Tapılan ümumi test sayı : 23

Azərbaycan dramaturgiyasında ilk dəfə olaraq hansı əsərdə mifoloji obrazdan istifadə olunmuşdur?
A) "Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" (M.F.Axundzadə)
B) "Pəri-cadu" (Ə.Haqverdiyev)
C) "Adı var, özü yox" (N.Vəzirov)
D) "Nadir şah" (N.Nərimanov)
E) "İblis" (H.avid)
Aşağıdakı şairlərdən biri satirik şerlər yazmamışdır:
A) Mirzə Baxış Nadim
B) Seyid Əzim Şirvani
C) Seyid Əbülqasim Nəbati
D) Qasım bəy Zakir
E) Mirzəli Möcüz
Bədii əsərin əvvəlində verilən və bütün əsər üçün ümumi giriş rolunu oynayan hissə necə adlanır?
A) epiloq
B) ekspozisiya
C) zavyazka
D) proloq
E) epiqraf
Verilmiş şer nümunəsində hansı bədii ifadə vasitəsindən istifadə edilmişdir?
Bir də görürsən ki, açılan solur,
Düşünən bir beyin bir torpaq olur,
Bir yandan boşalır, bir yandan dolur,
Sirrini verməyir sirdaşa dünya. (S.Vurğun)

 
A) epifora
B) mübaliğə
C) təzad
D) litota
E) kinayə
N.Gəncəvinin hansı qəhrəmanı xain vəzirini dar ağacından asdırır, əvvəlki əyləncələrindən əl çəkib ölkəni idarə etməklə özü məşğul olur?
A) Hörmüz
B) İsgəndər
C) Xosrov
D) Bəhram
E) Məhinbanu
"Sələbiyyə" əsəri barədə verilən fikirlərdən biri səhvdir:
A) Əsərdə yeri gəldikcə klassik şerin qəzəl, qəsidə, müxəmməs, rübai janrlarından da istifadə olunmuşdur.
B) Əsərin müəllifi M.B.Xalxalidir.
C) Mövzusu xalq arasında yayılmış nağıl və hekayətlərdən alınmışdır.
D) Əsərin mərkəzində Tülkü surəti dayanır.
E) Əsər təmsil janrında, məsnəvi şəklində yazılmışdır.
S.Rəhimov epik növün hansı janrında daha böyük uğur qazanmışdır?
A) hekayə, povest
B) povest
C) povest, roman
D) roman
E) hekayə
Sarı Aşığın həyat və yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Yaxşı adlı bir gözəli sevmiş, ona şerlər qoşmuşdur.
B) XVIII yüzillikdə yaşamışdır.
C) Bayatıları ilə məşhurdur.
D) Gözəlləmə və təcnislər də yazılmışdır.
E) Bayatılarında məhəbbət, dostluq, nəciblik vəsf edilir.
M.P.Vaqifin və Aşıq Ələsgərin "Görmədim" əsərləri ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Vaqifin şeri əruz vəznində, Aşıq Ələsgərin şeri isə heca vəznindədir.
B) Vaqifin "Görmədim" şeri müxəmməs, Aşıq Ələsgərin "Görmədim" şeri isə gəraylı janrında yazılmışdır.
C) Hər iki əsər ictimai məzmunlu lirikaya daxildir.
D) Hər iki əsərdə cəmiyyətdəki haqsızlığa, ədalətsizliyə etiraz öz əksini tapıb.
E) Hər iki əsərdə lirik qəhrəman ittihamçı mövqeyində dayanır.
Cərgələrdən birində cingiltili samitlər sırasına iki kar samit əlavə olunmuşdur:
A) l, m, n, r, g, d, p
B) q, ğ, d, j, z, b, k
C) z, j, q, ğ, g, t, s
D) f, t, s, p, ş, j, z
E) v, j, d, z, c, g, y
Azərbaycan dilinin ilk elmi qrammatikasının müəllifi, rus şərqşünaslığının banilərindən biri:
A) V.V.Radlov
B) M.Kaşğari
C) M.Kazım bəy
D) B.Çobanzadə
E) N.İ.Aşmarin
"İndi ki ixtiyar məndədir, mən razı deyiləm"   tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü müəyyənləşdirin.
A) xəbər budaq cümləsi
B) təyin budaq cümləsi
C) səbəb budaq cümləsi
D) qarşılaşdırma budaq cümləsi
E) şərt budaq cümləsi
"Nailiyyət" sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin.
A) [a] - qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
B) Deyilişi ilə yazılışı fərqlənir.
C) Sözdəki samitlərdən biri - [t] kar, qalanları isə cingiltilidir.
D) Vurğu ikinci hecanın üzərinə düşür.
E) [i] və [ə] - incə, ddaqlanmayan saitlərdir.
"Mimika" termininin izahı hansı cavabda dəqiq göstərilib?
A) Razılılq bildiren nitq etiketidir.
B) Dialekt sözüdür.
C) Düzgün nitqə verilən şərtlərdən biridir.
D) Üz əzələlərinin mənalı hərəkətidir.
E) Əl-qol hərəkətlərindən məqsədəuyğun istifadə etməkdir.
Cümlələrdən birində xitab əlavəli işlənmişdir:
A) Dünən, mayın 15-də  rəssamların sərgisi açıldı.
B) Çiçəklən, Azərbaycan - doğma Vətən!
C) Günaya - XI sinif şagirdinə mükafat verildi.
D) Gələn Əlidir - bacım oğludur.
E) Biz, milli ordunun döyüşçüləri, Vətəni qorumağa and içirik.
"Təsriflənməzdim" sözünün  morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) Xəbər şəklindədir.
B) İsimdən düzəlmiş feldir.
C) Məlum növdədir.
D) Təsirlidir, inkardadır.
E) Şühudi keçmiş zamanda, I şəxsin təkindədir.
"Yavaş-yavaş, sürətlə" sözləri zərfin hansı məna növünə aiddir?
A) miqdar
B) tərzi-hərəkət
C) səbəb
D) zaman
E) yer
Felin hansı qrammatik məna növünün xüsusi şəkilçisi olmur?
A) məlum
B) şəxssiz
C) icbar
D) məchul
E) qayıdış
Sinonim sözlər cərgəsini göstərin.
A) girdə, yumru, balaca
B) gödək, qısa, alçaq
C) gödək, alçaq, girdə
D) girdə, gödək, gövdəli
E) balaca, dolğun, sısqa
"Təki sənin arzuların çin olaydı" cümləsində ədatın hansı növü işlənmişdir?
A) məhdudlaşdırıcı
B) əmr
C) qüvvətləndirici
D) arzu
E) dəqiqləşdirici
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top