Tapılan ümumi test sayı : 154

Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:
A) süxurların tərkibi və yaşı
B) bitkilər və heyvanlar aləmi
C) istilik və rütubətin nisbəti
D) geoloji quruluşu və relyef
E) dəniz sahili mövqe və relyef
Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları: 1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C
A) 2, 5, 6
B) 1, 3, 5
C) 1, 2, 5
D) 2, 4, 6
E) 1, 3, 4
Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?
A) Bütövlük
B) İntrazonallıq
C) Azonallıq
D) Zonallıq
E) Ritmilik
Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın: 1. Tanqanika   I. buzlaq 2. Böyük Ayı gölü   II.uçqun 3. Maralgöl   III. tektonik
A) 1 –I, 2 – II, 3 – III
B) 1 – II, 2 – III, 3 – I
C) 1 – II, 2 – I, 3 – III
D) 1 – III, 2 – I, 3 – II
E) 1 – I, 2 – III, 3 – II
A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:
A) X və III
B) IV və III
C) II və XII
D) V və XX
E) V və XIX
Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?
A) 130 q
B) 26 kq
C) 6,5 kq
D) 130 kq
E) 13000 q
Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 200 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q, 20 C-də 17q)
A) 7,5q
B) 22,5q
C) 17q
D) 5,5q
E) 30q
Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?
A) ovalıqlarda
B) yaylalarda
C) qədim platformalarda
D) cavan platformalarda
E) geosinklinallarda
Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?
A) troposfer
B) stratosfer
C) ekzosfer
D) ionosfer
E) mezosfer
Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?
A) dağ-çəmən, subnival, nival
B) dağ-çöl, dağ-meşə, qayalıq-nival
C) düzənlik meşə-çöl, dağ çölü, dağ-meşə
D) yarımsəhra, dağ çölü, dağ-meşə
E) meşə-çöl, dağ meşə, qayalıq nival
20 c.e-nə günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı:
A) 90
B) 46,5
C) 86,5
D) 70
E) 100
İEOÖ-də əhalinin sürətlə artmasının nəticəsi:
A) kənd təsərrüfatının inkişafı
B) sənayenin güclü inkişafı
C) həyat səviyəsinin kəskin aşağı düşməsi
D) elmin sürətli inkişafı
E) demoqrafik böhran
Miqrasiya nədir?
A) Əhalinin işlə təmin olunmasıdır
B) Yüksək ixtisaslı kadrların bir yerə cəmlənməsidir
C) Əhalinin dini mənsubiyyətidir
D) Əhalinin bir yerdən başqa yerə köçməsidir
E) Əhalinin təbii artımının yüksək olmasıdır
Taxıl istehsalına görə hansı ölkələr fərqlənir?
A) Avstriya, Çexiya, Albaniya
B) Misir, Tailand, Çili
C) Monako, İsrail, Əlcəzair
D) Çin, ABŞ, Kanada
E) Qırğızıstan, Malayziya, Sloveniya
Avropanın ən böyük aqlomerasiyaları:
A) Şanxay, Katmandu, Sidney
B) London, Reyn-Rur, Paris
C) Lissabon, Nyukasl, Valetta
D) London, Oslo, Praqa
E) Helsinki, Moskva, Afina
Federativ və həm də monarxiyaya idarə üsuluna malik olan ölkələr:
A) Ukrayna, Belarus
B) ABŞ, Kanada
C) İspaniya, Belçika
D) İtaliya, Almaniya
E) Liviya, Misir
Qonur kömür istehsalına görə dünyada tanınan RurSaar bölgəsi hansı ölkədədir?
A) Çin
B) Hindistan
C) Rusiya Federasiyası
D) Yaponiya
E) Almaniya Federativ Respublikası
«Reemiqrasiya» nə deməkdir?
A) əhalinin şəhərdən qəsəbəyə axını
B) başqa ölkəyə gedənlərin geri qayıtması
C) ölkədə əhalinin sayının kəskin artması
D) əhalinin sayının azalması
E) şəhər aqlomerasiyası və əhalinin geniş şəhərlərdə yerləşməsi
Rusiya ilə sərhəddə yerləşən zirvə hansıdır və burada daimi qarın olmasının səbəbi:
A) Bazardüzü; qar xəttinin 4000 m-dən keçməsi
B) Qızyurdu; qar xəttinin yuxarıdan keçməsi
C) Dəlidağ; az yağıntının olması
D) Kəpəz; çox soyuq iqlim şəraiti
E) Qapıcıq; çox yağıntı olması
Hansı hava kütlələri respublikamızın ərazisinə daxil olduqda temperatur aşağı düşür, buludluluq və yağıntının miqdarı artır: 1. Mülayim-kontinental 2. Dəniz-Arktik 3. Orta Asiya 4. Mülayim dəniz 5. Tropik
A) 2, 3
B) 1, 5
C) 2, 4
D) 3, 4
E) 2, 5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top