Tapılan ümumi test sayı : 22

"Dilləndirdi" felinin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin:
A) Təsriflənən feldir, təsdiqdədir.
B) Məlum növdədir, III şəxsin təkindədir.
C) Xəbər şəklində, şühudi keçmiş zamandadır..
D) Düzəltmə feldir, -lən-dir leksik şəkilçiləridir.
E) İcbar növdədir, təsirlidir.
Hansı cümlədə mürəkkəb xəbər yoxdur?
A) Mən bu torpağın oğluyam.
B) Onun atası zavod diroktorudur.
C) Bura Azərbaycan Pedaqoji Universitetidir.
D) Zəng edən Əli idi.
E) Bu, maşının vacib bir detalıdır.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top