Tapılan ümumi test sayı : 154

Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:
A) dəniz sahili mövqe və relyef
B) geoloji quruluşu və relyef
C) süxurların tərkibi və yaşı
D) bitkilər və heyvanlar aləmi
E) istilik və rütubətin nisbəti
Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları: 1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C
A) 1, 2, 5
B) 2, 4, 6
C) 1, 3, 4
D) 2, 5, 6
E) 1, 3, 5
Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?
A) Zonallıq
B) İntrazonallıq
C) Azonallıq
D) Bütövlük
E) Ritmilik
Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın: 1. Tanqanika   I. buzlaq 2. Böyük Ayı gölü   II.uçqun 3. Maralgöl   III. tektonik
A) 1 – I, 2 – III, 3 – II
B) 1 – II, 2 – III, 3 – I
C) 1 – III, 2 – I, 3 – II
D) 1 –I, 2 – II, 3 – III
E) 1 – II, 2 – I, 3 – III
A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:
A) IV və III
B) V və XX
C) II və XII
D) X və III
E) V və XIX
Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?
A) 13000 q
B) 130 kq
C) 6,5 kq
D) 26 kq
E) 130 q
Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 200 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q, 20 C-də 17q)
A) 22,5q
B) 7,5q
C) 5,5q
D) 17q
E) 30q
Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?
A) ovalıqlarda
B) yaylalarda
C) geosinklinallarda
D) qədim platformalarda
E) cavan platformalarda
Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?
A) stratosfer
B) troposfer
C) ekzosfer
D) mezosfer
E) ionosfer
Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?
A) dağ-çöl, dağ-meşə, qayalıq-nival
B) yarımsəhra, dağ çölü, dağ-meşə
C) meşə-çöl, dağ meşə, qayalıq nival
D) düzənlik meşə-çöl, dağ çölü, dağ-meşə
E) dağ-çəmən, subnival, nival
20 c.e-nə günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı:
A) 70
B) 46,5
C) 86,5
D) 90
E) 100
İEOÖ-də əhalinin sürətlə artmasının nəticəsi:
A) sənayenin güclü inkişafı
B) kənd təsərrüfatının inkişafı
C) demoqrafik böhran
D) elmin sürətli inkişafı
E) həyat səviyəsinin kəskin aşağı düşməsi
Miqrasiya nədir?
A) Əhalinin dini mənsubiyyətidir
B) Yüksək ixtisaslı kadrların bir yerə cəmlənməsidir
C) Əhalinin işlə təmin olunmasıdır
D) Əhalinin bir yerdən başqa yerə köçməsidir
E) Əhalinin təbii artımının yüksək olmasıdır
Taxıl istehsalına görə hansı ölkələr fərqlənir?
A) Monako, İsrail, Əlcəzair
B) Avstriya, Çexiya, Albaniya
C) Qırğızıstan, Malayziya, Sloveniya
D) Misir, Tailand, Çili
E) Çin, ABŞ, Kanada
Avropanın ən böyük aqlomerasiyaları:
A) London, Reyn-Rur, Paris
B) Şanxay, Katmandu, Sidney
C) London, Oslo, Praqa
D) Helsinki, Moskva, Afina
E) Lissabon, Nyukasl, Valetta
Federativ və həm də monarxiyaya idarə üsuluna malik olan ölkələr:
A) İspaniya, Belçika
B) ABŞ, Kanada
C) Liviya, Misir
D) İtaliya, Almaniya
E) Ukrayna, Belarus
Qonur kömür istehsalına görə dünyada tanınan RurSaar bölgəsi hansı ölkədədir?
A) Hindistan
B) Yaponiya
C) Rusiya Federasiyası
D) Almaniya Federativ Respublikası
E) Çin
«Reemiqrasiya» nə deməkdir?
A) əhalinin şəhərdən qəsəbəyə axını
B) əhalinin sayının azalması
C) ölkədə əhalinin sayının kəskin artması
D) başqa ölkəyə gedənlərin geri qayıtması
E) şəhər aqlomerasiyası və əhalinin geniş şəhərlərdə yerləşməsi
Rusiya ilə sərhəddə yerləşən zirvə hansıdır və burada daimi qarın olmasının səbəbi:
A) Qızyurdu; qar xəttinin yuxarıdan keçməsi
B) Qapıcıq; çox yağıntı olması
C) Kəpəz; çox soyuq iqlim şəraiti
D) Dəlidağ; az yağıntının olması
E) Bazardüzü; qar xəttinin 4000 m-dən keçməsi
Hansı hava kütlələri respublikamızın ərazisinə daxil olduqda temperatur aşağı düşür, buludluluq və yağıntının miqdarı artır: 1. Mülayim-kontinental 2. Dəniz-Arktik 3. Orta Asiya 4. Mülayim dəniz 5. Tropik
A) 2, 5
B) 2, 3
C) 3, 4
D) 1, 5
E) 2, 4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top