Tapılan ümumi test sayı : 22

Ozan, evin dayağı odur ki, yazıdan-yabandan evə bir qonaq gəlsə, ər adam evdə olmasa, ol onu yedirər, içirər, ağırlar, əzizlər.
Bu mətn parçası dastandan götürülmüşdür?
A) "Şah İsmayıl"
B) "Qaçaq Nəbi"
C) "Abbas və Gülgəz"
D) "Kitabi-Dədə Qorqud"
E) "Koroğlu"
S.Rüstəmin Cənub mövzusuna həsr etdiyi əsərlər hansı cərgədə verilib?
A) "Yaxşı yoldaş", "Gecənin romantikası", "Ana ürəyi"
B) "Zindan", "On ikinci tüfəng", "Memarın faciəsi"
C) "Ələmdən nəşəyə", "Ana və poçtalyon", "Qafqaz ordusu"
D) "Mənim şerim", "And", "Qəhrəmanın vəsiyyəti"
E) "Vətən oğlu", "Gün o gün olsun ki", "Çiçək mağazası"
Bənddə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini müəyyənləşdirin.
Gözüm çox həsrətdir xumar gözünə,
Günəş camalına, şəkər sözünə,
Utanıram, necə deyim üzünə,
Dərdin xəstə canə gəlsin, gəlməsin?
A) simvol
B) metafora
C) metonimiya
D) təşbeh
E) epitet
Həcmcə 5-10 beytdən ibarət olur. qafiyə quruluşu belədir: aa, ba, va, qa, ğa ... Məqtə beytdə şair təxəllüsünü söyləyir.
Bu parçada hansı janrın xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

 
A) qəsidə
B) məsnəvi
C) qəzəl
D) qitə
E) müxəmməs
C.Məmmədquluzadənin publisistik əsərləri ən çox hansı mətbuat orqanında çap olunmuşdur?
A) "Həyat"
B) "Şərqi-Rus
C) "Kaspi"
D) "Molla Nəsrəddin"
E) "Kafkaz"
Aşağıdakı atalar sözlərindən biri ilə N.Vəzirovun "Ev tərbiyəsinin bir şəkli" əsərinin tərbiyəvi nəticəsini ifadə etmək mümkündür:
A) "Ağıl yaşda deyil, başdadır"
B) "Cücəni payızda sayarlar"
C) "Əldən qalan əlli il qalar"
D) "Ot kökü üstündə bitər"
E) "Niyyətin hara, mənzilin ora"
Bu əsərlərdən ikisi Ə.Xaqaninin deyil:
1. "Töhfətül-İraqeyn"
2. "Şikayətnamə"
3. "Qəsidey-şiniyyə"
4. "Mədain xərabələri"
5. "Mehr və Müştəri"
A) 3, 5
B) 2, 5
C) 1, 3
D) 4, 5
E) 2, 4
"Nəsrəddin şah", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi:
A) Ə.Haqverdiyev
B) M.Hüseyn
C) İ.Əfəndiyev
D) S.S.Axundov
E) C.Cabbarlı
M.F.Axundzadə bu əsərində asan yolla pul qazanmaq istəyən bir qrup adamı kollektiv obraz kimi "nuxulular"  deyə təqdim edərək ifşa obyektinə çevrilmişdir:
A) "Hekayəti-molla İbrahimxəlil kimyagər"
B) "Hekayəti-xırs qudurbasan"
C) "Hekayəti-müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
D) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
E) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
İsmin hansı halları müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirir?
A) təsirlik və yerlik
B) yerlik və çıxışlıq
C) yönlük və təsirlik
D) adlıq və yiyəlik
E) yiyəlik və təsirlik
"Kimin ki ağlı, bacarığı var, qalib gəlir"  tabeli mürəkkəb cümləsinin növünü göstərin:
A) təyin budaq cümləli
B) şərt budaq cümləli
C) tamamlıq budaq cümləli
D) mübtəda budaq cümləli
E) xəbər budaq cümləli
Feli sifətlərin verildiyi cərgəni müəyyənləşdirin.
A) qızıl söz, beşmərtəbəli bina, düz yol
B) sevimli uşaq, buzlu su, dərin göl
C) təmiz paltar, gözəl qız, evli adam
D) düşünən beyin, danışan adam, görünən ulduz
E) qapının dəstəyi, stolun üstü, çətin iş
"Ömrün uzun olsun!", "Canın sağ olsun!", "Bəxtin ağ olsun!" nümunələri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) təbrik
B) müraciət
C) görüşmə
D) alqış
E) ayrılma
"Qəlbinə dəymək"  frazeoloji birləşməsinin antonimi hansıdır?
A) qəlbindən keçmək
B) ürəyinə yatmaq
C) könlünü almaq
D) könül vermək
E) könül bağlamaq
Cərgələrdən birində adlıq cümlələr verilmişdir:
A) Bayırda çovğundur. Göz gözü görmür.
B) Şuşa qalası. Cıdır düzü. Qacarın çadırı. Qacar əsəbi halda. (S.Vurğun)
C) Aylı gecə göz oxşayırdı. Təbiətdə bir saflıq vardı.
D) Ayazlı, şaxtalı bir qış günü idi. Biz yola düşdük.
E) Səhərdir. Təbiətdən bahar qoxusu gəlir.
"Yastı" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin:
A) İki cingiltili, bir kar samit işlənmişdir.
B) Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir.
C) İkihecalıdır, vurğu birinci hecaya düşür.
D) Sözdə qalın saitlərin ahəngi gözlənilmişdir.
E) İki qalın, dodaqlanmayan sait işlənmişdir.
Təkcə, tək, ancaq ədatlarının məna növünü göstərin:
A) dəqiqləşdirici
B) sual
C) məhdudlaşdırıcı
D) qüvvətləndirici
E) əmr
Görüşürdülər sözünün morfoloji təhliindəki səhvi göstərin:
A) Düzəltmə feldir.
B) Şühudi keçmiş zamandadır.
C) Xəbər şəklinin hekayəsindədir.
D) Qarşılıq-birgəlik növdədir.
E) Təsirsiz feldir.
"Şagirdlərin imtahan göstəriciəri sevindiricidir" cümləsində hansı cümlə üzvləri işlənmişdir?
A) mübtəda, zərflik, xəbər
B) təyin, tamamlıq, xəbər
C) zərflik, tamamlıq, xəbər
D) təyin, mübtəda, xəbər
E) mübtəda, xəbər
Sözün poetik funksiyası ən çox hansı üslubda özünü göstərir?
A) elmi
B) rəsmi-işgüzar
C) məişət
D) bədii
E) publisistik
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top