Tapılan ümumi test sayı : 24

Epik əsərlərin kiçik formasındadır. Yazılı ədəbiyyat janrıdır. Burada qəhrəmanın həyatının bir-iki səciyyəvi epizodu göstərilir. Epik növün bu janrında personajların da sayı az olur.
Söhbət hansı janrdan gedir?
A) hekayə
B) nağıl
C) dastan
D) povest
E) roman
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında oğuzların faciəsinin səbəbi nə ilə izah olunur?
A) Oğuzların arasında daxili ədavət və ziddiyyətlərin olması ilə
B) Düşmən qüvvəsinə etinasızlıqları ilə
C) Düşmənlərin sayca daha çox olması ilə
D) Düşmənlərin güclü olması ilə
E) Oğuzların əkinçiliklə məşğul olub döyüş ənənələrini unutmaları ilə
C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" pyesində vətəni təmsil edən surət:
A) Gülbahar
B) Zəhrəbəyim ana
C) Mirzə Məhəmmədəli
D) Səməd Vahid
E) Rüstəm bəy
Ailə-məişət problemlərini geniş epik lövhələrlə əks etdirən nəzm əsəri:
A) S.Rüstəm. "Ana və poçtalyon"
B) A.İldırım. "Qara dastan"
C) S.Vurğun. "Aygün"
D) M.Müşfiq. "Yenə o bağ olaydı..."
E) R.Rza. "Qızıl gül olmayaydı..."
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsi ilə bağlı  fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Əsərdə maarifsizliyin, cəhalətin acı nəticələri göstərilir.
B) Əsər Fəxrəddin bəyin monoloqu ilə başlayır.
C) Süjeti iki mülkədar ailəsi arasında gedən qan davası üzərində qurulmuşdur.
D) Müəllif Rüstəm bəy obrazını yaratmaqla qan intiqamına susamış nadan bəylərə ibrət dərsi verir.
E) Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk faciədir.
"Mirzə Şəfinin nəğmələri" kitabı haqqındakı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Rus yazıçısı L.Tolstoy kitab haqqında yüksək fikir söyləmişdir.
B) Kitabdakı şerlər Bodenştedtin "Şərqdə min bir gün" kitabında toplanmış şerlər idi.
C) Kitabın naşiri Bodenştedtə məsləhət görmüşdü ki, Mirzə Şəfinin şerlərini kitabdan çıxarıb ayrıca çap etsələr, nəşriyyata böyük şöhrət gətirər.
D) Kitab XIX əsrin 50-ci illərində Mirzə Şəfinin öz vətənində çap olunmuşdur.
E) Kitab Almaniyada, Rusiyada geniş yayılaraq müxtəlif dillərə tərcümə edilmişdir.
Bu şairlərdən ikisinin şerlərində sufi fikirlərin təbliği də müəyyən yer tutur:
1. A.Bakıxanov              2. Q.Zakir
3. X.Natəvan                 4. S.Ə.Nəbati
5. M.B.Nadim
A) 1, 4
B) 4, 5
C) 1, 3
D) 2, 3
E) 2, 4
C.Cabbarlı hansı əsərində İran tarixinə aid hadisələri göstərmiş və bu yolla despotizmə qarşı xalq etirazını qələmə almışdır?
A) "Dönüş"
B) "Ulduz"
C) "Nəsrəddin şah"
D) "Yaşar"
E) "Od gəlini"
Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var,
Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var - misralarının müəllifi kimdir?
A) Məhəmməd Füzuli
B) Nizami Gəncəvi
C) İmadəddin Nəsimi
D) Seyid Əzim Şirvani
E) Şah İsmayıl Xətayi
Bəhram Gur Nizami Gəncəvinin hansı əsərinin qəhrəmanıdır?
A) "Xosrov və Şirin"
B) "İsgəndərnamə"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Sirlər xəzinəsi"
E) "Yeddi gözəl"
"Çiçək" sözünə hansı şəkilçi qoşulduqda onun vurğusu dəyişmir?
A) -dən
B) -lik
C) -lər
D) -li
E) -dir
Nitqə aid edilən əlamətlərdən biri yanlışdır:
A) Nitq fəaliyyətənin məhsuludur.
B) Dəyişməzdir.
C) Törəmədir.
D) Dil əsasında meydana çıxır.
E) Ünsiyyət prosesidir.
Verilmiş cümlə hansı üslubdadır?
"Nitqin ifadəliliyi dedikdə ən məqsədəuyğun, üslub baxımından ən uğurluolan dil vasitələrini tapıb işlətmək başa düşülür".
A) elmi
B) bədii
C) məişət
D) rəsmi-işgüzar
E) publisistik
Xəbər budaq cümləsini göstərin:
A) Sən nə cür deyirsən, elə də düzəlt.
B) Məsləhətim budur ki, bir də sürünü bu yerlərə gətirmə.
C) Mən bilirəm, sən nə demək istəyirsən.
D) Bu elə kitabdır ki, onu oxumaq olmaz.
E) Payızda meyvənin bol olduğu hamıya məlumdur.
Hansı cümlədə təsdiq bildirən modal söz işlənmişdir?
A) Deməli, qatarla getməyi təxirə salmısınız.
B) Düzü, bu, məndən ötrü gözlənilməzdir.
C) Məncə, hər irəliləyişin və qurtuluşun anası azadlıqdır.
D) "Axtarış" komandası, zənnimcə, qalib gələcək.
E) Camaatı, yəqin ki, başqa şey maraqlandırır?
Antonim sözləri göstərin:
A) gül, ağla; bağça, ağac
B) igid, cəsur; qoçaq, qəhrəman
C) göz, qaş; budaq, qol
D) adam, insan; uşaq, ata
E) böyük, kiçik; pis, yaxşı
Felin keçmiş zamanı hansı şəkilçilərlə düzəlir?
A) -acaq2, -ar2
B) -dı4, -ası2
C) -ır2, -mış4
D) -maq2, -malı2
E) -dı4, -mış4
Hansı söz quruluşca mürəkkəb deyil:
A) çiyələk
B) kəklikotu
C) baramaqurdu
D) qızılgül
E) istiot
Qeyri-müəyyən təsirlik halın sualı hansıdır?
A) nə?
B) nəyin?
C) nəyi?
D) nədə?
E) nəyə?
Dilçiliyin sözlərin mənşəyini öyrənən sahəsi:
A) leksikologiya
B) fonetika
C) etimologiya
D) orfoepiya
E) morfologiya
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top