Tapılan ümumi test sayı : 27

Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Çoxvariantlı ədəbiyyatdır.
B) Şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir.
C) Ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur.
D) Yalnız lirik və epik janrları olur.
E) Özünəməxsus janr və dil-ifadə xüsusiyyətləri vardır.
Biri Q.Zakirin ictimai məzmunlu lirik şerlərinə daxil deyil:
A) "Gözüm yolda qaldı, könül intizar"
B) "Dost yolu bağlandı, ümid kəsildi"
C) "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
D) "Durnalar"
E) "Eylər"
"...Millətin dilini bilməmiş onun dərdinə dava etmək çətindir".
N.Nərimanovun bu sözləri ilə C.Məmmədquluzadənin əsərlərindən birinin əsas ideyasını ifadə etmək mümkündür:
A) mədhiyyətçilik
B) ayrılıqdan doğan kədər və bədbinlik
C) tarixi hadisələrin epik təsviri
D) məhəbbət, gözəllik və sadə peşə sahiblərinin tərənnümü
E) zəmanə hökmdarlarının tənqidi
Bu əsərlərdən biri M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasının təsiri iə yazılmışdır:
A) Abbasqulu ağa Bakıxanov. "Mişkatül-ənvar"
B) Məsihi. "Vərqa və Gülşa"
C) "Dastani - Əhməd Hərami"
D) Əssar Təbrizi. "Mehr və Müştəri"
E) Həqiri Təbrizi. "Leyli və Məcnun"
Şah İsmayıl Xətai haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Nəsr əsərləri də vardır.
B) "Dəhnamə" əsərinin müəllifidir.
C) Lirik və epik əsərləri vardır.
D) Ana dilində yazdığı divani dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.
E) Həm əruz, həm də heca vəznində şerlər yazıb.
C.Cabbarlının hansı əsərində Oqtay Eloğlunun idealı davam etdirilir?
A) "Od gəlini"
B) "Yaşar"
C) "Dönüş"
D) "Almaz"
E) "Sevil"
Biri mənzum dramdır:
A) "Oqtay Eloğlu"
B) "Müsibəti-Fəxrəddin"
C) "Vaqif"
D) "Hacı Qara"
E) "Nadir şah"
M.F.Axundzadənin "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) Axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
B) Şah Abbas, Yusif Sərrac
C) Mirzə Möhsün, Mirzə Yəhya
D) Sərdar Zaman xan, Mirzə Sədrəddin
E) Şah Abbas, Axund Səməd

"Göydən yer üzünə nurlar tökülür,
Zəmilər, tarlalar üzümə gülür". (S.Vurğun)
Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?

A) metafora
B) təşbeh
C) epitet
D) təzad
E) metonimya
Biri frazoloji birləşmə deyil:
A) gözü düşmək
B) bəxti yatmaq
C) xəstə yatmaq
D) oda salmaq
E) üz döndərmək
Sadə söz hansıdır?
A) sancaq
B) qoçaq
C) yataq
D) sınaq
E) daraq
Cavabların birində rəsmi üslubun əsas əlamətləri verilmişdir:
A) ümumiləşdirmə, mürəkkəb cümlə və modal sözlərdən istifadə
B) sinonimliyə və çoxmənalılığa geniş yer veriməsi
C) aydın və qısa şərh, fikrin daha çox standart formalarla ifadəsi
D) kütləvi xarakter daşıması, sitatlardan geniş istifadə
E) ictiamai və siyasi məsələlərin asan və anlaşıqlı izahı, kütləvilik
I növ təyini söz birləşmələrindən ibarət cərgəni göstərin.
A) elmi əsər, tarixi gün
B) yaxşı iş, kənd yolu
C) telefon zəngi, daş hasar
D) qızlar bulağı, sözü eşidən
E) oxuyan uşaq, saatın əqrəbi
Ahəng qanununa tabe olmayan sözlərdən biri əsl Azərbaycan sözüdür:
A) ildırım
B) fasilə
C) həyəcan
D) ahəng
E) meydan
"Bivəfa" sözünün leksik təhlilindəki səhvi göstərin:
A) Omonim kimi işlənə bilmir.
B) "Sadiq" sözünün antonimidir.
C) Təkmənalıdır.
D) Əsl Azərbaycan sözüdür.
E) Ümumişlək sözdür.
"Vətən oğlu, sözlərini dinlə" cümləsində xitab nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) sifətlə
B) I növ təyini söz birləşməsi ilə
C) III növ təyini söz birləşməsi ilə
D) II növ təyini söz birləşməsi ilə
E) isimlə
Altından xətt çəkilmiş sözlərdən biri ədat deyil:
A) Bax sənə deyirəm ha!
B) Uşaqlara yaxşı bax, korluq çəkməsinlər.
C) Onda ki övladi-vətən xam idi,
  Ax, necə kef çəkməli əyyam idi.
D) Necə yəni gəlməyib?
E) Qoy var olsun elin varı!
Təyinin ifadə vasitələrindən biri səhv göstərilmişdir:
A) isim
B) sifət
C) feli sifət tərkibi
D) işarə əvəzliyi
E) feli bağlama tərkibi
Tərzi-hərəkət budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələri seçin.
1. Elə oxu ki, eşidən başa düşsün.
2. Bu elə işdir ki, hamıya demək olmur.
3. Vəziyyət elə pisləşdi ki, indi çıxış yola tapa bilmirəm.
4. Çay elə axırdı ki, suyun hərəkəti hiss olunmurdu.
5. Elə adamdır ki, dindirməsən, dinməz.
A) 3, 5
B) 1, 4, 5
C) 1, 2
D) 2, 5
E) 1, 3, 4
Sifətin aşağıda göstərilən cəhətlərindən biri saya aid edilə bilməz:
A) isimlə bağlı olması
B) isimlərdən və fellərdən düzəlməsi
C) isimdən əvvəl işlənməsi
D) isimləşə bilməsi
E) cümlədə, əsasən, təyin olması
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top