Tapılan ümumi test sayı : 161

Fənn kurikulumuna aid deyil:
A) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri
B) Məzmun standartlarına verilən şərhlər
C) Ümumi təhsilin məzmunu
D) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
E) Məzmun xətləri
N.Əliverdibəyovun “Bayatı-Şiraz” akapella əsərinin xarakteri necədir?
A) Rəqsvari
B) Təntənəli
C) Qəmli
D) Lirik
E) Şən
Azərbaycanın milli qəhrəmanı Çingiz Mustafayevin xatirəsinə həsr olunmuş “Çingiz” simfoniyarekviyemini hansı bəstəkar bəstələmişdir?
A) R.Mustafayev
B) O.Rəcəbov
C) M.Mirzəyev
D) R.Mirişli
E) A.Məlikov
Xalq musiqisi necə yaranıb? 1. Xalq şeiri   a. Bəstəkar melodiyası 2. Aşıq şeiri   b. Xalq melodiyası 3. Şair şeiri    c. Aşıq melodiyası
A) 1-b
B) 1-a
C) 3-b
D) 2-a
E) 3-c
“Muğam” təsviri incəsənət əsərinin müəllifi hansı rəssamdr?
A) Səttar Bəhlulzadə
B) Əzim Əzimzadə
C) Alim Qasımov
D) Toğrul Nərimanbəyov
E) Tahir Salahov
Vokal muğamları kim ifa edir?
A) Vokalçı
B) Aşıq
C) Bəstəkar
D) Müğənni
E) Xanəndə
Modernizm janrı neçənci əsrdə yaranıb ?
A) 16-17
B) 15-16
C) 18-19
D) 19-20
E) 17-18
“Qar qız” operasını kim bəstələyib?
A) N.Rimski-Korsakov
B) M.İ.Qlinka
C) D.Şostakoviç
D) A.S.Puşkin
E) P.İ.Çaykovski
F.Əmirov hansı kinofilmə musiqi bəstələyib ?
A) «Görüş»
B) «Sehrli xalat»
C) «İnsan məskən salır»
D) «Ulduz»
E) «Qaynana»
Q.Qarayev hansı illər arasında yaşayıb ?
A) 1885-1937
B) 1918-1982
C) 1922-1984
D) 1907-1983
E) 1885-1948
Amerikan neqrlərinin xalq mahnısı necə adlanır?
A) Spiriçuels
B) Opera
C) Süita
D) Reqtaym
E) Blyuz
“Sevil” operasından Sevilin ariyasında hansı azərbaycan xalq mahnısından istifadə olunub ?
A) “Qalanın dibində bir quş olaydım”
B) “Sarı gəlin”
C) “Onu demə zalım yar”
D) “Bülbüllər oxur”
E) “Səndən mənə yar olmaz”
İtalyan bəstəkarı Cüzeppe Verdinin Riqoletto operasındakı əsas obrazları seç : 1. Manriko 2. Kerubino 3. Riqoletto 4. Aida 5. Cilda 6. Hersoq Mantuanski
A) 2, 3, 4
B) 1, 3, 6
C) 3, 5, 6
D) 3, 4, 5
E) 1, 2, 3
Üçlükdə oxunulan musiqi :
A) Trio
B) Kvintet
C) Kvartet
D) Solo
E) Duet
Frederik Şopenin sevimli aləti :
A) Fortepiano
B) Qusli
C) Alt
D) Tuba
E) Skripka
İnstrumental musiqi janrını seçin :
A) Romans, mahnı, kantata
B) Opera, balet, kantata
C) Vokaliz, kanon, xor
D) Oratoriya, kantata, motet
E) Simfoniya, sonata, konsert
Bu bəstəkarlardan hansını “Valslar kralı” adlandırmışlar ?
A) M.İ.Qlinka
B) Qara Qarayev
C) N.Rimski-Korsakov
D) Ferens List
E) İohann Ştraus
Leqato nə deməkdir ?
A) Musiqili səhnə əsəridir.
B) Səslərin qırıq-qırıq ifası
C) Notların əlaqəli ifası
D) Notları birləşdirən qövs şəkilli işarə
E) Kollektiv yürüşü müşayiət etmək üçün musiqi əsəri
Hansı dünya bəstəkarının yaradıcılığında azərbaycan xalq musiqisindən istifadə edilib?
A) L.V.Bethoven
B) İ.S.Bax
C) C.Rossini
D) C.Verdi
E) V.A.Motsart
Kantata nədir ?
A) Vokal instrumental musiqili dram əsəri
B) Musiqili xoreoqrafik tamaşa
C) Böyük musiqi-vokal əsərinin yazılı mətni
D) Simfonik orkestrin müşayiəti ilə ifa edilən vokal rəqs səhnələrindən və danışıq epizodlarından ibarət komediya məzmunlu musiqili səhnə əsəri
E) Çoxhissəli təntənə xarakterli vokal simfonik əsər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top