Tapılan ümumi test sayı : 24

Bu xüsusiyyətlərdən biri Xudayar bəyə ("Danabaş kəndinin əhvalatları") aid  edilə bilməz:
A) O, qanunsuzluğun, özbaşınalığın, Məhəmmədhəsən əmilərə zülm edən bir mühitin törəməsidir.
B) Qlava Kərbəlayı İsmayılla "qohumluq" onu əli dəyənəkli edib.
C) Özünü kəndli hüquqlarının müdafiəçisi kimi tanıtmağa çalışır.
D) Görmədiyi günə çıxıb deyə, hərəkətlərinin ölçü-biçisi yoxdur.
E) Bir neçə manat pul tapmır ki, verib kəbin kəsdirsin, nəticədə yazıq Məhəmmədhəsən əminin ulağını girov qoymalı olur.
Biri müxəmməs janrındadır:
A) M.Ş.Vazeh. "Nə qədər kim, fələyin sabitü səyyarəsi var"
B) M.P.Vaqif. "Bax"
C) M.Ş.Vazeh. "Süsəni"
D) Q.Zakir. "Bax"
E) A.Bakıxanov. "Dil eşq yolunda zar olubdur..."
"Sinekdoxa" hansı bədii təsvir vasitəsinin bir növü sayılır?
A) metonimiyanın
B) epitetin
C) təşbehin
D) simvolun
E) metaforanın
Hansı şairin yaradıcılığında ictimai kədər əsas məzmun xüsusiyyəti kimi özünü göstərir?
A) A.Bakıxanov
B) Q.Zakir
C) M.V.Vidadi
D) M.P.Vaqif
E) S.Ə.Nəbati
C.Cabbarlı satirik şerlərində daha çox hansı şairin yaradıcılıq ənənələrini davam etdirmişdir?
A) M.Ə.Möcüzün
B) Q.Zakirin
C) M.Ə.Sabirin
D) S.Ə.Şirvaninin
E) Ə.Nəzminin
A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı və M.Ş.Vazehin yaradıcılığı üçün ortaq cəhət hansıdır?
A) çar hakimlərinin zülmü əleyhinə mübarizə mövzusuna  geniş yer vermələri
B) klassik üslubda şer yazmaları
C) maarifçilik ideyalarının ifadəsinə xüsusi diqqət yetirmələri
D) romantizm ədəbi cərəyanına mənsub olmaları
E) xalq ədəbiyyatından və aşıq şerindən geniş istifadə etmələri
Şah İsmayıl Xətainin "Dəhnamə" poeması ilə bağlı yalnış fikirləri seçin.
1. Görüşüb ayrılan sevgililərin keçirdiyi hisslər, vida səhnəsi "Sən qal imdi" rədifli qəzəldə ümumiləşdirilir.
2. Buradakı eşq dünyəvi mahiyyət daşıdığı üçün əsər realist poema hesab edilir.
3. Bəzi məktubları Məşuqəyə Göz yaşı çatdırır.
4. Ənənəvi başlıqardan sonra nəsrlə yazılmış girişdən istifadə olunur.
5. Məsnəviyə daxil edilmiş lirik şerlərdə şair öz təxəllüsünü vermir.
A) 1, 3, 4
B) 3, 5
C) 2, 4, 5
D) 2, 3
E) 1, 2, 4
"Kitabi-Dədə Qorqud" eposu ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Müxtəlif boyalardan ibarət olsa da, əsər bütöv bir dastan kimi məşhurdur.
B) Yalnız nəşr şəklindədir.
C) İki əlyazması vardır.
D) Boylar ozanların müxtəlif zamanlarda yaratdığı ayrı-ayrı dastanlardır.
E) Hadisələr, əsasən, Azərbaycanda baş verir.
Bu qəzetlərədən biri XIX əsrin sonlarında Təbrizdə nəşr olunmuşdur:
A) "Əlhədid"
B) "Həyat"
C) "Ziya"
D) "Kəşkül"
E) "Əkinçi"
M.Şəhriyarın "Heydərbabaya salam" əsərində öz əksini tapmışdır:
1. Xalqın məişəti ilə bağlı hadisələr
2. Novruz adətləri
3. Xalqın azadlıq uğrunda mübarizəsi
4. Xalqın ayrılıq dərdi
5. İran-İraq müharibəsində döyüşən azərbaycanlıların faciəsi
A) 3, 4, 5
B) 1, 2, 4
C) 2, 3, 4
D) 1, 2, 3
E) 1, 3, 5
Ünsiyyət prosesidir:
A) nitq forması
B) nitq
C) dil
D) nitq fəaliyyəti
E) dilin qrammatik quruluşu
Bu şəkilçilrdən biri mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənərək keçmiş zaman feli sifəti əmələ gətirir:
A) -mış4
B) -ası2
C) -dıq4
D) -an2
E) -acaq2
Alınma şəkilçilər haqqında hansı fikir düzgündür?
A) Dilimizə yalnız fars dilindən şəkilçi keçmişdir.
B) Həm leksik, həm qrammatik şəkilçilər alınma ola bilər.
C) Dörd cür yazılır.
D) Yalnız leksik şəkilçilərdən ibarət olur.
E) Dilimizə yalnız feldən isim düzəldən şəkilçilər keçə bilər.
Sözlərin üçünün də omonim olduğu cərgəni göstərin.
A) qurd, az, dəniz
B) at, tut, yay
C) qoruq, kök, kəsr
D) divan, həyat, surət
E) al, don, əsr
Hansı birləşmənin birinci tərəfində iltisaqilik prinsipi pozulmuşdur?
A) hərfi yazı
B) düzgün qərar
C) şəkli yazı
D) qəribə hadisə
E) elmi əsər
"Müəyyən" sözünün fonetik təhlili ilə bağlı səhvi göstərin.
A) Vurğu üçüncü hecadadır.
B) Sözdə 4 cingiltili samit vardır.
C) [mə:yən] kimi tələffüz olunur.
D) İncə saitlərin ahəngi gözlənilib.
E) Sözdə iki açıq, incə, dodaqlanmayan sait vardır.
Vurğusu son hecaya düşməyən terminlər cərgəsini göstərin.
A) leksika, təkrir, neyron
B) parabola, relyef, reaksiya
C) vegetasiya, realizm, era
D) fonetika, poeziya, sulfat
E) flora, funksiya, qrafik
Biri bağlayıcıdır:
A) elə bil ki
B) madam ki
C) ehtimal ki
D) yəqin ki
E) gərək ki
Bədii üslubun ən az təsir göstərdiyi üslublar hansılardır?
1. elmi
2. publisistik
3. rəsmi-işgüzar
4. məişət
A) 2, 3
B) 1, 2
C) 3, 4
D) 1, 3
E) 2, 4
Gözümdən kağıza yaş dama-dama,
Söykənib dururam yazı masama.

Şerdə qafiyə olan sözlər morfoloji cəhətdən nədir?
A) feli bağlama və sifət
B) feli sifət və isim
C) feli bağlama və isim
D) zərf və isim
E) sifət və isim
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top