Tapılan ümumi test sayı : 23

Azərbaycan dramaturgiyasında ilk dəfə olaraq hansı əsərdə mifoloji obrazdan istifadə olunmuşdur?
A) "Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" (M.F.Axundzadə)
B) "Pəri-cadu" (Ə.Haqverdiyev)
C) "İblis" (H.avid)
D) "Nadir şah" (N.Nərimanov)
E) "Adı var, özü yox" (N.Vəzirov)
Aşağıdakı şairlərdən biri satirik şerlər yazmamışdır:
A) Mirzəli Möcüz
B) Mirzə Baxış Nadim
C) Qasım bəy Zakir
D) Seyid Əbülqasim Nəbati
E) Seyid Əzim Şirvani
Bədii əsərin əvvəlində verilən və bütün əsər üçün ümumi giriş rolunu oynayan hissə necə adlanır?
A) ekspozisiya
B) epiloq
C) proloq
D) epiqraf
E) zavyazka
Verilmiş şer nümunəsində hansı bədii ifadə vasitəsindən istifadə edilmişdir?
Bir də görürsən ki, açılan solur,
Düşünən bir beyin bir torpaq olur,
Bir yandan boşalır, bir yandan dolur,
Sirrini verməyir sirdaşa dünya. (S.Vurğun)

 
A) kinayə
B) mübaliğə
C) təzad
D) epifora
E) litota
N.Gəncəvinin hansı qəhrəmanı xain vəzirini dar ağacından asdırır, əvvəlki əyləncələrindən əl çəkib ölkəni idarə etməklə özü məşğul olur?
A) Bəhram
B) İsgəndər
C) Xosrov
D) Hörmüz
E) Məhinbanu
"Sələbiyyə" əsəri barədə verilən fikirlərdən biri səhvdir:
A) Əsərdə yeri gəldikcə klassik şerin qəzəl, qəsidə, müxəmməs, rübai janrlarından da istifadə olunmuşdur.
B) Mövzusu xalq arasında yayılmış nağıl və hekayətlərdən alınmışdır.
C) Əsərin müəllifi M.B.Xalxalidir.
D) Əsərin mərkəzində Tülkü surəti dayanır.
E) Əsər təmsil janrında, məsnəvi şəklində yazılmışdır.
S.Rəhimov epik növün hansı janrında daha böyük uğur qazanmışdır?
A) hekayə, povest
B) povest
C) povest, roman
D) hekayə
E) roman
Sarı Aşığın həyat və yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Yaxşı adlı bir gözəli sevmiş, ona şerlər qoşmuşdur.
B) XVIII yüzillikdə yaşamışdır.
C) Gözəlləmə və təcnislər də yazılmışdır.
D) Bayatılarında məhəbbət, dostluq, nəciblik vəsf edilir.
E) Bayatıları ilə məşhurdur.
M.P.Vaqifin və Aşıq Ələsgərin "Görmədim" əsərləri ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Hər iki əsərdə cəmiyyətdəki haqsızlığa, ədalətsizliyə etiraz öz əksini tapıb.
B) Vaqifin "Görmədim" şeri müxəmməs, Aşıq Ələsgərin "Görmədim" şeri isə gəraylı janrında yazılmışdır.
C) Hər iki əsərdə lirik qəhrəman ittihamçı mövqeyində dayanır.
D) Hər iki əsər ictimai məzmunlu lirikaya daxildir.
E) Vaqifin şeri əruz vəznində, Aşıq Ələsgərin şeri isə heca vəznindədir.
Cərgələrdən birində cingiltili samitlər sırasına iki kar samit əlavə olunmuşdur:
A) l, m, n, r, g, d, p
B) z, j, q, ğ, g, t, s
C) v, j, d, z, c, g, y
D) q, ğ, d, j, z, b, k
E) f, t, s, p, ş, j, z
Azərbaycan dilinin ilk elmi qrammatikasının müəllifi, rus şərqşünaslığının banilərindən biri:
A) M.Kaşğari
B) M.Kazım bəy
C) B.Çobanzadə
D) V.V.Radlov
E) N.İ.Aşmarin
"İndi ki ixtiyar məndədir, mən razı deyiləm"   tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü müəyyənləşdirin.
A) şərt budaq cümləsi
B) xəbər budaq cümləsi
C) təyin budaq cümləsi
D) qarşılaşdırma budaq cümləsi
E) səbəb budaq cümləsi
"Nailiyyət" sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin.
A) [i] və [ə] - incə, ddaqlanmayan saitlərdir.
B) Deyilişi ilə yazılışı fərqlənir.
C) Sözdəki samitlərdən biri - [t] kar, qalanları isə cingiltilidir.
D) [a] - qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
E) Vurğu ikinci hecanın üzərinə düşür.
"Mimika" termininin izahı hansı cavabda dəqiq göstərilib?
A) Dialekt sözüdür.
B) Üz əzələlərinin mənalı hərəkətidir.
C) Razılılq bildiren nitq etiketidir.
D) Düzgün nitqə verilən şərtlərdən biridir.
E) Əl-qol hərəkətlərindən məqsədəuyğun istifadə etməkdir.
Cümlələrdən birində xitab əlavəli işlənmişdir:
A) Çiçəklən, Azərbaycan - doğma Vətən!
B) Günaya - XI sinif şagirdinə mükafat verildi.
C) Dünən, mayın 15-də  rəssamların sərgisi açıldı.
D) Biz, milli ordunun döyüşçüləri, Vətəni qorumağa and içirik.
E) Gələn Əlidir - bacım oğludur.
"Təsriflənməzdim" sözünün  morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) Xəbər şəklindədir.
B) Təsirlidir, inkardadır.
C) Şühudi keçmiş zamanda, I şəxsin təkindədir.
D) Məlum növdədir.
E) İsimdən düzəlmiş feldir.
"Yavaş-yavaş, sürətlə" sözləri zərfin hansı məna növünə aiddir?
A) yer
B) miqdar
C) səbəb
D) zaman
E) tərzi-hərəkət
Felin hansı qrammatik məna növünün xüsusi şəkilçisi olmur?
A) icbar
B) məlum
C) şəxssiz
D) məchul
E) qayıdış
Sinonim sözlər cərgəsini göstərin.
A) balaca, dolğun, sısqa
B) gödək, alçaq, girdə
C) gödək, qısa, alçaq
D) girdə, gödək, gövdəli
E) girdə, yumru, balaca
"Təki sənin arzuların çin olaydı" cümləsində ədatın hansı növü işlənmişdir?
A) əmr
B) məhdudlaşdırıcı
C) arzu
D) dəqiqləşdirici
E) qüvvətləndirici
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top