Tapılan ümumi test sayı : 125

Müəllim şagirdlərə "Mənim ailəm" mövzusunda şifahi mətn qurmağı tapşırdı. Hansı dərketmə üsuluna aid olan şagird bu tapşırığın icrasında daha uğurlu nəticə göstərə bilər?
A) lingvistik dərketmə
B) vizual/məkan
C) naturalistik/təbiət
Havard Qardner nəzəriyyəsinə gorə dərketmənin necə usulu var?
A) 2
B) 3
C) 8
D) 5
Nəzəri materiallar, praktik materiallar, təsviri materiallar və qiymətləndirmə materialarının olması dərsliyə verilən hansı tələbi xarakterizə edən xüsusiyyətlərdir?
A) uyğunluq
B) tamlıq
C) müasirlik
D) düzgünlük
Təlim standartlarına uyğunluq, mubahisəli faktların olmaması, faktların dəqiqliyi, orfoqrafik, durğu işarələri və qrammatik qaydaların gözlənilməsi dərsliyə verilən hansı tələbin xüsusiyyətləridir?
A) ardıcıllıq
B) əyanilik
C) düzgünlük
D) tamlıq
Təhsilalma Forması deyil?
A) Qiyabi
B) Özəl
C) Əyani
D) Məsafəil
E) Sərbəst
Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri hansılardır?
A) Humanistlik. Demokratlik. Bərabərlik. Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətinik. Səmərəlik. Daimilik. Varislik. Liberallaşma. İnteqrasiya
B) Demokratlik. Bərabərlik. Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətlilik. Humanistlik. İnteqrasiya. Məsuliyyət.
C) Humanistlik. Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətlilik. Səmərəlik. Daimilik. İnteqrasiya. Kurikulum. İnteqrasiya.
D) Humanistlik. Demokratlik. Millilik və dünyavilik. Humanistlik. İnteqrasiya.
E) Millilik və dünyavilik. Keyfiyyətlilik. Səmərəlik. Daimilik. Varislik. Liberallaşma. İnteqrasiya. Kurikulum
Fəal təlim nəyə əsaslanır?
A) Heç birinə.
B) Təfəkkürün inkişafına. Təfəkkürün müstəqillik və sərbəstliyinə. Əməkdaşlığa.
C) Hamısına.
D) Biliklərin yaradıcı tətbiqinə. Şagirdin fəal dərketmə mövqeyinə. Problemli şəraitin yaranmasına
E) Biliklərin müstəqil əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına.
Blumun Taksonomiyası nəzəriyyəsinə görə dərketmənin Səviyyələri hansıdır?
A) 1)Bilik 2)Qavrama 3)Tətbiq 4) Təhlil 5)Sintez 6) Qiymətləndirmə
B) 1)Bilik 2)Tətbiq 3)Qavrama 4) Təhlil 5)Sintez 6) Qiymətləndirmə
C) 1)Bilik 2)Təhlil 3)Sintez 4)Tətbiq 2) Qiymətləndirmə
D) 1)Bilik 2)Tətbiq 3)Təhlil 4)Qiymətləndirmə 5)Sintez
E) 1)Bilik 2)Qavrama 6) Qiymətləndirmə
BİBÖ abveturası nə bildirir?
A) Bilmirəm. İstəyirəm bilim. Öyrənərdim.
B) Bilirəm. İstəyirəm bilim. Öyrəndim.
C) Bilik. İstiqamət. Bilmədiklərim. Öyrəndiklərim.
D) Bilmək İstəyirəm. Bildim. Öyrəndim.
E) Bilmədiklərim. İstəyirəm bilim. Öyrənərdim.
Biliyin növləri hansıdır?
A) Təlim. Bacarıq. Vərdiş.
B) Məntiqi. Yaradıcı. Tənqidi.
C) Motivasiya. İnteqrasiya. Karusel
D) Deklarativ. Prosedural. Kontekstual
E) Hamı.
"Kurikulum" sözünün lüğəti mənası deməkdir:
A) Təhsil pilləsi, təhsil proqramları
B) yol, istiqamət
C) Konsepsiya, əmr
D) sənəd, məcmuə
E) fənn, təhsil
Məzmun standartının quruluşu hansıdır?
A) Fəaliyyət Vərdiş
B) Bilik Fəaliyyət Vərdiş
C) Bacarıq Vərdiş
D) Bilik Fəaliyyət
E) Heç biri
"Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçə maddədən ibarətdir?
A) 38
B) 50
C) 40
D) 47
E) 58
"Təhsil haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu neçənci ildə qüvvəyə minib ?
A) 2009
B) 1999
C) 1998
D) 2002
E) 2008
"Beyin həmləsi" nədir?
A) Dərs nümunəsi
B) Dərs forması
C) Təlim üsulu
D) İş üsulu
Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?
A) Əsas standartların
B) Əsas və alt standartların
C) Alt standartların
D) Qiymətləndirmə standartlarının
Qeyd olunan bəndlərdən hansı qiymətləndirmə standartıdır?
A) Mənəvi borc (böyüklərə hörmət, kiçiklərə və xəstələrə qayğı) haqqında təsəvvürlərini ifadə edir.
B) Borc analayışını izah etməyi bacarır.
C) Mənəviyyata zidd xüsusiyyətlərə(yalançılıq, paxıllıq, xəbərçilik) münasibət bildirir.
D) Dinlər haqqında ilkin təsəvvürlərini sadə şəkildə izah edir.
Tədris prosesinin sonunda bütün səviyyələr üzrə sualların bölgüsü necə olmalıdır?
A) 1-ci səviyyə üzrə suallar 20%
2-ci səviyyə üzrə suallar 20%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 20%
5-ci səviyyə üzrə suallar 10%
B) 1-ci səviyyə üzrə suallar 30%
2-ci səviyyə üzrə suallar 30%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 10%
C) 1-ci səviyyə üzrə suallar 20%
2-ci səviyyə üzrə suallar 30%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 20%
D) 1-ci səviyyə üzrə suallar 30%
2-ci səviyyə üzrə suallar 20%
3-cü səviyyə üzrə suallar 30%
4-cü səviyyə üzrə suallar 20%
Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanır?
A) 4
B) 3
C) 5
D) 2
Qiymətləndirmə standartları nədir?
A) təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
B) tədris ilinin sonunda şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə və məktəbin fəaliyyətinə qoyulan dövlət tələbidir.
C) təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin və müəllimlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələb.
D) Şagird və müəllimlərin bilik və bacarıqlarına qoyulan tələb
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top