Tapılan ümumi test sayı : 22

Ozan, evin dayağı odur ki, yazıdan-yabandan evə bir qonaq gəlsə, ər adam evdə olmasa, ol onu yedirər, içirər, ağırlar, əzizlər.
Bu mətn parçası dastandan götürülmüşdür?
A) "Qaçaq Nəbi"
B) "Kitabi-Dədə Qorqud"
C) "Koroğlu"
D) "Şah İsmayıl"
E) "Abbas və Gülgəz"
S.Rüstəmin Cənub mövzusuna həsr etdiyi əsərlər hansı cərgədə verilib?
A) "Zindan", "On ikinci tüfəng", "Memarın faciəsi"
B) "Ələmdən nəşəyə", "Ana və poçtalyon", "Qafqaz ordusu"
C) "Vətən oğlu", "Gün o gün olsun ki", "Çiçək mağazası"
D) "Yaxşı yoldaş", "Gecənin romantikası", "Ana ürəyi"
E) "Mənim şerim", "And", "Qəhrəmanın vəsiyyəti"
Bənddə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini müəyyənləşdirin.
Gözüm çox həsrətdir xumar gözünə,
Günəş camalına, şəkər sözünə,
Utanıram, necə deyim üzünə,
Dərdin xəstə canə gəlsin, gəlməsin?
A) metafora
B) simvol
C) metonimiya
D) təşbeh
E) epitet
Həcmcə 5-10 beytdən ibarət olur. qafiyə quruluşu belədir: aa, ba, va, qa, ğa ... Məqtə beytdə şair təxəllüsünü söyləyir.
Bu parçada hansı janrın xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

 
A) qəsidə
B) qəzəl
C) qitə
D) məsnəvi
E) müxəmməs
C.Məmmədquluzadənin publisistik əsərləri ən çox hansı mətbuat orqanında çap olunmuşdur?
A) "Molla Nəsrəddin"
B) "Şərqi-Rus
C) "Kafkaz"
D) "Həyat"
E) "Kaspi"
Aşağıdakı atalar sözlərindən biri ilə N.Vəzirovun "Ev tərbiyəsinin bir şəkli" əsərinin tərbiyəvi nəticəsini ifadə etmək mümkündür:
A) "Əldən qalan əlli il qalar"
B) "Niyyətin hara, mənzilin ora"
C) "Ağıl yaşda deyil, başdadır"
D) "Ot kökü üstündə bitər"
E) "Cücəni payızda sayarlar"
Bu əsərlərdən ikisi Ə.Xaqaninin deyil:
1. "Töhfətül-İraqeyn"
2. "Şikayətnamə"
3. "Qəsidey-şiniyyə"
4. "Mədain xərabələri"
5. "Mehr və Müştəri"
A) 2, 5
B) 2, 4
C) 1, 3
D) 4, 5
E) 3, 5
"Nəsrəddin şah", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi:
A) M.Hüseyn
B) İ.Əfəndiyev
C) Ə.Haqverdiyev
D) C.Cabbarlı
E) S.S.Axundov
M.F.Axundzadə bu əsərində asan yolla pul qazanmaq istəyən bir qrup adamı kollektiv obraz kimi "nuxulular"  deyə təqdim edərək ifşa obyektinə çevrilmişdir:
A) "Hekayəti-molla İbrahimxəlil kimyagər"
B) "Hekayəti-xırs qudurbasan"
C) "Hekayəti-müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
D) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
E) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
İsmin hansı halları müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirir?
A) yiyəlik və təsirlik
B) yönlük və təsirlik
C) yerlik və çıxışlıq
D) adlıq və yiyəlik
E) təsirlik və yerlik
"Kimin ki ağlı, bacarığı var, qalib gəlir"  tabeli mürəkkəb cümləsinin növünü göstərin:
A) təyin budaq cümləli
B) mübtəda budaq cümləli
C) şərt budaq cümləli
D) tamamlıq budaq cümləli
E) xəbər budaq cümləli
Feli sifətlərin verildiyi cərgəni müəyyənləşdirin.
A) qapının dəstəyi, stolun üstü, çətin iş
B) qızıl söz, beşmərtəbəli bina, düz yol
C) təmiz paltar, gözəl qız, evli adam
D) sevimli uşaq, buzlu su, dərin göl
E) düşünən beyin, danışan adam, görünən ulduz
"Ömrün uzun olsun!", "Canın sağ olsun!", "Bəxtin ağ olsun!" nümunələri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) görüşmə
B) ayrılma
C) təbrik
D) alqış
E) müraciət
"Qəlbinə dəymək"  frazeoloji birləşməsinin antonimi hansıdır?
A) könül bağlamaq
B) ürəyinə yatmaq
C) qəlbindən keçmək
D) könlünü almaq
E) könül vermək
Cərgələrdən birində adlıq cümlələr verilmişdir:
A) Ayazlı, şaxtalı bir qış günü idi. Biz yola düşdük.
B) Səhərdir. Təbiətdən bahar qoxusu gəlir.
C) Bayırda çovğundur. Göz gözü görmür.
D) Aylı gecə göz oxşayırdı. Təbiətdə bir saflıq vardı.
E) Şuşa qalası. Cıdır düzü. Qacarın çadırı. Qacar əsəbi halda. (S.Vurğun)
"Yastı" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin:
A) Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir.
B) Sözdə qalın saitlərin ahəngi gözlənilmişdir.
C) İkihecalıdır, vurğu birinci hecaya düşür.
D) İki cingiltili, bir kar samit işlənmişdir.
E) İki qalın, dodaqlanmayan sait işlənmişdir.
Təkcə, tək, ancaq ədatlarının məna növünü göstərin:
A) əmr
B) məhdudlaşdırıcı
C) dəqiqləşdirici
D) qüvvətləndirici
E) sual
Görüşürdülər sözünün morfoloji təhliindəki səhvi göstərin:
A) Təsirsiz feldir.
B) Düzəltmə feldir.
C) Şühudi keçmiş zamandadır.
D) Xəbər şəklinin hekayəsindədir.
E) Qarşılıq-birgəlik növdədir.
"Şagirdlərin imtahan göstəriciəri sevindiricidir" cümləsində hansı cümlə üzvləri işlənmişdir?
A) təyin, mübtəda, xəbər
B) mübtəda, zərflik, xəbər
C) təyin, tamamlıq, xəbər
D) zərflik, tamamlıq, xəbər
E) mübtəda, xəbər
Sözün poetik funksiyası ən çox hansı üslubda özünü göstərir?
A) məişət
B) publisistik
C) rəsmi-işgüzar
D) elmi
E) bədii
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top