Tapılan ümumi test sayı : 154

Avropadan Hindistana ilk dəniz yolunu kim acmışdır?
A) Fernan Magellan
B) Vasko da Qama
C) Ameriqo Vespuçi
D) A.Düma
E) Xiristofor Kolumb
Viktoriya gəmisinin kapitanı kim idi?
A) Bellinshauzen
B) Marko Polo
C) Abel Tasman
D) Xuan Elkano
E) Vasko da Qama
Heyvan və bitkilərin yayılmasını öyrənən elm sahəsi hansıdır
A) hidrologiya
B) geomorfologiya
C) geologiya
D) biocoğrafiya
E) heç biri düz deyil
Fernan Magellan nəyi okeanın ən yaxşı bələdçisi adlandırıb?
A) ulduzları
B) buz dağlarını
C) sahilləri
D) qayaları
E) okean cərəyanlarını
Dənizçilər cəhətin istiqamətini nə adlandırırlar?
A) Azimut
B) Bucaq
C) Miqyas
D) Rumb
E) Nivelir
Şimal qütbünü kəşf etmiş səyyah?
A) A.Tasman
B) R.Skott
C) R.Piri
D) R.Amundsen
E) F.Magellan
Sxemdə hansı coğrafi hadisə əks olunmuşdur?
A) siklon
B) antisiklon
C) soyuq cəbhə
D) isti cəbhə
E) külək gülü
Hansı məntəqələr arasında küiək daha güclü əsər:
A) O - B
B) heç birində dəyişilməz qalar
C) M - O
D) M - P
E) M - N
Mərkəzi Asiyanın sosialist ölkəsi hansıdır ?
A) Monqolustan
B) Tacikistan
C) Türkmənistan
D) Özbəkistan
E) Qazaxstan
Tropik səhraların daha geniş yayıldığı ərazilər
A) Şimali Afrika, Cənub-Şərqi Asiya, Avstraliya
B) Avstraliya, Şimali Asiya, Mərkəzi Amerika
C) Cənubi Afrika, Şərqi Asiya, Mərkəzi Amerika
D) Cənub-Qərbi Asiya, Şimali Afrika, Avstraliya
Hansı dildən tərcümədə “coğrafiya” sözü “yer haqqında yazıram” deməkdir?
A) türkcə
B) fransız
C) ingilis
D) fars
E) yunan
90 azimut üfüqün hansı cəhətinə uyğun gəlir?
A) Şimal
B) Cənub-şərq
C) Şərq
D) Cənub
E) Qərb
Qeyzerlərin geniş yayıldığı ərazilər
A) heç biri
B) Meksika dağlıq yaylası, Zond adaiarı, Böyük Britaniya
C) Braziliya, Şimali Afrika, İrlandiya
D) Skandinaviya, Mesopotamiya, Avstraliya
E) Kamçatka, İslandiya, Yeni Zelandiya
Sxemdə süxur laylarının hansı yatım forması təsvir olunmuşdur
A) Antiklinal
B) Meandr
C) Fay
D) Qraben
E) Horst
Tropik enliklərdə savanna və seyrək meşələrin yaranmadığı ərazilər:
A) Cənubi-Şərqi Afrika
B) Cənubi Asiya
C) Şimali Avstraliya
D) Ərəbistan yarımadası
E) Braziliya yaylası
Üzvi aşınmanın daha zəif getdiyi təbil zonalar:
A) Səhralar və musson meşələri
B) Qarışıq enliyarpaqlı meşələr, meşə-çöl
C) Ekvatorial və mülayim qurşaq meşələri
D) Tropik və arktik səhralar
E) Savannalar, tundra
Xəritə-sxemdə qışda suvarma əkinçiliyinin üstün olduğu əraziləri göstərin.
A) 1.5
B) 2.3
C) 1,7
D) 4.6
E) 6.7
Xəritə-sxemdəki regiona aid əlamətləri müəyyən edin.  1. Subtropik iqlim qurşağında yerləşir. 2. Sunami dalğalarının baş vermə ehtimalı böyükdür. 3. Yağıntılar ancaq ilin soyuq dövründə düşür. 4. Qışda mülayim, yayda tropik hava kütlələri üstünlük təşkil edir. 5. Ağır əlvan metal filiz ehtiyatları ilə zəngindir. 6. Ərazinin bir hissəsi Uç yarımkürədə yerləşir. 7. Yağıntıların orta illik miqdarı 500 mm-dən azdır. 8. Əmək tutumlu kənd təsərrüfatı sahələri geniş yayılmışdır
A) 2, 5, 6, 8
B) 3, 6, 7, 8
C) 1 ,2, 4, 7
D) 2. 3, 5. 7
E) 1, 4, 5, 8
Göllərin mənşəyinə (I) və su mübadiləsinə (II) görə müvafiq sırasını müəyyən edin.
A) I - Binəqədi - vulkanik, II - Sarısu - axarlı
B) I - Maralgöl - buzlaq, II - Candargöl - axarsız
C) I - Acınohur - tektonik, II - Böyükşor - axarlı
D) l - Hacıqabul - axmaz, II - Masazır - axarsız
E) l - Göygöl - tektonik, II - Ağzıbirçala - axarlı
Orta Sibir yaylasını Dekan yaylasından fərqləndirən əlamətlər:  1. Atmosfer yağıntılarının daha çox düşməsi 2. Atmosfer yağıntılarının daha az düşməsi 3. Şimalında hündür, cavan dağların yerləşməsi 4. Zəif mənimsənilməsi və məskunlaşması 5. Qədim platformadan ibarət olması 6. Qərbində cavan platformanın yerləşməsi
A) 1,4,5
B) 2,4,6
C) 1,3,6
D) 2, 3, 5
E) 1,3,4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top