Tapılan ümumi test sayı : 26

Hansı xüsusiyyət elmi üslub üçün məqbul sayılmır?
A) müəyyən bir elm sahəsinin dili olmaq
B) terminlərin olması
C) məntiqlik, ardıcıllıq, konkretlik
D) obrazlılıq, emosionallıq
E) elmi təfəkkürün ifadə vasitəsi olmaq
"Qəribə bu idi ki, heç kəs onunla açıq danışmaq istəmirdi"  cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A) təyin budaq cümləli
B) mübtəda budaq cümləli
C) xəbər budaq cümləli
D) tərzi-hərəkət budaq cümləli
E) tamamlıq budaq cümləli
Azərbaycan dili morfoloji quruluşuna görə hansı dil tipinə daxildir?
A) iltisaqi
B) kök dillər
C) həm iltisaqi, həm flektiv
D) flektiv
E) həm flektiv, həm kök dillər
Tamamlığa xas olmayan xüsusiyyəti müəyyənəşdirin.
A) Xəbərlə  birlikdə cümlənin qrammatik əsasını təşkil edir.
B) Xəbərlə bağlı olur, onu izah edir.
C) İsmin adlıq və yiyəlik hallarından başqa, qalan halların suallarına cavab verir.
D) Ən çox isim və əvəzliklə ifadə olunur.
E) Əşya bildirir.
"Bəxtiyar" sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?
A) Vurğu sonuncu hecaya düşür.
B) Sözdə 8 səs, 8 hərf işləmçişdir.
C) Sözdə 2 kar, 3 cingiltili samit işlənmişdir.
D) Ahəng qanunu pozulmuşdur.
E) Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənir.
"Gah sağa, gah sola öz döndərərək,
Bizi çox çaşdırır dolaşıq yolar"

nümunəsindəki "dolaşıq" sözünün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
 
A) Düzəltmə sifətdir.
B) Feldən - ıq şəkilçisi vasitəsilə düzəlmişdir.
C) Adi dərəcədədir.
D) "Yollar" sözü iə birlikdə cümlənin mübtədasıdır.
E) Necə? nə cür? hansı? suallarından birinə cavab olur.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top