Tapılan ümumi test sayı : 24

"Abbas və Gülgəz" dastanının yaranmasında hansı aşığın yaradıcılığından istifadə olunmuşdur?
A) Aşıq Abbas Tufarqanlı
B) Sarı Aşıq
C) Aşıq Qurbani
D) Xəstə Qasım
E) Aşıq Ələsgər
Bənddə işlənmiş bədii ifadə vasitəsini göstərin.
Namərdi özümə mən dost eylədim,
Yolunda canıma çox qəsd eylədim,
Söyüddən bağ saldım, peyvəst eylədim
Almasın, heyvansın, narın görmədim.

 
A) kinayə
B) metafora
C) təzad
D) epitet
E) litota
Qəlbimdən gələn səs mənə çox zadlar öyrədir. Haman səs pak və təmiz insafımın səsidir ki, hamıda o insaf var.
Sotkarınbu fikirləri C.Məmmədquluzadənin hansı əsərinə epiqraf verilmişdir?
 
A) "Anamın kitabı"
B) "Ölülər"
C) "İranda hürriyyət"
D) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
E) "Bəlkə də, qaytardılar"
Bəzi şerlərini "Xançobani" təxəllüsü ilə yazan sənətkar:
A) Məhəmməd Bağır Xalxali
B) Baba bəy Şakir
C) Seyid Əbülqasim Nəbati
D) Sarı Aşıq
E) Qasım bəy Zakir
Bəzi şerlərini "Xançobani" təxəllüsü ilə yazan sənətkar:
A) Qasım bəy Zakir
B) Məhəmməd Bağır Xalxali
C) Sarı Aşıq
D) Seyid Əbülqasim Nəbati
E) Baba bəy Şakir
Səməd Vurğunun yaradıcılığı ilə bağlı faktları xronoloji ardıcıllıqla düzün.
1. "Azərbacan" şerinin yazılması
2. "Şairin andı" kitabın nəşri
3. "Vaqif" dramının yazılması
4. "Aygün" poemasının yazılması
A) 3, 2, 1, 4
B) 1, 3, 4, 2
C) 2, 1, 3, 4
D) 1, 2, 4, 3
E) 2, 3, 4, 1
Aşağıdakılardan biri XI əsrin sonu, XII əsrin əvvəllərində Şirvanşahlar sarayında yaşayıb-yaradan şairlərin sırasında verilə bilməz:
A) Əbül-üla Gəncəvi
B) Qətran Təbrizi
C) İzəddin Şirvani
D) Əfzələddin Xaqani
E) Fələki Şirvani
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsində Rüstəm bəy hansı səhnədə özünü "biiman" adlandırır, etdiyi hərəkətərin acı nəticəsindən sarsılır və özünə ölüm arzulayır?
A) Fəxrəddinin ölüm səhnəsində
B) oğlu Rəşidin öldürülməsini yada sadıqda
C) Mahmudun ölümü səhnəsində
D) qızı Səadət xanımla söhbət etdiyi səhnədə
E) oğlu Mahmudla söhbət etdiyi səhnədə
Füzulinin hansı əsərləri məzmun və ideya baxımındanbir-birinə oxşayır?
A) "Söhbətül-əsmar", "Bəngü Badə"
B) "Səhhət və Mərəz", "Rindü Zahid"
C) "Rindü Zahid", "Bəngü Badə"
D) "Leyli və Məcnun", "Yeddi cam"
E) "Şikayətnamə", "Rindü Zahid"
Hansı cərgə bütünlüklə C.Cabbarlının pyeslərindən ibarətdir?
A) "Od gəlini", "Sevil", "1905-ci ildə", "Dönüş"
B) "Əsrimizin qəhrəmanları", "Qürub çağı bir yetim", "Bahar", "Mənsur və Sitarə"
C) "Boranlı qış gecəsi", "Qız qalası", "Ulduz", "Ədirnə fəthi"
D) "Böhtan yazılıbdır", "Ana", "Aydın", "Mənsur və Sitarə"
E) "Ana", "Bahar", "Aslan və Fərhad", "Sevil"
Cəmi bir bəndən ibarət olan bu şerin janrını müəyyən edin.
Yerlərə baxma ki, torpaq, su görər,
Göylərə baxma ki, gün salar nəzər.
Qeyrətdən ölərəm, ey ruhum, inan,
Səni yuxuda da görsə bir nəfər.

 
A) rübai
B) gəraylı
C) bayatı
D) qoşma
E) qitə
Bunlardan ikisi elmi üslub üçün əlamətdir:
1. Məcazilik
2. Obrazlılıq
3. Mürəkkəb cümlə tiplərindən daha çox istifadə
4. Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə
5. Termin sıxlığı
6. Dialektizm və loru sözlərin işlənməsi
A) 4, 5
B) 3, 5
C) 4, 6
D) 2, 4
E) 1, 6
Eyni üzvlə bağlı olub, eyni suala cavab verən bərabərhüquqlu üzvlər necə adlanır?
A) cümlənin baş üzvləri
B) həmcins üzlər
C) xüsusiləşmiş üzvlər
D) ara sözlər
E) xitab
İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:
A) Cəmlənə bilir.
B) Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir.
C) Mübtəda və tamamlıq rolunda çıxış edir.
D) Hallana bilir.
E) Cümlədə təyin olur.
Sözlərin birində səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur:
A) həyat
B) ailə
C) dostluq
D) sərbəst
E) müəllim
Natiqlik sənəti necə adlanır?
A) ritorika
B) etika
C) mimika
D) etiket
E) jest
Cümlədəki modal sözün məna növünü müəyyən edin:
Xülasə, biz bu məsələni  qəti şəkildə həll etməliyik.
A) təəssüf
B) nəticə, ümumiləşdirmə
C) bənzətmə və ya müqayisə
D) fikrin mənbəyi
E) təsdiq
"Ağlaşdıq" felinin morfoloji təhlilindəki səhv hansı sıradadır?
A) şühudi keçmiş zamandadır
B) təsirsizdir
C) "ağlamaq" felindən düzəlmiş düzəltmə feldir
D) məlum növdədir
E) felin xəbər şəklindədir
Feli xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Bakının küçələri gözəlləşir.
B) Əmim oğlu bizə gəldi.
C) Vaxtsız ölüm, məndən uzaq dolan, dur
 (S.Vurğun)
D) Kərim, işığı yandır.
E) Bizə bir xal lazımdır.
"Əzizin dizi titrədi, yavaşcadan çamadanın üstündə oturdu" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) aydınlaşdırma
B) ardıcıllıq
C) qarşılaşdırma
D) səbəb-nəticə
E) zaman
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top