Tapılan ümumi test sayı : 24

"Abbas və Gülgəz" dastanının yaranmasında hansı aşığın yaradıcılığından istifadə olunmuşdur?
A) Xəstə Qasım
B) Aşıq Ələsgər
C) Aşıq Qurbani
D) Sarı Aşıq
E) Aşıq Abbas Tufarqanlı
Bənddə işlənmiş bədii ifadə vasitəsini göstərin.
Namərdi özümə mən dost eylədim,
Yolunda canıma çox qəsd eylədim,
Söyüddən bağ saldım, peyvəst eylədim
Almasın, heyvansın, narın görmədim.

 
A) epitet
B) metafora
C) təzad
D) kinayə
E) litota
Qəlbimdən gələn səs mənə çox zadlar öyrədir. Haman səs pak və təmiz insafımın səsidir ki, hamıda o insaf var.
Sotkarınbu fikirləri C.Məmmədquluzadənin hansı əsərinə epiqraf verilmişdir?
 
A) "Bəlkə də, qaytardılar"
B) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
C) "İranda hürriyyət"
D) "Anamın kitabı"
E) "Ölülər"
Bəzi şerlərini "Xançobani" təxəllüsü ilə yazan sənətkar:
A) Baba bəy Şakir
B) Seyid Əbülqasim Nəbati
C) Qasım bəy Zakir
D) Məhəmməd Bağır Xalxali
E) Sarı Aşıq
Bəzi şerlərini "Xançobani" təxəllüsü ilə yazan sənətkar:
A) Qasım bəy Zakir
B) Sarı Aşıq
C) Seyid Əbülqasim Nəbati
D) Baba bəy Şakir
E) Məhəmməd Bağır Xalxali
Səməd Vurğunun yaradıcılığı ilə bağlı faktları xronoloji ardıcıllıqla düzün.
1. "Azərbacan" şerinin yazılması
2. "Şairin andı" kitabın nəşri
3. "Vaqif" dramının yazılması
4. "Aygün" poemasının yazılması
A) 3, 2, 1, 4
B) 1, 3, 4, 2
C) 1, 2, 4, 3
D) 2, 3, 4, 1
E) 2, 1, 3, 4
Aşağıdakılardan biri XI əsrin sonu, XII əsrin əvvəllərində Şirvanşahlar sarayında yaşayıb-yaradan şairlərin sırasında verilə bilməz:
A) Əfzələddin Xaqani
B) İzəddin Şirvani
C) Qətran Təbrizi
D) Fələki Şirvani
E) Əbül-üla Gəncəvi
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsində Rüstəm bəy hansı səhnədə özünü "biiman" adlandırır, etdiyi hərəkətərin acı nəticəsindən sarsılır və özünə ölüm arzulayır?
A) qızı Səadət xanımla söhbət etdiyi səhnədə
B) Fəxrəddinin ölüm səhnəsində
C) oğlu Rəşidin öldürülməsini yada sadıqda
D) Mahmudun ölümü səhnəsində
E) oğlu Mahmudla söhbət etdiyi səhnədə
Füzulinin hansı əsərləri məzmun və ideya baxımındanbir-birinə oxşayır?
A) "Şikayətnamə", "Rindü Zahid"
B) "Rindü Zahid", "Bəngü Badə"
C) "Səhhət və Mərəz", "Rindü Zahid"
D) "Leyli və Məcnun", "Yeddi cam"
E) "Söhbətül-əsmar", "Bəngü Badə"
Hansı cərgə bütünlüklə C.Cabbarlının pyeslərindən ibarətdir?
A) "Əsrimizin qəhrəmanları", "Qürub çağı bir yetim", "Bahar", "Mənsur və Sitarə"
B) "Od gəlini", "Sevil", "1905-ci ildə", "Dönüş"
C) "Ana", "Bahar", "Aslan və Fərhad", "Sevil"
D) "Böhtan yazılıbdır", "Ana", "Aydın", "Mənsur və Sitarə"
E) "Boranlı qış gecəsi", "Qız qalası", "Ulduz", "Ədirnə fəthi"
Cəmi bir bəndən ibarət olan bu şerin janrını müəyyən edin.
Yerlərə baxma ki, torpaq, su görər,
Göylərə baxma ki, gün salar nəzər.
Qeyrətdən ölərəm, ey ruhum, inan,
Səni yuxuda da görsə bir nəfər.

 
A) bayatı
B) gəraylı
C) qoşma
D) qitə
E) rübai
Bunlardan ikisi elmi üslub üçün əlamətdir:
1. Məcazilik
2. Obrazlılıq
3. Mürəkkəb cümlə tiplərindən daha çox istifadə
4. Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə
5. Termin sıxlığı
6. Dialektizm və loru sözlərin işlənməsi
A) 1, 6
B) 4, 5
C) 4, 6
D) 2, 4
E) 3, 5
Eyni üzvlə bağlı olub, eyni suala cavab verən bərabərhüquqlu üzvlər necə adlanır?
A) həmcins üzlər
B) cümlənin baş üzvləri
C) xüsusiləşmiş üzvlər
D) xitab
E) ara sözlər
İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:
A) Hallana bilir.
B) Mübtəda və tamamlıq rolunda çıxış edir.
C) Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir.
D) Cümlədə təyin olur.
E) Cəmlənə bilir.
Sözlərin birində səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur:
A) ailə
B) dostluq
C) həyat
D) müəllim
E) sərbəst
Natiqlik sənəti necə adlanır?
A) ritorika
B) mimika
C) etiket
D) etika
E) jest
Cümlədəki modal sözün məna növünü müəyyən edin:
Xülasə, biz bu məsələni  qəti şəkildə həll etməliyik.
A) bənzətmə və ya müqayisə
B) nəticə, ümumiləşdirmə
C) təəssüf
D) təsdiq
E) fikrin mənbəyi
"Ağlaşdıq" felinin morfoloji təhlilindəki səhv hansı sıradadır?
A) təsirsizdir
B) "ağlamaq" felindən düzəlmiş düzəltmə feldir
C) məlum növdədir
D) felin xəbər şəklindədir
E) şühudi keçmiş zamandadır
Feli xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Bakının küçələri gözəlləşir.
B) Kərim, işığı yandır.
C) Vaxtsız ölüm, məndən uzaq dolan, dur
 (S.Vurğun)
D) Əmim oğlu bizə gəldi.
E) Bizə bir xal lazımdır.
"Əzizin dizi titrədi, yavaşcadan çamadanın üstündə oturdu" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) aydınlaşdırma
B) səbəb-nəticə
C) zaman
D) qarşılaşdırma
E) ardıcıllıq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top