Tapılan ümumi test sayı : 24

"Abbas və Gülgəz" dastanının yaranmasında hansı aşığın yaradıcılığından istifadə olunmuşdur?
A) Aşıq Qurbani
B) Xəstə Qasım
C) Aşıq Ələsgər
D) Aşıq Abbas Tufarqanlı
E) Sarı Aşıq
Bənddə işlənmiş bədii ifadə vasitəsini göstərin.
Namərdi özümə mən dost eylədim,
Yolunda canıma çox qəsd eylədim,
Söyüddən bağ saldım, peyvəst eylədim
Almasın, heyvansın, narın görmədim.

 
A) epitet
B) litota
C) metafora
D) təzad
E) kinayə
Qəlbimdən gələn səs mənə çox zadlar öyrədir. Haman səs pak və təmiz insafımın səsidir ki, hamıda o insaf var.
Sotkarınbu fikirləri C.Məmmədquluzadənin hansı əsərinə epiqraf verilmişdir?
 
A) "Anamın kitabı"
B) "Bəlkə də, qaytardılar"
C) "İranda hürriyyət"
D) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
E) "Ölülər"
Bəzi şerlərini "Xançobani" təxəllüsü ilə yazan sənətkar:
A) Seyid Əbülqasim Nəbati
B) Qasım bəy Zakir
C) Sarı Aşıq
D) Baba bəy Şakir
E) Məhəmməd Bağır Xalxali
Bəzi şerlərini "Xançobani" təxəllüsü ilə yazan sənətkar:
A) Baba bəy Şakir
B) Seyid Əbülqasim Nəbati
C) Məhəmməd Bağır Xalxali
D) Qasım bəy Zakir
E) Sarı Aşıq
Səməd Vurğunun yaradıcılığı ilə bağlı faktları xronoloji ardıcıllıqla düzün.
1. "Azərbacan" şerinin yazılması
2. "Şairin andı" kitabın nəşri
3. "Vaqif" dramının yazılması
4. "Aygün" poemasının yazılması
A) 2, 3, 4, 1
B) 1, 2, 4, 3
C) 1, 3, 4, 2
D) 2, 1, 3, 4
E) 3, 2, 1, 4
Aşağıdakılardan biri XI əsrin sonu, XII əsrin əvvəllərində Şirvanşahlar sarayında yaşayıb-yaradan şairlərin sırasında verilə bilməz:
A) Əbül-üla Gəncəvi
B) Fələki Şirvani
C) Əfzələddin Xaqani
D) Qətran Təbrizi
E) İzəddin Şirvani
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsində Rüstəm bəy hansı səhnədə özünü "biiman" adlandırır, etdiyi hərəkətərin acı nəticəsindən sarsılır və özünə ölüm arzulayır?
A) oğlu Rəşidin öldürülməsini yada sadıqda
B) qızı Səadət xanımla söhbət etdiyi səhnədə
C) Fəxrəddinin ölüm səhnəsində
D) oğlu Mahmudla söhbət etdiyi səhnədə
E) Mahmudun ölümü səhnəsində
Füzulinin hansı əsərləri məzmun və ideya baxımındanbir-birinə oxşayır?
A) "Səhhət və Mərəz", "Rindü Zahid"
B) "Söhbətül-əsmar", "Bəngü Badə"
C) "Şikayətnamə", "Rindü Zahid"
D) "Leyli və Məcnun", "Yeddi cam"
E) "Rindü Zahid", "Bəngü Badə"
Hansı cərgə bütünlüklə C.Cabbarlının pyeslərindən ibarətdir?
A) "Böhtan yazılıbdır", "Ana", "Aydın", "Mənsur və Sitarə"
B) "Od gəlini", "Sevil", "1905-ci ildə", "Dönüş"
C) "Ana", "Bahar", "Aslan və Fərhad", "Sevil"
D) "Əsrimizin qəhrəmanları", "Qürub çağı bir yetim", "Bahar", "Mənsur və Sitarə"
E) "Boranlı qış gecəsi", "Qız qalası", "Ulduz", "Ədirnə fəthi"
Cəmi bir bəndən ibarət olan bu şerin janrını müəyyən edin.
Yerlərə baxma ki, torpaq, su görər,
Göylərə baxma ki, gün salar nəzər.
Qeyrətdən ölərəm, ey ruhum, inan,
Səni yuxuda da görsə bir nəfər.

 
A) rübai
B) qoşma
C) bayatı
D) gəraylı
E) qitə
Bunlardan ikisi elmi üslub üçün əlamətdir:
1. Məcazilik
2. Obrazlılıq
3. Mürəkkəb cümlə tiplərindən daha çox istifadə
4. Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə
5. Termin sıxlığı
6. Dialektizm və loru sözlərin işlənməsi
A) 1, 6
B) 2, 4
C) 3, 5
D) 4, 6
E) 4, 5
Eyni üzvlə bağlı olub, eyni suala cavab verən bərabərhüquqlu üzvlər necə adlanır?
A) xitab
B) ara sözlər
C) həmcins üzlər
D) xüsusiləşmiş üzvlər
E) cümlənin baş üzvləri
İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:
A) Cəmlənə bilir.
B) Mübtəda və tamamlıq rolunda çıxış edir.
C) Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir.
D) Cümlədə təyin olur.
E) Hallana bilir.
Sözlərin birində səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur:
A) dostluq
B) ailə
C) sərbəst
D) müəllim
E) həyat
Natiqlik sənəti necə adlanır?
A) jest
B) mimika
C) ritorika
D) etiket
E) etika
Cümlədəki modal sözün məna növünü müəyyən edin:
Xülasə, biz bu məsələni  qəti şəkildə həll etməliyik.
A) fikrin mənbəyi
B) bənzətmə və ya müqayisə
C) təəssüf
D) nəticə, ümumiləşdirmə
E) təsdiq
"Ağlaşdıq" felinin morfoloji təhlilindəki səhv hansı sıradadır?
A) felin xəbər şəklindədir
B) məlum növdədir
C) "ağlamaq" felindən düzəlmiş düzəltmə feldir
D) təsirsizdir
E) şühudi keçmiş zamandadır
Feli xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Kərim, işığı yandır.
B) Əmim oğlu bizə gəldi.
C) Vaxtsız ölüm, məndən uzaq dolan, dur
 (S.Vurğun)
D) Bakının küçələri gözəlləşir.
E) Bizə bir xal lazımdır.
"Əzizin dizi titrədi, yavaşcadan çamadanın üstündə oturdu" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) səbəb-nəticə
B) aydınlaşdırma
C) qarşılaşdırma
D) ardıcıllıq
E) zaman
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top