Tapılan ümumi test sayı : 154

Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:
A) dəniz sahili mövqe və relyef
B) istilik və rütubətin nisbəti
C) bitkilər və heyvanlar aləmi
D) süxurların tərkibi və yaşı
E) geoloji quruluşu və relyef
Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları: 1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C
A) 1, 2, 5
B) 1, 3, 4
C) 2, 4, 6
D) 2, 5, 6
E) 1, 3, 5
Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?
A) Zonallıq
B) İntrazonallıq
C) Ritmilik
D) Bütövlük
E) Azonallıq
Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın: 1. Tanqanika   I. buzlaq 2. Böyük Ayı gölü   II.uçqun 3. Maralgöl   III. tektonik
A) 1 – II, 2 – III, 3 – I
B) 1 –I, 2 – II, 3 – III
C) 1 – II, 2 – I, 3 – III
D) 1 – I, 2 – III, 3 – II
E) 1 – III, 2 – I, 3 – II
A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:
A) V və XX
B) V və XIX
C) X və III
D) II və XII
E) IV və III
Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?
A) 13000 q
B) 130 kq
C) 26 kq
D) 130 q
E) 6,5 kq
Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 200 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q, 20 C-də 17q)
A) 17q
B) 5,5q
C) 30q
D) 7,5q
E) 22,5q
Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?
A) geosinklinallarda
B) ovalıqlarda
C) qədim platformalarda
D) cavan platformalarda
E) yaylalarda
Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?
A) stratosfer
B) mezosfer
C) troposfer
D) ekzosfer
E) ionosfer
Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?
A) dağ-çöl, dağ-meşə, qayalıq-nival
B) düzənlik meşə-çöl, dağ çölü, dağ-meşə
C) yarımsəhra, dağ çölü, dağ-meşə
D) meşə-çöl, dağ meşə, qayalıq nival
E) dağ-çəmən, subnival, nival
20 c.e-nə günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı:
A) 46,5
B) 90
C) 70
D) 100
E) 86,5
İEOÖ-də əhalinin sürətlə artmasının nəticəsi:
A) həyat səviyəsinin kəskin aşağı düşməsi
B) kənd təsərrüfatının inkişafı
C) sənayenin güclü inkişafı
D) elmin sürətli inkişafı
E) demoqrafik böhran
Miqrasiya nədir?
A) Əhalinin bir yerdən başqa yerə köçməsidir
B) Yüksək ixtisaslı kadrların bir yerə cəmlənməsidir
C) Əhalinin təbii artımının yüksək olmasıdır
D) Əhalinin işlə təmin olunmasıdır
E) Əhalinin dini mənsubiyyətidir
Taxıl istehsalına görə hansı ölkələr fərqlənir?
A) Monako, İsrail, Əlcəzair
B) Qırğızıstan, Malayziya, Sloveniya
C) Avstriya, Çexiya, Albaniya
D) Çin, ABŞ, Kanada
E) Misir, Tailand, Çili
Avropanın ən böyük aqlomerasiyaları:
A) London, Oslo, Praqa
B) Helsinki, Moskva, Afina
C) Şanxay, Katmandu, Sidney
D) Lissabon, Nyukasl, Valetta
E) London, Reyn-Rur, Paris
Federativ və həm də monarxiyaya idarə üsuluna malik olan ölkələr:
A) İspaniya, Belçika
B) Liviya, Misir
C) Ukrayna, Belarus
D) ABŞ, Kanada
E) İtaliya, Almaniya
Qonur kömür istehsalına görə dünyada tanınan RurSaar bölgəsi hansı ölkədədir?
A) Rusiya Federasiyası
B) Yaponiya
C) Hindistan
D) Çin
E) Almaniya Federativ Respublikası
«Reemiqrasiya» nə deməkdir?
A) başqa ölkəyə gedənlərin geri qayıtması
B) ölkədə əhalinin sayının kəskin artması
C) şəhər aqlomerasiyası və əhalinin geniş şəhərlərdə yerləşməsi
D) əhalinin sayının azalması
E) əhalinin şəhərdən qəsəbəyə axını
Rusiya ilə sərhəddə yerləşən zirvə hansıdır və burada daimi qarın olmasının səbəbi:
A) Dəlidağ; az yağıntının olması
B) Kəpəz; çox soyuq iqlim şəraiti
C) Bazardüzü; qar xəttinin 4000 m-dən keçməsi
D) Qızyurdu; qar xəttinin yuxarıdan keçməsi
E) Qapıcıq; çox yağıntı olması
Hansı hava kütlələri respublikamızın ərazisinə daxil olduqda temperatur aşağı düşür, buludluluq və yağıntının miqdarı artır: 1. Mülayim-kontinental 2. Dəniz-Arktik 3. Orta Asiya 4. Mülayim dəniz 5. Tropik
A) 2, 3
B) 1, 5
C) 2, 5
D) 2, 4
E) 3, 4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top