Tapılan ümumi test sayı : 22

M.Füzulinin "Şikayətnamə" əsəri məzmununa və ideyasına görə onun hansı əsəri ilə daha çox müqayisə edilə bilər?
A) "Bəngü Badə"
B) "Yeddi cam"
C) "Söhbətül-əsmar"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "Padşahi-mülk..."
Biri H.Cavidin "İblis" faciəsindəki surətlər sırasına daxil deyil:
A) Zəhra
B) Vasif
C) Rəna
D) Elxan
E) Xavər
Məhəmmədhəsən əmi ("Danabaş kəndinin əhvalatları") Xudayar bəyin ulağı aparmasına nə üçün "yox" deyə bilmir?
A) Xudayar bəy onun yaxın dostu və xeyirxahı idi, etiraz etmək heç insanlıqdan deyildi.
B) O, səxavətli, xeyirxah adam idi, "yox"a dili gəlməzdi.
C) Qonşuların, kətdaya xoş gəlmək istəyənlərin təkidi ilə razılıq verməli oldu.
D) "Yox" deməyə heç imkan da olmadı,
Xudayar bəy ulağı zorla apardı.
E) Əgər ulağı verməsəydi, "kənddə baş gəzdirmək" mümkün olmazdı.
Verilən nümunədə işarələnmiş söz məcazın hansı növünə daxildir?
Mən aşiq gözüm aya,
Qatırın gözü maya.
Yel əsdi, zülf dağıldı,
Sataşdı gözüm aya.

 
A) metafora
B) təşbeh
C) epitet
D) metonimiya
E) simvol
Nümunə hansı əsərdən götürülüb?
-Yalan danışmaqdan çəkin. Çünki hər kəs sənin bu xüsusiyyətini bilsə, doğru sözünə də inanmaz.
-Tənbəllikdən qorx ki, o, bütün eyblərdən daha pisdir.

 
A) "Nəsihətlər" (A.Bakıxanov)
B) "Nəsihətnamə" (Ş.İ.Xətai)
C) "Kitabi-Dədə Qorqud"
D) "Rindü Zahid" (M.Füzuli)
E) "Danabaş kəndinin əhvalatları" (C.Məmmədquluzadə)
Ələsgər, elmində olma nabələd,
Doğru söylə, sözün çıxmasın qələt.
Şahiddə imam yox, bəydə ədalət...

Bəndi tamamlayın.
A) Alimin də düz bazarın görmədim.
B) Hayif ki, kamalda dərin görmədim.
C) Almasın, heyvasın, narın görmədim.
D) Zəhmətin çox çəkdim, karın görmədim.
E) Namusun, qeyrətin, arın görmədim.
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" əsəri ilə bağlı düzgün fikirləri seçin:
1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk faciədir.
2. Əsərdə Mələk xanım və Şahmar bəy müsbət obraz kimi təsvir olunmuşdur.
3. Müəllif Rüstəm bəy obrazını yaratmaqla qan intiqamına susamış nadan bəylərə ibrət dərsi verir.
4. Süjet iki mülkədar ailəsi arasında gedən qan davası üzərində qurulmuşdur.
5. Əsər Fəxrəddin bəyin monoloqu ilə başlayır.
A) 2, 3, 4
B) 1, 3, 4
C) 2, 3
D) 4, 5
E) 1, 4, 5
S.Vurğunun "Vaqif" dramında satqınlıq edib Qacarı bu sözlərlə qarşılayan kimdir?
Buyurun, qapımız açıqdır sizə,
Yurdu tapşırırıq əllərinizə.

 
A) Şeyx Alı
B) Qasım
C) Arşak
D) Vəzir
E) Kürd Musa
Bunlardan yalnız biri təhkiyə əsasında yazılmamışdır:
A) "Yeddi gözəl" (N.Gəncəvi)
B) "Məndə sığar iki cahan..."  (İ.Nəsimi)
C) "Qan içində"  (Y.V.Çəmənzəminli)
D) "Aygün" (S.Vurğun)
E) "Məlikməmmədin nağılı"
"Dastani-Əhməd Hərami" poeması ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Hər məclisin əvvəlində və sonunda şair oxucuya üz tutur.
B) Təbrizdən Şiraza gələn Əhməd Hərami doqquz yoldaşını itirir və özü də Güləndam tərəfindən ağır yara alır.
C) Altı məclisdən ibarət olan əsər Güləndamın mənəvi və cismani qələbəsi ilə bitir.
D) Anadilli epik şerin ilk nümunəsi olan poemada ənənəvi başlıqlar yoxdur.
E) Poemada süjet bir xətt üzrə inkişaf etdirilir.
Hansı cərgədəki sözlər fel şəkillərinin rəvayət və şərtindədir?
A) almışsa, gözləyibmiş, yazdısa
B) baxıram, suladı, gəzmişəm
C) sevirik, gələcəkdi, alarmış
D) gördü, yazmışdı, baxmalıyam
E) əkəsidir, görmüşdü, yazacaqdı
Aşağıdakı nümunə hansı üslubdadır?
Müdafiə Nazirliyinə tapşırılsın ki, hərbi şəhərciklərin və kazarmaların təmiri ilə bağlı lazımi tədbirlər görülsün.
A) publisistik
B) bədii
C) rəsmi-işgüzar
D) elmi
E) fərdi
"Başqa", "əlavə" sözləri işlənmiş hansı cümlələrdə xüsusiləşmiş üzv vardır?
1. Nənədən və Tərlan bibidən başqa, bizim kimsəmiz yoxdur.
2. Həyatın varmıdır mənası bir əfsanədən başqa.(C.Cabbarlı)
3. Tələbə mövzunu yaxşı bilmədiyi üçün müəllim ona əlavə suallar verdi.
4. O, dərs kitablarından əlavə, hüquq elminə aid ən qədim kitabları da oxuyurdu.
5. Başqa bir zövqü var bugünkü toyun. (S.Vurğun)
A) 1, 3
B) 1, 2, 4
C) 2, 3, 4
D) 3, 5
E) 3, 4, 5
"Ağappaq" sözünün fonetik təhlilindəki səhvləri müəyyənləşdirin.
1. Hərflərlə səslərin sayı bərabərdir.
2. Birinci sait uzun tələffüz olunur.
3. [a] - qalın, açıq və dodaqlanmayan saitdir.
4. Sözdə iki cingiltili, iki kar samit var.
5. Vurğu üçüncü hecaya düşür.
A) 2, 3, 5
B) 2, 3, 4
C) 2, 4, 5
D) 1, 2, 3
E) 1, 2, 4
Cümlələrdən hansılarda "ki" bağlayıcı vəzifəsindədir?
1. Hər kəs  (ki) yolunda çəkdi çox cəfa,
 Bir gün vüsalından görmədi səfa.
2. Bir yarı (ki) könül görə, göz tuta,
Lampa nədi, fanus nədi, şam nədi?
3. O kimdi (ki) geyinibdi ağ, qara?
4. O hansı quşdu (ki) eylər həzəri?
Hey gedər hər yana salar nəzəri?
5. Mən ki damdan, bacadan baxmaz idim.
A) 3, 4
B) 1, 2, 5
C) 1, 3
D) 2, 4, 5
E) 2, 3, 4
"Uşaq" ismi hansı cümlələrdə adlıq haldadır?
I. Uşağın dəcəlidir.
II. Uşağı axtarıram.
III. Uşağı çoxdur.
IV. Uşaq böyüdürük.
V. Uşağımız böyüyür.
A) II, IV
B) I, IV, V
C) I, II
D) II, III, V
E) I, III, V
Təktərkibli cümləni göstərin.
A) O, mənə heç yalan deməzdi.
B) Bu əlyazması heç kəsə məlum deyildir.
C) Haqqı nahaqqa verməzlər.
D) Alimlər də öz sözlərini dedilər.
E) Kiçik bir daxmaya daxil olduq.
Leksikoqrafın məşğul olduğu sahə:
A) qrammatika
B) morfologiya
C) lüğətçilik
D) dialektologiya
E) etimologiya
Sözlərdən biri feldən düzəlmişdir:
A) düzlük
B) düzüm
C) düzgün
D) düzülüş
E) düzülmək
"Ədalət" sözünün leksik təhlilindəki səhvi göstərin.
A) Omonim kimi işlənə bilmir.
B) Antonimi "ədalət" özüdür.
C) Ümumişlək sözdür.
D) Təkmənalıdır.
E) Alınma sözdür.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top