Tapılan ümumi test sayı : 24

Epik əsərlərin kiçik formasındadır. Yazılı ədəbiyyat janrıdır. Burada qəhrəmanın həyatının bir-iki səciyyəvi epizodu göstərilir. Epik növün bu janrında personajların da sayı az olur.
Söhbət hansı janrdan gedir?
A) hekayə
B) roman
C) povest
D) dastan
E) nağıl
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında oğuzların faciəsinin səbəbi nə ilə izah olunur?
A) Düşmən qüvvəsinə etinasızlıqları ilə
B) Düşmənlərin sayca daha çox olması ilə
C) Oğuzların arasında daxili ədavət və ziddiyyətlərin olması ilə
D) Düşmənlərin güclü olması ilə
E) Oğuzların əkinçiliklə məşğul olub döyüş ənənələrini unutmaları ilə
C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" pyesində vətəni təmsil edən surət:
A) Səməd Vahid
B) Rüstəm bəy
C) Zəhrəbəyim ana
D) Gülbahar
E) Mirzə Məhəmmədəli
Ailə-məişət problemlərini geniş epik lövhələrlə əks etdirən nəzm əsəri:
A) A.İldırım. "Qara dastan"
B) R.Rza. "Qızıl gül olmayaydı..."
C) S.Vurğun. "Aygün"
D) M.Müşfiq. "Yenə o bağ olaydı..."
E) S.Rüstəm. "Ana və poçtalyon"
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsi ilə bağlı  fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Əsərdə maarifsizliyin, cəhalətin acı nəticələri göstərilir.
B) Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk faciədir.
C) Süjeti iki mülkədar ailəsi arasında gedən qan davası üzərində qurulmuşdur.
D) Müəllif Rüstəm bəy obrazını yaratmaqla qan intiqamına susamış nadan bəylərə ibrət dərsi verir.
E) Əsər Fəxrəddin bəyin monoloqu ilə başlayır.
"Mirzə Şəfinin nəğmələri" kitabı haqqındakı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Rus yazıçısı L.Tolstoy kitab haqqında yüksək fikir söyləmişdir.
B) Kitab Almaniyada, Rusiyada geniş yayılaraq müxtəlif dillərə tərcümə edilmişdir.
C) Kitab XIX əsrin 50-ci illərində Mirzə Şəfinin öz vətənində çap olunmuşdur.
D) Kitabdakı şerlər Bodenştedtin "Şərqdə min bir gün" kitabında toplanmış şerlər idi.
E) Kitabın naşiri Bodenştedtə məsləhət görmüşdü ki, Mirzə Şəfinin şerlərini kitabdan çıxarıb ayrıca çap etsələr, nəşriyyata böyük şöhrət gətirər.
Bu şairlərdən ikisinin şerlərində sufi fikirlərin təbliği də müəyyən yer tutur:
1. A.Bakıxanov              2. Q.Zakir
3. X.Natəvan                 4. S.Ə.Nəbati
5. M.B.Nadim
A) 4, 5
B) 1, 4
C) 2, 3
D) 2, 4
E) 1, 3
C.Cabbarlı hansı əsərində İran tarixinə aid hadisələri göstərmiş və bu yolla despotizmə qarşı xalq etirazını qələmə almışdır?
A) "Ulduz"
B) "Nəsrəddin şah"
C) "Dönüş"
D) "Od gəlini"
E) "Yaşar"
Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var,
Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var - misralarının müəllifi kimdir?
A) Seyid Əzim Şirvani
B) Nizami Gəncəvi
C) İmadəddin Nəsimi
D) Məhəmməd Füzuli
E) Şah İsmayıl Xətayi
Bəhram Gur Nizami Gəncəvinin hansı əsərinin qəhrəmanıdır?
A) "İsgəndərnamə"
B) "Sirlər xəzinəsi"
C) "Xosrov və Şirin"
D) "Yeddi gözəl"
E) "Leyli və Məcnun"
"Çiçək" sözünə hansı şəkilçi qoşulduqda onun vurğusu dəyişmir?
A) -dən
B) -dir
C) -li
D) -lik
E) -lər
Nitqə aid edilən əlamətlərdən biri yanlışdır:
A) Dil əsasında meydana çıxır.
B) Dəyişməzdir.
C) Törəmədir.
D) Ünsiyyət prosesidir.
E) Nitq fəaliyyətənin məhsuludur.
Verilmiş cümlə hansı üslubdadır?
"Nitqin ifadəliliyi dedikdə ən məqsədəuyğun, üslub baxımından ən uğurluolan dil vasitələrini tapıb işlətmək başa düşülür".
A) rəsmi-işgüzar
B) elmi
C) publisistik
D) bədii
E) məişət
Xəbər budaq cümləsini göstərin:
A) Payızda meyvənin bol olduğu hamıya məlumdur.
B) Bu elə kitabdır ki, onu oxumaq olmaz.
C) Sən nə cür deyirsən, elə də düzəlt.
D) Mən bilirəm, sən nə demək istəyirsən.
E) Məsləhətim budur ki, bir də sürünü bu yerlərə gətirmə.
Hansı cümlədə təsdiq bildirən modal söz işlənmişdir?
A) Deməli, qatarla getməyi təxirə salmısınız.
B) "Axtarış" komandası, zənnimcə, qalib gələcək.
C) Camaatı, yəqin ki, başqa şey maraqlandırır?
D) Düzü, bu, məndən ötrü gözlənilməzdir.
E) Məncə, hər irəliləyişin və qurtuluşun anası azadlıqdır.
Antonim sözləri göstərin:
A) adam, insan; uşaq, ata
B) igid, cəsur; qoçaq, qəhrəman
C) böyük, kiçik; pis, yaxşı
D) gül, ağla; bağça, ağac
E) göz, qaş; budaq, qol
Felin keçmiş zamanı hansı şəkilçilərlə düzəlir?
A) -acaq2, -ar2
B) -ır2, -mış4
C) -dı4, -mış4
D) -maq2, -malı2
E) -dı4, -ası2
Hansı söz quruluşca mürəkkəb deyil:
A) çiyələk
B) baramaqurdu
C) istiot
D) kəklikotu
E) qızılgül
Qeyri-müəyyən təsirlik halın sualı hansıdır?
A) nəyə?
B) nədə?
C) nəyi?
D) nə?
E) nəyin?
Dilçiliyin sözlərin mənşəyini öyrənən sahəsi:
A) fonetika
B) leksikologiya
C) etimologiya
D) morfologiya
E) orfoepiya
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top