Tapılan ümumi test sayı : 154

Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:
A) bitkilər və heyvanlar aləmi
B) geoloji quruluşu və relyef
C) süxurların tərkibi və yaşı
D) istilik və rütubətin nisbəti
E) dəniz sahili mövqe və relyef
Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları: 1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C
A) 2, 4, 6
B) 1, 3, 4
C) 1, 3, 5
D) 1, 2, 5
E) 2, 5, 6
Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?
A) Bütövlük
B) İntrazonallıq
C) Azonallıq
D) Zonallıq
E) Ritmilik
Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın: 1. Tanqanika   I. buzlaq 2. Böyük Ayı gölü   II.uçqun 3. Maralgöl   III. tektonik
A) 1 – I, 2 – III, 3 – II
B) 1 –I, 2 – II, 3 – III
C) 1 – III, 2 – I, 3 – II
D) 1 – II, 2 – III, 3 – I
E) 1 – II, 2 – I, 3 – III
A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:
A) X və III
B) II və XII
C) V və XIX
D) IV və III
E) V və XX
Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?
A) 6,5 kq
B) 130 kq
C) 13000 q
D) 26 kq
E) 130 q
Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 200 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q, 20 C-də 17q)
A) 7,5q
B) 22,5q
C) 17q
D) 5,5q
E) 30q
Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?
A) qədim platformalarda
B) cavan platformalarda
C) yaylalarda
D) ovalıqlarda
E) geosinklinallarda
Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?
A) stratosfer
B) troposfer
C) ionosfer
D) ekzosfer
E) mezosfer
Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?
A) dağ-çöl, dağ-meşə, qayalıq-nival
B) meşə-çöl, dağ meşə, qayalıq nival
C) dağ-çəmən, subnival, nival
D) düzənlik meşə-çöl, dağ çölü, dağ-meşə
E) yarımsəhra, dağ çölü, dağ-meşə
20 c.e-nə günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı:
A) 86,5
B) 100
C) 90
D) 70
E) 46,5
İEOÖ-də əhalinin sürətlə artmasının nəticəsi:
A) elmin sürətli inkişafı
B) kənd təsərrüfatının inkişafı
C) demoqrafik böhran
D) həyat səviyəsinin kəskin aşağı düşməsi
E) sənayenin güclü inkişafı
Miqrasiya nədir?
A) Əhalinin işlə təmin olunmasıdır
B) Əhalinin təbii artımının yüksək olmasıdır
C) Əhalinin bir yerdən başqa yerə köçməsidir
D) Yüksək ixtisaslı kadrların bir yerə cəmlənməsidir
E) Əhalinin dini mənsubiyyətidir
Taxıl istehsalına görə hansı ölkələr fərqlənir?
A) Misir, Tailand, Çili
B) Monako, İsrail, Əlcəzair
C) Çin, ABŞ, Kanada
D) Avstriya, Çexiya, Albaniya
E) Qırğızıstan, Malayziya, Sloveniya
Avropanın ən böyük aqlomerasiyaları:
A) London, Reyn-Rur, Paris
B) Helsinki, Moskva, Afina
C) Lissabon, Nyukasl, Valetta
D) London, Oslo, Praqa
E) Şanxay, Katmandu, Sidney
Federativ və həm də monarxiyaya idarə üsuluna malik olan ölkələr:
A) ABŞ, Kanada
B) İspaniya, Belçika
C) Liviya, Misir
D) Ukrayna, Belarus
E) İtaliya, Almaniya
Qonur kömür istehsalına görə dünyada tanınan RurSaar bölgəsi hansı ölkədədir?
A) Hindistan
B) Rusiya Federasiyası
C) Çin
D) Yaponiya
E) Almaniya Federativ Respublikası
«Reemiqrasiya» nə deməkdir?
A) başqa ölkəyə gedənlərin geri qayıtması
B) şəhər aqlomerasiyası və əhalinin geniş şəhərlərdə yerləşməsi
C) ölkədə əhalinin sayının kəskin artması
D) əhalinin sayının azalması
E) əhalinin şəhərdən qəsəbəyə axını
Rusiya ilə sərhəddə yerləşən zirvə hansıdır və burada daimi qarın olmasının səbəbi:
A) Kəpəz; çox soyuq iqlim şəraiti
B) Dəlidağ; az yağıntının olması
C) Qızyurdu; qar xəttinin yuxarıdan keçməsi
D) Qapıcıq; çox yağıntı olması
E) Bazardüzü; qar xəttinin 4000 m-dən keçməsi
Hansı hava kütlələri respublikamızın ərazisinə daxil olduqda temperatur aşağı düşür, buludluluq və yağıntının miqdarı artır: 1. Mülayim-kontinental 2. Dəniz-Arktik 3. Orta Asiya 4. Mülayim dəniz 5. Tropik
A) 3, 4
B) 2, 4
C) 1, 5
D) 2, 5
E) 2, 3
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top