Tapılan ümumi test sayı : 22

Ozan, evin dayağı odur ki, yazıdan-yabandan evə bir qonaq gəlsə, ər adam evdə olmasa, ol onu yedirər, içirər, ağırlar, əzizlər.
Bu mətn parçası dastandan götürülmüşdür?
A) "Şah İsmayıl"
B) "Kitabi-Dədə Qorqud"
C) "Qaçaq Nəbi"
D) "Abbas və Gülgəz"
E) "Koroğlu"
S.Rüstəmin Cənub mövzusuna həsr etdiyi əsərlər hansı cərgədə verilib?
A) "Ələmdən nəşəyə", "Ana və poçtalyon", "Qafqaz ordusu"
B) "Zindan", "On ikinci tüfəng", "Memarın faciəsi"
C) "Mənim şerim", "And", "Qəhrəmanın vəsiyyəti"
D) "Vətən oğlu", "Gün o gün olsun ki", "Çiçək mağazası"
E) "Yaxşı yoldaş", "Gecənin romantikası", "Ana ürəyi"
Bənddə işlənmiş bədii təsvir vasitəsini müəyyənləşdirin.
Gözüm çox həsrətdir xumar gözünə,
Günəş camalına, şəkər sözünə,
Utanıram, necə deyim üzünə,
Dərdin xəstə canə gəlsin, gəlməsin?
A) metafora
B) simvol
C) metonimiya
D) təşbeh
E) epitet
Həcmcə 5-10 beytdən ibarət olur. qafiyə quruluşu belədir: aa, ba, va, qa, ğa ... Məqtə beytdə şair təxəllüsünü söyləyir.
Bu parçada hansı janrın xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

 
A) müxəmməs
B) qəzəl
C) məsnəvi
D) qitə
E) qəsidə
C.Məmmədquluzadənin publisistik əsərləri ən çox hansı mətbuat orqanında çap olunmuşdur?
A) "Kafkaz"
B) "Həyat"
C) "Kaspi"
D) "Molla Nəsrəddin"
E) "Şərqi-Rus
Aşağıdakı atalar sözlərindən biri ilə N.Vəzirovun "Ev tərbiyəsinin bir şəkli" əsərinin tərbiyəvi nəticəsini ifadə etmək mümkündür:
A) "Ot kökü üstündə bitər"
B) "Ağıl yaşda deyil, başdadır"
C) "Əldən qalan əlli il qalar"
D) "Niyyətin hara, mənzilin ora"
E) "Cücəni payızda sayarlar"
Bu əsərlərdən ikisi Ə.Xaqaninin deyil:
1. "Töhfətül-İraqeyn"
2. "Şikayətnamə"
3. "Qəsidey-şiniyyə"
4. "Mədain xərabələri"
5. "Mehr və Müştəri"
A) 1, 3
B) 3, 5
C) 4, 5
D) 2, 5
E) 2, 4
"Nəsrəddin şah", "Solğun çiçəklər" pyeslərinin müəllifi:
A) Ə.Haqverdiyev
B) C.Cabbarlı
C) M.Hüseyn
D) S.S.Axundov
E) İ.Əfəndiyev
M.F.Axundzadə bu əsərində asan yolla pul qazanmaq istəyən bir qrup adamı kollektiv obraz kimi "nuxulular"  deyə təqdim edərək ifşa obyektinə çevrilmişdir:
A) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
B) "Hekayəti-molla İbrahimxəlil kimyagər"
C) "Sərgüzəşti-mərdi-xəsis"
D) "Hekayəti-müsyö Jordon və dərviş Məstəli şah"
E) "Hekayəti-xırs qudurbasan"
İsmin hansı halları müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik bildirir?
A) adlıq və yiyəlik
B) yönlük və təsirlik
C) yerlik və çıxışlıq
D) yiyəlik və təsirlik
E) təsirlik və yerlik
"Kimin ki ağlı, bacarığı var, qalib gəlir"  tabeli mürəkkəb cümləsinin növünü göstərin:
A) təyin budaq cümləli
B) mübtəda budaq cümləli
C) xəbər budaq cümləli
D) tamamlıq budaq cümləli
E) şərt budaq cümləli
Feli sifətlərin verildiyi cərgəni müəyyənləşdirin.
A) qızıl söz, beşmərtəbəli bina, düz yol
B) qapının dəstəyi, stolun üstü, çətin iş
C) düşünən beyin, danışan adam, görünən ulduz
D) təmiz paltar, gözəl qız, evli adam
E) sevimli uşaq, buzlu su, dərin göl
"Ömrün uzun olsun!", "Canın sağ olsun!", "Bəxtin ağ olsun!" nümunələri nitq etiketlərinin hansı növünə aiddir?
A) alqış
B) müraciət
C) görüşmə
D) ayrılma
E) təbrik
"Qəlbinə dəymək"  frazeoloji birləşməsinin antonimi hansıdır?
A) könül vermək
B) könül bağlamaq
C) könlünü almaq
D) ürəyinə yatmaq
E) qəlbindən keçmək
Cərgələrdən birində adlıq cümlələr verilmişdir:
A) Şuşa qalası. Cıdır düzü. Qacarın çadırı. Qacar əsəbi halda. (S.Vurğun)
B) Səhərdir. Təbiətdən bahar qoxusu gəlir.
C) Aylı gecə göz oxşayırdı. Təbiətdə bir saflıq vardı.
D) Ayazlı, şaxtalı bir qış günü idi. Biz yola düşdük.
E) Bayırda çovğundur. Göz gözü görmür.
"Yastı" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin:
A) İkihecalıdır, vurğu birinci hecaya düşür.
B) Sözdə qalın saitlərin ahəngi gözlənilmişdir.
C) İki cingiltili, bir kar samit işlənmişdir.
D) İki qalın, dodaqlanmayan sait işlənmişdir.
E) Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir.
Təkcə, tək, ancaq ədatlarının məna növünü göstərin:
A) məhdudlaşdırıcı
B) əmr
C) qüvvətləndirici
D) sual
E) dəqiqləşdirici
Görüşürdülər sözünün morfoloji təhliindəki səhvi göstərin:
A) Qarşılıq-birgəlik növdədir.
B) Xəbər şəklinin hekayəsindədir.
C) Düzəltmə feldir.
D) Şühudi keçmiş zamandadır.
E) Təsirsiz feldir.
"Şagirdlərin imtahan göstəriciəri sevindiricidir" cümləsində hansı cümlə üzvləri işlənmişdir?
A) təyin, tamamlıq, xəbər
B) mübtəda, xəbər
C) təyin, mübtəda, xəbər
D) zərflik, tamamlıq, xəbər
E) mübtəda, zərflik, xəbər
Sözün poetik funksiyası ən çox hansı üslubda özünü göstərir?
A) publisistik
B) məişət
C) rəsmi-işgüzar
D) elmi
E) bədii
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top