Tapılan ümumi test sayı : 24

"Abbas və Gülgəz" dastanının yaranmasında hansı aşığın yaradıcılığından istifadə olunmuşdur?
A) Aşıq Ələsgər
B) Xəstə Qasım
C) Sarı Aşıq
D) Aşıq Qurbani
E) Aşıq Abbas Tufarqanlı
Bənddə işlənmiş bədii ifadə vasitəsini göstərin.
Namərdi özümə mən dost eylədim,
Yolunda canıma çox qəsd eylədim,
Söyüddən bağ saldım, peyvəst eylədim
Almasın, heyvansın, narın görmədim.

 
A) epitet
B) kinayə
C) litota
D) metafora
E) təzad
Qəlbimdən gələn səs mənə çox zadlar öyrədir. Haman səs pak və təmiz insafımın səsidir ki, hamıda o insaf var.
Sotkarınbu fikirləri C.Məmmədquluzadənin hansı əsərinə epiqraf verilmişdir?
 
A) "Ölülər"
B) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
C) "Anamın kitabı"
D) "İranda hürriyyət"
E) "Bəlkə də, qaytardılar"
Bəzi şerlərini "Xançobani" təxəllüsü ilə yazan sənətkar:
A) Məhəmməd Bağır Xalxali
B) Seyid Əbülqasim Nəbati
C) Qasım bəy Zakir
D) Sarı Aşıq
E) Baba bəy Şakir
Bəzi şerlərini "Xançobani" təxəllüsü ilə yazan sənətkar:
A) Seyid Əbülqasim Nəbati
B) Sarı Aşıq
C) Baba bəy Şakir
D) Qasım bəy Zakir
E) Məhəmməd Bağır Xalxali
Səməd Vurğunun yaradıcılığı ilə bağlı faktları xronoloji ardıcıllıqla düzün.
1. "Azərbacan" şerinin yazılması
2. "Şairin andı" kitabın nəşri
3. "Vaqif" dramının yazılması
4. "Aygün" poemasının yazılması
A) 2, 1, 3, 4
B) 3, 2, 1, 4
C) 2, 3, 4, 1
D) 1, 3, 4, 2
E) 1, 2, 4, 3
Aşağıdakılardan biri XI əsrin sonu, XII əsrin əvvəllərində Şirvanşahlar sarayında yaşayıb-yaradan şairlərin sırasında verilə bilməz:
A) Əbül-üla Gəncəvi
B) İzəddin Şirvani
C) Fələki Şirvani
D) Qətran Təbrizi
E) Əfzələddin Xaqani
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsində Rüstəm bəy hansı səhnədə özünü "biiman" adlandırır, etdiyi hərəkətərin acı nəticəsindən sarsılır və özünə ölüm arzulayır?
A) Fəxrəddinin ölüm səhnəsində
B) Mahmudun ölümü səhnəsində
C) qızı Səadət xanımla söhbət etdiyi səhnədə
D) oğlu Rəşidin öldürülməsini yada sadıqda
E) oğlu Mahmudla söhbət etdiyi səhnədə
Füzulinin hansı əsərləri məzmun və ideya baxımındanbir-birinə oxşayır?
A) "Söhbətül-əsmar", "Bəngü Badə"
B) "Rindü Zahid", "Bəngü Badə"
C) "Leyli və Məcnun", "Yeddi cam"
D) "Səhhət və Mərəz", "Rindü Zahid"
E) "Şikayətnamə", "Rindü Zahid"
Hansı cərgə bütünlüklə C.Cabbarlının pyeslərindən ibarətdir?
A) "Ana", "Bahar", "Aslan və Fərhad", "Sevil"
B) "Boranlı qış gecəsi", "Qız qalası", "Ulduz", "Ədirnə fəthi"
C) "Əsrimizin qəhrəmanları", "Qürub çağı bir yetim", "Bahar", "Mənsur və Sitarə"
D) "Od gəlini", "Sevil", "1905-ci ildə", "Dönüş"
E) "Böhtan yazılıbdır", "Ana", "Aydın", "Mənsur və Sitarə"
Cəmi bir bəndən ibarət olan bu şerin janrını müəyyən edin.
Yerlərə baxma ki, torpaq, su görər,
Göylərə baxma ki, gün salar nəzər.
Qeyrətdən ölərəm, ey ruhum, inan,
Səni yuxuda da görsə bir nəfər.

 
A) qitə
B) gəraylı
C) bayatı
D) rübai
E) qoşma
Bunlardan ikisi elmi üslub üçün əlamətdir:
1. Məcazilik
2. Obrazlılıq
3. Mürəkkəb cümlə tiplərindən daha çox istifadə
4. Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə
5. Termin sıxlığı
6. Dialektizm və loru sözlərin işlənməsi
A) 4, 5
B) 1, 6
C) 3, 5
D) 4, 6
E) 2, 4
Eyni üzvlə bağlı olub, eyni suala cavab verən bərabərhüquqlu üzvlər necə adlanır?
A) cümlənin baş üzvləri
B) xitab
C) həmcins üzlər
D) ara sözlər
E) xüsusiləşmiş üzvlər
İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:
A) Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir.
B) Cümlədə təyin olur.
C) Mübtəda və tamamlıq rolunda çıxış edir.
D) Hallana bilir.
E) Cəmlənə bilir.
Sözlərin birində səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur:
A) sərbəst
B) ailə
C) dostluq
D) müəllim
E) həyat
Natiqlik sənəti necə adlanır?
A) etika
B) jest
C) etiket
D) ritorika
E) mimika
Cümlədəki modal sözün məna növünü müəyyən edin:
Xülasə, biz bu məsələni  qəti şəkildə həll etməliyik.
A) təsdiq
B) təəssüf
C) nəticə, ümumiləşdirmə
D) bənzətmə və ya müqayisə
E) fikrin mənbəyi
"Ağlaşdıq" felinin morfoloji təhlilindəki səhv hansı sıradadır?
A) "ağlamaq" felindən düzəlmiş düzəltmə feldir
B) şühudi keçmiş zamandadır
C) felin xəbər şəklindədir
D) təsirsizdir
E) məlum növdədir
Feli xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Vaxtsız ölüm, məndən uzaq dolan, dur
 (S.Vurğun)
B) Əmim oğlu bizə gəldi.
C) Kərim, işığı yandır.
D) Bakının küçələri gözəlləşir.
E) Bizə bir xal lazımdır.
"Əzizin dizi titrədi, yavaşcadan çamadanın üstündə oturdu" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) ardıcıllıq
B) zaman
C) səbəb-nəticə
D) qarşılaşdırma
E) aydınlaşdırma
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top