Tapılan ümumi test sayı : 24

Əsl Azərbaycan sözlərinin cərgəsini göstərin.
A) kitab, xörək
B) pəncərə, çarpayı
C) yaz, dayı
D) hakim, janr
E) elm, əla
Yazı haqqındda səhv fikir hansıdır?
A) Sillabik yazı hərfi yazının ilk mərhələsi idi.
B) Yazı səsli dilin norma ilə qavrayışını təmin edən şərti işarələr sistemidir.
C) Əşyavi yazıdan sonra ideoqrafik yazı meydana çıxmışdır.
D) İnsanların ilk yazılı əlaqəsi əşyalar vasitəsilə olmuşdur.
E) Yazının ən mükəmməl, ən çevik forması hərfi yazıdır.
"Şənbə" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) [ə] - incə, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
B) Sözdə 5 hərf, 5 səs vardır.
C) İkihecalıdır.
D) Sözdəki [ş] - kar, [n], [b] - cingiltili samitlərdir.
E) Vurğu ikinci hecaya düşür.
Təsirlilik və təsirsizlik hansı nitq hissəsinin xüsusiyyətidir?
A) felin
B) əvəzliyin
C) sifətin
D) zərfin
E) ismin
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top