Tapılan ümumi test sayı : 24

"Abbas və Gülgəz" dastanının yaranmasında hansı aşığın yaradıcılığından istifadə olunmuşdur?
A) Aşıq Abbas Tufarqanlı
B) Xəstə Qasım
C) Sarı Aşıq
D) Aşıq Ələsgər
E) Aşıq Qurbani
Bənddə işlənmiş bədii ifadə vasitəsini göstərin.
Namərdi özümə mən dost eylədim,
Yolunda canıma çox qəsd eylədim,
Söyüddən bağ saldım, peyvəst eylədim
Almasın, heyvansın, narın görmədim.

 
A) metafora
B) litota
C) təzad
D) epitet
E) kinayə
Qəlbimdən gələn səs mənə çox zadlar öyrədir. Haman səs pak və təmiz insafımın səsidir ki, hamıda o insaf var.
Sotkarınbu fikirləri C.Məmmədquluzadənin hansı əsərinə epiqraf verilmişdir?
 
A) "Anamın kitabı"
B) "Ölülər"
C) "Danabaş kəndinin əhvalatları"
D) "İranda hürriyyət"
E) "Bəlkə də, qaytardılar"
Bəzi şerlərini "Xançobani" təxəllüsü ilə yazan sənətkar:
A) Qasım bəy Zakir
B) Seyid Əbülqasim Nəbati
C) Sarı Aşıq
D) Məhəmməd Bağır Xalxali
E) Baba bəy Şakir
Bəzi şerlərini "Xançobani" təxəllüsü ilə yazan sənətkar:
A) Məhəmməd Bağır Xalxali
B) Sarı Aşıq
C) Seyid Əbülqasim Nəbati
D) Baba bəy Şakir
E) Qasım bəy Zakir
Səməd Vurğunun yaradıcılığı ilə bağlı faktları xronoloji ardıcıllıqla düzün.
1. "Azərbacan" şerinin yazılması
2. "Şairin andı" kitabın nəşri
3. "Vaqif" dramının yazılması
4. "Aygün" poemasının yazılması
A) 2, 3, 4, 1
B) 3, 2, 1, 4
C) 1, 2, 4, 3
D) 2, 1, 3, 4
E) 1, 3, 4, 2
Aşağıdakılardan biri XI əsrin sonu, XII əsrin əvvəllərində Şirvanşahlar sarayında yaşayıb-yaradan şairlərin sırasında verilə bilməz:
A) Əfzələddin Xaqani
B) Fələki Şirvani
C) Qətran Təbrizi
D) İzəddin Şirvani
E) Əbül-üla Gəncəvi
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsində Rüstəm bəy hansı səhnədə özünü "biiman" adlandırır, etdiyi hərəkətərin acı nəticəsindən sarsılır və özünə ölüm arzulayır?
A) Fəxrəddinin ölüm səhnəsində
B) Mahmudun ölümü səhnəsində
C) oğlu Mahmudla söhbət etdiyi səhnədə
D) oğlu Rəşidin öldürülməsini yada sadıqda
E) qızı Səadət xanımla söhbət etdiyi səhnədə
Füzulinin hansı əsərləri məzmun və ideya baxımındanbir-birinə oxşayır?
A) "Şikayətnamə", "Rindü Zahid"
B) "Söhbətül-əsmar", "Bəngü Badə"
C) "Rindü Zahid", "Bəngü Badə"
D) "Leyli və Məcnun", "Yeddi cam"
E) "Səhhət və Mərəz", "Rindü Zahid"
Hansı cərgə bütünlüklə C.Cabbarlının pyeslərindən ibarətdir?
A) "Boranlı qış gecəsi", "Qız qalası", "Ulduz", "Ədirnə fəthi"
B) "Böhtan yazılıbdır", "Ana", "Aydın", "Mənsur və Sitarə"
C) "Od gəlini", "Sevil", "1905-ci ildə", "Dönüş"
D) "Əsrimizin qəhrəmanları", "Qürub çağı bir yetim", "Bahar", "Mənsur və Sitarə"
E) "Ana", "Bahar", "Aslan və Fərhad", "Sevil"
Cəmi bir bəndən ibarət olan bu şerin janrını müəyyən edin.
Yerlərə baxma ki, torpaq, su görər,
Göylərə baxma ki, gün salar nəzər.
Qeyrətdən ölərəm, ey ruhum, inan,
Səni yuxuda da görsə bir nəfər.

 
A) qoşma
B) qitə
C) rübai
D) gəraylı
E) bayatı
Bunlardan ikisi elmi üslub üçün əlamətdir:
1. Məcazilik
2. Obrazlılıq
3. Mürəkkəb cümlə tiplərindən daha çox istifadə
4. Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən istifadə
5. Termin sıxlığı
6. Dialektizm və loru sözlərin işlənməsi
A) 4, 6
B) 1, 6
C) 3, 5
D) 2, 4
E) 4, 5
Eyni üzvlə bağlı olub, eyni suala cavab verən bərabərhüquqlu üzvlər necə adlanır?
A) ara sözlər
B) həmcins üzlər
C) cümlənin baş üzvləri
D) xüsusiləşmiş üzvlər
E) xitab
İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:
A) Hallana bilir.
B) Cümlədə təyin olur.
C) Mübtəda və tamamlıq rolunda çıxış edir.
D) Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul edir.
E) Cəmlənə bilir.
Sözlərin birində səslərin sayı hərflərin sayından çoxdur:
A) ailə
B) həyat
C) müəllim
D) dostluq
E) sərbəst
Natiqlik sənəti necə adlanır?
A) mimika
B) etika
C) ritorika
D) jest
E) etiket
Cümlədəki modal sözün məna növünü müəyyən edin:
Xülasə, biz bu məsələni  qəti şəkildə həll etməliyik.
A) nəticə, ümumiləşdirmə
B) bənzətmə və ya müqayisə
C) təəssüf
D) təsdiq
E) fikrin mənbəyi
"Ağlaşdıq" felinin morfoloji təhlilindəki səhv hansı sıradadır?
A) "ağlamaq" felindən düzəlmiş düzəltmə feldir
B) təsirsizdir
C) şühudi keçmiş zamandadır
D) felin xəbər şəklindədir
E) məlum növdədir
Feli xəbərli cüttərkibli müxtəsər cümləni göstərin.
A) Əmim oğlu bizə gəldi.
B) Vaxtsız ölüm, məndən uzaq dolan, dur
 (S.Vurğun)
C) Kərim, işığı yandır.
D) Bizə bir xal lazımdır.
E) Bakının küçələri gözəlləşir.
"Əzizin dizi titrədi, yavaşcadan çamadanın üstündə oturdu" tabesiz mürəkkəb cümləsinin tərkib hissələri arasında hansı məna əlaqəsi var?
A) aydınlaşdırma
B) zaman
C) ardıcıllıq
D) səbəb-nəticə
E) qarşılaşdırma
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top