Tapılan ümumi test sayı : 125

Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan metodlar hansılardır?
A) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırvermə, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
B) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi 26 Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metodlar hansılardır?
C) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri
Diaqnostlk qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda)
B) bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda
C) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq
Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A) kiçik summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda
B) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda)
C) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq
Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır
A) summatlv qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda
B) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda).
C) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır
A) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə
B) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə
C) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə
Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə .
B) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə
C) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarı milin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə
B) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə
C) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?
A) 5
B) 2
C) 4
D) 3
Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?
A) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.
B) şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərər) qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.
C) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.
D) qiymətləndirməşagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız qiymət almaq xatirinə oxuyurdu.
Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
A) sadədən mürəkkəbə
B) xronoloji
C) şeirlərin ardıcıllığı.
D) məntiqi ardıcılllıq
Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1.    Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəkl (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2.    Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3.    İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4.    Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
A) 2, 3, 4
B) 1, 2, 4
C) 1, 2, 3
D) 1,3, 4
Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?
A) illik
B) aylıq
C) rüblük
D) gündəlik
Planlaşdırmanın neçə növü var?
A) 6
B) 1
C) 3
D) 2
Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?
A) bibö, cütlərlə
B) cütlərlə, fərdi
C) qruplarla, müsahibə
D) klaster, müzakirə
Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?
A) cütlərlə
B) kollektiv
C) müzakirə
D) fərdi
Neçə təlim forması var?
A) 14
B) 5
C) 4
D) 8
Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?
A) dəstəkləyici mühitin yaradılması
B) bilikyönümlülük
C) təlimdə bərabər imkanların yaradılması
D) fəaliyyətin stimullaşdırılması
"Tələbyönümlülük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?
A) fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması.
B) məktəbin tələbatının nəzərə alınması.
C) məktəbin və ailənin tələbatının nəzərə alınması.
D) şagirdin tələbatının nəzərə alınması.
Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?
A) 2
B) 1
C) 5
D) 3
Kurikuluma nə daxil deyil?
A) təhsil qanunu
B) qiymətləndirmə mexanizmləri
C) təlim strategiyaları
D) məzmun standartları
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top