Tapılan ümumi test sayı : 154

Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:
A) dəniz sahili mövqe və relyef
B) istilik və rütubətin nisbəti
C) bitkilər və heyvanlar aləmi
D) geoloji quruluşu və relyef
E) süxurların tərkibi və yaşı
Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları: 1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C
A) 2, 4, 6
B) 1, 2, 5
C) 1, 3, 5
D) 2, 5, 6
E) 1, 3, 4
Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?
A) Zonallıq
B) Bütövlük
C) İntrazonallıq
D) Azonallıq
E) Ritmilik
Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın: 1. Tanqanika   I. buzlaq 2. Böyük Ayı gölü   II.uçqun 3. Maralgöl   III. tektonik
A) 1 – II, 2 – III, 3 – I
B) 1 – III, 2 – I, 3 – II
C) 1 –I, 2 – II, 3 – III
D) 1 – II, 2 – I, 3 – III
E) 1 – I, 2 – III, 3 – II
A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:
A) X və III
B) II və XII
C) IV və III
D) V və XX
E) V və XIX
Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?
A) 26 kq
B) 6,5 kq
C) 13000 q
D) 130 q
E) 130 kq
Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 200 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q, 20 C-də 17q)
A) 17q
B) 5,5q
C) 30q
D) 7,5q
E) 22,5q
Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?
A) cavan platformalarda
B) yaylalarda
C) ovalıqlarda
D) qədim platformalarda
E) geosinklinallarda
Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?
A) stratosfer
B) ionosfer
C) ekzosfer
D) troposfer
E) mezosfer
Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?
A) meşə-çöl, dağ meşə, qayalıq nival
B) yarımsəhra, dağ çölü, dağ-meşə
C) dağ-çöl, dağ-meşə, qayalıq-nival
D) dağ-çəmən, subnival, nival
E) düzənlik meşə-çöl, dağ çölü, dağ-meşə
20 c.e-nə günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı:
A) 90
B) 100
C) 46,5
D) 86,5
E) 70
İEOÖ-də əhalinin sürətlə artmasının nəticəsi:
A) sənayenin güclü inkişafı
B) həyat səviyəsinin kəskin aşağı düşməsi
C) demoqrafik böhran
D) kənd təsərrüfatının inkişafı
E) elmin sürətli inkişafı
Miqrasiya nədir?
A) Əhalinin işlə təmin olunmasıdır
B) Əhalinin bir yerdən başqa yerə köçməsidir
C) Əhalinin təbii artımının yüksək olmasıdır
D) Yüksək ixtisaslı kadrların bir yerə cəmlənməsidir
E) Əhalinin dini mənsubiyyətidir
Taxıl istehsalına görə hansı ölkələr fərqlənir?
A) Qırğızıstan, Malayziya, Sloveniya
B) Çin, ABŞ, Kanada
C) Avstriya, Çexiya, Albaniya
D) Monako, İsrail, Əlcəzair
E) Misir, Tailand, Çili
Avropanın ən böyük aqlomerasiyaları:
A) Şanxay, Katmandu, Sidney
B) London, Oslo, Praqa
C) Helsinki, Moskva, Afina
D) Lissabon, Nyukasl, Valetta
E) London, Reyn-Rur, Paris
Federativ və həm də monarxiyaya idarə üsuluna malik olan ölkələr:
A) İtaliya, Almaniya
B) İspaniya, Belçika
C) Liviya, Misir
D) ABŞ, Kanada
E) Ukrayna, Belarus
Qonur kömür istehsalına görə dünyada tanınan RurSaar bölgəsi hansı ölkədədir?
A) Yaponiya
B) Rusiya Federasiyası
C) Çin
D) Almaniya Federativ Respublikası
E) Hindistan
«Reemiqrasiya» nə deməkdir?
A) əhalinin şəhərdən qəsəbəyə axını
B) başqa ölkəyə gedənlərin geri qayıtması
C) ölkədə əhalinin sayının kəskin artması
D) şəhər aqlomerasiyası və əhalinin geniş şəhərlərdə yerləşməsi
E) əhalinin sayının azalması
Rusiya ilə sərhəddə yerləşən zirvə hansıdır və burada daimi qarın olmasının səbəbi:
A) Dəlidağ; az yağıntının olması
B) Qapıcıq; çox yağıntı olması
C) Bazardüzü; qar xəttinin 4000 m-dən keçməsi
D) Kəpəz; çox soyuq iqlim şəraiti
E) Qızyurdu; qar xəttinin yuxarıdan keçməsi
Hansı hava kütlələri respublikamızın ərazisinə daxil olduqda temperatur aşağı düşür, buludluluq və yağıntının miqdarı artır: 1. Mülayim-kontinental 2. Dəniz-Arktik 3. Orta Asiya 4. Mülayim dəniz 5. Tropik
A) 2, 5
B) 2, 4
C) 2, 3
D) 3, 4
E) 1, 5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top