Tapılan ümumi test sayı : 154

Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:
A) dəniz sahili mövqe və relyef
B) bitkilər və heyvanlar aləmi
C) süxurların tərkibi və yaşı
D) geoloji quruluşu və relyef
E) istilik və rütubətin nisbəti
Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları: 1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C
A) 1, 2, 5
B) 1, 3, 4
C) 2, 5, 6
D) 1, 3, 5
E) 2, 4, 6
Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?
A) İntrazonallıq
B) Bütövlük
C) Zonallıq
D) Azonallıq
E) Ritmilik
Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın: 1. Tanqanika   I. buzlaq 2. Böyük Ayı gölü   II.uçqun 3. Maralgöl   III. tektonik
A) 1 –I, 2 – II, 3 – III
B) 1 – II, 2 – I, 3 – III
C) 1 – III, 2 – I, 3 – II
D) 1 – I, 2 – III, 3 – II
E) 1 – II, 2 – III, 3 – I
A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:
A) II və XII
B) X və III
C) V və XX
D) V və XIX
E) IV və III
Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?
A) 6,5 kq
B) 130 q
C) 130 kq
D) 13000 q
E) 26 kq
Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 200 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q, 20 C-də 17q)
A) 30q
B) 7,5q
C) 22,5q
D) 5,5q
E) 17q
Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?
A) yaylalarda
B) ovalıqlarda
C) geosinklinallarda
D) qədim platformalarda
E) cavan platformalarda
Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?
A) troposfer
B) ionosfer
C) ekzosfer
D) stratosfer
E) mezosfer
Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?
A) meşə-çöl, dağ meşə, qayalıq nival
B) yarımsəhra, dağ çölü, dağ-meşə
C) dağ-çəmən, subnival, nival
D) düzənlik meşə-çöl, dağ çölü, dağ-meşə
E) dağ-çöl, dağ-meşə, qayalıq-nival
20 c.e-nə günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı:
A) 70
B) 90
C) 46,5
D) 100
E) 86,5
İEOÖ-də əhalinin sürətlə artmasının nəticəsi:
A) həyat səviyəsinin kəskin aşağı düşməsi
B) kənd təsərrüfatının inkişafı
C) demoqrafik böhran
D) sənayenin güclü inkişafı
E) elmin sürətli inkişafı
Miqrasiya nədir?
A) Əhalinin təbii artımının yüksək olmasıdır
B) Əhalinin bir yerdən başqa yerə köçməsidir
C) Əhalinin işlə təmin olunmasıdır
D) Əhalinin dini mənsubiyyətidir
E) Yüksək ixtisaslı kadrların bir yerə cəmlənməsidir
Taxıl istehsalına görə hansı ölkələr fərqlənir?
A) Qırğızıstan, Malayziya, Sloveniya
B) Avstriya, Çexiya, Albaniya
C) Misir, Tailand, Çili
D) Çin, ABŞ, Kanada
E) Monako, İsrail, Əlcəzair
Avropanın ən böyük aqlomerasiyaları:
A) London, Oslo, Praqa
B) Şanxay, Katmandu, Sidney
C) London, Reyn-Rur, Paris
D) Lissabon, Nyukasl, Valetta
E) Helsinki, Moskva, Afina
Federativ və həm də monarxiyaya idarə üsuluna malik olan ölkələr:
A) Ukrayna, Belarus
B) İspaniya, Belçika
C) İtaliya, Almaniya
D) Liviya, Misir
E) ABŞ, Kanada
Qonur kömür istehsalına görə dünyada tanınan RurSaar bölgəsi hansı ölkədədir?
A) Çin
B) Yaponiya
C) Almaniya Federativ Respublikası
D) Hindistan
E) Rusiya Federasiyası
«Reemiqrasiya» nə deməkdir?
A) şəhər aqlomerasiyası və əhalinin geniş şəhərlərdə yerləşməsi
B) başqa ölkəyə gedənlərin geri qayıtması
C) əhalinin şəhərdən qəsəbəyə axını
D) ölkədə əhalinin sayının kəskin artması
E) əhalinin sayının azalması
Rusiya ilə sərhəddə yerləşən zirvə hansıdır və burada daimi qarın olmasının səbəbi:
A) Dəlidağ; az yağıntının olması
B) Qızyurdu; qar xəttinin yuxarıdan keçməsi
C) Kəpəz; çox soyuq iqlim şəraiti
D) Qapıcıq; çox yağıntı olması
E) Bazardüzü; qar xəttinin 4000 m-dən keçməsi
Hansı hava kütlələri respublikamızın ərazisinə daxil olduqda temperatur aşağı düşür, buludluluq və yağıntının miqdarı artır: 1. Mülayim-kontinental 2. Dəniz-Arktik 3. Orta Asiya 4. Mülayim dəniz 5. Tropik
A) 2, 3
B) 3, 4
C) 1, 5
D) 2, 4
E) 2, 5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top