Tapılan ümumi test sayı : 23

Azərbaycan dramaturgiyasında ilk dəfə olaraq hansı əsərdə mifoloji obrazdan istifadə olunmuşdur?
A) "İblis" (H.avid)
B) "Pəri-cadu" (Ə.Haqverdiyev)
C) "Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" (M.F.Axundzadə)
D) "Nadir şah" (N.Nərimanov)
E) "Adı var, özü yox" (N.Vəzirov)
Aşağıdakı şairlərdən biri satirik şerlər yazmamışdır:
A) Mirzəli Möcüz
B) Mirzə Baxış Nadim
C) Seyid Əzim Şirvani
D) Seyid Əbülqasim Nəbati
E) Qasım bəy Zakir
Bədii əsərin əvvəlində verilən və bütün əsər üçün ümumi giriş rolunu oynayan hissə necə adlanır?
A) ekspozisiya
B) epiqraf
C) epiloq
D) proloq
E) zavyazka
Verilmiş şer nümunəsində hansı bədii ifadə vasitəsindən istifadə edilmişdir?
Bir də görürsən ki, açılan solur,
Düşünən bir beyin bir torpaq olur,
Bir yandan boşalır, bir yandan dolur,
Sirrini verməyir sirdaşa dünya. (S.Vurğun)

 
A) mübaliğə
B) kinayə
C) epifora
D) təzad
E) litota
N.Gəncəvinin hansı qəhrəmanı xain vəzirini dar ağacından asdırır, əvvəlki əyləncələrindən əl çəkib ölkəni idarə etməklə özü məşğul olur?
A) İsgəndər
B) Xosrov
C) Bəhram
D) Məhinbanu
E) Hörmüz
"Sələbiyyə" əsəri barədə verilən fikirlərdən biri səhvdir:
A) Əsərin müəllifi M.B.Xalxalidir.
B) Əsərdə yeri gəldikcə klassik şerin qəzəl, qəsidə, müxəmməs, rübai janrlarından da istifadə olunmuşdur.
C) Əsərin mərkəzində Tülkü surəti dayanır.
D) Əsər təmsil janrında, məsnəvi şəklində yazılmışdır.
E) Mövzusu xalq arasında yayılmış nağıl və hekayətlərdən alınmışdır.
S.Rəhimov epik növün hansı janrında daha böyük uğur qazanmışdır?
A) povest
B) povest, roman
C) roman
D) hekayə
E) hekayə, povest
Sarı Aşığın həyat və yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) XVIII yüzillikdə yaşamışdır.
B) Bayatıları ilə məşhurdur.
C) Bayatılarında məhəbbət, dostluq, nəciblik vəsf edilir.
D) Yaxşı adlı bir gözəli sevmiş, ona şerlər qoşmuşdur.
E) Gözəlləmə və təcnislər də yazılmışdır.
M.P.Vaqifin və Aşıq Ələsgərin "Görmədim" əsərləri ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Hər iki əsərdə lirik qəhrəman ittihamçı mövqeyində dayanır.
B) Vaqifin şeri əruz vəznində, Aşıq Ələsgərin şeri isə heca vəznindədir.
C) Vaqifin "Görmədim" şeri müxəmməs, Aşıq Ələsgərin "Görmədim" şeri isə gəraylı janrında yazılmışdır.
D) Hər iki əsərdə cəmiyyətdəki haqsızlığa, ədalətsizliyə etiraz öz əksini tapıb.
E) Hər iki əsər ictimai məzmunlu lirikaya daxildir.
Cərgələrdən birində cingiltili samitlər sırasına iki kar samit əlavə olunmuşdur:
A) l, m, n, r, g, d, p
B) z, j, q, ğ, g, t, s
C) f, t, s, p, ş, j, z
D) q, ğ, d, j, z, b, k
E) v, j, d, z, c, g, y
Azərbaycan dilinin ilk elmi qrammatikasının müəllifi, rus şərqşünaslığının banilərindən biri:
A) V.V.Radlov
B) B.Çobanzadə
C) M.Kazım bəy
D) M.Kaşğari
E) N.İ.Aşmarin
"İndi ki ixtiyar məndədir, mən razı deyiləm"   tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü müəyyənləşdirin.
A) qarşılaşdırma budaq cümləsi
B) təyin budaq cümləsi
C) xəbər budaq cümləsi
D) səbəb budaq cümləsi
E) şərt budaq cümləsi
"Nailiyyət" sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin.
A) Vurğu ikinci hecanın üzərinə düşür.
B) Sözdəki samitlərdən biri - [t] kar, qalanları isə cingiltilidir.
C) Deyilişi ilə yazılışı fərqlənir.
D) [a] - qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
E) [i] və [ə] - incə, ddaqlanmayan saitlərdir.
"Mimika" termininin izahı hansı cavabda dəqiq göstərilib?
A) Əl-qol hərəkətlərindən məqsədəuyğun istifadə etməkdir.
B) Razılılq bildiren nitq etiketidir.
C) Dialekt sözüdür.
D) Düzgün nitqə verilən şərtlərdən biridir.
E) Üz əzələlərinin mənalı hərəkətidir.
Cümlələrdən birində xitab əlavəli işlənmişdir:
A) Dünən, mayın 15-də  rəssamların sərgisi açıldı.
B) Biz, milli ordunun döyüşçüləri, Vətəni qorumağa and içirik.
C) Günaya - XI sinif şagirdinə mükafat verildi.
D) Gələn Əlidir - bacım oğludur.
E) Çiçəklən, Azərbaycan - doğma Vətən!
"Təsriflənməzdim" sözünün  morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) İsimdən düzəlmiş feldir.
B) Şühudi keçmiş zamanda, I şəxsin təkindədir.
C) Məlum növdədir.
D) Xəbər şəklindədir.
E) Təsirlidir, inkardadır.
"Yavaş-yavaş, sürətlə" sözləri zərfin hansı məna növünə aiddir?
A) miqdar
B) tərzi-hərəkət
C) səbəb
D) zaman
E) yer
Felin hansı qrammatik məna növünün xüsusi şəkilçisi olmur?
A) qayıdış
B) icbar
C) məchul
D) məlum
E) şəxssiz
Sinonim sözlər cərgəsini göstərin.
A) girdə, gödək, gövdəli
B) girdə, yumru, balaca
C) gödək, alçaq, girdə
D) gödək, qısa, alçaq
E) balaca, dolğun, sısqa
"Təki sənin arzuların çin olaydı" cümləsində ədatın hansı növü işlənmişdir?
A) məhdudlaşdırıcı
B) dəqiqləşdirici
C) qüvvətləndirici
D) əmr
E) arzu
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top