Tapılan ümumi test sayı : 24

Epik əsərlərin kiçik formasındadır. Yazılı ədəbiyyat janrıdır. Burada qəhrəmanın həyatının bir-iki səciyyəvi epizodu göstərilir. Epik növün bu janrında personajların da sayı az olur.
Söhbət hansı janrdan gedir?
A) nağıl
B) povest
C) hekayə
D) dastan
E) roman
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarında oğuzların faciəsinin səbəbi nə ilə izah olunur?
A) Oğuzların arasında daxili ədavət və ziddiyyətlərin olması ilə
B) Düşmənlərin sayca daha çox olması ilə
C) Oğuzların əkinçiliklə məşğul olub döyüş ənənələrini unutmaları ilə
D) Düşmənlərin güclü olması ilə
E) Düşmən qüvvəsinə etinasızlıqları ilə
C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" pyesində vətəni təmsil edən surət:
A) Zəhrəbəyim ana
B) Rüstəm bəy
C) Səməd Vahid
D) Gülbahar
E) Mirzə Məhəmmədəli
Ailə-məişət problemlərini geniş epik lövhələrlə əks etdirən nəzm əsəri:
A) S.Vurğun. "Aygün"
B) R.Rza. "Qızıl gül olmayaydı..."
C) M.Müşfiq. "Yenə o bağ olaydı..."
D) A.İldırım. "Qara dastan"
E) S.Rüstəm. "Ana və poçtalyon"
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsi ilə bağlı  fikirlərdən biri yanlışdır:
A) Süjeti iki mülkədar ailəsi arasında gedən qan davası üzərində qurulmuşdur.
B) Əsər Fəxrəddin bəyin monoloqu ilə başlayır.
C) Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk faciədir.
D) Müəllif Rüstəm bəy obrazını yaratmaqla qan intiqamına susamış nadan bəylərə ibrət dərsi verir.
E) Əsərdə maarifsizliyin, cəhalətin acı nəticələri göstərilir.
"Mirzə Şəfinin nəğmələri" kitabı haqqındakı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Kitabın naşiri Bodenştedtə məsləhət görmüşdü ki, Mirzə Şəfinin şerlərini kitabdan çıxarıb ayrıca çap etsələr, nəşriyyata böyük şöhrət gətirər.
B) Rus yazıçısı L.Tolstoy kitab haqqında yüksək fikir söyləmişdir.
C) Kitab XIX əsrin 50-ci illərində Mirzə Şəfinin öz vətənində çap olunmuşdur.
D) Kitabdakı şerlər Bodenştedtin "Şərqdə min bir gün" kitabında toplanmış şerlər idi.
E) Kitab Almaniyada, Rusiyada geniş yayılaraq müxtəlif dillərə tərcümə edilmişdir.
Bu şairlərdən ikisinin şerlərində sufi fikirlərin təbliği də müəyyən yer tutur:
1. A.Bakıxanov              2. Q.Zakir
3. X.Natəvan                 4. S.Ə.Nəbati
5. M.B.Nadim
A) 1, 4
B) 4, 5
C) 2, 4
D) 2, 3
E) 1, 3
C.Cabbarlı hansı əsərində İran tarixinə aid hadisələri göstərmiş və bu yolla despotizmə qarşı xalq etirazını qələmə almışdır?
A) "Nəsrəddin şah"
B) "Ulduz"
C) "Dönüş"
D) "Yaşar"
E) "Od gəlini"
Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var,
Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var - misralarının müəllifi kimdir?
A) Şah İsmayıl Xətayi
B) Məhəmməd Füzuli
C) Seyid Əzim Şirvani
D) İmadəddin Nəsimi
E) Nizami Gəncəvi
Bəhram Gur Nizami Gəncəvinin hansı əsərinin qəhrəmanıdır?
A) "İsgəndərnamə"
B) "Xosrov və Şirin"
C) "Yeddi gözəl"
D) "Sirlər xəzinəsi"
E) "Leyli və Məcnun"
"Çiçək" sözünə hansı şəkilçi qoşulduqda onun vurğusu dəyişmir?
A) -dən
B) -dir
C) -lər
D) -lik
E) -li
Nitqə aid edilən əlamətlərdən biri yanlışdır:
A) Törəmədir.
B) Dəyişməzdir.
C) Dil əsasında meydana çıxır.
D) Ünsiyyət prosesidir.
E) Nitq fəaliyyətənin məhsuludur.
Verilmiş cümlə hansı üslubdadır?
"Nitqin ifadəliliyi dedikdə ən məqsədəuyğun, üslub baxımından ən uğurluolan dil vasitələrini tapıb işlətmək başa düşülür".
A) publisistik
B) məişət
C) bədii
D) rəsmi-işgüzar
E) elmi
Xəbər budaq cümləsini göstərin:
A) Payızda meyvənin bol olduğu hamıya məlumdur.
B) Bu elə kitabdır ki, onu oxumaq olmaz.
C) Məsləhətim budur ki, bir də sürünü bu yerlərə gətirmə.
D) Sən nə cür deyirsən, elə də düzəlt.
E) Mən bilirəm, sən nə demək istəyirsən.
Hansı cümlədə təsdiq bildirən modal söz işlənmişdir?
A) "Axtarış" komandası, zənnimcə, qalib gələcək.
B) Camaatı, yəqin ki, başqa şey maraqlandırır?
C) Məncə, hər irəliləyişin və qurtuluşun anası azadlıqdır.
D) Düzü, bu, məndən ötrü gözlənilməzdir.
E) Deməli, qatarla getməyi təxirə salmısınız.
Antonim sözləri göstərin:
A) gül, ağla; bağça, ağac
B) böyük, kiçik; pis, yaxşı
C) adam, insan; uşaq, ata
D) göz, qaş; budaq, qol
E) igid, cəsur; qoçaq, qəhrəman
Felin keçmiş zamanı hansı şəkilçilərlə düzəlir?
A) -acaq2, -ar2
B) -ır2, -mış4
C) -dı4, -ası2
D) -maq2, -malı2
E) -dı4, -mış4
Hansı söz quruluşca mürəkkəb deyil:
A) çiyələk
B) istiot
C) baramaqurdu
D) kəklikotu
E) qızılgül
Qeyri-müəyyən təsirlik halın sualı hansıdır?
A) nə?
B) nəyi?
C) nəyin?
D) nədə?
E) nəyə?
Dilçiliyin sözlərin mənşəyini öyrənən sahəsi:
A) morfologiya
B) orfoepiya
C) leksikologiya
D) etimologiya
E) fonetika
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top