi ilə
E) isimlə
Cavabların birində rəsmi üsubun əsas əlamətləri verilmişdir:
A) ümummiləşdirmə, mürəkkəb cümlə və modal sözlərdən istifadə
B) ictimai və siyasi məsələlərin asan və anlaşıqlı izahı, kütləvilik
C) kütləvi xarakter daşıması, sitatlardan geniş istifadə
D) sinonmliyə və çoxmənalılığa geniş yer verilməsi
E) aydın və qısa şərh, fikrin daha çox standart formalarda ifadəsi
Biri frozoloji birləşmə deyil:
A) üz döndərmək
B) oda salmaq
C) xəstə yatmaq
D) bəxti yatmaq
E) gözü düşmək
"Bivəfa" sözünün leksik təhlilindəki səhvi göstərin:
A) Omonim kimi işlənə bilmir.
B) Təkmənalıdır.
C) Ümumişlək sözdür.
D) Əsl Azərbaycan sözüdür.
E) "Sadiq" sözünün antonimidir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top