Tapılan ümumi test sayı : 25

Əsərlərdən birinin müəllifi Molla Pənah Vaqifdir:
A) "Hayıf ki, yoxdur"
B) "Keçdi növbəti-zimistan"
C) "Məni candan usandırdı..."
D) "Mədain xərabələri"
E) "Dağlar"
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarından aşağıdakı nümunədə məcazın növü:
Böyük bir dəniz kimi yayılıb gələn
                        kafirin qoşunudur,
Gün kimi parlayıb gələn kafirin
                       papağındakı işıqdır.
Ulduz kimi işırıb gələn kafirin 
                       nizəsidir.
A) metonimiya
B) litota
C) metafora
D) təşbeh
E) təzad
Cəfər Cabbarlının hekayə janrında yazılmış əsəri:
A) "Vəfalı Səriyyə"
B) "Mənsur və sitarə"
C) "Qız qalası"
D) "Solğun çiçəklər"
E) "Od gəlini"
"Sözü söylə alana,
Qulağında qalana."
Bu nümunə şifahi xalq ədəbiyyatının hansı janrına aiddir?
A) hikmətli söz
B) yanıltmac
C) tapmaca
D) atalar sözü
E) layla
Mövzu və ideya baxımından müqayisə oluna bilən əsərlər cərgəsini göstərin:
A) "Dağılan tifaq", "Nadanlıq"
B) "Hacı Qara", "Nadir şah"
C) "Aldanmış kəvkib", "Nadir şah"
D) "Müsibəti-Fəxrəddin", "Aldanmış kəvakib"
E) "Sərgüzəşti-vəziri-xani-lənkəran", "Daldan atılan daş topuğa dəyər"
Nizami Gəncəvinin "İsgəndərnamə" poeması ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Nizami eradan qabaq yaşamış Makedoniyalı İsgəndərlə bağlı əfsanə və rəvayətlərdən istifadə etməklə dünya və insan haqda fikirlərini əks etdirmişdir.
B) Poemada İsgəndərin qadına münasibətində də müəyyən ziddiyyətlərin olduğunu nəzərə çarpdırır.
C) İsgəndəri ideallaşdırır. Onun apardığı bütün müharibələri ədalətli müharibələr kimi təqdim edir.
D) İsgəndəri Azərbaycana gətirərək diqqəti doğma yurdun uzaq və yaxın keçmişinə cəlb edir.
E) Əsərdə elmi məsələlərə də geniş yer verir. Eyni zamanda bərabərhüquqlu insanlardan ibarət bir ölkə təsvir edir.
"Fəxrəddin, Ömər, İsgəndər, Fərhad ...".
Bu gənc ziyalıların faciəsi onda idi ki: (daha əsaslı cavabı göstərin)
A) Xalq kütlələrindən uzaq düşmüşdülər.
B) Kəskin, radikal tədbirlərə əl atmırdılar.
C) Mühitdəki qatı qaranlıq qarşısında tək və gücsüz idilər.
D) Dövrə müvafiq elmi-nəzəri hazırlıqları yox idi.
E) İradəsiz və cəsarətsiz idilər.
M.Ə.Sabir  ədəbi məktəbinin Cənubi Azərbaycanda ən görkəmli davamçısı:
A) B.Abbaszadə
B) M.S.Ordubadi
C) M.Möcüz
D) Ə.Nəzmi
E) Ə.Qəmküsar
Müxəmməs nəyə deyilir?
A) Misraları çarpaz qafiyələnən (1 və 3;2 və 4) dörd misralıq bəndlərdən ibarət olan şerə
B) hər bəndi yeddi misradan ibarət 5-7 bəndlik lirik şerə
C) biribnci bəndinin bütün misraları həmqafiyə, qalan bəndlərinin  üç misrası bir-biri ilə qafiyələnən, dördüncü misrası birinci bəndlə həmqafiyə olan lirik şerə
D) hər bəndi beş misradan ibarət, birinci bəndi aaaaa, sonrakı bəndləri bbbba, vvvva və s.
E) hər bəndi altı misradan ibarət olan 6-10 bəndlik lirik şerə
Ana dilimizdə məktəbli uşaqlar üçün ilk dərslik yazmış müəllifləri göstərin:
I. a.Bakıxanov                   II. M.Ş.Vazeh
III. İ.Qutqşınlı                    IV. Q.Zakir
V. S.Ə.Şirvani
A) III, IV
B) I, II
C) I, V
D) II, IV
E) II, V
"Onuncuların yaxşı oxuması hamını sevindirir" cümləsində altından xətt çəkilmiş sözün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin:
A) Sıra sayıdır, cəm və hal  şəkilçiləri ilə işlənib.
B) Quruluşca düzəltmədir.
C) III növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi kimi işlənib.
D) İsimləşmişdir.
E) II şəxsin təkini bildirən mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənib.
Zərflik hansı cümlədədir?
I. O,imtahana tamamilə hazırdır.
II. Onda yaxşı qabiliyyət var.
III. Neftdən müxtəlif yağlar alınır.
A) III
B) II
C) II və III
D) I
E) I və III
Qeyri-müəyyən təsirlik hala aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir:
A) Şəkilçisi yoxdur.
B) ikinci növ təyini söz birləşməsinin I tərəfi kimi işlənə bilər.
C) Nə? sualına cavab verir.
D) Həmişə təsirli feldən əvvəl gəlir.
E) Cümlədə vasitəsiz tamamlıq olur
"Tənbəllik" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdir?
A) [ə]-incə, açıq, dodaqlanmayan, [i]-incə, qapalı, dodaqlanmayan saitdir.
B) Sözdə [n], [b], [l] cingiltili samitləri, [t], [x] kar samitləri işlənib.
C) 3 hecadan ibarətdir: (tən-bəl-lik). Vurğu sonuncu hecaya düşür.
D) 9 hərf və 9 səsdən ibarətdir.
E) Sözdə dodaqlanmayan incə saitlərin ahəngi vardır.
Təsirsiz fellərə artırılan -ılşəkilçisi hansı növ felləri əmələ gətirir?
A) qarşılıq-birgəlik növ
B) məchul növ
C) şəxssiz növ
D) məlum növ
E) icbar növ
Cüttərkibli cümləni göstərin:
A) Qonaqları salamladılar.
B) Uşağın ağlamağı tutdu.
C) Müğənnini alqışladılar.
D) Dostumun kitabı Məhəmməddir.
E) May ayının axırları idi.
Antonimlik daha çox hansı nitq hissələində özünü göstərir?
A) İsim, say, zərf
B) Fel, zərf, qoşma
C) Sifət, zərf, qoşma
D) İsim, say, əvəzlik
E) İsim, sifət, fel
Hansı cərgədəki söz birləşmələrini bir düzəltmə sözlə əvəz etmək mümkündür?
A) klub işçisi, sinif rəhbəri, kitabın cildi
B) məktəb direktoru, kafedra müdiri, ədəbiyyat müəllimi
C) qayıq sürən, gül qabı, bağ becərən
D) həyat nəğməsi, acıdil adam, gözəl xarakter
E) yalan danışan adam, ali məktəbdə oxuyan şəxs, kiçik yaşlı uşaq
Nümunələrdən  biri dialekt sözüdür:
A) loğman
B) leksika
C) pəncərə
D) solo
E) doqqaz
Hanı cərgədəki sözlərin hamısı qalın saitlərdir?
A) ana, əmi, küçə, uca
B) sinif, qalib, idrak, tütü
C) adam, kitab, odun, saqqal
D) yaşamaq, namuslu, uşaq, varlıql
E) güldan, stol, qeyrət, bibi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top