Tapılan ümumi test sayı : 24

Epik əsərlərin kiçik formasındadır. Yazılı ədəbiyyat janrıdır. Burada qəhrəmanın həyatının bir-iki səciyyəvi epizodu göstərilir. Epik növün bu janrında personajların da sayı az olur.
Söhbət hansı janrdan gedir?
A) povest
B) dastan
C) roman
D) hekayə
E) nağıl
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında oğuzların faciəsinin səbəbi nə ilə izah olunur?
A) Oğuzların əkinçiliklə məşğul olub döyüş ənənələrini unutmaları ilə
B) Düşmənlərin sayca daha çox olması ilə
C) Oğuzların arasında daxili ədavət və ziddiyyətlərin olması ilə
D) Düşmənlərin güclü olması ilə
E) Düşmən qüvvəsinə etinasızlıqları ilə
C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" pyesində vətəni təmsil edən surət:
A) Səməd Vahid
B) Gülbahar
C) Zəhrəbəyim ana
D) Rüstəm bəy
E) Mirzə Məhəmmədəli
Ailə-məişət problemlərini geniş epik lövhələrlə əks etdirən nəzm əsəri:
A) R.Rza. "Qızıl gül olmayaydı..."
B) S.Vurğun. "Aygün"
C) S.Rüstəm. "Ana və poçtalyon"
D) A.İldırım. "Qara dastan"
E) M.Müşfiq. "Yenə o bağ olaydı..."
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsi ilə bağlı  fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Əsər Fəxrəddin bəyin monoloqu ilə başlayır.
B) Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk faciədir.
C) Əsərdə maarifsizliyin, cəhalətin acı nəticələri göstərilir.
D) Süjeti iki mülkədar ailəsi arasında gedən qan davası üzərində qurulmuşdur.
E) Müəllif Rüstəm bəy obrazını yaratmaqla qan intiqamına susamış nadan bəylərə ibrət dərsi verir.
"Mirzə Şəfinin nəğmələri" kitabı haqqındakı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Kitab XIX əsrin 50-ci illərində Mirzə Şəfinin öz vətənində çap olunmuşdur.
B) Rus yazıçısı L.Tolstoy kitab haqqında yüksək fikir söyləmişdir.
C) Kitab Almaniyada, Rusiyada geniş yayılaraq müxtəlif dillərə tərcümə edilmişdir.
D) Kitabın naşiri Bodenştedtə məsləhət görmüşdü ki, Mirzə Şəfinin şerlərini kitabdan çıxarıb ayrıca çap etsələr, nəşriyyata böyük şöhrət gətirər.
E) Kitabdakı şerlər Bodenştedtin "Şərqdə min bir gün" kitabında toplanmış şerlər idi.
Bu şairlərdən ikisinin şerlərində sufi fikirlərin təbliği də müəyyən yer tutur:
1. A.Bakıxanov              2. Q.Zakir
3. X.Natəvan                 4. S.Ə.Nəbati
5. M.B.Nadim
A) 4, 5
B) 2, 3
C) 2, 4
D) 1, 3
E) 1, 4
C.Cabbarlı hansı əsərində İran tarixinə aid hadisələri göstərmiş və bu yolla despotizmə qarşı xalq etirazını qələmə almışdır?
A) "Yaşar"
B) "Od gəlini"
C) "Dönüş"
D) "Ulduz"
E) "Nəsrəddin şah"
Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var,
Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var - misralarının müəllifi kimdir?
A) Şah İsmayıl Xətayi
B) Nizami Gəncəvi
C) Seyid Əzim Şirvani
D) Məhəmməd Füzuli
E) İmadəddin Nəsimi
Bəhram Gur Nizami Gəncəvinin hansı əsərinin qəhrəmanıdır?
A) "İsgəndərnamə"
B) "Xosrov və Şirin"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Sirlər xəzinəsi"
E) "Yeddi gözəl"
"Çiçək" sözünə hansı şəkilçi qoşulduqda onun vurğusu dəyişmir?
A) -li
B) -dir
C) -lər
D) -lik
E) -dən
Nitqə aid edilən əlamətlərdən biri yanlışdır:
A) Törəmədir.
B) Nitq fəaliyyətənin məhsuludur.
C) Dil əsasında meydana çıxır.
D) Ünsiyyət prosesidir.
E) Dəyişməzdir.
Verilmiş cümlə hansı üslubdadır?
"Nitqin ifadəliliyi dedikdə ən məqsədəuyğun, üslub baxımından ən uğurluolan dil vasitələrini tapıb işlətmək başa düşülür".
A) məişət
B) elmi
C) rəsmi-işgüzar
D) bədii
E) publisistik
Xəbər budaq cümləsini göstərin:
A) Sən nə cür deyirsən, elə də düzəlt.
B) Payızda meyvənin bol olduğu hamıya məlumdur.
C) Məsləhətim budur ki, bir də sürünü bu yerlərə gətirmə.
D) Bu elə kitabdır ki, onu oxumaq olmaz.
E) Mən bilirəm, sən nə demək istəyirsən.
Hansı cümlədə təsdiq bildirən modal söz işlənmişdir?
A) Düzü, bu, məndən ötrü gözlənilməzdir.
B) Camaatı, yəqin ki, başqa şey maraqlandırır?
C) Məncə, hər irəliləyişin və qurtuluşun anası azadlıqdır.
D) Deməli, qatarla getməyi təxirə salmısınız.
E) "Axtarış" komandası, zənnimcə, qalib gələcək.
Antonim sözləri göstərin:
A) gül, ağla; bağça, ağac
B) böyük, kiçik; pis, yaxşı
C) adam, insan; uşaq, ata
D) göz, qaş; budaq, qol
E) igid, cəsur; qoçaq, qəhrəman
Felin keçmiş zamanı hansı şəkilçilərlə düzəlir?
A) -dı4, -mış4
B) -dı4, -ası2
C) -ır2, -mış4
D) -acaq2, -ar2
E) -maq2, -malı2
Hansı söz quruluşca mürəkkəb deyil:
A) baramaqurdu
B) qızılgül
C) kəklikotu
D) çiyələk
E) istiot
Qeyri-müəyyən təsirlik halın sualı hansıdır?
A) nəyin?
B) nədə?
C) nəyə?
D) nəyi?
E) nə?
Dilçiliyin sözlərin mənşəyini öyrənən sahəsi:
A) fonetika
B) orfoepiya
C) leksikologiya
D) etimologiya
E) morfologiya
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top