Tapılan ümumi test sayı : 27

Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir.
B) Özünəməxsus janr və dil-ifadə xüsusiyyətləri vardır.
C) Yalnız lirik və epik janrları olur.
D) Çoxvariantlı ədəbiyyatdır.
E) Ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur.
Biri Q.Zakirin ictimai məzmunlu lirik şerlərinə daxil deyil:
A) "Dost yolu bağlandı, ümid kəsildi"
B) "Gözüm yolda qaldı, könül intizar"
C) "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
D) "Eylər"
E) "Durnalar"
"...Millətin dilini bilməmiş onun dərdinə dava etmək çətindir".
N.Nərimanovun bu sözləri ilə C.Məmmədquluzadənin əsərlərindən birinin əsas ideyasını ifadə etmək mümkündür:
A) ayrılıqdan doğan kədər və bədbinlik
B) məhəbbət, gözəllik və sadə peşə sahiblərinin tərənnümü
C) tarixi hadisələrin epik təsviri
D) zəmanə hökmdarlarının tənqidi
E) mədhiyyətçilik
Bu əsərlərdən biri M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasının təsiri iə yazılmışdır:
A) Abbasqulu ağa Bakıxanov. "Mişkatül-ənvar"
B) Məsihi. "Vərqa və Gülşa"
C) "Dastani - Əhməd Hərami"
D) Əssar Təbrizi. "Mehr və Müştəri"
E) Həqiri Təbrizi. "Leyli və Məcnun"
Şah İsmayıl Xətai haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Həm əruz, həm də heca vəznində şerlər yazıb.
B) "Dəhnamə" əsərinin müəllifidir.
C) Lirik və epik əsərləri vardır.
D) Ana dilində yazdığı divani dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.
E) Nəsr əsərləri də vardır.
C.Cabbarlının hansı əsərində Oqtay Eloğlunun idealı davam etdirilir?
A) "Od gəlini"
B) "Yaşar"
C) "Dönüş"
D) "Sevil"
E) "Almaz"
Biri mənzum dramdır:
A) "Vaqif"
B) "Müsibəti-Fəxrəddin"
C) "Nadir şah"
D) "Hacı Qara"
E) "Oqtay Eloğlu"
M.F.Axundzadənin "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) Şah Abbas, Axund Səməd
B) Şah Abbas, Yusif Sərrac
C) Mirzə Möhsün, Mirzə Yəhya
D) Sərdar Zaman xan, Mirzə Sədrəddin
E) Axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin

"Göydən yer üzünə nurlar tökülür,
Zəmilər, tarlalar üzümə gülür". (S.Vurğun)
Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?

A) epitet
B) metafora
C) metonimya
D) təzad
E) təşbeh
Biri frazoloji birləşmə deyil:
A) üz döndərmək
B) xəstə yatmaq
C) gözü düşmək
D) bəxti yatmaq
E) oda salmaq
Sadə söz hansıdır?
A) yataq
B) daraq
C) sancaq
D) qoçaq
E) sınaq
Cavabların birində rəsmi üslubun əsas əlamətləri verilmişdir:
A) sinonimliyə və çoxmənalılığa geniş yer veriməsi
B) aydın və qısa şərh, fikrin daha çox standart formalarla ifadəsi
C) ümumiləşdirmə, mürəkkəb cümlə və modal sözlərdən istifadə
D) ictiamai və siyasi məsələlərin asan və anlaşıqlı izahı, kütləvilik
E) kütləvi xarakter daşıması, sitatlardan geniş istifadə
I növ təyini söz birləşmələrindən ibarət cərgəni göstərin.
A) elmi əsər, tarixi gün
B) yaxşı iş, kənd yolu
C) telefon zəngi, daş hasar
D) qızlar bulağı, sözü eşidən
E) oxuyan uşaq, saatın əqrəbi
Ahəng qanununa tabe olmayan sözlərdən biri əsl Azərbaycan sözüdür:
A) ildırım
B) həyəcan
C) ahəng
D) meydan
E) fasilə
"Bivəfa" sözünün leksik təhlilindəki səhvi göstərin:
A) Əsl Azərbaycan sözüdür.
B) Təkmənalıdır.
C) Ümumişlək sözdür.
D) Omonim kimi işlənə bilmir.
E) "Sadiq" sözünün antonimidir.
"Vətən oğlu, sözlərini dinlə" cümləsində xitab nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) isimlə
B) III növ təyini söz birləşməsi ilə
C) sifətlə
D) I növ təyini söz birləşməsi ilə
E) II növ təyini söz birləşməsi ilə
Altından xətt çəkilmiş sözlərdən biri ədat deyil:
A) Necə yəni gəlməyib?
B) Bax sənə deyirəm ha!
C) Qoy var olsun elin varı!
D) Onda ki övladi-vətən xam idi,
  Ax, necə kef çəkməli əyyam idi.
E) Uşaqlara yaxşı bax, korluq çəkməsinlər.
Təyinin ifadə vasitələrindən biri səhv göstərilmişdir:
A) isim
B) sifət
C) feli bağlama tərkibi
D) işarə əvəzliyi
E) feli sifət tərkibi
Tərzi-hərəkət budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələri seçin.
1. Elə oxu ki, eşidən başa düşsün.
2. Bu elə işdir ki, hamıya demək olmur.
3. Vəziyyət elə pisləşdi ki, indi çıxış yola tapa bilmirəm.
4. Çay elə axırdı ki, suyun hərəkəti hiss olunmurdu.
5. Elə adamdır ki, dindirməsən, dinməz.
A) 1, 4, 5
B) 2, 5
C) 1, 3, 4
D) 3, 5
E) 1, 2
Sifətin aşağıda göstərilən cəhətlərindən biri saya aid edilə bilməz:
A) cümlədə, əsasən, təyin olması
B) isimlə bağlı olması
C) isimdən əvvəl işlənməsi
D) isimlərdən və fellərdən düzəlməsi
E) isimləşə bilməsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top