Tapılan ümumi test sayı : 24

Bu xüsusiyyətlərdən biri Xudayar bəyə ("Danabaş kəndinin əhvalatları") aid  edilə bilməz:
A) Qlava Kərbəlayı İsmayılla "qohumluq" onu əli dəyənəkli edib.
B) Bir neçə manat pul tapmır ki, verib kəbin kəsdirsin, nəticədə yazıq Məhəmmədhəsən əminin ulağını girov qoymalı olur.
C) Özünü kəndli hüquqlarının müdafiəçisi kimi tanıtmağa çalışır.
D) O, qanunsuzluğun, özbaşınalığın, Məhəmmədhəsən əmilərə zülm edən bir mühitin törəməsidir.
E) Görmədiyi günə çıxıb deyə, hərəkətlərinin ölçü-biçisi yoxdur.
Biri müxəmməs janrındadır:
A) A.Bakıxanov. "Dil eşq yolunda zar olubdur..."
B) M.Ş.Vazeh. "Nə qədər kim, fələyin sabitü səyyarəsi var"
C) Q.Zakir. "Bax"
D) M.Ş.Vazeh. "Süsəni"
E) M.P.Vaqif. "Bax"
"Sinekdoxa" hansı bədii təsvir vasitəsinin bir növü sayılır?
A) simvolun
B) epitetin
C) metaforanın
D) metonimiyanın
E) təşbehin
Hansı şairin yaradıcılığında ictimai kədər əsas məzmun xüsusiyyəti kimi özünü göstərir?
A) A.Bakıxanov
B) S.Ə.Nəbati
C) Q.Zakir
D) M.P.Vaqif
E) M.V.Vidadi
C.Cabbarlı satirik şerlərində daha çox hansı şairin yaradıcılıq ənənələrini davam etdirmişdir?
A) M.Ə.Möcüzün
B) Q.Zakirin
C) S.Ə.Şirvaninin
D) Ə.Nəzminin
E) M.Ə.Sabirin
A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı və M.Ş.Vazehin yaradıcılığı üçün ortaq cəhət hansıdır?
A) xalq ədəbiyyatından və aşıq şerindən geniş istifadə etmələri
B) romantizm ədəbi cərəyanına mənsub olmaları
C) maarifçilik ideyalarının ifadəsinə xüsusi diqqət yetirmələri
D) klassik üslubda şer yazmaları
E) çar hakimlərinin zülmü əleyhinə mübarizə mövzusuna  geniş yer vermələri
Şah İsmayıl Xətainin "Dəhnamə" poeması ilə bağlı yalnış fikirləri seçin.
1. Görüşüb ayrılan sevgililərin keçirdiyi hisslər, vida səhnəsi "Sən qal imdi" rədifli qəzəldə ümumiləşdirilir.
2. Buradakı eşq dünyəvi mahiyyət daşıdığı üçün əsər realist poema hesab edilir.
3. Bəzi məktubları Məşuqəyə Göz yaşı çatdırır.
4. Ənənəvi başlıqardan sonra nəsrlə yazılmış girişdən istifadə olunur.
5. Məsnəviyə daxil edilmiş lirik şerlərdə şair öz təxəllüsünü vermir.
A) 1, 2, 4
B) 2, 4, 5
C) 1, 3, 4
D) 2, 3
E) 3, 5
"Kitabi-Dədə Qorqud" eposu ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Yalnız nəşr şəklindədir.
B) Hadisələr, əsasən, Azərbaycanda baş verir.
C) İki əlyazması vardır.
D) Müxtəlif boyalardan ibarət olsa da, əsər bütöv bir dastan kimi məşhurdur.
E) Boylar ozanların müxtəlif zamanlarda yaratdığı ayrı-ayrı dastanlardır.
Bu qəzetlərədən biri XIX əsrin sonlarında Təbrizdə nəşr olunmuşdur:
A) "Kəşkül"
B) "Əlhədid"
C) "Həyat"
D) "Ziya"
E) "Əkinçi"
M.Şəhriyarın "Heydərbabaya salam" əsərində öz əksini tapmışdır:
1. Xalqın məişəti ilə bağlı hadisələr
2. Novruz adətləri
3. Xalqın azadlıq uğrunda mübarizəsi
4. Xalqın ayrılıq dərdi
5. İran-İraq müharibəsində döyüşən azərbaycanlıların faciəsi
A) 3, 4, 5
B) 1, 2, 4
C) 1, 3, 5
D) 1, 2, 3
E) 2, 3, 4
Ünsiyyət prosesidir:
A) nitq forması
B) nitq fəaliyyəti
C) dilin qrammatik quruluşu
D) nitq
E) dil
Bu şəkilçilrdən biri mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənərək keçmiş zaman feli sifəti əmələ gətirir:
A) -ası2
B) -an2
C) -acaq2
D) -mış4
E) -dıq4
Alınma şəkilçilər haqqında hansı fikir düzgündür?
A) Həm leksik, həm qrammatik şəkilçilər alınma ola bilər.
B) Dilimizə yalnız feldən isim düzəldən şəkilçilər keçə bilər.
C) Dörd cür yazılır.
D) Dilimizə yalnız fars dilindən şəkilçi keçmişdir.
E) Yalnız leksik şəkilçilərdən ibarət olur.
Sözlərin üçünün də omonim olduğu cərgəni göstərin.
A) divan, həyat, surət
B) at, tut, yay
C) al, don, əsr
D) qoruq, kök, kəsr
E) qurd, az, dəniz
Hansı birləşmənin birinci tərəfində iltisaqilik prinsipi pozulmuşdur?
A) düzgün qərar
B) qəribə hadisə
C) şəkli yazı
D) hərfi yazı
E) elmi əsər
"Müəyyən" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin.
A) Vurğu üçüncü hecadadır.
B) İncə saitlərin ahəngi gözlənilib.
C) [mə:yən] kimi tələffüz olunur.
D) Sözdə iki açıq, incə, dodaqlanmayan sait vardır.
E) Sözdə 4 cingiltili samit vardır.
Vurğusu son hecaya düşməyən terminlər cərgəsini göstərin.
A) vegetasiya, realizm, era
B) flora, funksiya, qrafik
C) fonetika, poeziya, sulfat
D) parabola, relyef, reaksiya
E) leksika, təkrir, neyron
Biri bağlayıcıdır:
A) gərək ki
B) yəqin ki
C) ehtimal ki
D) elə bil ki
E) madam ki
Bədii üslubun ən az təsir göstərdiyi üslublar hansılardır?
1. elmi
2. publisistik
3. rəsmi-işgüzar
4. məişət
A) 2, 3
B) 1, 2
C) 3, 4
D) 1, 3
E) 2, 4
Gözümdən kağıza yaş dama-dama,
Söykənib dururam yazı masama.

Şerdə qafiyə olan sözlər morfoloji cəhətdən nədir?
A) sifət və isim
B) zərf və isim
C) feli bağlama və isim
D) feli sifət və isim
E) feli bağlama və sifət
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top