Tapılan ümumi test sayı : 24

Qeyri-müəyyən şəxsli cümlə hansıdır?
A) Nə bir günə çatdıq, nə kama yetdik ...
B) Əyə, lap üşütmə qopdu canımdan.
C) Oğlum, adın düşüb bütün dillərə.
D) Yıxılana balta çalmazlar.
E) Bəli, öldürürlər Molla Pənahı ...
"Şərait" sözünün fonetik təhlilində harada səhvə yol verilmişdilər?
A) [ş] və [t] samitləri kar, [r] və [y] samitləri cingiltilidir.
B) Sözün tələffüzü ilə yazılışı fərqlidir.
C) 6 hərf, 7 səsdən ibarətdir.
D) Vurğu ikinci hecaya düşür.
E) [ə] - incə, açıq, dodaqlanmayan; [a] - qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
"Çadır qurulmuşdu" cümləsindəki felin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin:
A) -muş nəqli keçmiş zamanın şəkilçisidir
B) -du idi hissəciyinin qısa formasıdır
C) təsirsiz feldir
D) məchul növdədir
E) quruluşca sadədir
"Qonşuya ümid olan şamsız qalar" cümləsində mübtədanın ifadə vasitəsi nədir?
A) məsdər
B) isim
C) feli sifət tərkibi
D) sifət
E) III növ təyini söz birləşməsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top