Tapılan ümumi test sayı : 24

"Abbas və Gülgəz" dastanının yaranmasında hansı aşığın yaradıcılığından istifadə olunmuşdur?
A) Xəstə Qasım
B) Aşıq Abbas Tufarqanlı
C) Sarı Aşıq
D) Aşıq Ələsgər
E) Aşıq Qurbani
Bənddə işlənmiş bədii ifadə vasitəsini göstərin.
Namərdi özümə mən dost eylədim,
Yolunda canıma çox qəsd eylədim,
Söyüddən bağ saldım, peyvəst eylədim
Almasın, heyvansın, narın görmədim.

 
A) kinayə
B) epitet
C) litota
D) təzad
E) metafora
Qəlbimdən gələn səs mənə çox zadlar öyrədir. Haman səs pak və təmiz insafımın səsidir ki, hamıda o insaf var.
Sotkarınbu fikirləri C.Məmmədquluzadənin hansı əsərinə epiqraf verilmişdir?
 
A) "İranda hürriyyət"
B) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
C) "Anamın kitabı"
D) "Ölülər"
E) "Bəlkə də, qaytardılar"
Bəzi şerlərini "Xançobani" təxəllüsü ilə yazan sənətkar:
A) Məhəmməd Bağır Xalxali
B) Seyid Əbülqasim Nəbati
C) Qasım bəy Zakir
D) Baba bəy Şakir
E) Sarı Aşıq
Bəzi şerlərini "Xançobani" təxəllüsü ilə yazan sənətkar:
A) Seyid Əbülqasim Nəbati
B) Sarı Aşıq
C) Qasım bəy Zakir
D) Məhəmməd Bağır Xalxali
E) Baba bəy Şakir
Səməd Vurğunun yaradıcılığı ilə bağlı faktları xronoloji ardıcıllıqla düzün.
1. "Azərbacan" şerinin yazılması
2. "Şairin andı" kitabın nəşri
3. "Vaqif" dramının yazılması
4. "Aygün" poemasının yazılması
A) 3, 2, 1, 4
B) 2, 1, 3, 4
C) 1, 2, 4, 3
D) 1, 3, 4, 2
E) 2, 3, 4, 1
Aşağıdakılardan biri XI əsrin sonu, XII əsrin əvvəllərində Şirvanşahlar sarayında yaşayıb-yaradan şairlərin sırasında verilə bilməz:
A) Əfzələddin Xaqani
B) Qətran Təbrizi
C) İzəddin Şirvani
D) Əbül-üla Gəncəvi
E) Fələki Şirvani
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsində Rüstəm bəy hansı səhnədə özünü "biiman" adlandırır, etdiyi hərəkətərin acı nəticəsindən sarsılır və özünə ölüm arzulayır?
A) oğlu Mahmudla söhbət etdiyi səhnədə
B) qızı Səadət xanımla söhbət etdiyi səhnədə
C) Fəxrəddinin ölüm səhnəsində
D) Mahmudun ölümü səhnəsində
E) oğlu Rəşidin öldürülməsini yada sadıqda
Füzulinin hansı əsərləri məzmun və ideya baxımındanbir-birinə oxşayır?
A) "Səhhət və Mərəz", "Rindü Zahid"
B) "Şikayətnamə", "Rindü Zahid"
C) "Rindü Zahid", "Bəngü Badə"
D) "Leyli və Məcnun", "Yeddi cam"
E) "Söhbətül-əsmar", "Bəngü Badə"
Hansı cərgə bütünlüklə C.Cabbarlının pyeslərindən ibarətdir?
A) "Böhtan yazılıbdır", "Ana", "Aydın", "Mənsur və Sitarə"
B) "Əsrimizin qəhrəmanları", "Qürub çağı bir yetim", "Bahar", "Mənsur və Sitarə"
C) "Od gəlini", "Sevil", "1905-ci ildə", "Dönüş"
D) "Boranlı qış gecəsi", "Qız qalası", "Ulduz", "Ədirnə fəthi"
E) "Ana", "Bahar", "Aslan və Fərhad", "Sevil"
Cəmi bir bəndən ibarət olan bu şerin janrını müəyyən edin.
Yerlərə baxma ki, torpaq, su görər,
Göylərə baxma ki, gün salar nəzər.
Qeyrətdən ölərəm, ey ruhum, inan,
Səni yuxuda da görsə bir nəfər.

 
A) qoşma
B) qitə
C) rübai
D) bayatı
E) gəraylı
Bunlardan ikisi elmi üslub üçün əlamətdir:
1. Məcazilik
2. Obrazlılıq
3. Mürəkkəb cümlə tiplərindən daha çox istifadə
4. Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə
5. Termin sıxlığı
6. Dialektizm və loru sözlərin işlənməsi
A) 4, 6
B) 1, 6
C) 4, 5
D) 2, 4
E) 3, 5
Eyni üzvlə bağlı olub, eyni suala cavab verən bərabərhüquqlu üzvlər necə adlanır?
A) cümlənin baş üzvləri
B) xitab
C) ara sözlər
D) həmcins üzlər
E) xüsusiləşmiş üzvlər
İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:
A) Hallana bilir.
B) Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir.
C) Cümlədə təyin olur.
D) Mübtəda və tamamlıq rolunda çıxış edir.
E) Cəmlənə bilir.
Sözlərin birində səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur:
A) sərbəst
B) dostluq
C) müəllim
D) həyat
E) ailə
Natiqlik sənəti necə adlanır?
A) mimika
B) etika
C) jest
D) ritorika
E) etiket
Cümlədəki modal sözün məna növünü müəyyən edin:
Xülasə, biz bu məsələni  qəti şəkildə həll etməliyik.
A) fikrin mənbəyi
B) nəticə, ümumiləşdirmə
C) bənzətmə və ya müqayisə
D) təəssüf
E) təsdiq
"Ağlaşdıq" felinin morfoloji təhlilindəki səhv hansı sıradadır?
A) "ağlamaq" felindən düzəlmiş düzəltmə feldir
B) felin xəbər şəklindədir
C) təsirsizdir
D) məlum növdədir
E) şühudi keçmiş zamandadır
Feli xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Bizə bir xal lazımdır.
B) Əmim oğlu bizə gəldi.
C) Bakının küçələri gözəlləşir.
D) Vaxtsız ölüm, məndən uzaq dolan, dur
 (S.Vurğun)
E) Kərim, işığı yandır.
"Əzizin dizi titrədi, yavaşcadan çamadanın üstündə oturdu" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) səbəb-nəticə
B) qarşılaşdırma
C) ardıcıllıq
D) zaman
E) aydınlaşdırma
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top