Tapılan ümumi test sayı : 154

Təbii zonaları yaradan əsas səbəblər:
A) süxurların tərkibi və yaşı
B) geoloji quruluşu və relyef
C) bitkilər və heyvanlar aləmi
D) dəniz sahili mövqe və relyef
E) istilik və rütubətin nisbəti
Fiziki aşınmanın daha intensiv getdiyi sutkalıq temperatur amplitudaları: 1. 35 C   2. 5 C   3. 40 C   4. 25 C   5. 2 C   6. 3 C
A) 1, 2, 5
B) 2, 5, 6
C) 1, 3, 5
D) 1, 3, 4
E) 2, 4, 6
Yerin öz oxu ətrafında fırlanması coğrafi təbəqənin hansı qanunauyğunluğuna aiddir?
A) Bütövlük
B) İntrazonallıq
C) Ritmilik
D) Azonallıq
E) Zonallıq
Gölləri mənşəyinə görə qruplaraşdırın: 1. Tanqanika   I. buzlaq 2. Böyük Ayı gölü   II.uçqun 3. Maralgöl   III. tektonik
A) 1 – I, 2 – III, 3 – II
B) 1 – II, 2 – III, 3 – I
C) 1 – III, 2 – I, 3 – II
D) 1 – II, 2 – I, 3 – III
E) 1 –I, 2 – II, 3 – III
A məntəqəsi 78º ş.u.-da, B məntəqəsi isə 55ºq.u.-da yerləşir. Məntəqələrin müvafiq olaraq yerləşdiyi saat qurşaqlarını təyin edin:
A) V və XX
B) II və XII
C) V və XIX
D) X və III
E) IV və III
Duzluluğu 13‰ olan 1 ton sudan nə qədər duz əldə etmək olar?
A) 26 kq
B) 6,5 kq
C) 130 kq
D) 130 q
E) 13000 q
Temperaturu 30 C olan havanın nisbi rütubəti 75%- dir. Havanın temperaturu 200 C –yə enərsə, havadan neçə qram su buxarı ayrılar. (30 C-də 30q, 20 C-də 17q)
A) 17q
B) 22,5q
C) 5,5q
D) 7,5q
E) 30q
Qeyzerlərə daha çox rast gəlinir?
A) ovalıqlarda
B) geosinklinallarda
C) qədim platformalarda
D) yaylalarda
E) cavan platformalarda
Atmosferdə olan ozon təbəqəsi hansı qatda yerləşir?
A) mezosfer
B) stratosfer
C) ekzosfer
D) ionosfer
E) troposfer
Böyük Qafqazda olan hansı landşaft tipləri Talış dağlarında yoxdur?
A) yarımsəhra, dağ çölü, dağ-meşə
B) meşə-çöl, dağ meşə, qayalıq nival
C) dağ-çöl, dağ-meşə, qayalıq-nival
D) düzənlik meşə-çöl, dağ çölü, dağ-meşə
E) dağ-çəmən, subnival, nival
20 c.e-nə günəş şüalarının maksimum düşmə bucağı:
A) 46,5
B) 70
C) 86,5
D) 100
E) 90
İEOÖ-də əhalinin sürətlə artmasının nəticəsi:
A) həyat səviyəsinin kəskin aşağı düşməsi
B) demoqrafik böhran
C) kənd təsərrüfatının inkişafı
D) elmin sürətli inkişafı
E) sənayenin güclü inkişafı
Miqrasiya nədir?
A) Əhalinin dini mənsubiyyətidir
B) Əhalinin təbii artımının yüksək olmasıdır
C) Əhalinin bir yerdən başqa yerə köçməsidir
D) Yüksək ixtisaslı kadrların bir yerə cəmlənməsidir
E) Əhalinin işlə təmin olunmasıdır
Taxıl istehsalına görə hansı ölkələr fərqlənir?
A) Qırğızıstan, Malayziya, Sloveniya
B) Monako, İsrail, Əlcəzair
C) Avstriya, Çexiya, Albaniya
D) Misir, Tailand, Çili
E) Çin, ABŞ, Kanada
Avropanın ən böyük aqlomerasiyaları:
A) Helsinki, Moskva, Afina
B) Lissabon, Nyukasl, Valetta
C) London, Oslo, Praqa
D) Şanxay, Katmandu, Sidney
E) London, Reyn-Rur, Paris
Federativ və həm də monarxiyaya idarə üsuluna malik olan ölkələr:
A) Ukrayna, Belarus
B) İspaniya, Belçika
C) İtaliya, Almaniya
D) ABŞ, Kanada
E) Liviya, Misir
Qonur kömür istehsalına görə dünyada tanınan RurSaar bölgəsi hansı ölkədədir?
A) Rusiya Federasiyası
B) Çin
C) Hindistan
D) Yaponiya
E) Almaniya Federativ Respublikası
«Reemiqrasiya» nə deməkdir?
A) əhalinin sayının azalması
B) şəhər aqlomerasiyası və əhalinin geniş şəhərlərdə yerləşməsi
C) ölkədə əhalinin sayının kəskin artması
D) əhalinin şəhərdən qəsəbəyə axını
E) başqa ölkəyə gedənlərin geri qayıtması
Rusiya ilə sərhəddə yerləşən zirvə hansıdır və burada daimi qarın olmasının səbəbi:
A) Bazardüzü; qar xəttinin 4000 m-dən keçməsi
B) Kəpəz; çox soyuq iqlim şəraiti
C) Dəlidağ; az yağıntının olması
D) Qızyurdu; qar xəttinin yuxarıdan keçməsi
E) Qapıcıq; çox yağıntı olması
Hansı hava kütlələri respublikamızın ərazisinə daxil olduqda temperatur aşağı düşür, buludluluq və yağıntının miqdarı artır: 1. Mülayim-kontinental 2. Dəniz-Arktik 3. Orta Asiya 4. Mülayim dəniz 5. Tropik
A) 2, 3
B) 3, 4
C) 2, 4
D) 1, 5
E) 2, 5
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top