Tapılan ümumi test sayı : 161

Fənn kurikulumuna aid deyil:
A) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
B) Məzmun xətləri
C) Məzmun standartlarına verilən şərhlər
D) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri
E) Ümumi təhsilin məzmunu
N.Əliverdibəyovun “Bayatı-Şiraz” akapella əsərinin xarakteri necədir?
A) Şən
B) Lirik
C) Rəqsvari
D) Təntənəli
E) Qəmli
Azərbaycanın milli qəhrəmanı Çingiz Mustafayevin xatirəsinə həsr olunmuş “Çingiz” simfoniyarekviyemini hansı bəstəkar bəstələmişdir?
A) M.Mirzəyev
B) A.Məlikov
C) R.Mirişli
D) R.Mustafayev
E) O.Rəcəbov
Xalq musiqisi necə yaranıb? 1. Xalq şeiri   a. Bəstəkar melodiyası 2. Aşıq şeiri   b. Xalq melodiyası 3. Şair şeiri    c. Aşıq melodiyası
A) 3-b
B) 3-c
C) 2-a
D) 1-b
E) 1-a
“Muğam” təsviri incəsənət əsərinin müəllifi hansı rəssamdr?
A) Əzim Əzimzadə
B) Səttar Bəhlulzadə
C) Toğrul Nərimanbəyov
D) Tahir Salahov
E) Alim Qasımov
Vokal muğamları kim ifa edir?
A) Xanəndə
B) Bəstəkar
C) Vokalçı
D) Aşıq
E) Müğənni
Modernizm janrı neçənci əsrdə yaranıb ?
A) 16-17
B) 18-19
C) 17-18
D) 19-20
E) 15-16
“Qar qız” operasını kim bəstələyib?
A) A.S.Puşkin
B) M.İ.Qlinka
C) N.Rimski-Korsakov
D) D.Şostakoviç
E) P.İ.Çaykovski
F.Əmirov hansı kinofilmə musiqi bəstələyib ?
A) «Sehrli xalat»
B) «Ulduz»
C) «Görüş»
D) «İnsan məskən salır»
E) «Qaynana»
Q.Qarayev hansı illər arasında yaşayıb ?
A) 1918-1982
B) 1885-1937
C) 1922-1984
D) 1885-1948
E) 1907-1983
Amerikan neqrlərinin xalq mahnısı necə adlanır?
A) Reqtaym
B) Süita
C) Spiriçuels
D) Blyuz
E) Opera
“Sevil” operasından Sevilin ariyasında hansı azərbaycan xalq mahnısından istifadə olunub ?
A) “Sarı gəlin”
B) “Onu demə zalım yar”
C) “Səndən mənə yar olmaz”
D) “Qalanın dibində bir quş olaydım”
E) “Bülbüllər oxur”
İtalyan bəstəkarı Cüzeppe Verdinin Riqoletto operasındakı əsas obrazları seç : 1. Manriko 2. Kerubino 3. Riqoletto 4. Aida 5. Cilda 6. Hersoq Mantuanski
A) 2, 3, 4
B) 3, 4, 5
C) 1, 2, 3
D) 1, 3, 6
E) 3, 5, 6
Üçlükdə oxunulan musiqi :
A) Kvartet
B) Kvintet
C) Solo
D) Trio
E) Duet
Frederik Şopenin sevimli aləti :
A) Alt
B) Tuba
C) Qusli
D) Skripka
E) Fortepiano
İnstrumental musiqi janrını seçin :
A) Simfoniya, sonata, konsert
B) Opera, balet, kantata
C) Vokaliz, kanon, xor
D) Oratoriya, kantata, motet
E) Romans, mahnı, kantata
Bu bəstəkarlardan hansını “Valslar kralı” adlandırmışlar ?
A) Qara Qarayev
B) İohann Ştraus
C) M.İ.Qlinka
D) Ferens List
E) N.Rimski-Korsakov
Leqato nə deməkdir ?
A) Səslərin qırıq-qırıq ifası
B) Notları birləşdirən qövs şəkilli işarə
C) Notların əlaqəli ifası
D) Musiqili səhnə əsəridir.
E) Kollektiv yürüşü müşayiət etmək üçün musiqi əsəri
Hansı dünya bəstəkarının yaradıcılığında azərbaycan xalq musiqisindən istifadə edilib?
A) C.Verdi
B) V.A.Motsart
C) L.V.Bethoven
D) İ.S.Bax
E) C.Rossini
Kantata nədir ?
A) Simfonik orkestrin müşayiəti ilə ifa edilən vokal rəqs səhnələrindən və danışıq epizodlarından ibarət komediya məzmunlu musiqili səhnə əsəri
B) Musiqili xoreoqrafik tamaşa
C) Böyük musiqi-vokal əsərinin yazılı mətni
D) Vokal instrumental musiqili dram əsəri
E) Çoxhissəli təntənə xarakterli vokal simfonik əsər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top