Tapılan ümumi test sayı : 24

Epik əsərlərin kiçik formasındadır. Yazılı ədəbiyyat janrıdır. Burada qəhrəmanın həyatının bir-iki səciyyəvi epizodu göstərilir. Epik növün bu janrında personajların da sayı az olur.
Söhbət hansı janrdan gedir?
A) dastan
B) povest
C) hekayə
D) roman
E) nağıl
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında oğuzların faciəsinin səbəbi nə ilə izah olunur?
A) Oğuzların arasında daxili ədavət və ziddiyyətlərin olması ilə
B) Düşmənlərin sayca daha çox olması ilə
C) Düşmən qüvvəsinə etinasızlıqları ilə
D) Düşmənlərin güclü olması ilə
E) Oğuzların əkinçiliklə məşğul olub döyüş ənənələrini unutmaları ilə
C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" pyesində vətəni təmsil edən surət:
A) Səməd Vahid
B) Mirzə Məhəmmədəli
C) Zəhrəbəyim ana
D) Rüstəm bəy
E) Gülbahar
Ailə-məişət problemlərini geniş epik lövhələrlə əks etdirən nəzm əsəri:
A) R.Rza. "Qızıl gül olmayaydı..."
B) M.Müşfiq. "Yenə o bağ olaydı..."
C) S.Rüstəm. "Ana və poçtalyon"
D) S.Vurğun. "Aygün"
E) A.İldırım. "Qara dastan"
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsi ilə bağlı  fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Əsər Fəxrəddin bəyin monoloqu ilə başlayır.
B) Müəllif Rüstəm bəy obrazını yaratmaqla qan intiqamına susamış nadan bəylərə ibrət dərsi verir.
C) Süjeti iki mülkədar ailəsi arasında gedən qan davası üzərində qurulmuşdur.
D) Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk faciədir.
E) Əsərdə maarifsizliyin, cəhalətin acı nəticələri göstərilir.
"Mirzə Şəfinin nəğmələri" kitabı haqqındakı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Kitabın naşiri Bodenştedtə məsləhət görmüşdü ki, Mirzə Şəfinin şerlərini kitabdan çıxarıb ayrıca çap etsələr, nəşriyyata böyük şöhrət gətirər.
B) Kitabdakı şerlər Bodenştedtin "Şərqdə min bir gün" kitabında toplanmış şerlər idi.
C) Rus yazıçısı L.Tolstoy kitab haqqında yüksək fikir söyləmişdir.
D) Kitab XIX əsrin 50-ci illərində Mirzə Şəfinin öz vətənində çap olunmuşdur.
E) Kitab Almaniyada, Rusiyada geniş yayılaraq müxtəlif dillərə tərcümə edilmişdir.
Bu şairlərdən ikisinin şerlərində sufi fikirlərin təbliği də müəyyən yer tutur:
1. A.Bakıxanov              2. Q.Zakir
3. X.Natəvan                 4. S.Ə.Nəbati
5. M.B.Nadim
A) 2, 4
B) 1, 3
C) 2, 3
D) 1, 4
E) 4, 5
C.Cabbarlı hansı əsərində İran tarixinə aid hadisələri göstərmiş və bu yolla despotizmə qarşı xalq etirazını qələmə almışdır?
A) "Yaşar"
B) "Od gəlini"
C) "Dönüş"
D) "Ulduz"
E) "Nəsrəddin şah"
Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var,
Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var - misralarının müəllifi kimdir?
A) Məhəmməd Füzuli
B) Seyid Əzim Şirvani
C) İmadəddin Nəsimi
D) Şah İsmayıl Xətayi
E) Nizami Gəncəvi
Bəhram Gur Nizami Gəncəvinin hansı əsərinin qəhrəmanıdır?
A) "Yeddi gözəl"
B) "İsgəndərnamə"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Xosrov və Şirin"
E) "Sirlər xəzinəsi"
"Çiçək" sözünə hansı şəkilçi qoşulduqda onun vurğusu dəyişmir?
A) -lər
B) -lik
C) -li
D) -dən
E) -dir
Nitqə aid edilən əlamətlərdən biri yanlışdır:
A) Dil əsasında meydana çıxır.
B) Ünsiyyət prosesidir.
C) Nitq fəaliyyətənin məhsuludur.
D) Dəyişməzdir.
E) Törəmədir.
Verilmiş cümlə hansı üslubdadır?
"Nitqin ifadəliliyi dedikdə ən məqsədəuyğun, üslub baxımından ən uğurluolan dil vasitələrini tapıb işlətmək başa düşülür".
A) publisistik
B) elmi
C) bədii
D) məişət
E) rəsmi-işgüzar
Xəbər budaq cümləsini göstərin:
A) Payızda meyvənin bol olduğu hamıya məlumdur.
B) Mən bilirəm, sən nə demək istəyirsən.
C) Sən nə cür deyirsən, elə də düzəlt.
D) Məsləhətim budur ki, bir də sürünü bu yerlərə gətirmə.
E) Bu elə kitabdır ki, onu oxumaq olmaz.
Hansı cümlədə təsdiq bildirən modal söz işlənmişdir?
A) Düzü, bu, məndən ötrü gözlənilməzdir.
B) "Axtarış" komandası, zənnimcə, qalib gələcək.
C) Deməli, qatarla getməyi təxirə salmısınız.
D) Məncə, hər irəliləyişin və qurtuluşun anası azadlıqdır.
E) Camaatı, yəqin ki, başqa şey maraqlandırır?
Antonim sözləri göstərin:
A) gül, ağla; bağça, ağac
B) igid, cəsur; qoçaq, qəhrəman
C) göz, qaş; budaq, qol
D) böyük, kiçik; pis, yaxşı
E) adam, insan; uşaq, ata
Felin keçmiş zamanı hansı şəkilçilərlə düzəlir?
A) -dı4, -mış4
B) -maq2, -malı2
C) -acaq2, -ar2
D) -ır2, -mış4
E) -dı4, -ası2
Hansı söz quruluşca mürəkkəb deyil:
A) istiot
B) kəklikotu
C) baramaqurdu
D) çiyələk
E) qızılgül
Qeyri-müəyyən təsirlik halın sualı hansıdır?
A) nəyə?
B) nədə?
C) nəyi?
D) nə?
E) nəyin?
Dilçiliyin sözlərin mənşəyini öyrənən sahəsi:
A) orfoepiya
B) morfologiya
C) leksikologiya
D) fonetika
E) etimologiya
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top