Tapılan ümumi test sayı : 28

"...Millətin dilini bilməmiş onun dərdinə dava etmək çətindir".
N.Nərimanovun bu sözləri ilə C.Məmmədquluzadənin   əsərlərindən birinin əsas ideyasını ifadə etmək mümkündür:
A) "Usta Zeynal"
B) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
C) "Dəli yığıncağı"
D) "Ölülər"
E) "Poçt qutusu"
M.F.Axundzadənin "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) Axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
B) Sərdar Zaman xan, Mirzə Sədrəddin
C) Şah Abbas, Axund Səməd
D) Mirzə Möhsün, Mirzə Yəhya
E) Şah Abbas, Yusif Sərrac
"Göydən yer üzünə nurlar tökülür,
Zəmilər, tarlalar üzümə gülür". (S.Vurğun)
Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?
A) epitet
B) təzad
C) metonimiya
D) metafora
E) təşbeh
Biri mənzum dramdır:
A) "Hacı Qara"
B) "Müsibəti-Fəxrəddin"
C) "Vaqif"
D) "Oqtay Eloğlu"
E) "Nadir şah"
C.Cabbarlının hansı əsərində Oqtay Eloğlunun idealı davam etdirilir?
A) "Sevil"
B) "Almaz"
C) "Od gəlini"
D) "Dönüş"
E) "Yaşar"
Bu əsərlərdən biri M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasının təsiri ilə yazılmışdır:
A) "Dastani - Əhməd Hərami"
B) Abbasqulu ağa Bakıxanov. "Mişkatül-ənvar"
C) Əssar Təbrizi, "Mehr və Müştəri"
D) Həqiri Təbrizi. "Leyli və Məcnun"
E) Məsihi. "Vərqa və Gülşa"
Məhsəti Gəncəvinin rübailərinin əsas məzmunu:
A) zəmanə hökmdarlarının tənqidi
B) mədhiyyətçilik
C) məhəbbət, gözəllik və sadə peşə sahiblərinin tərənnümü
D) tarixi hadisələrin epik təsiri
E) ayrılıqdan doğan kədər və bədbinlik
Biri Q.Zakirin ictimai məzmunlu lirik şerlərinə daxil deyil:
A) "Gözüm yolda qaldı, könül intizar"
B) "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
C) "Dost yolu bağlandı, ümid kəsildi"
D) "Eylər"
E) "Durnalar"
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Yalnız lirik və epik janrları olur.
B) Özünəməxsus janr və dil-ifadə xüsusiyyətləri vardır.
C) Çoxvariantlı ədəbiyyatdır.
D) Ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur.
E) Şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir.
Şah İsmayıl Xətai haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Lirik və epik əsərləri vardır.
B) Həm əruz, həm də heca vznində şerlər yazıb.
C) "Dəhnamə" əsərinin müəllifidir.
D) Ana dilində yazdığı divanı dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.
E) Nəsr əsərləri də vardır.
Mürəkkəb ad hansıdır?
A) sarıköynək
B) Qız qalası
C) qazayağı
D) qızılağac
E) çobanyastığı
Altından xətt çəkilmiş sözlərdən biri ədat deyil:
A) Bax sənə deyirəm ha!
B) Necə yəni gəlməyib?
C) Uşaqlara yaxşı bax, korluq çəkməsinlər.
D) Onda ki övladı-vətən xam idi,
    Ax, necə kef çəkməli əyyam idi.
E) Qoy var olsun elin varı!
Sadə söz hansıdır?
A) qoçaq
B) sınaq
C) daraq
D) yataq
E) sancaq
Təyinin ifadə vasitələrindən biri səhv göstərilmişdir:
A) işarə əvəzliyi
B) feli bağlama tərkibi
C) sifət
D) feli sifət tərkibi
E) isim
"Son vaxtlar sərhəddə sakitçilikdir" cümləsində ədəbi dilin hansı norması pozulmuşdur?
A) qrammatik və leksik
B) qrammatik
C) orfoepik
D) orfoqrafik
E) leksik
I növ təyini söz birləşməsindən ibarət cərgəni göstərin:
A) telefon zəngi, daş hasar
B) elmi əsər, tarixi gün
C) yaxşı iş, kənd yolu
D) qızar bulağı, sözü eşidən
E) oxuyan uşaq, aatın əqrəbi
"Vətən oğlu, sözlərimi dinlə" cümləsində xitab nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) isimlə
B) III növ təyini söz birləşməsi ilə
C) I növ təyini söz birləşməsi ilə
D) sifətlə
E) II növ təyini söz birləşməsi ilə
Cavabların birində rəsmi üsubun əsas əlamətləri verilmişdir:
A) aydın və qısa şərh, fikrin daha çox standart formalarda ifadəsi
B) ictimai və siyasi məsələlərin asan və anlaşıqlı izahı, kütləvilik
C) sinonmliyə və çoxmənalılığa geniş yer verilməsi
D) ümummiləşdirmə, mürəkkəb cümlə və modal sözlərdən istifadə
E) kütləvi xarakter daşıması, sitatlardan geniş istifadə
Biri frozoloji birləşmə deyil:
A) gözü düşmək
B) xəstə yatmaq
C) bəxti yatmaq
D) oda salmaq
E) üz döndərmək
"Bivəfa" sözünün leksik təhlilindəki səhvi göstərin:
A) Əsl Azərbaycan sözüdür.
B) "Sadiq" sözünün antonimidir.
C) Ümumişlək sözdür.
D) Təkmənalıdır.
E) Omonim kimi işlənə bilmir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top