Tapılan ümumi test sayı : 21

S.Vurğunun "Vaqif" həyatın sınağından şərəflə çıxa bilməyən, saray intriqalarının qurbanı olan surət:
A) Qacar
B) Gülnar
C) Tükəzban
D) Xuraman
E) İbrahim xan
XIX əsrdə yaşamış bu şair farsca yazdığı şerində özünün daxili ziddiyyətlərini belə verir:
Gah ağıllı, gah divanə oldum,
Gah abad, gah viranə oldum.
...Gah dərviş oldum, gah qələndər,
Gah məst, gah da məstanə oldum.

 
A) M.B.Nadim
B) M.Ş.Vazeh
C) S.Ə.Nəbati
D) S.Ə.Şirvani
E) Q.Zakir
"Dastani-Əhməd Hərami" əsəri ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Poema əruzun həzəc bəhrində yazılmışdır.
B) Güləndam surəti "Kitabi-Dədə Qorqud" eposundakı mübariz qadınları yada salır.
C) Əsərdə hadisələr məclislər şəklində təsvir olunur.
D) Şarə, zülmə qarşı mübarizə əsərin əsas ideyasıdır.
E) Poema fars dilindədir.
M.Hadinin "El fəryadı" şeri hansı mövzudadır?
A) qəhrəmanlıq
B) təbiət gözəlliyinin tərənnümü
C) müharibə
D) vicdan və söz azadlığı
E) məhəbbət
Klassik poeziyaya və aşıq ədəbiyyatına aid şerlərin adını hansı prinsip əsasında müəyyənləşdiririk? Daha dolğun cavabı seçin.
A) sonuncu misra əsasında
B) birinci misranın birinci sözü əsasında
C) yalnız rədif əsasında
D) yalnız birinci misra əsasında
E) rədif və ya birinci misra əsasında
H.Cavidin "İblis" əsərində Arifin faciəsinin əsas səbəbi:
A) köhnə adət-ənənələr
B) dini mövhumat və fanatizm
C) cəmiyyətin siyasi sistemindəki çatışmazlıqlar
D) təbiətindəki çirkin, alçaq ehtirasları boğa bilməməsi
E) hakimlərin zülmü, ədalətsizlik
M.Füzulinin aşağıdakı əsərlərindən biri məsnəvi formasında yazılmamışdır:
A) "Ənisül-qəlb"
B) "Söhbətül-əsmar"
C) "Bəngü Badə"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "Yeddi cam"
Aşıq Əlsgər yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır?
A) "Gedibdi", "Dönübdü", "Sevdiyim" qoşmaları məhəbbət mövzusundadır.
B) "Dağlar" rədifli 2 qoşması vardır.
C) Yaradıcılığının əsas qolunu məhəbbət lirikası təşkil edir.
D) "Görmədim", "Çıxıbdı", "Olmaz" şerləri Aşıq Ələsgərin təbiət mövzulu şerlərinin ən yaxşı nümunələri sayılır.
E) "Güllü", "Güləndam", "Gülpəri" qoşmalarında gözəlin tərifi əsas yer tutur.
C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" əsərində Rüstəm bəyin dilindən verilmiş bu nümunədə bədii dilin hansı elementi özünü göstərir?
"...Smetni statyaları o qədər sokratik edirlər ki, il axırında hesab düz gəlmir..."
A) varvarizm
B) vulqarizm
C) arxaizm
D) dialektizm
E) neologizm
N.Vəzirovun bu əsərlərindən hansılar janrına görə dramdır?
1. "Daldan atılan daş topuğa dəyər"
2. "Nə əkərsən, onu biçərsən"
3. "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük"
4. "Müsibəti-Fəxrəddin"
5. "Təzə əsrin ibtidası"
A) 2, 5
B) 2, 4
C) 1, 2, 4
D) 1, 3, 5
E) 3, 5
Birinci tərəfi isim olmayan I növ təyini söz birləşmələri cərgəsini göstərin.
A) nurlu baxış, xoş xatirə, daş qəlbli
B) taxta qaşıq, şirin söhbət, gur şəlalə
C) ağıllı fikir, tunc atlı, köhnə söhbət
D) isti çörək, yağlı fətir, qızıl saat
E) dar keçid, hər şagird, çoxlu kitab
"Müfəttiş" sözünün  təhlilindəki səhvi göstərin.
A) Sözdəki sait səslərin üçü də incidir.
B) [ş]-kar samitdir, cingiltili qarşılığı [j] samitidir.
C) 8 hərf, 8 səsdən ibarətdir.
D) Sözün deyilişi ilə yazılışı fərqlənmir.
E) [m]-cingiltili samitdir, kar qarşılığı yoxdur.
Həmcins mübtədalı sadə cümləni göstərin.
A) Nizamilər, Füzulilər bu torpağın qürurudur, fəxridir.
B) Ana həyat verər öz övladına,
  Həm də öz ömründən ömür bağışlar.
C) Hamı gözləyir, amma gələn yoxdur.
D) O, gözəl, girdəsifət, gənc bir qız idi.
E) Sənsən xəlq eyləyən bu yeri, göyü.
"Nəhayət, bu fikirlər onu inqilabi mübarizəyə çəkmişdi" cümləsində nitq hissələri hansı ardıcıllıqla düzülmüşdür?
A) modal söz - isim - isim - şəxs əvəzliyi - sifət - isim - fel
B) sifət - şəxs əvəzliyi - isim - işarə əvəzliyi - isim - fel
C) modal söz - işarə əvəzliyi - isim - şəxs əvəzliyi - sifət - isim - fel
D) isim - şəxs əvəzliyi - zərf - işarə əvəzliyi - say - fel
E) şəxs əvəzliyi - isim - işarə əvəzliyi - sifət - zərf - fel
Bunlardan biri mürəkkəb adlarla daxil edilə bilməz:
A) idarə və təşkilat adı
B) coğrafi adlar
C) mürəkkəb xüsusi isimlər
D) respublika bayramlarının adı
E) dövlət təltiflərinin adı
Üslub nədir?
A) dilin ifadə imkanlarının genişliyi
B) dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə qaydalarının öyrənilməsi
C) dil vasitələrindən məqsədəuyğun istifadə üsulu
D) nitq prosesində dilin fonetik, leksik, qrammatik qayda-qanunlarının gözlənilməsi
E) fikrin ifadəsi üçün bilavasitə tələb olunan dil vasitəsinin seçilməsi
Bəndin hansı misralarında fel işlənmişdir?
Çən dağlardan aranlara süründü,
Yaşıl dağlar ağ dumana büründü,
Budaqlarda sarı yarpaq göründü,
Qatarlaşdı qızıl telli durnalar.

 
A) dördüncü
B) üçüncü
C) birinci
D) ikinci
E) bütün misralarında
Şair-şüəra (şairlər), sirr-əsrar, alim-üləma, şer-əşar.
Tək və cəm formalarında verilmiş belə sözlər morfoloji quruluşu baxımından hansı dillərə aiddir?
A) həm kök, həm flektiv
B) kök (amorf)
C) flektiv
D) həm aqqültinativ, həm flektiv
E) aqqültinativ (iltisaqi)
Hansı sözlərdə vurğu son hecaya düşər?
1. Almaniya           2. şlyapa
3. günbəgün          4. fərasət
5. təsadüfən          6. günəbaxan
7. perspektiv         8. kinoparat
A) 4, 5, 7
B) 4, 6, 7, 8
C) 6, 7, 8
D) 3, 4, 5, 6
E) 1, 2, 3, 5
Filologiya elminin bu sahəsi daha çox praktik səciyyə daşıyır və burada bu və ya digər dil faktı, dil hadisəsi yox, üsullar, qayda-qanunlar sistemi öyrənilir:
A) nitq mədəniyyəti
B) qrammatika
C) üslubiyyat
D) tərcüməşünaslıq
E) ədəbiyyatşünaslıq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top