Tapılan ümumi test sayı : 154

Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:
A) bitkilər və heyvanlar aləmi
B) istilik və rütubətin nisbəti
C) dəniz sahili mövqe və relyef
D) süxurların tərkibi və yaşı
E) geoloji quruluşu və relyef
Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları: 1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C
A) 2, 4, 6
B) 2, 5, 6
C) 1, 3, 5
D) 1, 3, 4
E) 1, 2, 5
Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?
A) Azonallıq
B) Ritmilik
C) İntrazonallıq
D) Zonallıq
E) Bütövlük
Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın: 1. Tanqanika   I. buzlaq 2. Böyük Ayı gölü   II.uçqun 3. Maralgöl   III. tektonik
A) 1 – III, 2 – I, 3 – II
B) 1 – II, 2 – I, 3 – III
C) 1 –I, 2 – II, 3 – III
D) 1 – I, 2 – III, 3 – II
E) 1 – II, 2 – III, 3 – I
A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:
A) V və XIX
B) X və III
C) II və XII
D) V və XX
E) IV və III
Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?
A) 6,5 kq
B) 13000 q
C) 130 kq
D) 26 kq
E) 130 q
Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 200 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q, 20 C-də 17q)
A) 30q
B) 5,5q
C) 17q
D) 22,5q
E) 7,5q
Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?
A) geosinklinallarda
B) qədim platformalarda
C) yaylalarda
D) cavan platformalarda
E) ovalıqlarda
Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?
A) ekzosfer
B) stratosfer
C) mezosfer
D) ionosfer
E) troposfer
Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?
A) dağ-çöl, dağ-meşə, qayalıq-nival
B) meşə-çöl, dağ meşə, qayalıq nival
C) yarımsəhra, dağ çölü, dağ-meşə
D) düzənlik meşə-çöl, dağ çölü, dağ-meşə
E) dağ-çəmən, subnival, nival
20 c.e-nə günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı:
A) 86,5
B) 70
C) 46,5
D) 100
E) 90
İEOÖ-də əhalinin sürətlə artmasının nəticəsi:
A) elmin sürətli inkişafı
B) demoqrafik böhran
C) həyat səviyəsinin kəskin aşağı düşməsi
D) sənayenin güclü inkişafı
E) kənd təsərrüfatının inkişafı
Miqrasiya nədir?
A) Əhalinin işlə təmin olunmasıdır
B) Əhalinin təbii artımının yüksək olmasıdır
C) Əhalinin bir yerdən başqa yerə köçməsidir
D) Əhalinin dini mənsubiyyətidir
E) Yüksək ixtisaslı kadrların bir yerə cəmlənməsidir
Taxıl istehsalına görə hansı ölkələr fərqlənir?
A) Misir, Tailand, Çili
B) Monako, İsrail, Əlcəzair
C) Qırğızıstan, Malayziya, Sloveniya
D) Çin, ABŞ, Kanada
E) Avstriya, Çexiya, Albaniya
Avropanın ən böyük aqlomerasiyaları:
A) Helsinki, Moskva, Afina
B) London, Reyn-Rur, Paris
C) Lissabon, Nyukasl, Valetta
D) London, Oslo, Praqa
E) Şanxay, Katmandu, Sidney
Federativ və həm də monarxiyaya idarə üsuluna malik olan ölkələr:
A) İspaniya, Belçika
B) ABŞ, Kanada
C) Liviya, Misir
D) Ukrayna, Belarus
E) İtaliya, Almaniya
Qonur kömür istehsalına görə dünyada tanınan RurSaar bölgəsi hansı ölkədədir?
A) Almaniya Federativ Respublikası
B) Rusiya Federasiyası
C) Çin
D) Hindistan
E) Yaponiya
«Reemiqrasiya» nə deməkdir?
A) əhalinin şəhərdən qəsəbəyə axını
B) ölkədə əhalinin sayının kəskin artması
C) əhalinin sayının azalması
D) şəhər aqlomerasiyası və əhalinin geniş şəhərlərdə yerləşməsi
E) başqa ölkəyə gedənlərin geri qayıtması
Rusiya ilə sərhəddə yerləşən zirvə hansıdır və burada daimi qarın olmasının səbəbi:
A) Qızyurdu; qar xəttinin yuxarıdan keçməsi
B) Qapıcıq; çox yağıntı olması
C) Dəlidağ; az yağıntının olması
D) Kəpəz; çox soyuq iqlim şəraiti
E) Bazardüzü; qar xəttinin 4000 m-dən keçməsi
Hansı hava kütlələri respublikamızın ərazisinə daxil olduqda temperatur aşağı düşür, buludluluq və yağıntının miqdarı artır: 1. Mülayim-kontinental 2. Dəniz-Arktik 3. Orta Asiya 4. Mülayim dəniz 5. Tropik
A) 2, 4
B) 3, 4
C) 2, 5
D) 1, 5
E) 2, 3
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top