Tapılan ümumi test sayı : 25

Əsərlərdən birinin müəllifi Molla Pənah Vaqifdir:
A) "Hayıf ki, yoxdur"
B) "Mədain xərabələri"
C) "Dağlar"
D) "Keçdi növbəti-zimistan"
E) "Məni candan usandırdı..."
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarından aşağıdakı nümunədə məcazın növü:
Böyük bir dəniz kimi yayılıb gələn
                        kafirin qoşunudur,
Gün kimi parlayıb gələn kafirin
                       papağındakı işıqdır.
Ulduz kimi işırıb gələn kafirin 
                       nizəsidir.
A) təşbeh
B) metonimiya
C) metafora
D) təzad
E) litota
Cəfər Cabbarlının hekayə janrında yazılmış əsəri:
A) "Qız qalası"
B) "Vəfalı Səriyyə"
C) "Solğun çiçəklər"
D) "Od gəlini"
E) "Mənsur və sitarə"
"Sözü söylə alana,
Qulağında qalana."
Bu nümunə şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrına aiddir?
A) atalar sözü
B) yanıltmac
C) tapmaca
D) layla
E) hikmətli söz
Mövzu və ideya baxımından müqayisə oluna bilən əsərlər cərgəsini göstərin:
A) "Hacı Qara", "Nadir şah"
B) "Dağılan tifaq", "Nadanlıq"
C) "Sərgüzəşti-vəziri-xani-lənkəran", "Daldan atılan daş topuğa dəyər"
D) "Aldanmış kəvkib", "Nadir şah"
E) "Müsibəti-Fəxrəddin", "Aldanmış kəvakib"
Nizami Gəncəvinin "İsgəndərnamə" poeması ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) İsgəndəri ideallaşdırır. Onun apardığı bütün müharibələri ədalətli müharibələr kimi təqdim edir.
B) İsgəndəri Azərbaycana gətirərək diqqəti doğma yurdun uzaq və yaxın keçmişinə cəlb edir.
C) Nizami eradan qabaq yaşamış Makedoniyalı İsgəndərlə bağlı əfsanə və rəvayətlərdən istifadə etməklə dünya və insan haqda fikirlərini əks etdirmişdir.
D) Poemada İsgəndərin qadına münasibətində də müəyyən ziddiyyətlərin olduğunu nəzərə çarpdırır.
E) Əsərdə elmi məsələlərə də geniş yer verir. Eyni zamanda bərabərhüquqlu insanlardan ibarət bir ölkə təsvir edir.
"Fəxrəddin, Ömər, İsgəndər, Fərhad ...".
Bu gənc ziyalıların faciəsi onda idi ki: (daha əsaslı cavabı göstərin)
A) İradəsiz və cəsarətsiz idilər.
B) Dövrə müvafiq elmi-nəzəri hazırlıqları yox idi.
C) Kəskin, radikal tədbirlərə əl atmırdılar.
D) Mühitdəki qatı qaranlıq qarşısında tək və gücsüz idilər.
E) Xalq kütlələrindən uzaq düşmüşdülər.
M.Ə.Sabir  ədəbi məktəbinin Cənubi Azərbaycanda ən görkəmli davamçısı:
A) M.Möcüz
B) Ə.Nəzmi
C) Ə.Qəmküsar
D) B.Abbaszadə
E) M.S.Ordubadi
Müxəmməs nəyə deyilir?
A) Misraları çarpaz qafiyələnən (1 və 3;2 və 4) dörd misralıq bəndlərdən ibarət olan şerə
B) hər bəndi altı misradan ibarət olan 6-10 bəndlik lirik şerə
C) hər bəndi yeddi misradan ibarət 5-7 bəndlik lirik şerə
D) hər bəndi beş misradan ibarət, birinci bəndi aaaaa, sonrakı bəndləri bbbba, vvvva və s.
E) biribnci bəndinin bütün misraları həmqafiyə, qalan bəndlərinin  üç misrası bir-biri ilə qafiyələnən, dördüncü misrası birinci bəndlə həmqafiyə olan lirik şerə
Ana dilimizdə məktəbli uşaqlar üçün ilk dərslik yazmış müəllifləri göstərin:
I. a.Bakıxanov                   II. M.Ş.Vazeh
III. İ.Qutqşınlı                    IV. Q.Zakir
V. S.Ə.Şirvani
A) III, IV
B) I, V
C) I, II
D) II, IV
E) II, V
"Onuncuların yaxşı oxuması hamını sevindirir" cümləsində altından xətt çəkilmiş sözün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin:
A) Sıra sayıdır, cəm və hal  şəkilçiləri ilə işlənib.
B) Quruluşca düzəltmədir.
C) II şəxsin təkini bildirən mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənib.
D) III növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi kimi işlənib.
E) İsimləşmişdir.
Zərflik hansı cümlədədir?
I. O,imtahana tamamilə hazırdır.
II. Onda yaxşı qabiliyyət var.
III. Neftdən müxtəlif yağlar alınır.
A) I
B) II
C) III
D) II və III
E) I və III
Qeyri-müəyyən təsirlik hala aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Həmişə təsirli feldən əvvəl gəlir.
B) Şəkilçisi yoxdur.
C) Cümlədə vasitəsiz tamamlıq olur
D) Nə? sualına cavab verir.
E) ikinci növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi kimi işlənə bilər.
"Tənbəllik" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) [ə]-incə, açıq, dodaqlanmayan, [i]-incə, qapalı, dodaqlanmayan saitdir.
B) Sözdə dodaqlanmayan incə saitlərin ahəngi vardır.
C) Sözdə [n], [b], [l] cingiltili samitləri, [t], [x] kar samitləri işlənib.
D) 3 hecadan ibarətdir: (tən-bəl-lik). Vurğu sonuncu hecaya düşür.
E) 9 hərf və 9 səsdən ibarətdir.
Təsirsiz fellərə artırılan -ılşəkilçisi hansı növ felləri əmələ gətirir?
A) məlum növ
B) qarşılıq-birgəlik növ
C) şəxssiz növ
D) icbar növ
E) məchul növ
Cüttərkibli cümləni göstərin:
A) May ayının axırları idi.
B) Müğənnini alqışladılar.
C) Qonaqları salamladılar.
D) Uşağın ağlamağı tutdu.
E) Dostumun kitabı Məhəmməddir.
Antonimlik daha çox hansı nitq hissələində özünü göstərir?
A) Fel, zərf, qoşma
B) İsim, say, əvəzlik
C) Sifət, zərf, qoşma
D) İsim, sifət, fel
E) İsim, say, zərf
Hansı cərgədəki söz birləşmələrini bir düzəltmə sözlə əvəz etmək mümkündür?
A) həyat nəğməsi, acıdil adam, gözəl xarakter
B) qayıq sürən, gül qabı, bağ becərən
C) məktəb direktoru, kafedra müdiri, ədəbiyyat müəllimi
D) yalan danışan adam, ali məktəbdə oxuyan şəxs, kiçik yaşlı uşaq
E) klub işçisi, sinif rəhbəri, kitabın cildi
Nümunələrdən  biri dialekt sözüdür:
A) leksika
B) pəncərə
C) doqqaz
D) loğman
E) solo
Hanı cərgədəki sözlərin hamısı qalın saitlərdir?
A) adam, kitab, odun, saqqal
B) yaşamaq, namuslu, uşaq, varlıql
C) sinif, qalib, idrak, tütü
D) ana, əmi, küçə, uca
E) güldan, stol, qeyrət, bibi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top