Tapılan ümumi test sayı : 22

Ozan, evin dayağı odur ki, yazıdan-yabandan evə bir qonaq gəlsə, ər adam evdə olmasa, ol onu yedirər, içirər, ağırlar, əzizlər.
Bu mətn parçası dastandan götürülmüşdür?
A) "Abbas və Gülgəz"
B) "Qaçaq Nəbi"
C) "Koroğlu"
D) "Şah İsmayıl"
E) "Kitabi-Dədə Qorqud"
S.Rüstəmin Cənub mövzusuna həsr etdiyi əsərlər hansı cərgədə verilib?
A) "Yaxşı yoldaş", "Gecənin romantikası", "Ana ürəyi"
B) "Ələmdən nəşəyə", "Ana və poçtalyon", "Qafqaz ordusu"
C) "Zindan", "On ikinci tüfəng", "Memarın faciəsi"
D) "Vətən oğlu", "Gün o gün olsun ki", "Çiçək mağazası"
E) "Mənim şerim", "And", "Qəhrəmanın vəsiyyəti"
Bənddə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini müəyyənləşdirin.
Gözüm çox həsrətdir xumar gözünə,
Günəş camalına, şəkər sözünə,
Utanıram, necə deyim üzünə,
Dərdin xəstə canə gəlsin, gəlməsin?
A) simvol
B) metafora
C) epitet
D) metonimiya
E) təşbeh
Həcmcə 5-10 beytdən ibarət olur. qafiyə quruluşu belədir: aa, ba, va, qa, ğa ... Məqtə beytdə şair təxəllüsünü söyləyir.
Bu parçada hansı janrın xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

 
A) qəzəl
B) qitə
C) qəsidə
D) məsnəvi
E) müxəmməs
C.Məmmədquluzadənin publisistik əsərləri ən çox hansı mətbuat orqanında çap olunmuşdur?
A) "Şərqi-Rus
B) "Həyat"
C) "Kafkaz"
D) "Kaspi"
E) "Molla Nəsrəddin"
Aşağıdakı atalar sözlərindən biri ilə N.Vəzirovun "Ev tərbiyəsinin bir şəkli" əsərinin tərbiyəvi nəticəsini ifadə etmək mümkündür:
A) "Əldən qalan əlli il qalar"
B) "Ağıl yaşda deyil, başdadır"
C) "Ot kökü üstündə bitər"
D) "Niyyətin hara, mənzilin ora"
E) "Cücəni payızda sayarlar"
Bu əsərlərdən ikisi Ə.Xaqaninin deyil:
1. "Töhfətül-İraqeyn"
2. "Şikayətnamə"
3. "Qəsidey-şiniyyə"
4. "Mədain xərabələri"
5. "Mehr və Müştəri"
A) 1, 3
B) 3, 5
C) 2, 4
D) 4, 5
E) 2, 5
"Nəsrəddin şah", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi:
A) İ.Əfəndiyev
B) Ə.Haqverdiyev
C) M.Hüseyn
D) S.S.Axundov
E) C.Cabbarlı
M.F.Axundzadə bu əsərində asan yolla pul qazanmaq istəyən bir qrup adamı kollektiv obraz kimi "nuxulular"  deyə təqdim edərək ifşa obyektinə çevrilmişdir:
A) "Hekayəti-müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
B) "Hekayəti-molla İbrahimxəlil kimyagər"
C) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
D) "Hekayəti-xırs qudurbasan"
E) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
İsmin hansı halları müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirir?
A) təsirlik və yerlik
B) yönlük və təsirlik
C) yiyəlik və təsirlik
D) yerlik və çıxışlıq
E) adlıq və yiyəlik
"Kimin ki ağlı, bacarığı var, qalib gəlir"  tabeli mürəkkəb cümləsinin növünü göstərin:
A) mübtəda budaq cümləli
B) xəbər budaq cümləli
C) tamamlıq budaq cümləli
D) şərt budaq cümləli
E) təyin budaq cümləli
Feli sifətlərin verildiyi cərgəni müəyyənləşdirin.
A) qapının dəstəyi, stolun üstü, çətin iş
B) qızıl söz, beşmərtəbəli bina, düz yol
C) təmiz paltar, gözəl qız, evli adam
D) düşünən beyin, danışan adam, görünən ulduz
E) sevimli uşaq, buzlu su, dərin göl
"Ömrün uzun olsun!", "Canın sağ olsun!", "Bəxtin ağ olsun!" nümunələri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) təbrik
B) görüşmə
C) müraciət
D) ayrılma
E) alqış
"Qəlbinə dəymək"  frazeoloji birləşməsinin antonimi hansıdır?
A) könül bağlamaq
B) könül vermək
C) qəlbindən keçmək
D) ürəyinə yatmaq
E) könlünü almaq
Cərgələrdən birində adlıq cümlələr verilmişdir:
A) Aylı gecə göz oxşayırdı. Təbiətdə bir saflıq vardı.
B) Bayırda çovğundur. Göz gözü görmür.
C) Şuşa qalası. Cıdır düzü. Qacarın çadırı. Qacar əsəbi halda. (S.Vurğun)
D) Ayazlı, şaxtalı bir qış günü idi. Biz yola düşdük.
E) Səhərdir. Təbiətdən bahar qoxusu gəlir.
"Yastı" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin:
A) İki cingiltili, bir kar samit işlənmişdir.
B) İki qalın, dodaqlanmayan sait işlənmişdir.
C) Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir.
D) İkihecalıdır, vurğu birinci hecaya düşür.
E) Sözdə qalın saitlərin ahəngi gözlənilmişdir.
Təkcə, tək, ancaq ədatlarının məna növünü göstərin:
A) qüvvətləndirici
B) sual
C) məhdudlaşdırıcı
D) əmr
E) dəqiqləşdirici
Görüşürdülər sözünün morfoloji təhliindəki səhvi göstərin:
A) Təsirsiz feldir.
B) Qarşılıq-birgəlik növdədir.
C) Şühudi keçmiş zamandadır.
D) Düzəltmə feldir.
E) Xəbər şəklinin hekayəsindədir.
"Şagirdlərin imtahan göstəriciəri sevindiricidir" cümləsində hansı cümlə üzvləri işlənmişdir?
A) təyin, mübtəda, xəbər
B) mübtəda, zərflik, xəbər
C) təyin, tamamlıq, xəbər
D) zərflik, tamamlıq, xəbər
E) mübtəda, xəbər
Sözün poetik funksiyası ən çox hansı üslubda özünü göstərir?
A) bədii
B) rəsmi-işgüzar
C) məişət
D) publisistik
E) elmi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top