Tapılan ümumi test sayı : 154

Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:
A) istilik və rütubətin nisbəti
B) süxurların tərkibi və yaşı
C) bitkilər və heyvanlar aləmi
D) geoloji quruluşu və relyef
E) dəniz sahili mövqe və relyef
Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları: 1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C
A) 1, 2, 5
B) 1, 3, 4
C) 1, 3, 5
D) 2, 4, 6
E) 2, 5, 6
Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?
A) Zonallıq
B) Azonallıq
C) İntrazonallıq
D) Bütövlük
E) Ritmilik
Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın: 1. Tanqanika   I. buzlaq 2. Böyük Ayı gölü   II.uçqun 3. Maralgöl   III. tektonik
A) 1 – I, 2 – III, 3 – II
B) 1 – III, 2 – I, 3 – II
C) 1 – II, 2 – I, 3 – III
D) 1 – II, 2 – III, 3 – I
E) 1 –I, 2 – II, 3 – III
A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:
A) V və XIX
B) IV və III
C) X və III
D) V və XX
E) II və XII
Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?
A) 26 kq
B) 13000 q
C) 130 kq
D) 130 q
E) 6,5 kq
Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 200 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q, 20 C-də 17q)
A) 30q
B) 22,5q
C) 17q
D) 7,5q
E) 5,5q
Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?
A) yaylalarda
B) cavan platformalarda
C) geosinklinallarda
D) qədim platformalarda
E) ovalıqlarda
Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?
A) ionosfer
B) ekzosfer
C) stratosfer
D) mezosfer
E) troposfer
Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?
A) meşə-çöl, dağ meşə, qayalıq nival
B) düzənlik meşə-çöl, dağ çölü, dağ-meşə
C) yarımsəhra, dağ çölü, dağ-meşə
D) dağ-çöl, dağ-meşə, qayalıq-nival
E) dağ-çəmən, subnival, nival
20 c.e-nə günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı:
A) 100
B) 90
C) 86,5
D) 46,5
E) 70
İEOÖ-də əhalinin sürətlə artmasının nəticəsi:
A) kənd təsərrüfatının inkişafı
B) demoqrafik böhran
C) həyat səviyəsinin kəskin aşağı düşməsi
D) elmin sürətli inkişafı
E) sənayenin güclü inkişafı
Miqrasiya nədir?
A) Yüksək ixtisaslı kadrların bir yerə cəmlənməsidir
B) Əhalinin bir yerdən başqa yerə köçməsidir
C) Əhalinin təbii artımının yüksək olmasıdır
D) Əhalinin dini mənsubiyyətidir
E) Əhalinin işlə təmin olunmasıdır
Taxıl istehsalına görə hansı ölkələr fərqlənir?
A) Monako, İsrail, Əlcəzair
B) Çin, ABŞ, Kanada
C) Misir, Tailand, Çili
D) Avstriya, Çexiya, Albaniya
E) Qırğızıstan, Malayziya, Sloveniya
Avropanın ən böyük aqlomerasiyaları:
A) Helsinki, Moskva, Afina
B) London, Reyn-Rur, Paris
C) London, Oslo, Praqa
D) Lissabon, Nyukasl, Valetta
E) Şanxay, Katmandu, Sidney
Federativ və həm də monarxiyaya idarə üsuluna malik olan ölkələr:
A) İspaniya, Belçika
B) ABŞ, Kanada
C) İtaliya, Almaniya
D) Liviya, Misir
E) Ukrayna, Belarus
Qonur kömür istehsalına görə dünyada tanınan RurSaar bölgəsi hansı ölkədədir?
A) Yaponiya
B) Hindistan
C) Almaniya Federativ Respublikası
D) Çin
E) Rusiya Federasiyası
«Reemiqrasiya» nə deməkdir?
A) əhalinin sayının azalması
B) ölkədə əhalinin sayının kəskin artması
C) başqa ölkəyə gedənlərin geri qayıtması
D) şəhər aqlomerasiyası və əhalinin geniş şəhərlərdə yerləşməsi
E) əhalinin şəhərdən qəsəbəyə axını
Rusiya ilə sərhəddə yerləşən zirvə hansıdır və burada daimi qarın olmasının səbəbi:
A) Kəpəz; çox soyuq iqlim şəraiti
B) Dəlidağ; az yağıntının olması
C) Qızyurdu; qar xəttinin yuxarıdan keçməsi
D) Bazardüzü; qar xəttinin 4000 m-dən keçməsi
E) Qapıcıq; çox yağıntı olması
Hansı hava kütlələri respublikamızın ərazisinə daxil olduqda temperatur aşağı düşür, buludluluq və yağıntının miqdarı artır: 1. Mülayim-kontinental 2. Dəniz-Arktik 3. Orta Asiya 4. Mülayim dəniz 5. Tropik
A) 2, 3
B) 2, 5
C) 2, 4
D) 1, 5
E) 3, 4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top