Tapılan ümumi test sayı : 24

Epik əsərlərin kiçik formasındadır. Yazılı ədəbiyyat janrıdır. Burada qəhrəmanın həyatının bir-iki səciyyəvi epizodu göstərilir. Epik növün bu janrında personajların da sayı az olur.
Söhbət hansı janrdan gedir?
A) roman
B) nağıl
C) povest
D) dastan
E) hekayə
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında oğuzların faciəsinin səbəbi nə ilə izah olunur?
A) Oğuzların əkinçiliklə məşğul olub döyüş ənənələrini unutmaları ilə
B) Düşmənlərin güclü olması ilə
C) Düşmənlərin sayca daha çox olması ilə
D) Oğuzların arasında daxili ədavət və ziddiyyətlərin olması ilə
E) Düşmən qüvvəsinə etinasızlıqları ilə
C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" pyesində vətəni təmsil edən surət:
A) Zəhrəbəyim ana
B) Rüstəm bəy
C) Səməd Vahid
D) Gülbahar
E) Mirzə Məhəmmədəli
Ailə-məişət problemlərini geniş epik lövhələrlə əks etdirən nəzm əsəri:
A) S.Vurğun. "Aygün"
B) A.İldırım. "Qara dastan"
C) S.Rüstəm. "Ana və poçtalyon"
D) M.Müşfiq. "Yenə o bağ olaydı..."
E) R.Rza. "Qızıl gül olmayaydı..."
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsi ilə bağlı  fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Əsər Fəxrəddin bəyin monoloqu ilə başlayır.
B) Süjeti iki mülkədar ailəsi arasında gedən qan davası üzərində qurulmuşdur.
C) Müəllif Rüstəm bəy obrazını yaratmaqla qan intiqamına susamış nadan bəylərə ibrət dərsi verir.
D) Əsərdə maarifsizliyin, cəhalətin acı nəticələri göstərilir.
E) Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk faciədir.
"Mirzə Şəfinin nəğmələri" kitabı haqqındakı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Kitabdakı şerlər Bodenştedtin "Şərqdə min bir gün" kitabında toplanmış şerlər idi.
B) Rus yazıçısı L.Tolstoy kitab haqqında yüksək fikir söyləmişdir.
C) Kitab XIX əsrin 50-ci illərində Mirzə Şəfinin öz vətənində çap olunmuşdur.
D) Kitab Almaniyada, Rusiyada geniş yayılaraq müxtəlif dillərə tərcümə edilmişdir.
E) Kitabın naşiri Bodenştedtə məsləhət görmüşdü ki, Mirzə Şəfinin şerlərini kitabdan çıxarıb ayrıca çap etsələr, nəşriyyata böyük şöhrət gətirər.
Bu şairlərdən ikisinin şerlərində sufi fikirlərin təbliği də müəyyən yer tutur:
1. A.Bakıxanov              2. Q.Zakir
3. X.Natəvan                 4. S.Ə.Nəbati
5. M.B.Nadim
A) 2, 3
B) 4, 5
C) 2, 4
D) 1, 3
E) 1, 4
C.Cabbarlı hansı əsərində İran tarixinə aid hadisələri göstərmiş və bu yolla despotizmə qarşı xalq etirazını qələmə almışdır?
A) "Yaşar"
B) "Nəsrəddin şah"
C) "Od gəlini"
D) "Ulduz"
E) "Dönüş"
Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var,
Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var - misralarının müəllifi kimdir?
A) Nizami Gəncəvi
B) Məhəmməd Füzuli
C) Seyid Əzim Şirvani
D) Şah İsmayıl Xətayi
E) İmadəddin Nəsimi
Bəhram Gur Nizami Gəncəvinin hansı əsərinin qəhrəmanıdır?
A) "İsgəndərnamə"
B) "Leyli və Məcnun"
C) "Sirlər xəzinəsi"
D) "Yeddi gözəl"
E) "Xosrov və Şirin"
"Çiçək" sözünə hansı şəkilçi qoşulduqda onun vurğusu dəyişmir?
A) -li
B) -lər
C) -dir
D) -dən
E) -lik
Nitqə aid edilən əlamətlərdən biri yanlışdır:
A) Törəmədir.
B) Nitq fəaliyyətənin məhsuludur.
C) Dil əsasında meydana çıxır.
D) Dəyişməzdir.
E) Ünsiyyət prosesidir.
Verilmiş cümlə hansı üslubdadır?
"Nitqin ifadəliliyi dedikdə ən məqsədəuyğun, üslub baxımından ən uğurluolan dil vasitələrini tapıb işlətmək başa düşülür".
A) məişət
B) rəsmi-işgüzar
C) bədii
D) elmi
E) publisistik
Xəbər budaq cümləsini göstərin:
A) Mən bilirəm, sən nə demək istəyirsən.
B) Sən nə cür deyirsən, elə də düzəlt.
C) Payızda meyvənin bol olduğu hamıya məlumdur.
D) Məsləhətim budur ki, bir də sürünü bu yerlərə gətirmə.
E) Bu elə kitabdır ki, onu oxumaq olmaz.
Hansı cümlədə təsdiq bildirən modal söz işlənmişdir?
A) Düzü, bu, məndən ötrü gözlənilməzdir.
B) "Axtarış" komandası, zənnimcə, qalib gələcək.
C) Məncə, hər irəliləyişin və qurtuluşun anası azadlıqdır.
D) Camaatı, yəqin ki, başqa şey maraqlandırır?
E) Deməli, qatarla getməyi təxirə salmısınız.
Antonim sözləri göstərin:
A) igid, cəsur; qoçaq, qəhrəman
B) gül, ağla; bağça, ağac
C) böyük, kiçik; pis, yaxşı
D) adam, insan; uşaq, ata
E) göz, qaş; budaq, qol
Felin keçmiş zamanı hansı şəkilçilərlə düzəlir?
A) -dı4, -mış4
B) -acaq2, -ar2
C) -dı4, -ası2
D) -maq2, -malı2
E) -ır2, -mış4
Hansı söz quruluşca mürəkkəb deyil:
A) qızılgül
B) baramaqurdu
C) kəklikotu
D) çiyələk
E) istiot
Qeyri-müəyyən təsirlik halın sualı hansıdır?
A) nəyə?
B) nəyin?
C) nə?
D) nəyi?
E) nədə?
Dilçiliyin sözlərin mənşəyini öyrənən sahəsi:
A) leksikologiya
B) orfoepiya
C) fonetika
D) etimologiya
E) morfologiya
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top