Tapılan ümumi test sayı : 27

Şifahi xalq ədəbiyyatına aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Şifahi şəkildə yaranır və inkişaf edir.
B) Yalnız lirik və epik janrları olur.
C) Özünəməxsus janr və dil-ifadə xüsusiyyətləri vardır.
D) Ümumxalq təfəkkürünün məhsuludur.
E) Çoxvariantlı ədəbiyyatdır.
Biri Q.Zakirin ictimai məzmunlu lirik şerlərinə daxil deyil:
A) "Gözüm yolda qaldı, könül intizar"
B) "Durnalar"
C) "Badi-səba, söylə mənim yarıma"
D) "Eylər"
E) "Dost yolu bağlandı, ümid kəsildi"
"...Millətin dilini bilməmiş onun dərdinə dava etmək çətindir".
N.Nərimanovun bu sözləri ilə C.Məmmədquluzadənin əsərlərindən birinin əsas ideyasını ifadə etmək mümkündür:
A) zəmanə hökmdarlarının tənqidi
B) ayrılıqdan doğan kədər və bədbinlik
C) tarixi hadisələrin epik təsviri
D) mədhiyyətçilik
E) məhəbbət, gözəllik və sadə peşə sahiblərinin tərənnümü
Bu əsərlərdən biri M.Füzulinin "Leyli və Məcnun" poemasının təsiri iə yazılmışdır:
A) Həqiri Təbrizi. "Leyli və Məcnun"
B) Abbasqulu ağa Bakıxanov. "Mişkatül-ənvar"
C) Əssar Təbrizi. "Mehr və Müştəri"
D) "Dastani - Əhməd Hərami"
E) Məsihi. "Vərqa və Gülşa"
Şah İsmayıl Xətai haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Nəsr əsərləri də vardır.
B) Həm əruz, həm də heca vəznində şerlər yazıb.
C) Ana dilində yazdığı divani dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.
D) "Dəhnamə" əsərinin müəllifidir.
E) Lirik və epik əsərləri vardır.
C.Cabbarlının hansı əsərində Oqtay Eloğlunun idealı davam etdirilir?
A) "Almaz"
B) "Yaşar"
C) "Sevil"
D) "Dönüş"
E) "Od gəlini"
Biri mənzum dramdır:
A) "Vaqif"
B) "Nadir şah"
C) "Hacı Qara"
D) "Oqtay Eloğlu"
E) "Müsibəti-Fəxrəddin"
M.F.Axundzadənin "Aldanmış kəvakib" povestində əks qütblərdə dayanan obrazlar:
A) Şah Abbas, Yusif Sərrac
B) Axund Səməd, Mövlana Cəmaləddin
C) Mirzə Möhsün, Mirzə Yəhya
D) Şah Abbas, Axund Səməd
E) Sərdar Zaman xan, Mirzə Sədrəddin

"Göydən yer üzünə nurlar tökülür,
Zəmilər, tarlalar üzümə gülür". (S.Vurğun)
Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir?

A) metafora
B) təşbeh
C) epitet
D) təzad
E) metonimya
Biri frazoloji birləşmə deyil:
A) bəxti yatmaq
B) gözü düşmək
C) üz döndərmək
D) oda salmaq
E) xəstə yatmaq
Sadə söz hansıdır?
A) daraq
B) qoçaq
C) yataq
D) sınaq
E) sancaq
Cavabların birində rəsmi üslubun əsas əlamətləri verilmişdir:
A) aydın və qısa şərh, fikrin daha çox standart formalarla ifadəsi
B) sinonimliyə və çoxmənalılığa geniş yer veriməsi
C) kütləvi xarakter daşıması, sitatlardan geniş istifadə
D) ümumiləşdirmə, mürəkkəb cümlə və modal sözlərdən istifadə
E) ictiamai və siyasi məsələlərin asan və anlaşıqlı izahı, kütləvilik
I növ təyini söz birləşmələrindən ibarət cərgəni göstərin.
A) oxuyan uşaq, saatın əqrəbi
B) elmi əsər, tarixi gün
C) qızlar bulağı, sözü eşidən
D) telefon zəngi, daş hasar
E) yaxşı iş, kənd yolu
Ahəng qanununa tabe olmayan sözlərdən biri əsl Azərbaycan sözüdür:
A) fasilə
B) ahəng
C) meydan
D) ildırım
E) həyəcan
"Bivəfa" sözünün leksik təhlilindəki səhvi göstərin:
A) Təkmənalıdır.
B) Ümumişlək sözdür.
C) Omonim kimi işlənə bilmir.
D) "Sadiq" sözünün antonimidir.
E) Əsl Azərbaycan sözüdür.
"Vətən oğlu, sözlərini dinlə" cümləsində xitab nə ilə ifadə olunmuşdur?
A) I növ təyini söz birləşməsi ilə
B) II növ təyini söz birləşməsi ilə
C) isimlə
D) sifətlə
E) III növ təyini söz birləşməsi ilə
Altından xətt çəkilmiş sözlərdən biri ədat deyil:
A) Uşaqlara yaxşı bax, korluq çəkməsinlər.
B) Qoy var olsun elin varı!
C) Necə yəni gəlməyib?
D) Onda ki övladi-vətən xam idi,
  Ax, necə kef çəkməli əyyam idi.
E) Bax sənə deyirəm ha!
Təyinin ifadə vasitələrindən biri səhv göstərilmişdir:
A) işarə əvəzliyi
B) feli sifət tərkibi
C) isim
D) sifət
E) feli bağlama tərkibi
Tərzi-hərəkət budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələri seçin.
1. Elə oxu ki, eşidən başa düşsün.
2. Bu elə işdir ki, hamıya demək olmur.
3. Vəziyyət elə pisləşdi ki, indi çıxış yola tapa bilmirəm.
4. Çay elə axırdı ki, suyun hərəkəti hiss olunmurdu.
5. Elə adamdır ki, dindirməsən, dinməz.
A) 1, 4, 5
B) 1, 2
C) 3, 5
D) 2, 5
E) 1, 3, 4
Sifətin aşağıda göstərilən cəhətlərindən biri saya aid edilə bilməz:
A) isimlə bağlı olması
B) isimləşə bilməsi
C) cümlədə, əsasən, təyin olması
D) isimlərdən və fellərdən düzəlməsi
E) isimdən əvvəl işlənməsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top