Tapılan ümumi test sayı : 24

"Abbas və Gülgəz" dastanının yaranmasında hansı aşığın yaradıcılığından istifadə olunmuşdur?
A) Sarı Aşıq
B) Aşıq Qurbani
C) Aşıq Abbas Tufarqanlı
D) Aşıq Ələsgər
E) Xəstə Qasım
Bənddə işlənmiş bədii ifadə vasitəsini göstərin.
Namərdi özümə mən dost eylədim,
Yolunda canıma çox qəsd eylədim,
Söyüddən bağ saldım, peyvəst eylədim
Almasın, heyvansın, narın görmədim.

 
A) epitet
B) təzad
C) kinayə
D) metafora
E) litota
Qəlbimdən gələn səs mənə çox zadlar öyrədir. Haman səs pak və təmiz insafımın səsidir ki, hamıda o insaf var.
Sotkarınbu fikirləri C.Məmmədquluzadənin hansı əsərinə epiqraf verilmişdir?
 
A) "Ölülər"
B) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
C) "Bəlkə də, qaytardılar"
D) "Anamın kitabı"
E) "İranda hürriyyət"
Bəzi şerlərini "Xançobani" təxəllüsü ilə yazan sənətkar:
A) Qasım bəy Zakir
B) Seyid Əbülqasim Nəbati
C) Sarı Aşıq
D) Baba bəy Şakir
E) Məhəmməd Bağır Xalxali
Bəzi şerlərini "Xançobani" təxəllüsü ilə yazan sənətkar:
A) Sarı Aşıq
B) Baba bəy Şakir
C) Məhəmməd Bağır Xalxali
D) Qasım bəy Zakir
E) Seyid Əbülqasim Nəbati
Səməd Vurğunun yaradıcılığı ilə bağlı faktları xronoloji ardıcıllıqla düzün.
1. "Azərbacan" şerinin yazılması
2. "Şairin andı" kitabın nəşri
3. "Vaqif" dramının yazılması
4. "Aygün" poemasının yazılması
A) 2, 1, 3, 4
B) 1, 2, 4, 3
C) 1, 3, 4, 2
D) 2, 3, 4, 1
E) 3, 2, 1, 4
Aşağıdakılardan biri XI əsrin sonu, XII əsrin əvvəllərində Şirvanşahlar sarayında yaşayıb-yaradan şairlərin sırasında verilə bilməz:
A) İzəddin Şirvani
B) Əfzələddin Xaqani
C) Əbül-üla Gəncəvi
D) Qətran Təbrizi
E) Fələki Şirvani
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsində Rüstəm bəy hansı səhnədə özünü "biiman" adlandırır, etdiyi hərəkətərin acı nəticəsindən sarsılır və özünə ölüm arzulayır?
A) oğlu Mahmudla söhbət etdiyi səhnədə
B) Mahmudun ölümü səhnəsində
C) oğlu Rəşidin öldürülməsini yada sadıqda
D) Fəxrəddinin ölüm səhnəsində
E) qızı Səadət xanımla söhbət etdiyi səhnədə
Füzulinin hansı əsərləri məzmun və ideya baxımındanbir-birinə oxşayır?
A) "Şikayətnamə", "Rindü Zahid"
B) "Söhbətül-əsmar", "Bəngü Badə"
C) "Leyli və Məcnun", "Yeddi cam"
D) "Səhhət və Mərəz", "Rindü Zahid"
E) "Rindü Zahid", "Bəngü Badə"
Hansı cərgə bütünlüklə C.Cabbarlının pyeslərindən ibarətdir?
A) "Ana", "Bahar", "Aslan və Fərhad", "Sevil"
B) "Boranlı qış gecəsi", "Qız qalası", "Ulduz", "Ədirnə fəthi"
C) "Od gəlini", "Sevil", "1905-ci ildə", "Dönüş"
D) "Böhtan yazılıbdır", "Ana", "Aydın", "Mənsur və Sitarə"
E) "Əsrimizin qəhrəmanları", "Qürub çağı bir yetim", "Bahar", "Mənsur və Sitarə"
Cəmi bir bəndən ibarət olan bu şerin janrını müəyyən edin.
Yerlərə baxma ki, torpaq, su görər,
Göylərə baxma ki, gün salar nəzər.
Qeyrətdən ölərəm, ey ruhum, inan,
Səni yuxuda da görsə bir nəfər.

 
A) bayatı
B) qitə
C) rübai
D) gəraylı
E) qoşma
Bunlardan ikisi elmi üslub üçün əlamətdir:
1. Məcazilik
2. Obrazlılıq
3. Mürəkkəb cümlə tiplərindən daha çox istifadə
4. Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə
5. Termin sıxlığı
6. Dialektizm və loru sözlərin işlənməsi
A) 3, 5
B) 4, 6
C) 1, 6
D) 2, 4
E) 4, 5
Eyni üzvlə bağlı olub, eyni suala cavab verən bərabərhüquqlu üzvlər necə adlanır?
A) xitab
B) xüsusiləşmiş üzvlər
C) həmcins üzlər
D) cümlənin baş üzvləri
E) ara sözlər
İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:
A) Mübtəda və tamamlıq rolunda çıxış edir.
B) Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir.
C) Hallana bilir.
D) Cümlədə təyin olur.
E) Cəmlənə bilir.
Sözlərin birində səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur:
A) həyat
B) müəllim
C) sərbəst
D) dostluq
E) ailə
Natiqlik sənəti necə adlanır?
A) etiket
B) mimika
C) ritorika
D) etika
E) jest
Cümlədəki modal sözün məna növünü müəyyən edin:
Xülasə, biz bu məsələni  qəti şəkildə həll etməliyik.
A) bənzətmə və ya müqayisə
B) təsdiq
C) nəticə, ümumiləşdirmə
D) təəssüf
E) fikrin mənbəyi
"Ağlaşdıq" felinin morfoloji təhlilindəki səhv hansı sıradadır?
A) təsirsizdir
B) məlum növdədir
C) şühudi keçmiş zamandadır
D) "ağlamaq" felindən düzəlmiş düzəltmə feldir
E) felin xəbər şəklindədir
Feli xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Vaxtsız ölüm, məndən uzaq dolan, dur
 (S.Vurğun)
B) Bakının küçələri gözəlləşir.
C) Kərim, işığı yandır.
D) Bizə bir xal lazımdır.
E) Əmim oğlu bizə gəldi.
"Əzizin dizi titrədi, yavaşcadan çamadanın üstündə oturdu" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) qarşılaşdırma
B) səbəb-nəticə
C) zaman
D) aydınlaşdırma
E) ardıcıllıq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top