Tapılan ümumi test sayı : 22

"Dilləndirdi" felinin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin:
A) Düzəltmə feldir, -lən-dir leksik şəkilçiləridir.
B) İcbar növdədir, təsirlidir.
C) Təsriflənən feldir, təsdiqdədir.
D) Məlum növdədir, III şəxsin təkindədir.
E) Xəbər şəklində, şühudi keçmiş zamandadır..
Hansı cümlədə mürəkkəb xəbər yoxdur?
A) Bura Azərbaycan Pedaqoji Universitetidir.
B) Zəng edən Əli idi.
C) Onun atası zavod diroktorudur.
D) Bu, maşının vacib bir detalıdır.
E) Mən bu torpağın oğluyam.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top