Tapılan ümumi test sayı : 24

Aşıq Abbas Tufarqanlının həyat və yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Qoşma, gəraylı və təcnislərində xalqın sevincini, kədərini arzularını əks etdirmişdir.
B) XVIII yüzillikdə yaşamışdır.
C) Əsərlərində məhəbbət və gözəlliyi vəsf etmişdir.
D) Qoşma və gəraylıları əsasında dastan yaranmışdır.
E) Cənubi Azərbaycandandır.
"Bilsin ana torpaq, eşitsin Vətən,
Müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən..."
misralarının müəllifi
A) R.Rza
B) B.Vahabzadə
C) M.Rahim
D) S.Vurğun
E) S.Rüstəm
C.Cabbarlının "Oqtay Eloğlu" faciəsindəki qadın surətlərini göstərin.
A) Firəngiz, Tamara, Nadya, Sevər
B) Firəngiz, Almas, Gülsabah, Gültəkin
C) Solmaz, Gülnisə, Sevər, Gültəkin
D) Gülnisə, Sevər, Firəngiz, Solmaz
E) Firəngiz, Gültəkin, Gülüş, Durna
Beytdə hansı bədii təsvir vasitəsi işlədilmişdir?
Görsən tanımazsan Yarımsaqqalı
Çıxıb əndazədən dövləti, malı,... 
(Q.Zakir)
A) təşbeh
B) simvol
C) metafora
D) epitet
E) sinekdoxa
Fəxrəddin bəy ("Müsibəti-Fəxrəddin") öz faciəsini "müsibəti - müsəlmanan"  adlandırdıqda nəyi nəzərdə tuturdu?
A) elmsizliyi, cəhaləti və şəriət qaydalarına,dini ehkamlara riayət olunmamasını
B) Səadət xanımla qurmaq istədiyi xoşbəxt həyatdan məhrum olmasını
C) anasının və qardaşının intiqam hissi ilə yaşamalarını
D) xalqa başçılıq edə biləcək müdrik adamların olmaması
E) Rüstəm bəy kimi adamların mühafizəkarlığını və qəddarlığını
M.Ə.Sabirin bu şerində özünün azadlıq idealını, ictimai amalını birbaşa tərənnüm yolu ilə ifadə edir:
A) "Aldanmaram"
B) "Ruhum"
C) "Yatmayın, Allahı sevərsiz!"
D) "Əkinçi"
E) "Ürəfa marşı"
M.P.Vaqifin klassik üslubda yazdığı əsərləri ilə bağlı düzgün fikirləri seçin.
1. Klassik üslubda yazdığı şerlərinin bir qismi məhəbbət mövzusundadır.
2. Tiflis səfəri ilə bağlı yazdığı şerlərində həyatın ziddiyyətlərindən doğan dərin kədər və şikayət hissləri güclüdür.
3. "Naz ilə ta ol büti-ziba kəlisadan çıxar" misrası ilə başlanan müxəmməsi gözəlin tərənnümünə həsr olunub.
4. Şairin "Bax" rədifi qəzəli və "Görmədim" müxəmməsi son şerləri kimi tanınır.
5. Klassik üslubda yazdığı bütün əsərələrində sənətkarın nikbin əhvali-ruhiyyəsi, şən ovqatı daha qabarıqdır.
A) 2, 3, 5
B) 1, 3, 4
C) 1, 4, 5
D) 3, 4, 5
E) 1, 2, 5
M.F.Axundzadənin mənfi ruhani obrazı olan əsəri:
A) "Aldanmış kəvakib"
B) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
C) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
D) "Hekayəti-mərdi-xəsis"
E) "Hekayəti-vəziri-xani-Lənkəran"
Nizaminin hansı əsərində qadının mənəvi sərbəstliyi məsələsinə xüsusi diqqət yetirilmiş, qadın əsarətinə, mənəvi köləliyə etiraz ön plana çəkilmişdir?
A) "Xosrov və Şirin"
B) "İsgəndərnamə"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Yeddi gözəl"
E) "Sirlər xəzinəsi"
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında süjet xəttinin hansı mərhələsi "bədii müqaddimə", "bədii zəmin" sözləri ilə də ifadə olunur?
A) ekspozisiya
B) epiqraf
C) zavyazka
D) kulminasiya
E) proloq
"Söykənmişdi" sözünün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) Təsdiqdədir.
B) -di fel şəkillərinin hekayəsini düzəldən hissəcikdir.
C) Sadə feldir.
D) Təsirsizdir.
E) -mış nəqli keçmiş zaman şəkilçisidir.
Verilmiş şer parçasında neçə antonim cütlüyü işlənmişdir?
"Lazım olum insanların xoş gününə, bəd gününə
Xəstəsinə, sağlamına, xoşbəxtinə, bədbəxtinə"
A) 1
B) 3
C) 2
D) 5
E) 4
"Müşayiət" sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin.
A) Deyilişi ilə yazılışı fərqlənir.
B) [ü], [ə] - incə, [a] isə qalın saitlərdir.
C) [ş], [t] - kar samitlərdir.
D) Vurğu 2-ci hecanın üzərinə düşür.
E) [m], [y] - cingiltili samitlərdir.
"Nəcəf bəy Vəzirovun şah əsəri "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsidir" cümləsində neçə cümlə üzvü işlənmişdir?
A) 5
B) 6
C) 2
D) 4
E) 3
Hansı cərgədə qalın, dodaqlanmayan saitlərin sırasına incə dodaqlanan saitlər əlavə olunmuşdur?
A) o, u, ö, ü
B) ı, i, e, o
C) a, ı, ö, ü
D) a, ı, o, ö
E) a, ı, o, u
Biri ehtimal və şübhə bildirən modal söz deyil:
A) deyəsən
B) məncə
C) görünür
D) gərək ki
E) bəlkə
Məhəmməd peyğəmbərə aid olan bu kəlam hansı məşhur əsərdən götürülmüşdür?
"Türk dilini öyrənin, türklərin uzun sürən haimiyyəti vardır"
A) "Əsrimizin Səyavuşu"
B) "Qanuni-qüdsi"
C) "Divani-lüğətit-türk"
D) "Həqiqətüs-süəda"
E) "Qurani-kərim"
Hansı cümlədə mübtədanın əlavəsi vardır?
A) Ana, 14 gündən sonra bayramdır - Novruzun torpağımıza qədəm qoyduğu gündür.
B) Arif Nəzərli - yeni inspektor yaxşı bir məruzə hazırlamışdı.
C) Azərbaycanın - Odlar yurdunun övladlarına eşq olsun!
D) Hər səhər Nadirin atası qaymağı sahibinə - Məşədi Möhsünə çatdırırdı.
E) Qızlardan birinə - balaca Nərgizə gül dəstəsi bağışladılar.
Mətn hansı üslubdadır?
"Ünsiyyət vasitəsi olan dilin ünsiyyət prosesi olan nitqə çevrilməsi çox mürəkkəb bir hadisədir: onun ictimai, psixoloji və fizioloji tərəfləri vardır".
A) məişət
B) rəsmi-işgüzar
C) bədii
D) elmi
E) publisistik
Nitqə müəyyən emosionallıq, sözlə ifadəsi mümkün olmayan çalarlar gətirən vasitələr:
1. mimika
2. jest
3. etiket
4. alleqoriya
5. satira
A) 4, 5
B) 3, 4
C) 1, 5
D) 1, 2
E) 2, 3
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top