Tapılan ümumi test sayı : 24

Aşıq Abbas Tufarqanlının həyat və yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərdən hansı səhvdir?
A) Əsərlərində məhəbbət və gözəlliyi vəsf etmişdir.
B) Qoşma və gəraylıları əsasında dastan yaranmışdır.
C) XVIII yüzillikdə yaşamışdır.
D) Cənubi Azərbaycandandır.
E) Qoşma, gəraylı və təcnislərində xalqın sevincini, kədərini arzularını əks etdirmişdir.
"Bilsin ana torpaq, eşitsin Vətən,
Müsəlləh əsgərəm mən də bu gündən..."
misralarının müəllifi
A) R.Rza
B) S.Vurğun
C) S.Rüstəm
D) B.Vahabzadə
E) M.Rahim
C.Cabbarlının "Oqtay Eloğlu" faciəsindəki qadın surətlərini göstərin.
A) Firəngiz, Gültəkin, Gülüş, Durna
B) Gülnisə, Sevər, Firəngiz, Solmaz
C) Solmaz, Gülnisə, Sevər, Gültəkin
D) Firəngiz, Almas, Gülsabah, Gültəkin
E) Firəngiz, Tamara, Nadya, Sevər
Beytdə hansı bədii təsvir vasitəsi işlədilmişdir?
Görsən tanımazsan Yarımsaqqalı
Çıxıb əndazədən dövləti, malı,... 
(Q.Zakir)
A) metafora
B) təşbeh
C) sinekdoxa
D) simvol
E) epitet
Fəxrəddin bəy ("Müsibəti-Fəxrəddin") öz faciəsini "müsibəti - müsəlmanan"  adlandırdıqda nəyi nəzərdə tuturdu?
A) anasının və qardaşının intiqam hissi ilə yaşamalarını
B) elmsizliyi, cəhaləti və şəriət qaydalarına,dini ehkamlara riayət olunmamasını
C) Səadət xanımla qurmaq istədiyi xoşbəxt həyatdan məhrum olmasını
D) xalqa başçılıq edə biləcək müdrik adamların olmaması
E) Rüstəm bəy kimi adamların mühafizəkarlığını və qəddarlığını
M.Ə.Sabirin bu şerində özünün azadlıq idealını, ictimai amalını birbaşa tərənnüm yolu ilə ifadə edir:
A) "Ruhum"
B) "Yatmayın, Allahı sevərsiz!"
C) "Əkinçi"
D) "Aldanmaram"
E) "Ürəfa marşı"
M.P.Vaqifin klassik üslubda yazdığı əsərləri ilə bağlı düzgün fikirləri seçin.
1. Klassik üslubda yazdığı şerlərinin bir qismi məhəbbət mövzusundadır.
2. Tiflis səfəri ilə bağlı yazdığı şerlərində həyatın ziddiyyətlərindən doğan dərin kədər və şikayət hissləri güclüdür.
3. "Naz ilə ta ol büti-ziba kəlisadan çıxar" misrası ilə başlanan müxəmməsi gözəlin tərənnümünə həsr olunub.
4. Şairin "Bax" rədifi qəzəli və "Görmədim" müxəmməsi son şerləri kimi tanınır.
5. Klassik üslubda yazdığı bütün əsərələrində sənətkarın nikbin əhvali-ruhiyyəsi, şən ovqatı daha qabarıqdır.
A) 1, 2, 5
B) 1, 4, 5
C) 2, 3, 5
D) 1, 3, 4
E) 3, 4, 5
M.F.Axundzadənin mənfi ruhani obrazı olan əsəri:
A) "Hekayəti-xırs quldurbasan"
B) "Hekayəti-mərdi-xəsis"
C) "Aldanmış kəvakib"
D) "Hekayəti-vəziri-xani-Lənkəran"
E) "Mürafiə vəkillərinin hekayəti"
Nizaminin hansı əsərində qadının mənəvi sərbəstliyi məsələsinə xüsusi diqqət yetirilmiş, qadın əsarətinə, mənəvi köləliyə etiraz ön plana çəkilmişdir?
A) "Yeddi gözəl"
B) "Sirlər xəzinəsi"
C) "Leyli və Məcnun"
D) "Xosrov və Şirin"
E) "İsgəndərnamə"
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında süjet xəttinin hansı mərhələsi "bədii müqaddimə", "bədii zəmin" sözləri ilə də ifadə olunur?
A) proloq
B) kulminasiya
C) zavyazka
D) ekspozisiya
E) epiqraf
"Söykənmişdi" sözünün morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin.
A) -di fel şəkillərinin hekayəsini düzəldən hissəcikdir.
B) Sadə feldir.
C) Təsdiqdədir.
D) Təsirsizdir.
E) -mış nəqli keçmiş zaman şəkilçisidir.
Verilmiş şer parçasında neçə antonim cütlüyü işlənmişdir?
"Lazım olum insanların xoş gününə, bəd gününə
Xəstəsinə, sağlamına, xoşbəxtinə, bədbəxtinə"
A) 4
B) 1
C) 2
D) 3
E) 5
"Müşayiət" sözünün fonetik təhlilindəki səhvi göstərin.
A) [m], [y] - cingiltili samitlərdir.
B) [ü], [ə] - incə, [a] isə qalın saitlərdir.
C) Vurğu 2-ci hecanın üzərinə düşür.
D) Deyilişi ilə yazılışı fərqlənir.
E) [ş], [t] - kar samitlərdir.
"Nəcəf bəy Vəzirovun şah əsəri "Müsibəti-Fəxrəddin" faciəsidir" cümləsində neçə cümlə üzvü işlənmişdir?
A) 2
B) 5
C) 4
D) 3
E) 6
Hansı cərgədə qalın, dodaqlanmayan saitlərin sırasına incə dodaqlanan saitlər əlavə olunmuşdur?
A) a, ı, o, u
B) a, ı, o, ö
C) o, u, ö, ü
D) a, ı, ö, ü
E) ı, i, e, o
Biri ehtimal və şübhə bildirən modal söz deyil:
A) bəlkə
B) məncə
C) deyəsən
D) gərək ki
E) görünür
Məhəmməd peyğəmbərə aid olan bu kəlam hansı məşhur əsərdən götürülmüşdür?
"Türk dilini öyrənin, türklərin uzun sürən haimiyyəti vardır"
A) "Qurani-kərim"
B) "Qanuni-qüdsi"
C) "Həqiqətüs-süəda"
D) "Əsrimizin Səyavuşu"
E) "Divani-lüğətit-türk"
Hansı cümlədə mübtədanın əlavəsi vardır?
A) Hər səhər Nadirin atası qaymağı sahibinə - Məşədi Möhsünə çatdırırdı.
B) Arif Nəzərli - yeni inspektor yaxşı bir məruzə hazırlamışdı.
C) Qızlardan birinə - balaca Nərgizə gül dəstəsi bağışladılar.
D) Azərbaycanın - Odlar yurdunun övladlarına eşq olsun!
E) Ana, 14 gündən sonra bayramdır - Novruzun torpağımıza qədəm qoyduğu gündür.
Mətn hansı üslubdadır?
"Ünsiyyət vasitəsi olan dilin ünsiyyət prosesi olan nitqə çevrilməsi çox mürəkkəb bir hadisədir: onun ictimai, psixoloji və fizioloji tərəfləri vardır".
A) elmi
B) bədii
C) rəsmi-işgüzar
D) məişət
E) publisistik
Nitqə müəyyən emosionallıq, sözlə ifadəsi mümkün olmayan çalarlar gətirən vasitələr:
1. mimika
2. jest
3. etiket
4. alleqoriya
5. satira
A) 1, 5
B) 2, 3
C) 1, 2
D) 3, 4
E) 4, 5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top