Tapılan ümumi test sayı : 27

Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur.
B) Şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir.
C) Çoxvariantlı ədəbiyyatdır.
D) Yalnız lirik və epik janrları olur.
E) Özünəməxsus janr və dil-ifadə xüsusiyyətləri vardır.
Biri Q.Zakirin ictimai məzmunlu lirik şerlərinə daxil deyil:
A) "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
B) "Dost yolu bağlandı, ümid kəsildi"
C) "Eylər"
D) "Gözüm yolda qaldı, könül intizar"
E) "Durnalar"
"...Millətin dilini bilməmiş onun dərdinə dava etmək çətindir".
N.Nərimanovun bu sözləri ilə C.Məmmədquluzadənin əsərlərindən birinin əsas ideyasını ifadə etmək mümkündür:
A) tarixi hadisələrin epik təsviri
B) ayrılıqdan doğan kədər və bədbinlik
C) məhəbbət, gözəllik və sadə peşə sahiblərinin tərənnümü
D) mədhiyyətçilik
E) zəmanə hökmdarlarının tənqidi
Bu əsərlərdən biri M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasının təsiri iə yazılmışdır:
A) Məsihi. "Vərqa və Gülşa"
B) Həqiri Təbrizi. "Leyli və Məcnun"
C) "Dastani - Əhməd Hərami"
D) Abbasqulu ağa Bakıxanov. "Mişkatül-ənvar"
E) Əssar Təbrizi. "Mehr və Müştəri"
Şah İsmayıl Xətai haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Nəsr əsərləri də vardır.
B) Lirik və epik əsərləri vardır.
C) "Dəhnamə" əsərinin müəllifidir.
D) Həm əruz, həm də heca vəznində şerlər yazıb.
E) Ana dilində yazdığı divani dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.
C.Cabbarlının hansı əsərində Oqtay Eloğlunun idealı davam etdirilir?
A) "Sevil"
B) "Almaz"
C) "Yaşar"
D) "Dönüş"
E) "Od gəlini"
Biri mənzum dramdır:
A) "Hacı Qara"
B) "Müsibəti-Fəxrəddin"
C) "Nadir şah"
D) "Vaqif"
E) "Oqtay Eloğlu"
M.F.Axundzadənin "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) Sərdar Zaman xan, Mirzə Sədrəddin
B) Şah Abbas, Axund Səməd
C) Şah Abbas, Yusif Sərrac
D) Mirzə Möhsün, Mirzə Yəhya
E) Axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin

"Göydən yer üzünə nurlar tökülür,
Zəmilər, tarlalar üzümə gülür". (S.Vurğun)
Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?

A) təzad
B) təşbeh
C) metafora
D) epitet
E) metonimya
Biri frazoloji birləşmə deyil:
A) xəstə yatmaq
B) üz döndərmək
C) gözü düşmək
D) oda salmaq
E) bəxti yatmaq
Sadə söz hansıdır?
A) daraq
B) yataq
C) qoçaq
D) sancaq
E) sınaq
Cavabların birində rəsmi üslubun əsas əlamətləri verilmişdir:
A) sinonimliyə və çoxmənalılığa geniş yer veriməsi
B) ümumiləşdirmə, mürəkkəb cümlə və modal sözlərdən istifadə
C) ictiamai və siyasi məsələlərin asan və anlaşıqlı izahı, kütləvilik
D) kütləvi xarakter daşıması, sitatlardan geniş istifadə
E) aydın və qısa şərh, fikrin daha çox standart formalarla ifadəsi
I növ təyini söz birləşmələrindən ibarət cərgəni göstərin.
A) qızlar bulağı, sözü eşidən
B) telefon zəngi, daş hasar
C) elmi əsər, tarixi gün
D) oxuyan uşaq, saatın əqrəbi
E) yaxşı iş, kənd yolu
Ahəng qanununa tabe olmayan sözlərdən biri əsl Azərbaycan sözüdür:
A) meydan
B) fasilə
C) həyəcan
D) ahəng
E) ildırım
"Bivəfa" sözünün leksik təhlilindəki səhvi göstərin:
A) Əsl Azərbaycan sözüdür.
B) Təkmənalıdır.
C) Ümumişlək sözdür.
D) Omonim kimi işlənə bilmir.
E) "Sadiq" sözünün antonimidir.
"Vətən oğlu, sözlərini dinlə" cümləsində xitab nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) III növ təyini söz birləşməsi ilə
B) II növ təyini söz birləşməsi ilə
C) isimlə
D) I növ təyini söz birləşməsi ilə
E) sifətlə
Altından xətt çəkilmiş sözlərdən biri ədat deyil:
A) Uşaqlara yaxşı bax, korluq çəkməsinlər.
B) Qoy var olsun elin varı!
C) Onda ki övladi-vətən xam idi,
  Ax, necə kef çəkməli əyyam idi.
D) Necə yəni gəlməyib?
E) Bax sənə deyirəm ha!
Təyinin ifadə vasitələrindən biri səhv göstərilmişdir:
A) sifət
B) feli sifət tərkibi
C) isim
D) işarə əvəzliyi
E) feli bağlama tərkibi
Tərzi-hərəkət budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələri seçin.
1. Elə oxu ki, eşidən başa düşsün.
2. Bu elə işdir ki, hamıya demək olmur.
3. Vəziyyət elə pisləşdi ki, indi çıxış yola tapa bilmirəm.
4. Çay elə axırdı ki, suyun hərəkəti hiss olunmurdu.
5. Elə adamdır ki, dindirməsən, dinməz.
A) 1, 3, 4
B) 1, 4, 5
C) 1, 2
D) 2, 5
E) 3, 5
Sifətin aşağıda göstərilən cəhətlərindən biri saya aid edilə bilməz:
A) isimləşə bilməsi
B) isimdən əvvəl işlənməsi
C) cümlədə, əsasən, təyin olması
D) isimlərdən və fellərdən düzəlməsi
E) isimlə bağlı olması
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top