Tapılan ümumi test sayı : 125

Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan metodlar hansılardır?
A) müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırvermə, valideynlərlə və digər fənn müəllimləriləəməkdaşlıq
B) müşahidə, şagirdlərin şifahi cavabları, şagirdlərin yazı işlərinin təhlili, test tapşırıqlarının nəticələri
C) şifahi təqdimat, testlər, nailiyyətlərin nümayişi 26 Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metodlar hansılardır?
Diaqnostlk qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A) bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda
B) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq
C) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda)
Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
A) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq
B) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda)
C) kiçik summativ qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda
Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır
A) summatlv qiymətləndirmə bölmə və bəhslərin, yarımilin sonunda
B) təlim prosesisinin əvvəlində. Təlim prosesinin hər hansı aralıq mərhələlərində (bölmənin tədrisindən əvvəl və ya yarımil başlayanda).
C) dərs ilinin əvvəlindən başlayaraq mütəmadi olaraq
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır
A) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə
B) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə
C) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə
Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə
B) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə
C) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə .
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
A) təhsilin hər hansı mərhələsində (tədris vahidinin, yarı milin və ilin sonunda) şagirdlərin əldə etdikləri nailiyyətləri qiymətləndirmək məqsədilə
B) təlim prosesinin hər hansı bir mərhələsi üçün müəyyən olunmuş nəticələr əsasında şagirdlərin bilik və bacarıqlarının formalaşma səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə
C) fənn üzrə təlimin hər hansı bir mərhələsində şagirdlərin ilkin bilik və bacarıq səviyyəsini qiymətləndirmək məqsədilə
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?
A) 2
B) 4
C) 3
D) 5
Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?
A) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.
B) cari qiymətləndirilmənin aradan qaldırılması məzmun standartlarının bütövlükdə mənimsənilməsini və qiymətləndirmənin obyektivliyini təmin edir.
C) qiymətləndirməşagirdə qiymət yazmaq kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız qiymət almaq xatirinə oxuyurdu.
D) şagirdin nailiyyəti (qazanılan dəyərər) qiymətləndirilir, inkişafı sistemli şəklidə izlənilir.
Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
A) məntiqi ardıcılllıq
B) sadədən mürəkkəbə
C) xronoloji
D) şeirlərin ardıcıllığı.
Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1.    Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəkl (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2.    Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3.    İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4.    Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.
A) 1,3, 4
B) 1, 2, 3
C) 1, 2, 4
D) 2, 3, 4
Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?
A) aylıq
B) gündəlik
C) rüblük
D) illik
Planlaşdırmanın neçə növü var?
A) 3
B) 6
C) 2
D) 1
Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?
A) cütlərlə, fərdi
B) klaster, müzakirə
C) bibö, cütlərlə
D) qruplarla, müsahibə
Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?
A) cütlərlə
B) fərdi
C) müzakirə
D) kollektiv
Neçə təlim forması var?
A) 4
B) 8
C) 14
D) 5
Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?
A) dəstəkləyici mühitin yaradılması
B) fəaliyyətin stimullaşdırılması
C) bilikyönümlülük
D) təlimdə bərabər imkanların yaradılması
"Tələbyönümlülük” deyəndə nə nəzərdə tutulur?
A) şagirdin tələbatının nəzərə alınması.
B) məktəbin tələbatının nəzərə alınması.
C) fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınması.
D) məktəbin və ailənin tələbatının nəzərə alınması.
Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?
A) 2
B) 1
C) 3
D) 5
Kurikuluma nə daxil deyil?
A) təlim strategiyaları
B) qiymətləndirmə mexanizmləri
C) məzmun standartları
D) təhsil qanunu
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top