Tapılan ümumi test sayı : 22

Ozan, evin dayağı odur ki, yazıdan-yabandan evə bir qonaq gəlsə, ər adam evdə olmasa, ol onu yedirər, içirər, ağırlar, əzizlər.
Bu mətn parçası dastandan götürülmüşdür?
A) "Abbas və Gülgəz"
B) "Şah İsmayıl"
C) "Kitabi-Dədə Qorqud"
D) "Koroğlu"
E) "Qaçaq Nəbi"
S.Rüstəmin Cənub mövzusuna həsr etdiyi əsərlər hansı cərgədə verilib?
A) "Zindan", "On ikinci tüfəng", "Memarın faciəsi"
B) "Yaxşı yoldaş", "Gecənin romantikası", "Ana ürəyi"
C) "Vətən oğlu", "Gün o gün olsun ki", "Çiçək mağazası"
D) "Ələmdən nəşəyə", "Ana və poçtalyon", "Qafqaz ordusu"
E) "Mənim şerim", "And", "Qəhrəmanın vəsiyyəti"
Bənddə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini müəyyənləşdirin.
Gözüm çox həsrətdir xumar gözünə,
Günəş camalına, şəkər sözünə,
Utanıram, necə deyim üzünə,
Dərdin xəstə canə gəlsin, gəlməsin?
A) metonimiya
B) təşbeh
C) epitet
D) simvol
E) metafora
Həcmcə 5-10 beytdən ibarət olur. qafiyə quruluşu belədir: aa, ba, va, qa, ğa ... Məqtə beytdə şair təxəllüsünü söyləyir.
Bu parçada hansı janrın xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

 
A) məsnəvi
B) müxəmməs
C) qitə
D) qəsidə
E) qəzəl
C.Məmmədquluzadənin publisistik əsərləri ən çox hansı mətbuat orqanında çap olunmuşdur?
A) "Kafkaz"
B) "Həyat"
C) "Şərqi-Rus
D) "Molla Nəsrəddin"
E) "Kaspi"
Aşağıdakı atalar sözlərindən biri ilə N.Vəzirovun "Ev tərbiyəsinin bir şəkli" əsərinin tərbiyəvi nəticəsini ifadə etmək mümkündür:
A) "Niyyətin hara, mənzilin ora"
B) "Ağıl yaşda deyil, başdadır"
C) "Cücəni payızda sayarlar"
D) "Ot kökü üstündə bitər"
E) "Əldən qalan əlli il qalar"
Bu əsərlərdən ikisi Ə.Xaqaninin deyil:
1. "Töhfətül-İraqeyn"
2. "Şikayətnamə"
3. "Qəsidey-şiniyyə"
4. "Mədain xərabələri"
5. "Mehr və Müştəri"
A) 1, 3
B) 4, 5
C) 3, 5
D) 2, 5
E) 2, 4
"Nəsrəddin şah", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi:
A) İ.Əfəndiyev
B) S.S.Axundov
C) M.Hüseyn
D) Ə.Haqverdiyev
E) C.Cabbarlı
M.F.Axundzadə bu əsərində asan yolla pul qazanmaq istəyən bir qrup adamı kollektiv obraz kimi "nuxulular"  deyə təqdim edərək ifşa obyektinə çevrilmişdir:
A) "Hekayəti-molla İbrahimxəlil kimyagər"
B) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
C) "Hekayəti-xırs qudurbasan"
D) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
E) "Hekayəti-müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
İsmin hansı halları müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirir?
A) təsirlik və yerlik
B) yiyəlik və təsirlik
C) yönlük və təsirlik
D) adlıq və yiyəlik
E) yerlik və çıxışlıq
"Kimin ki ağlı, bacarığı var, qalib gəlir"  tabeli mürəkkəb cümləsinin növünü göstərin:
A) təyin budaq cümləli
B) şərt budaq cümləli
C) tamamlıq budaq cümləli
D) xəbər budaq cümləli
E) mübtəda budaq cümləli
Feli sifətlərin verildiyi cərgəni müəyyənləşdirin.
A) qızıl söz, beşmərtəbəli bina, düz yol
B) qapının dəstəyi, stolun üstü, çətin iş
C) düşünən beyin, danışan adam, görünən ulduz
D) sevimli uşaq, buzlu su, dərin göl
E) təmiz paltar, gözəl qız, evli adam
"Ömrün uzun olsun!", "Canın sağ olsun!", "Bəxtin ağ olsun!" nümunələri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) alqış
B) təbrik
C) ayrılma
D) müraciət
E) görüşmə
"Qəlbinə dəymək"  frazeoloji birləşməsinin antonimi hansıdır?
A) ürəyinə yatmaq
B) qəlbindən keçmək
C) könül bağlamaq
D) könlünü almaq
E) könül vermək
Cərgələrdən birində adlıq cümlələr verilmişdir:
A) Ayazlı, şaxtalı bir qış günü idi. Biz yola düşdük.
B) Aylı gecə göz oxşayırdı. Təbiətdə bir saflıq vardı.
C) Səhərdir. Təbiətdən bahar qoxusu gəlir.
D) Bayırda çovğundur. Göz gözü görmür.
E) Şuşa qalası. Cıdır düzü. Qacarın çadırı. Qacar əsəbi halda. (S.Vurğun)
"Yastı" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin:
A) İki qalın, dodaqlanmayan sait işlənmişdir.
B) İkihecalıdır, vurğu birinci hecaya düşür.
C) İki cingiltili, bir kar samit işlənmişdir.
D) Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir.
E) Sözdə qalın saitlərin ahəngi gözlənilmişdir.
Təkcə, tək, ancaq ədatlarının məna növünü göstərin:
A) sual
B) əmr
C) məhdudlaşdırıcı
D) dəqiqləşdirici
E) qüvvətləndirici
Görüşürdülər sözünün morfoloji təhliindəki səhvi göstərin:
A) Düzəltmə feldir.
B) Təsirsiz feldir.
C) Qarşılıq-birgəlik növdədir.
D) Şühudi keçmiş zamandadır.
E) Xəbər şəklinin hekayəsindədir.
"Şagirdlərin imtahan göstəriciəri sevindiricidir" cümləsində hansı cümlə üzvləri işlənmişdir?
A) təyin, mübtəda, xəbər
B) zərflik, tamamlıq, xəbər
C) mübtəda, zərflik, xəbər
D) təyin, tamamlıq, xəbər
E) mübtəda, xəbər
Sözün poetik funksiyası ən çox hansı üslubda özünü göstərir?
A) elmi
B) bədii
C) rəsmi-işgüzar
D) məişət
E) publisistik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top