Tapılan ümumi test sayı : 161

Fənn kurikulumuna aid deyil:
A) Məzmun standartlarına verilən şərhlər
B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri
C) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
D) Məzmun xətləri
E) Ümumi təhsilin məzmunu
N.Əliverdibəyovun “Bayatı-Şiraz” akapella əsərinin xarakteri necədir?
A) Lirik
B) Şən
C) Rəqsvari
D) Qəmli
E) Təntənəli
Azərbaycanın milli qəhrəmanı Çingiz Mustafayevin xatirəsinə həsr olunmuş “Çingiz” simfoniyarekviyemini hansı bəstəkar bəstələmişdir?
A) A.Məlikov
B) O.Rəcəbov
C) R.Mirişli
D) M.Mirzəyev
E) R.Mustafayev
Xalq musiqisi necə yaranıb? 1. Xalq şeiri   a. Bəstəkar melodiyası 2. Aşıq şeiri   b. Xalq melodiyası 3. Şair şeiri    c. Aşıq melodiyası
A) 1-b
B) 2-a
C) 3-b
D) 1-a
E) 3-c
“Muğam” təsviri incəsənət əsərinin müəllifi hansı rəssamdr?
A) Səttar Bəhlulzadə
B) Toğrul Nərimanbəyov
C) Əzim Əzimzadə
D) Tahir Salahov
E) Alim Qasımov
Vokal muğamları kim ifa edir?
A) Müğənni
B) Xanəndə
C) Aşıq
D) Bəstəkar
E) Vokalçı
Modernizm janrı neçənci əsrdə yaranıb ?
A) 15-16
B) 18-19
C) 16-17
D) 19-20
E) 17-18
“Qar qız” operasını kim bəstələyib?
A) P.İ.Çaykovski
B) A.S.Puşkin
C) N.Rimski-Korsakov
D) D.Şostakoviç
E) M.İ.Qlinka
F.Əmirov hansı kinofilmə musiqi bəstələyib ?
A) «Qaynana»
B) «Görüş»
C) «Ulduz»
D) «İnsan məskən salır»
E) «Sehrli xalat»
Q.Qarayev hansı illər arasında yaşayıb ?
A) 1885-1948
B) 1907-1983
C) 1918-1982
D) 1922-1984
E) 1885-1937
Amerikan neqrlərinin xalq mahnısı necə adlanır?
A) Blyuz
B) Opera
C) Spiriçuels
D) Süita
E) Reqtaym
“Sevil” operasından Sevilin ariyasında hansı azərbaycan xalq mahnısından istifadə olunub ?
A) “Sarı gəlin”
B) “Səndən mənə yar olmaz”
C) “Qalanın dibində bir quş olaydım”
D) “Onu demə zalım yar”
E) “Bülbüllər oxur”
İtalyan bəstəkarı Cüzeppe Verdinin Riqoletto operasındakı əsas obrazları seç : 1. Manriko 2. Kerubino 3. Riqoletto 4. Aida 5. Cilda 6. Hersoq Mantuanski
A) 3, 5, 6
B) 2, 3, 4
C) 1, 3, 6
D) 1, 2, 3
E) 3, 4, 5
Üçlükdə oxunulan musiqi :
A) Kvintet
B) Trio
C) Solo
D) Duet
E) Kvartet
Frederik Şopenin sevimli aləti :
A) Tuba
B) Fortepiano
C) Alt
D) Skripka
E) Qusli
İnstrumental musiqi janrını seçin :
A) Simfoniya, sonata, konsert
B) Romans, mahnı, kantata
C) Vokaliz, kanon, xor
D) Oratoriya, kantata, motet
E) Opera, balet, kantata
Bu bəstəkarlardan hansını “Valslar kralı” adlandırmışlar ?
A) Qara Qarayev
B) Ferens List
C) M.İ.Qlinka
D) İohann Ştraus
E) N.Rimski-Korsakov
Leqato nə deməkdir ?
A) Səslərin qırıq-qırıq ifası
B) Kollektiv yürüşü müşayiət etmək üçün musiqi əsəri
C) Notların əlaqəli ifası
D) Notları birləşdirən qövs şəkilli işarə
E) Musiqili səhnə əsəridir.
Hansı dünya bəstəkarının yaradıcılığında azərbaycan xalq musiqisindən istifadə edilib?
A) V.A.Motsart
B) L.V.Bethoven
C) C.Verdi
D) C.Rossini
E) İ.S.Bax
Kantata nədir ?
A) Simfonik orkestrin müşayiəti ilə ifa edilən vokal rəqs səhnələrindən və danışıq epizodlarından ibarət komediya məzmunlu musiqili səhnə əsəri
B) Böyük musiqi-vokal əsərinin yazılı mətni
C) Vokal instrumental musiqili dram əsəri
D) Musiqili xoreoqrafik tamaşa
E) Çoxhissəli təntənə xarakterli vokal simfonik əsər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top