Tapılan ümumi test sayı : 154

Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:
A) süxurların tərkibi və yaşı
B) istilik və rütubətin nisbəti
C) dəniz sahili mövqe və relyef
D) bitkilər və heyvanlar aləmi
E) geoloji quruluşu və relyef
Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları: 1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C
A) 1, 3, 5
B) 1, 3, 4
C) 2, 4, 6
D) 2, 5, 6
E) 1, 2, 5
Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?
A) Azonallıq
B) Bütövlük
C) Zonallıq
D) Ritmilik
E) İntrazonallıq
Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın: 1. Tanqanika   I. buzlaq 2. Böyük Ayı gölü   II.uçqun 3. Maralgöl   III. tektonik
A) 1 – III, 2 – I, 3 – II
B) 1 – II, 2 – I, 3 – III
C) 1 – II, 2 – III, 3 – I
D) 1 –I, 2 – II, 3 – III
E) 1 – I, 2 – III, 3 – II
A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:
A) X və III
B) IV və III
C) V və XX
D) II və XII
E) V və XIX
Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?
A) 130 kq
B) 6,5 kq
C) 26 kq
D) 130 q
E) 13000 q
Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 200 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q, 20 C-də 17q)
A) 30q
B) 7,5q
C) 5,5q
D) 22,5q
E) 17q
Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?
A) ovalıqlarda
B) qədim platformalarda
C) cavan platformalarda
D) geosinklinallarda
E) yaylalarda
Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?
A) ionosfer
B) ekzosfer
C) troposfer
D) mezosfer
E) stratosfer
Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?
A) yarımsəhra, dağ çölü, dağ-meşə
B) düzənlik meşə-çöl, dağ çölü, dağ-meşə
C) dağ-çöl, dağ-meşə, qayalıq-nival
D) dağ-çəmən, subnival, nival
E) meşə-çöl, dağ meşə, qayalıq nival
20 c.e-nə günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı:
A) 70
B) 90
C) 86,5
D) 100
E) 46,5
İEOÖ-də əhalinin sürətlə artmasının nəticəsi:
A) sənayenin güclü inkişafı
B) kənd təsərrüfatının inkişafı
C) demoqrafik böhran
D) həyat səviyəsinin kəskin aşağı düşməsi
E) elmin sürətli inkişafı
Miqrasiya nədir?
A) Yüksək ixtisaslı kadrların bir yerə cəmlənməsidir
B) Əhalinin bir yerdən başqa yerə köçməsidir
C) Əhalinin təbii artımının yüksək olmasıdır
D) Əhalinin dini mənsubiyyətidir
E) Əhalinin işlə təmin olunmasıdır
Taxıl istehsalına görə hansı ölkələr fərqlənir?
A) Monako, İsrail, Əlcəzair
B) Qırğızıstan, Malayziya, Sloveniya
C) Avstriya, Çexiya, Albaniya
D) Çin, ABŞ, Kanada
E) Misir, Tailand, Çili
Avropanın ən böyük aqlomerasiyaları:
A) Lissabon, Nyukasl, Valetta
B) London, Oslo, Praqa
C) Şanxay, Katmandu, Sidney
D) London, Reyn-Rur, Paris
E) Helsinki, Moskva, Afina
Federativ və həm də monarxiyaya idarə üsuluna malik olan ölkələr:
A) Liviya, Misir
B) İtaliya, Almaniya
C) Ukrayna, Belarus
D) ABŞ, Kanada
E) İspaniya, Belçika
Qonur kömür istehsalına görə dünyada tanınan RurSaar bölgəsi hansı ölkədədir?
A) Yaponiya
B) Almaniya Federativ Respublikası
C) Çin
D) Hindistan
E) Rusiya Federasiyası
«Reemiqrasiya» nə deməkdir?
A) şəhər aqlomerasiyası və əhalinin geniş şəhərlərdə yerləşməsi
B) ölkədə əhalinin sayının kəskin artması
C) əhalinin şəhərdən qəsəbəyə axını
D) əhalinin sayının azalması
E) başqa ölkəyə gedənlərin geri qayıtması
Rusiya ilə sərhəddə yerləşən zirvə hansıdır və burada daimi qarın olmasının səbəbi:
A) Dəlidağ; az yağıntının olması
B) Qızyurdu; qar xəttinin yuxarıdan keçməsi
C) Bazardüzü; qar xəttinin 4000 m-dən keçməsi
D) Kəpəz; çox soyuq iqlim şəraiti
E) Qapıcıq; çox yağıntı olması
Hansı hava kütlələri respublikamızın ərazisinə daxil olduqda temperatur aşağı düşür, buludluluq və yağıntının miqdarı artır: 1. Mülayim-kontinental 2. Dəniz-Arktik 3. Orta Asiya 4. Mülayim dəniz 5. Tropik
A) 3, 4
B) 1, 5
C) 2, 3
D) 2, 5
E) 2, 4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top