Tapılan ümumi test sayı : 24

Epik əsərlərin kiçik formasındadır. Yazılı ədəbiyyat janrıdır. Burada qəhrəmanın həyatının bir-iki səciyyəvi epizodu göstərilir. Epik növün bu janrında personajların da sayı az olur.
Söhbət hansı janrdan gedir?
A) roman
B) nağıl
C) dastan
D) povest
E) hekayə
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında oğuzların faciəsinin səbəbi nə ilə izah olunur?
A) Düşmənlərin güclü olması ilə
B) Düşmən qüvvəsinə etinasızlıqları ilə
C) Düşmənlərin sayca daha çox olması ilə
D) Oğuzların əkinçiliklə məşğul olub döyüş ənənələrini unutmaları ilə
E) Oğuzların arasında daxili ədavət və ziddiyyətlərin olması ilə
C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" pyesində vətəni təmsil edən surət:
A) Rüstəm bəy
B) Mirzə Məhəmmədəli
C) Gülbahar
D) Səməd Vahid
E) Zəhrəbəyim ana
Ailə-məişət problemlərini geniş epik lövhələrlə əks etdirən nəzm əsəri:
A) A.İldırım. "Qara dastan"
B) S.Rüstəm. "Ana və poçtalyon"
C) R.Rza. "Qızıl gül olmayaydı..."
D) S.Vurğun. "Aygün"
E) M.Müşfiq. "Yenə o bağ olaydı..."
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsi ilə bağlı  fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Müəllif Rüstəm bəy obrazını yaratmaqla qan intiqamına susamış nadan bəylərə ibrət dərsi verir.
B) Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk faciədir.
C) Əsər Fəxrəddin bəyin monoloqu ilə başlayır.
D) Süjeti iki mülkədar ailəsi arasında gedən qan davası üzərində qurulmuşdur.
E) Əsərdə maarifsizliyin, cəhalətin acı nəticələri göstərilir.
"Mirzə Şəfinin nəğmələri" kitabı haqqındakı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Rus yazıçısı L.Tolstoy kitab haqqında yüksək fikir söyləmişdir.
B) Kitabın naşiri Bodenştedtə məsləhət görmüşdü ki, Mirzə Şəfinin şerlərini kitabdan çıxarıb ayrıca çap etsələr, nəşriyyata böyük şöhrət gətirər.
C) Kitabdakı şerlər Bodenştedtin "Şərqdə min bir gün" kitabında toplanmış şerlər idi.
D) Kitab Almaniyada, Rusiyada geniş yayılaraq müxtəlif dillərə tərcümə edilmişdir.
E) Kitab XIX əsrin 50-ci illərində Mirzə Şəfinin öz vətənində çap olunmuşdur.
Bu şairlərdən ikisinin şerlərində sufi fikirlərin təbliği də müəyyən yer tutur:
1. A.Bakıxanov              2. Q.Zakir
3. X.Natəvan                 4. S.Ə.Nəbati
5. M.B.Nadim
A) 1, 4
B) 1, 3
C) 2, 4
D) 2, 3
E) 4, 5
C.Cabbarlı hansı əsərində İran tarixinə aid hadisələri göstərmiş və bu yolla despotizmə qarşı xalq etirazını qələmə almışdır?
A) "Od gəlini"
B) "Yaşar"
C) "Ulduz"
D) "Nəsrəddin şah"
E) "Dönüş"
Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var,
Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var - misralarının müəllifi kimdir?
A) Şah İsmayıl Xətayi
B) Nizami Gəncəvi
C) İmadəddin Nəsimi
D) Seyid Əzim Şirvani
E) Məhəmməd Füzuli
Bəhram Gur Nizami Gəncəvinin hansı əsərinin qəhrəmanıdır?
A) "Yeddi gözəl"
B) "Xosrov və Şirin"
C) "Sirlər xəzinəsi"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "İsgəndərnamə"
"Çiçək" sözünə hansı şəkilçi qoşulduqda onun vurğusu dəyişmir?
A) -li
B) -lik
C) -dir
D) -dən
E) -lər
Nitqə aid edilən əlamətlərdən biri yanlışdır:
A) Ünsiyyət prosesidir.
B) Dil əsasında meydana çıxır.
C) Nitq fəaliyyətənin məhsuludur.
D) Dəyişməzdir.
E) Törəmədir.
Verilmiş cümlə hansı üslubdadır?
"Nitqin ifadəliliyi dedikdə ən məqsədəuyğun, üslub baxımından ən uğurluolan dil vasitələrini tapıb işlətmək başa düşülür".
A) rəsmi-işgüzar
B) bədii
C) məişət
D) elmi
E) publisistik
Xəbər budaq cümləsini göstərin:
A) Bu elə kitabdır ki, onu oxumaq olmaz.
B) Məsləhətim budur ki, bir də sürünü bu yerlərə gətirmə.
C) Sən nə cür deyirsən, elə də düzəlt.
D) Payızda meyvənin bol olduğu hamıya məlumdur.
E) Mən bilirəm, sən nə demək istəyirsən.
Hansı cümlədə təsdiq bildirən modal söz işlənmişdir?
A) Deməli, qatarla getməyi təxirə salmısınız.
B) Camaatı, yəqin ki, başqa şey maraqlandırır?
C) Düzü, bu, məndən ötrü gözlənilməzdir.
D) Məncə, hər irəliləyişin və qurtuluşun anası azadlıqdır.
E) "Axtarış" komandası, zənnimcə, qalib gələcək.
Antonim sözləri göstərin:
A) göz, qaş; budaq, qol
B) adam, insan; uşaq, ata
C) gül, ağla; bağça, ağac
D) böyük, kiçik; pis, yaxşı
E) igid, cəsur; qoçaq, qəhrəman
Felin keçmiş zamanı hansı şəkilçilərlə düzəlir?
A) -dı4, -mış4
B) -ır2, -mış4
C) -maq2, -malı2
D) -acaq2, -ar2
E) -dı4, -ası2
Hansı söz quruluşca mürəkkəb deyil:
A) istiot
B) kəklikotu
C) qızılgül
D) çiyələk
E) baramaqurdu
Qeyri-müəyyən təsirlik halın sualı hansıdır?
A) nə?
B) nədə?
C) nəyin?
D) nəyə?
E) nəyi?
Dilçiliyin sözlərin mənşəyini öyrənən sahəsi:
A) fonetika
B) morfologiya
C) etimologiya
D) leksikologiya
E) orfoepiya
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top