Tapılan ümumi test sayı : 22

M.Füzulinin "Şikayətnamə" əsəri məzmununa və ideyasına görə onun hansı əsəri ilə daha çox müqayisə edilə bilər?
A) "Padşahi-mülk..."
B) "Leyli və Məcnun"
C) "Yeddi cam"
D) "Bəngü Badə"
E) "Söhbətül-əsmar"
Biri H.Cavidin "İblis" faciəsindəki surətlər sırasına daxil deyil:
A) Vasif
B) Elxan
C) Rəna
D) Xavər
E) Zəhra
Məhəmmədhəsən əmi ("Danabaş kəndinin əhvalatları") Xudayar bəyin ulağı aparmasına nə üçün "yox" deyə bilmir?
A) Qonşuların, kətdaya xoş gəlmək istəyənlərin təkidi ilə razılıq verməli oldu.
B) Əgər ulağı verməsəydi, "kənddə baş gəzdirmək" mümkün olmazdı.
C) Xudayar bəy onun yaxın dostu və xeyirxahı idi, etiraz etmək heç insanlıqdan deyildi.
D) "Yox" deməyə heç imkan da olmadı,
Xudayar bəy ulağı zorla apardı.
E) O, səxavətli, xeyirxah adam idi, "yox"a dili gəlməzdi.
Verilən nümunədə işarələnmiş söz məcazın hansı növünə daxildir?
Mən aşiq gözüm aya,
Qatırın gözü maya.
Yel əsdi, zülf dağıldı,
Sataşdı gözüm aya.

 
A) metafora
B) epitet
C) simvol
D) təşbeh
E) metonimiya
Nümunə hansı əsərdən götürülüb?
-Yalan danışmaqdan çəkin. Çünki hər kəs sənin bu xüsusiyyətini bilsə, doğru sözünə də inanmaz.
-Tənbəllikdən qorx ki, o, bütün eyblərdən daha pisdir.

 
A) "Nəsihətnamə" (Ş.İ.Xətai)
B) "Rindü Zahid" (M.Füzuli)
C) "Kitabi-Dədə Qorqud"
D) "Nəsihətlər" (A.Bakıxanov)
E) "Danabaş kəndinin əhvalatları" (C.Məmmədquluzadə)
Ələsgər, elmində olma nabələd,
Doğru söylə, sözün çıxmasın qələt.
Şahiddə imam yox, bəydə ədalət...

Bəndi tamamlayın.
A) Alimin də düz bazarın görmədim.
B) Hayif ki, kamalda dərin görmədim.
C) Namusun, qeyrətin, arın görmədim.
D) Zəhmətin çox çəkdim, karın görmədim.
E) Almasın, heyvasın, narın görmədim.
N.Vəzirovun "Müsibəti-Fəxrəddin" əsəri ilə bağlı düzgün fikirləri seçin:
1. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ilk faciədir.
2. Əsərdə Mələk xanım və Şahmar bəy müsbət obraz kimi təsvir olunmuşdur.
3. Müəllif Rüstəm bəy obrazını yaratmaqla qan intiqamına susamış nadan bəylərə ibrət dərsi verir.
4. Süjet iki mülkədar ailəsi arasında gedən qan davası üzərində qurulmuşdur.
5. Əsər Fəxrəddin bəyin monoloqu ilə başlayır.
A) 1, 3, 4
B) 4, 5
C) 2, 3
D) 1, 4, 5
E) 2, 3, 4
S.Vurğunun "Vaqif" dramında satqınlıq edib Qacarı bu sözlərlə qarşılayan kimdir?
Buyurun, qapımız açıqdır sizə,
Yurdu tapşırırıq əllərinizə.

 
A) Şeyx Alı
B) Qasım
C) Vəzir
D) Arşak
E) Kürd Musa
Bunlardan yalnız biri təhkiyə əsasında yazılmamışdır:
A) "Qan içində"  (Y.V.Çəmənzəminli)
B) "Məndə sığar iki cahan..."  (İ.Nəsimi)
C) "Aygün" (S.Vurğun)
D) "Yeddi gözəl" (N.Gəncəvi)
E) "Məlikməmmədin nağılı"
"Dastani-Əhməd Hərami" poeması ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Altı məclisdən ibarət olan əsər Güləndamın mənəvi və cismani qələbəsi ilə bitir.
B) Hər məclisin əvvəlində və sonunda şair oxucuya üz tutur.
C) Poemada süjet bir xətt üzrə inkişaf etdirilir.
D) Anadilli epik şerin ilk nümunəsi olan poemada ənənəvi başlıqlar yoxdur.
E) Təbrizdən Şiraza gələn Əhməd Hərami doqquz yoldaşını itirir və özü də Güləndam tərəfindən ağır yara alır.
Hansı cərgədəki sözlər fel şəkillərinin rəvayət və şərtindədir?
A) əkəsidir, görmüşdü, yazacaqdı
B) sevirik, gələcəkdi, alarmış
C) baxıram, suladı, gəzmişəm
D) gördü, yazmışdı, baxmalıyam
E) almışsa, gözləyibmiş, yazdısa
Aşağıdakı nümunə hansı üslubdadır?
Müdafiə Nazirliyinə tapşırılsın ki, hərbi şəhərciklərin və kazarmaların təmiri ilə bağlı lazımi tədbirlər görülsün.
A) publisistik
B) rəsmi-işgüzar
C) elmi
D) bədii
E) fərdi
"Başqa", "əlavə" sözləri işlənmiş hansı cümlələrdə xüsusiləşmiş üzv vardır?
1. Nənədən və Tərlan bibidən başqa, bizim kimsəmiz yoxdur.
2. Həyatın varmıdır mənası bir əfsanədən başqa.(C.Cabbarlı)
3. Tələbə mövzunu yaxşı bilmədiyi üçün müəllim ona əlavə suallar verdi.
4. O, dərs kitablarından əlavə, hüquq elminə aid ən qədim kitabları da oxuyurdu.
5. Başqa bir zövqü var bugünkü toyun. (S.Vurğun)
A) 1, 2, 4
B) 1, 3
C) 3, 4, 5
D) 3, 5
E) 2, 3, 4
"Ağappaq" sözünün fonetik təhlilindəki səhvləri müəyyənləşdirin.
1. Hərflərlə səslərin sayı bərabərdir.
2. Birinci sait uzun tələffüz olunur.
3. [a] - qalın, açıq və dodaqlanmayan saitdir.
4. Sözdə iki cingiltili, iki kar samit var.
5. Vurğu üçüncü hecaya düşür.
A) 1, 2, 4
B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 3
D) 2, 4, 5
E) 2, 3, 5
Cümlələrdən hansılarda "ki" bağlayıcı vəzifəsindədir?
1. Hər kəs  (ki) yolunda çəkdi çox cəfa,
 Bir gün vüsalından görmədi səfa.
2. Bir yarı (ki) könül görə, göz tuta,
Lampa nədi, fanus nədi, şam nədi?
3. O kimdi (ki) geyinibdi ağ, qara?
4. O hansı quşdu (ki) eylər həzəri?
Hey gedər hər yana salar nəzəri?
5. Mən ki damdan, bacadan baxmaz idim.
A) 2, 4, 5
B) 2, 3, 4
C) 1, 3
D) 3, 4
E) 1, 2, 5
"Uşaq" ismi hansı cümlələrdə adlıq haldadır?
I. Uşağın dəcəlidir.
II. Uşağı axtarıram.
III. Uşağı çoxdur.
IV. Uşaq böyüdürük.
V. Uşağımız böyüyür.
A) I, IV, V
B) II, III, V
C) I, III, V
D) II, IV
E) I, II
Təktərkibli cümləni göstərin.
A) Kiçik bir daxmaya daxil olduq.
B) O, mənə heç yalan deməzdi.
C) Haqqı nahaqqa verməzlər.
D) Alimlər də öz sözlərini dedilər.
E) Bu əlyazması heç kəsə məlum deyildir.
Leksikoqrafın məşğul olduğu sahə:
A) lüğətçilik
B) dialektologiya
C) morfologiya
D) qrammatika
E) etimologiya
Sözlərdən biri feldən düzəlmişdir:
A) düzlük
B) düzgün
C) düzülüş
D) düzüm
E) düzülmək
"Ədalət" sözünün leksik təhlilindəki səhvi göstərin.
A) Alınma sözdür.
B) Omonim kimi işlənə bilmir.
C) Təkmənalıdır.
D) Antonimi "ədalət" özüdür.
E) Ümumişlək sözdür.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top