Tapılan ümumi test sayı : 125

Müəllim şagirdlərə "Mənim ailəm" mövzusunda şifahi mətn qurmağı tapşırdı. Hansı dərketmə üsuluna aid olan şagird bu tapşırığın icrasında daha uğurlu nəticə göstərə bilər?
A) lingvistik dərketmə
B) vizual/məkan
C) naturalistik/təbiət
Havard Qardner nəzəriyyəsinə gorə dərketmənin necə usulu var?
A) 5
B) 3
C) 2
D) 8
Nəzəri materiallar, praktik materiallar, təsviri materiallar və qiymətləndirmə materialarının olması dərsliyə verilən hansı tələbi xarakterizə edən xüsusiyyətlərdir?
A) uyğunluq
B) müasirlik
C) düzgünlük
D) tamlıq
Təlim standartlarına uyğunluq, mubahisəli faktların olmaması, faktların dəqiqliyi, orfoqrafik, durğu işarələri və qrammatik qaydaların gözlənilməsi dərsliyə verilən hansı tələbin xüsusiyyətləridir?
A) tamlıq
B) ardıcıllıq
C) düzgünlük
D) əyanilik
Təhsilalma Forması deyil?
A) Əyani
B) Özəl
C) Məsafəil
D) Sərbəst
E) Qiyabi
Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri hansılardır?
A) Humanistlik. Demokratlik. Millilik və dünyavilik. Humanistlik. İnteqrasiya.
B) Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətlilik. Səmərəlik. Daimilik. Varislik. Liberallaşma. İnteqrasiya. Kurikulum
C) Demokratlik. Bərabərlik. Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətlilik. Humanistlik. İnteqrasiya. Məsuliyyət.
D) Humanistlik. Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətlilik. Səmərəlik. Daimilik. İnteqrasiya. Kurikulum. İnteqrasiya.
E) Humanistlik. Demokratlik. Bərabərlik. Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətinik. Səmərəlik. Daimilik. Varislik. Liberallaşma. İnteqrasiya
Fəal təlim nəyə əsaslanır?
A) Biliklərin müstəqil əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına.
B) Biliklərin yaradıcı tətbiqinə. Şagirdin fəal dərketmə mövqeyinə. Problemli şəraitin yaranmasına
C) Heç birinə.
D) Təfəkkürün inkişafına. Təfəkkürün müstəqillik və sərbəstliyinə. Əməkdaşlığa.
E) Hamısına.
Blumun Taksonomiyası nəzəriyyəsinə görə dərketmənin Səviyyələri hansıdır?
A) 1)Bilik 2)Qavrama 3)Tətbiq 4) Təhlil 5)Sintez 6) Qiymətləndirmə
B) 1)Bilik 2)Qavrama 6) Qiymətləndirmə
C) 1)Bilik 2)Tətbiq 3)Təhlil 4)Qiymətləndirmə 5)Sintez
D) 1)Bilik 2)Tətbiq 3)Qavrama 4) Təhlil 5)Sintez 6) Qiymətləndirmə
E) 1)Bilik 2)Təhlil 3)Sintez 4)Tətbiq 2) Qiymətləndirmə
BİBÖ abveturası nə bildirir?
A) Bilmirəm. İstəyirəm bilim. Öyrənərdim.
B) Bilik. İstiqamət. Bilmədiklərim. Öyrəndiklərim.
C) Bilirəm. İstəyirəm bilim. Öyrəndim.
D) Bilmədiklərim. İstəyirəm bilim. Öyrənərdim.
E) Bilmək İstəyirəm. Bildim. Öyrəndim.
Biliyin növləri hansıdır?
A) Təlim. Bacarıq. Vərdiş.
B) Məntiqi. Yaradıcı. Tənqidi.
C) Deklarativ. Prosedural. Kontekstual
D) Motivasiya. İnteqrasiya. Karusel
E) Hamı.
"Kurikulum" sözünün lüğəti mənası deməkdir:
A) fənn, təhsil
B) sənəd, məcmuə
C) yol, istiqamət
D) Konsepsiya, əmr
E) Təhsil pilləsi, təhsil proqramları
Məzmun standartının quruluşu hansıdır?
A) Heç biri
B) Bilik Fəaliyyət
C) Bilik Fəaliyyət Vərdiş
D) Bacarıq Vərdiş
E) Fəaliyyət Vərdiş
"Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçə maddədən ibarətdir?
A) 38
B) 58
C) 40
D) 50
E) 47
"Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qüvvəyə minib ?
A) 2009
B) 1998
C) 2002
D) 1999
E) 2008
"Beyin həmləsi" nədir?
A) Təlim üsulu
B) Dərs forması
C) Dərs nümunəsi
D) İş üsulu
Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?
A) Əsas standartların
B) Alt standartların
C) Əsas və alt standartların
D) Qiymətləndirmə standartlarının
Qeyd olunan bəndlərdən hansı qiymətləndirmə standartıdır?
A) Mənəvi borc (böyüklərə hörmət, kiçiklərə və xəstələrə qayğı) haqqında təsəvvürlərini ifadə edir.
B) Mənəviyyata zidd xüsusiyyətlərə(yalançılıq, paxıllıq, xəbərçilik) münasibət bildirir.
C) Borc analayışını izah etməyi bacarır.
D) Dinlər haqqında ilkin təsəvvürlərini sadə şəkildə izah edir.
Tədris prosesinin sonunda bütün səviyyələr üzrə sualların bölgüsü necə olmalıdır?
A) 1-ci səviyyə üzrə suallar 20%
2-ci səviyyə üzrə suallar 20%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 20%
5-ci səviyyə üzrə suallar 10%
B) 1-ci səviyyə üzrə suallar 30%
2-ci səviyyə üzrə suallar 20%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 20%
C) 1-ci səviyyə üzrə suallar 30%
2-ci səviyyə üzrə suallar 30%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 10%
D) 1-ci səviyyə üzrə suallar 20%
2-ci səviyyə üzrə suallar 30%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 20%
Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
Qiymətləndirmə standartları nədir?
A) tədris ilinin sonunda şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə və məktəbin fəaliyyətinə qoyulan dövlət tələbidir.
B) təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələb.
C) Şagird və müəllimlərin bilik və bacarıqlarına qoyulan tələb
D) təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top