Tapılan ümumi test sayı : 23

Azərbaycan dramaturgiyasında ilk dəfə olaraq hansı əsərdə mifoloji obrazdan istifadə olunmuşdur?
A) "İblis" (H.avid)
B) "Hekayəti-müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah" (M.F.Axundzadə)
C) "Pəri-cadu" (Ə.Haqverdiyev)
D) "Nadir şah" (N.Nərimanov)
E) "Adı var, özü yox" (N.Vəzirov)
Aşağıdakı şairlərdən biri satirik şerlər yazmamışdır:
A) Qasım bəy Zakir
B) Seyid Əzim Şirvani
C) Mirzə Baxış Nadim
D) Seyid Əbülqasim Nəbati
E) Mirzəli Möcüz
Bədii əsərin əvvəlində verilən və bütün əsər üçün ümumi giriş rolunu oynayan hissə necə adlanır?
A) ekspozisiya
B) proloq
C) epiloq
D) epiqraf
E) zavyazka
Verilmiş şer nümunəsində hansı bədii ifadə vasitəsindən istifadə edilmişdir?
Bir də görürsən ki, açılan solur,
Düşünən bir beyin bir torpaq olur,
Bir yandan boşalır, bir yandan dolur,
Sirrini verməyir sirdaşa dünya. (S.Vurğun)

 
A) təzad
B) kinayə
C) epifora
D) mübaliğə
E) litota
N.Gəncəvinin hansı qəhrəmanı xain vəzirini dar ağacından asdırır, əvvəlki əyləncələrindən əl çəkib ölkəni idarə etməklə özü məşğul olur?
A) Hörmüz
B) Bəhram
C) Məhinbanu
D) Xosrov
E) İsgəndər
"Sələbiyyə" əsəri barədə verilən fikirlərdən biri səhvdir:
A) Əsərdə yeri gəldikcə klassik şerin qəzəl, qəsidə, müxəmməs, rübai janrlarından da istifadə olunmuşdur.
B) Mövzusu xalq arasında yayılmış nağıl və hekayətlərdən alınmışdır.
C) Əsər təmsil janrında, məsnəvi şəklində yazılmışdır.
D) Əsərin müəllifi M.B.Xalxalidir.
E) Əsərin mərkəzində Tülkü surəti dayanır.
S.Rəhimov epik növün hansı janrında daha böyük uğur qazanmışdır?
A) hekayə
B) roman
C) povest, roman
D) povest
E) hekayə, povest
Sarı Aşığın həyat və yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Yaxşı adlı bir gözəli sevmiş, ona şerlər qoşmuşdur.
B) Bayatılarında məhəbbət, dostluq, nəciblik vəsf edilir.
C) Bayatıları ilə məşhurdur.
D) Gözəlləmə və təcnislər də yazılmışdır.
E) XVIII yüzillikdə yaşamışdır.
M.P.Vaqifin və Aşıq Ələsgərin "Görmədim" əsərləri ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Hər iki əsərdə lirik qəhrəman ittihamçı mövqeyində dayanır.
B) Vaqifin şeri əruz vəznində, Aşıq Ələsgərin şeri isə heca vəznindədir.
C) Hər iki əsər ictimai məzmunlu lirikaya daxildir.
D) Vaqifin "Görmədim" şeri müxəmməs, Aşıq Ələsgərin "Görmədim" şeri isə gəraylı janrında yazılmışdır.
E) Hər iki əsərdə cəmiyyətdəki haqsızlığa, ədalətsizliyə etiraz öz əksini tapıb.
Cərgələrdən birində cingiltili samitlər sırasına iki kar samit əlavə olunmuşdur:
A) f, t, s, p, ş, j, z
B) v, j, d, z, c, g, y
C) z, j, q, ğ, g, t, s
D) q, ğ, d, j, z, b, k
E) l, m, n, r, g, d, p
Azərbaycan dilinin ilk elmi qrammatikasının müəllifi, rus şərqşünaslığının banilərindən biri:
A) V.V.Radlov
B) B.Çobanzadə
C) N.İ.Aşmarin
D) M.Kazım bəy
E) M.Kaşğari
"İndi ki ixtiyar məndədir, mən razı deyiləm"   tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü müəyyənləşdirin.
A) şərt budaq cümləsi
B) səbəb budaq cümləsi
C) qarşılaşdırma budaq cümləsi
D) xəbər budaq cümləsi
E) təyin budaq cümləsi
"Nailiyyət" sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin.
A) Vurğu ikinci hecanın üzərinə düşür.
B) Deyilişi ilə yazılışı fərqlənir.
C) [i] və [ə] - incə, ddaqlanmayan saitlərdir.
D) [a] - qalın, açıq, dodaqlanmayan saitdir.
E) Sözdəki samitlərdən biri - [t] kar, qalanları isə cingiltilidir.
"Mimika" termininin izahı hansı cavabda dəqiq göstərilib?
A) Düzgün nitqə verilən şərtlərdən biridir.
B) Dialekt sözüdür.
C) Razılılq bildiren nitq etiketidir.
D) Əl-qol hərəkətlərindən məqsədəuyğun istifadə etməkdir.
E) Üz əzələlərinin mənalı hərəkətidir.
Cümlələrdən birində xitab əlavəli işlənmişdir:
A) Günaya - XI sinif şagirdinə mükafat verildi.
B) Çiçəklən, Azərbaycan - doğma Vətən!
C) Dünən, mayın 15-də  rəssamların sərgisi açıldı.
D) Biz, milli ordunun döyüşçüləri, Vətəni qorumağa and içirik.
E) Gələn Əlidir - bacım oğludur.
"Təsriflənməzdim" sözünün  morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) Xəbər şəklindədir.
B) İsimdən düzəlmiş feldir.
C) Məlum növdədir.
D) Şühudi keçmiş zamanda, I şəxsin təkindədir.
E) Təsirlidir, inkardadır.
"Yavaş-yavaş, sürətlə" sözləri zərfin hansı məna növünə aiddir?
A) miqdar
B) tərzi-hərəkət
C) səbəb
D) yer
E) zaman
Felin hansı qrammatik məna növünün xüsusi şəkilçisi olmur?
A) şəxssiz
B) icbar
C) məchul
D) qayıdış
E) məlum
Sinonim sözlər cərgəsini göstərin.
A) girdə, gödək, gövdəli
B) gödək, qısa, alçaq
C) girdə, yumru, balaca
D) gödək, alçaq, girdə
E) balaca, dolğun, sısqa
"Təki sənin arzuların çin olaydı" cümləsində ədatın hansı növü işlənmişdir?
A) dəqiqləşdirici
B) məhdudlaşdırıcı
C) arzu
D) qüvvətləndirici
E) əmr
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top