Tapılan ümumi test sayı : 24

Qeyri-müəyyən şəxsli cümlə hansıdır?
A) Nə bir günə çatdıq, nə kama yetdik ...
B) Oğlum, adın düşüb bütün dillərə.
C) Bəli, öldürürlər Molla Pənahı ...
D) Əyə, lap üşütmə qopdu canımdan.
E) Yıxılana balta çalmazlar.
"Şərait" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdilər?
A) 6 hərf, 7 səsdən ibarətdir.
B) Vurğu ikinci hecaya düşür.
C) Sözün tələffüzü ilə yazılışı fərqlidir.
D) [ş] və [t] samitləri kar, [r] və [y] samitləri cingiltilidir.
E) [ə] - incə, açıq, dodaqlanmayan; [a] - qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
"Çadır qurulmuşdu" cümləsindəki felin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin:
A) -du idi hissəciyinin qısa formasıdır
B) quruluşca sadədir
C) təsirsiz feldir
D) -muş nəqli keçmiş zamanın şəkilçisidir
E) məchul növdədir
"Qonşuya ümid olan şamsız qalar" cümləsində mübtədanın ifadə vasitəsi nədir?
A) sifət
B) III növ təyini söz birləşməsi
C) feli sifət tərkibi
D) isim
E) məsdər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top