Tapılan ümumi test sayı : 125

Müəllim şagirdlərə "Mənim ailəm" mövzusunda şifahi mətn qurmağı tapşırdı. Hansı dərketmə üsuluna aid olan şagird bu tapşırığın icrasında daha uğurlu nəticə göstərə bilər?
A) lingvistik dərketmə
B) vizual/məkan
C) naturalistik/təbiət
Havard Qardner nəzəriyyəsinə gorə dərketmənin necə usulu var?
A) 8
B) 5
C) 2
D) 3
Nəzəri materiallar, praktik materiallar, təsviri materiallar və qiymətləndirmə materialarının olması dərsliyə verilən hansı tələbi xarakterizə edən xüsusiyyətlərdir?
A) uyğunluq
B) düzgünlük
C) tamlıq
D) müasirlik
Təlim standartlarına uyğunluq, mubahisəli faktların olmaması, faktların dəqiqliyi, orfoqrafik, durğu işarələri və qrammatik qaydaların gözlənilməsi dərsliyə verilən hansı tələbin xüsusiyyətləridir?
A) əyanilik
B) ardıcıllıq
C) düzgünlük
D) tamlıq
Təhsilalma Forması deyil?
A) Sərbəst
B) Məsafəil
C) Özəl
D) Əyani
E) Qiyabi
Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri hansılardır?
A) Humanistlik. Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətlilik. Səmərəlik. Daimilik. İnteqrasiya. Kurikulum. İnteqrasiya.
B) Humanistlik. Demokratlik. Bərabərlik. Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətinik. Səmərəlik. Daimilik. Varislik. Liberallaşma. İnteqrasiya
C) Demokratlik. Bərabərlik. Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətlilik. Humanistlik. İnteqrasiya. Məsuliyyət.
D) Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətlilik. Səmərəlik. Daimilik. Varislik. Liberallaşma. İnteqrasiya. Kurikulum
E) Humanistlik. Demokratlik. Millilik və dünyavilik. Humanistlik. İnteqrasiya.
Fəal təlim nəyə əsaslanır?
A) Təfəkkürün inkişafına. Təfəkkürün müstəqillik və sərbəstliyinə. Əməkdaşlığa.
B) Biliklərin yaradıcı tətbiqinə. Şagirdin fəal dərketmə mövqeyinə. Problemli şəraitin yaranmasına
C) Biliklərin müstəqil əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına.
D) Hamısına.
E) Heç birinə.
Blumun Taksonomiyası nəzəriyyəsinə görə dərketmənin Səviyyələri hansıdır?
A) 1)Bilik 2)Qavrama 6) Qiymətləndirmə
B) 1)Bilik 2)Tətbiq 3)Qavrama 4) Təhlil 5)Sintez 6) Qiymətləndirmə
C) 1)Bilik 2)Təhlil 3)Sintez 4)Tətbiq 2) Qiymətləndirmə
D) 1)Bilik 2)Tətbiq 3)Təhlil 4)Qiymətləndirmə 5)Sintez
E) 1)Bilik 2)Qavrama 3)Tətbiq 4) Təhlil 5)Sintez 6) Qiymətləndirmə
BİBÖ abveturası nə bildirir?
A) Bilmək İstəyirəm. Bildim. Öyrəndim.
B) Bilmədiklərim. İstəyirəm bilim. Öyrənərdim.
C) Bilik. İstiqamət. Bilmədiklərim. Öyrəndiklərim.
D) Bilmirəm. İstəyirəm bilim. Öyrənərdim.
E) Bilirəm. İstəyirəm bilim. Öyrəndim.
Biliyin növləri hansıdır?
A) Motivasiya. İnteqrasiya. Karusel
B) Təlim. Bacarıq. Vərdiş.
C) Məntiqi. Yaradıcı. Tənqidi.
D) Deklarativ. Prosedural. Kontekstual
E) Hamı.
"Kurikulum" sözünün lüğəti mənası deməkdir:
A) Təhsil pilləsi, təhsil proqramları
B) sənəd, məcmuə
C) fənn, təhsil
D) Konsepsiya, əmr
E) yol, istiqamət
Məzmun standartının quruluşu hansıdır?
A) Fəaliyyət Vərdiş
B) Bilik Fəaliyyət
C) Bilik Fəaliyyət Vərdiş
D) Heç biri
E) Bacarıq Vərdiş
"Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçə maddədən ibarətdir?
A) 38
B) 47
C) 58
D) 50
E) 40
"Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qüvvəyə minib ?
A) 1999
B) 2008
C) 2009
D) 2002
E) 1998
"Beyin həmləsi" nədir?
A) Dərs nümunəsi
B) İş üsulu
C) Təlim üsulu
D) Dərs forması
Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?
A) Əsas və alt standartların
B) Əsas standartların
C) Alt standartların
D) Qiymətləndirmə standartlarının
Qeyd olunan bəndlərdən hansı qiymətləndirmə standartıdır?
A) Mənəvi borc (böyüklərə hörmət, kiçiklərə və xəstələrə qayğı) haqqında təsəvvürlərini ifadə edir.
B) Borc analayışını izah etməyi bacarır.
C) Dinlər haqqında ilkin təsəvvürlərini sadə şəkildə izah edir.
D) Mənəviyyata zidd xüsusiyyətlərə(yalançılıq, paxıllıq, xəbərçilik) münasibət bildirir.
Tədris prosesinin sonunda bütün səviyyələr üzrə sualların bölgüsü necə olmalıdır?
A) 1-ci səviyyə üzrə suallar 30%
2-ci səviyyə üzrə suallar 30%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 10%
B) 1-ci səviyyə üzrə suallar 30%
2-ci səviyyə üzrə suallar 20%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 20%
C) 1-ci səviyyə üzrə suallar 20%
2-ci səviyyə üzrə suallar 30%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 20%
D) 1-ci səviyyə üzrə suallar 20%
2-ci səviyyə üzrə suallar 20%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 20%
5-ci səviyyə üzrə suallar 10%
Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanır?
A) 3
B) 4
C) 2
D) 5
Qiymətləndirmə standartları nədir?
A) təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələb.
B) təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
C) Şagird və müəllimlərin bilik və bacarıqlarına qoyulan tələb
D) tədris ilinin sonunda şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə və məktəbin fəaliyyətinə qoyulan dövlət tələbidir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top