Tapılan ümumi test sayı : 23

Azərbaycan dramaturgiyasında ilk dəfə olaraq hansı əsərdə mifoloji obrazdan istifadə olunmuşdur?
A) "Nadir şah" (N.Nərimanov)
B) "Adı var, özü yox" (N.Vəzirov)
C) "Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" (M.F.Axundzadə)
D) "Pəri-cadu" (Ə.Haqverdiyev)
E) "İblis" (H.avid)
Aşağıdakı şairlərdən biri satirik şerlər yazmamışdır:
A) Mirzə Baxış Nadim
B) Seyid Əzim Şirvani
C) Qasım bəy Zakir
D) Mirzəli Möcüz
E) Seyid Əbülqasim Nəbati
Bədii əsərin əvvəlində verilən və bütün əsər üçün ümumi giriş rolunu oynayan hissə necə adlanır?
A) zavyazka
B) ekspozisiya
C) epiqraf
D) proloq
E) epiloq
Verilmiş şer nümunəsində hansı bədii ifadə vasitəsindən istifadə edilmişdir?
Bir də görürsən ki, açılan solur,
Düşünən bir beyin bir torpaq olur,
Bir yandan boşalır, bir yandan dolur,
Sirrini verməyir sirdaşa dünya. (S.Vurğun)

 
A) mübaliğə
B) kinayə
C) litota
D) epifora
E) təzad
N.Gəncəvinin hansı qəhrəmanı xain vəzirini dar ağacından asdırır, əvvəlki əyləncələrindən əl çəkib ölkəni idarə etməklə özü məşğul olur?
A) İsgəndər
B) Hörmüz
C) Bəhram
D) Xosrov
E) Məhinbanu
"Sələbiyyə" əsəri barədə verilən fikirlərdən biri səhvdir:
A) Əsərin müəllifi M.B.Xalxalidir.
B) Əsərin mərkəzində Tülkü surəti dayanır.
C) Əsər təmsil janrında, məsnəvi şəklində yazılmışdır.
D) Mövzusu xalq arasında yayılmış nağıl və hekayətlərdən alınmışdır.
E) Əsərdə yeri gəldikcə klassik şerin qəzəl, qəsidə, müxəmməs, rübai janrlarından da istifadə olunmuşdur.
S.Rəhimov epik növün hansı janrında daha böyük uğur qazanmışdır?
A) povest, roman
B) povest
C) hekayə, povest
D) roman
E) hekayə
Sarı Aşığın həyat və yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Bayatılarında məhəbbət, dostluq, nəciblik vəsf edilir.
B) XVIII yüzillikdə yaşamışdır.
C) Bayatıları ilə məşhurdur.
D) Gözəlləmə və təcnislər də yazılmışdır.
E) Yaxşı adlı bir gözəli sevmiş, ona şerlər qoşmuşdur.
M.P.Vaqifin və Aşıq Ələsgərin "Görmədim" əsərləri ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Vaqifin şeri əruz vəznində, Aşıq Ələsgərin şeri isə heca vəznindədir.
B) Hər iki əsər ictimai məzmunlu lirikaya daxildir.
C) Hər iki əsərdə cəmiyyətdəki haqsızlığa, ədalətsizliyə etiraz öz əksini tapıb.
D) Vaqifin "Görmədim" şeri müxəmməs, Aşıq Ələsgərin "Görmədim" şeri isə gəraylı janrında yazılmışdır.
E) Hər iki əsərdə lirik qəhrəman ittihamçı mövqeyində dayanır.
Cərgələrdən birində cingiltili samitlər sırasına iki kar samit əlavə olunmuşdur:
A) l, m, n, r, g, d, p
B) v, j, d, z, c, g, y
C) z, j, q, ğ, g, t, s
D) f, t, s, p, ş, j, z
E) q, ğ, d, j, z, b, k
Azərbaycan dilinin ilk elmi qrammatikasının müəllifi, rus şərqşünaslığının banilərindən biri:
A) M.Kaşğari
B) N.İ.Aşmarin
C) B.Çobanzadə
D) V.V.Radlov
E) M.Kazım bəy
"İndi ki ixtiyar məndədir, mən razı deyiləm"   tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü müəyyənləşdirin.
A) səbəb budaq cümləsi
B) xəbər budaq cümləsi
C) təyin budaq cümləsi
D) şərt budaq cümləsi
E) qarşılaşdırma budaq cümləsi
"Nailiyyət" sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin.
A) [i] və [ə] - incə, ddaqlanmayan saitlərdir.
B) Sözdəki samitlərdən biri - [t] kar, qalanları isə cingiltilidir.
C) [a] - qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
D) Vurğu ikinci hecanın üzərinə düşür.
E) Deyilişi ilə yazılışı fərqlənir.
"Mimika" termininin izahı hansı cavabda dəqiq göstərilib?
A) Razılılq bildiren nitq etiketidir.
B) Düzgün nitqə verilən şərtlərdən biridir.
C) Üz əzələlərinin mənalı hərəkətidir.
D) Dialekt sözüdür.
E) Əl-qol hərəkətlərindən məqsədəuyğun istifadə etməkdir.
Cümlələrdən birində xitab əlavəli işlənmişdir:
A) Çiçəklən, Azərbaycan - doğma Vətən!
B) Günaya - XI sinif şagirdinə mükafat verildi.
C) Biz, milli ordunun döyüşçüləri, Vətəni qorumağa and içirik.
D) Gələn Əlidir - bacım oğludur.
E) Dünən, mayın 15-də  rəssamların sərgisi açıldı.
"Təsriflənməzdim" sözünün  morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) Təsirlidir, inkardadır.
B) Şühudi keçmiş zamanda, I şəxsin təkindədir.
C) Xəbər şəklindədir.
D) Məlum növdədir.
E) İsimdən düzəlmiş feldir.
"Yavaş-yavaş, sürətlə" sözləri zərfin hansı məna növünə aiddir?
A) səbəb
B) zaman
C) tərzi-hərəkət
D) yer
E) miqdar
Felin hansı qrammatik məna növünün xüsusi şəkilçisi olmur?
A) şəxssiz
B) icbar
C) qayıdış
D) məchul
E) məlum
Sinonim sözlər cərgəsini göstərin.
A) girdə, gödək, gövdəli
B) gödək, qısa, alçaq
C) balaca, dolğun, sısqa
D) girdə, yumru, balaca
E) gödək, alçaq, girdə
"Təki sənin arzuların çin olaydı" cümləsində ədatın hansı növü işlənmişdir?
A) əmr
B) arzu
C) qüvvətləndirici
D) məhdudlaşdırıcı
E) dəqiqləşdirici
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top