Tapılan ümumi test sayı : 22

Ozan, evin dayağı odur ki, yazıdan-yabandan evə bir qonaq gəlsə, ər adam evdə olmasa, ol onu yedirər, içirər, ağırlar, əzizlər.
Bu mətn parçası dastandan götürülmüşdür?
A) "Koroğlu"
B) "Kitabi-Dədə Qorqud"
C) "Abbas və Gülgəz"
D) "Şah İsmayıl"
E) "Qaçaq Nəbi"
S.Rüstəmin Cənub mövzusuna həsr etdiyi əsərlər hansı cərgədə verilib?
A) "Ələmdən nəşəyə", "Ana və poçtalyon", "Qafqaz ordusu"
B) "Yaxşı yoldaş", "Gecənin romantikası", "Ana ürəyi"
C) "Zindan", "On ikinci tüfəng", "Memarın faciəsi"
D) "Mənim şerim", "And", "Qəhrəmanın vəsiyyəti"
E) "Vətən oğlu", "Gün o gün olsun ki", "Çiçək mağazası"
Bənddə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini müəyyənləşdirin.
Gözüm çox həsrətdir xumar gözünə,
Günəş camalına, şəkər sözünə,
Utanıram, necə deyim üzünə,
Dərdin xəstə canə gəlsin, gəlməsin?
A) epitet
B) təşbeh
C) simvol
D) metonimiya
E) metafora
Həcmcə 5-10 beytdən ibarət olur. qafiyə quruluşu belədir: aa, ba, va, qa, ğa ... Məqtə beytdə şair təxəllüsünü söyləyir.
Bu parçada hansı janrın xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

 
A) qəsidə
B) məsnəvi
C) qəzəl
D) müxəmməs
E) qitə
C.Məmmədquluzadənin publisistik əsərləri ən çox hansı mətbuat orqanında çap olunmuşdur?
A) "Həyat"
B) "Molla Nəsrəddin"
C) "Şərqi-Rus
D) "Kaspi"
E) "Kafkaz"
Aşağıdakı atalar sözlərindən biri ilə N.Vəzirovun "Ev tərbiyəsinin bir şəkli" əsərinin tərbiyəvi nəticəsini ifadə etmək mümkündür:
A) "Cücəni payızda sayarlar"
B) "Ağıl yaşda deyil, başdadır"
C) "Niyyətin hara, mənzilin ora"
D) "Ot kökü üstündə bitər"
E) "Əldən qalan əlli il qalar"
Bu əsərlərdən ikisi Ə.Xaqaninin deyil:
1. "Töhfətül-İraqeyn"
2. "Şikayətnamə"
3. "Qəsidey-şiniyyə"
4. "Mədain xərabələri"
5. "Mehr və Müştəri"
A) 4, 5
B) 1, 3
C) 3, 5
D) 2, 5
E) 2, 4
"Nəsrəddin şah", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi:
A) C.Cabbarlı
B) M.Hüseyn
C) S.S.Axundov
D) Ə.Haqverdiyev
E) İ.Əfəndiyev
M.F.Axundzadə bu əsərində asan yolla pul qazanmaq istəyən bir qrup adamı kollektiv obraz kimi "nuxulular"  deyə təqdim edərək ifşa obyektinə çevrilmişdir:
A) "Hekayəti-xırs qudurbasan"
B) "Hekayəti-molla İbrahimxəlil kimyagər"
C) "Hekayəti-müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
D) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
E) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
İsmin hansı halları müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirir?
A) təsirlik və yerlik
B) yerlik və çıxışlıq
C) yönlük və təsirlik
D) yiyəlik və təsirlik
E) adlıq və yiyəlik
"Kimin ki ağlı, bacarığı var, qalib gəlir"  tabeli mürəkkəb cümləsinin növünü göstərin:
A) şərt budaq cümləli
B) tamamlıq budaq cümləli
C) təyin budaq cümləli
D) xəbər budaq cümləli
E) mübtəda budaq cümləli
Feli sifətlərin verildiyi cərgəni müəyyənləşdirin.
A) qapının dəstəyi, stolun üstü, çətin iş
B) sevimli uşaq, buzlu su, dərin göl
C) təmiz paltar, gözəl qız, evli adam
D) düşünən beyin, danışan adam, görünən ulduz
E) qızıl söz, beşmərtəbəli bina, düz yol
"Ömrün uzun olsun!", "Canın sağ olsun!", "Bəxtin ağ olsun!" nümunələri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) müraciət
B) görüşmə
C) ayrılma
D) alqış
E) təbrik
"Qəlbinə dəymək"  frazeoloji birləşməsinin antonimi hansıdır?
A) könül vermək
B) ürəyinə yatmaq
C) könül bağlamaq
D) qəlbindən keçmək
E) könlünü almaq
Cərgələrdən birində adlıq cümlələr verilmişdir:
A) Bayırda çovğundur. Göz gözü görmür.
B) Şuşa qalası. Cıdır düzü. Qacarın çadırı. Qacar əsəbi halda. (S.Vurğun)
C) Ayazlı, şaxtalı bir qış günü idi. Biz yola düşdük.
D) Səhərdir. Təbiətdən bahar qoxusu gəlir.
E) Aylı gecə göz oxşayırdı. Təbiətdə bir saflıq vardı.
"Yastı" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin:
A) Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir.
B) İkihecalıdır, vurğu birinci hecaya düşür.
C) İki cingiltili, bir kar samit işlənmişdir.
D) Sözdə qalın saitlərin ahəngi gözlənilmişdir.
E) İki qalın, dodaqlanmayan sait işlənmişdir.
Təkcə, tək, ancaq ədatlarının məna növünü göstərin:
A) sual
B) əmr
C) qüvvətləndirici
D) məhdudlaşdırıcı
E) dəqiqləşdirici
Görüşürdülər sözünün morfoloji təhliindəki səhvi göstərin:
A) Qarşılıq-birgəlik növdədir.
B) Xəbər şəklinin hekayəsindədir.
C) Şühudi keçmiş zamandadır.
D) Təsirsiz feldir.
E) Düzəltmə feldir.
"Şagirdlərin imtahan göstəriciəri sevindiricidir" cümləsində hansı cümlə üzvləri işlənmişdir?
A) mübtəda, xəbər
B) təyin, mübtəda, xəbər
C) təyin, tamamlıq, xəbər
D) zərflik, tamamlıq, xəbər
E) mübtəda, zərflik, xəbər
Sözün poetik funksiyası ən çox hansı üslubda özünü göstərir?
A) bədii
B) publisistik
C) rəsmi-işgüzar
D) məişət
E) elmi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top