Tapılan ümumi test sayı : 21

S.Vurğunun "Vaqif" həyatın sınağından şərəflə çıxa bilməyən, saray intriqalarının qurbanı olan surət:
A) Qacar
B) Gülnar
C) İbrahim xan
D) Tükəzban
E) Xuraman
XIX əsrdə yaşamış bu şair farsca yazdığı şerində özünün daxili ziddiyyətlərini belə verir:
Gah ağıllı, gah divanə oldum,
Gah abad, gah viranə oldum.
...Gah dərviş oldum, gah qələndər,
Gah məst, gah da məstanə oldum.

 
A) S.Ə.Nəbati
B) S.Ə.Şirvani
C) M.B.Nadim
D) M.Ş.Vazeh
E) Q.Zakir
"Dastani-Əhməd Hərami" əsəri ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Əsərdə hadisələr məclislər şəklində təsvir olunur.
B) Güləndam surəti "Kitabi-Dədə Qorqud" eposundakı mübariz qadınları yada salır.
C) Şarə, zülmə qarşı mübarizə əsərin əsas ideyasıdır.
D) Poema fars dilindədir.
E) Poema əruzun həzəc bəhrində yazılmışdır.
M.Hadinin "El fəryadı" şeri hansı mövzudadır?
A) vicdan və söz azadlığı
B) müharibə
C) təbiət gözəlliyinin tərənnümü
D) məhəbbət
E) qəhrəmanlıq
Klassik poeziyaya və aşıq ədəbiyyatına aid şerlərin adını hansı prinsip əsasında müəyyənləşdiririk? Daha dolğun cavabı seçin.
A) birinci misranın birinci sözü əsasında
B) sonuncu misra əsasında
C) rədif və ya birinci misra əsasında
D) yalnız birinci misra əsasında
E) yalnız rədif əsasında
H.Cavidin "İblis" əsərində Arifin faciəsinin əsas səbəbi:
A) təbiətindəki çirkin, alçaq ehtirasları boğa bilməməsi
B) köhnə adət-ənənələr
C) hakimlərin zülmü, ədalətsizlik
D) dini mövhumat və fanatizm
E) cəmiyyətin siyasi sistemindəki çatışmazlıqlar
M.Füzulinin aşağıdakı əsərlərindən biri məsnəvi formasında yazılmamışdır:
A) "Söhbətül-əsmar"
B) "Leyli və Məcnun"
C) "Ənisül-qəlb"
D) "Bəngü Badə"
E) "Yeddi cam"
Aşıq Əlsgər yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır?
A) "Gedibdi", "Dönübdü", "Sevdiyim" qoşmaları məhəbbət mövzusundadır.
B) Yaradıcılığının əsas qolunu məhəbbət lirikası təşkil edir.
C) "Görmədim", "Çıxıbdı", "Olmaz" şerləri Aşıq Ələsgərin təbiət mövzulu şerlərinin ən yaxşı nümunələri sayılır.
D) "Dağlar" rədifli 2 qoşması vardır.
E) "Güllü", "Güləndam", "Gülpəri" qoşmalarında gözəlin tərifi əsas yer tutur.
C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" əsərində Rüstəm bəyin dilindən verilmiş bu nümunədə bədii dilin hansı elementi özünü göstərir?
"...Smetni statyaları o qədər sokratik edirlər ki, il axırında hesab düz gəlmir..."
A) neologizm
B) arxaizm
C) dialektizm
D) vulqarizm
E) varvarizm
N.Vəzirovun bu əsərlərindən hansılar janrına görə dramdır?
1. "Daldan atılan daş topuğa dəyər"
2. "Nə əkərsən, onu biçərsən"
3. "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
4. "Müsibəti-Fəxrəddin"
5. "Təzə əsrin ibtidası"
A) 2, 5
B) 1, 2, 4
C) 3, 5
D) 2, 4
E) 1, 3, 5
Birinci tərəfi isim olmayan I növ təyini söz birləşmələri cərgəsini göstərin.
A) nurlu baxış, xoş xatirə, daş qəlbli
B) ağıllı fikir, tunc atlı, köhnə söhbət
C) taxta qaşıq, şirin söhbət, gur şəlalə
D) dar keçid, hər şagird, çoxlu kitab
E) isti çörək, yağlı fətir, qızıl saat
"Müfəttiş" sözünün  təhlilindəki səhvi göstərin.
A) [m]-cingiltili samitdir, kar qarşılığı yoxdur.
B) [ş]-kar samitdir, cingiltili qarşılığı [j] samitidir.
C) 8 hərf, 8 səsdən ibarətdir.
D) Sözdəki sait səslərin üçü də incidir.
E) Sözün deyilişi ilə yazılışı fərqlənmir.
Həmcins mübtədalı sadə cümləni göstərin.
A) Nizamilər, Füzulilər bu torpağın qürurudur, fəxridir.
B) Sənsən xəlq eyləyən bu yeri, göyü.
C) Ana həyat verər öz övladına,
  Həm də öz ömründən ömür bağışlar.
D) O, gözəl, girdəsifət, gənc bir qız idi.
E) Hamı gözləyir, amma gələn yoxdur.
"Nəhayət, bu fikirlər onu inqilabi mübarizəyə çəkmişdi" cümləsində nitq hissələri hansı ardıcıllıqla düzülmüşdür?
A) modal söz - işarə əvəzliyi - isim - şəxs əvəzliyi - sifət - isim - fel
B) şəxs əvəzliyi - isim - işarə əvəzliyi - sifət - zərf - fel
C) modal söz - isim - isim - şəxs əvəzliyi - sifət - isim - fel
D) isim - şəxs əvəzliyi - zərf - işarə əvəzliyi - say - fel
E) sifət - şəxs əvəzliyi - isim - işarə əvəzliyi - isim - fel
Bunlardan biri mürəkkəb adlarla daxil edilə bilməz:
A) mürəkkəb xüsusi isimlər
B) idarə və təşkilat adı
C) dövlət təltiflərinin adı
D) respublika bayramlarının adı
E) coğrafi adlar
Üslub nədir?
A) dil vasitələrindən məqsədəuyğun istifadə üsulu
B) dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə qaydalarının öyrənilməsi
C) nitq prosesində dilin fonetik, leksik, qrammatik qayda-qanunlarının gözlənilməsi
D) dilin ifadə imkanlarının genişliyi
E) fikrin ifadəsi üçün bilavasitə tələb olunan dil vasitəsinin seçilməsi
Bəndin hansı misralarında fel işlənmişdir?
Çən dağlardan aranlara süründü,
Yaşıl dağlar ağ dumana büründü,
Budaqlarda sarı yarpaq göründü,
Qatarlaşdı qızıl telli durnalar.

 
A) birinci
B) dördüncü
C) bütün misralarında
D) üçüncü
E) ikinci
Şair-şüəra (şairlər), sirr-əsrar, alim-üləma, şer-əşar.
Tək və cəm formalarında verilmiş belə sözlər morfoloji quruluşu baxımından hansı dillərə aiddir?
A) həm kök, həm flektiv
B) aqqültinativ (iltisaqi)
C) həm aqqültinativ, həm flektiv
D) flektiv
E) kök (amorf)
Hansı sözlərdə vurğu son hecaya düşər?
1. Almaniya           2. şlyapa
3. günbəgün          4. fərasət
5. təsadüfən          6. günəbaxan
7. perspektiv         8. kinoparat
A) 6, 7, 8
B) 1, 2, 3, 5
C) 4, 5, 7
D) 4, 6, 7, 8
E) 3, 4, 5, 6
Filologiya elminin bu sahəsi daha çox praktik səciyyə daşıyır və burada bu və ya digər dil faktı, dil hadisəsi yox, üsullar, qayda-qanunlar sistemi öyrənilir:
A) qrammatika
B) nitq mədəniyyəti
C) tərcüməşünaslıq
D) ədəbiyyatşünaslıq
E) üslubiyyat
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top