Tapılan ümumi test sayı : 161

Fənn kurikulumuna aid deyil:
A) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri
C) Məzmun standartlarına verilən şərhlər
D) Ümumi təhsilin məzmunu
E) Məzmun xətləri
N.Əliverdibəyovun “Bayatı-Şiraz” akapella əsərinin xarakteri necədir?
A) Qəmli
B) Lirik
C) Təntənəli
D) Şən
E) Rəqsvari
Azərbaycanın milli qəhrəmanı Çingiz Mustafayevin xatirəsinə həsr olunmuş “Çingiz” simfoniyarekviyemini hansı bəstəkar bəstələmişdir?
A) O.Rəcəbov
B) M.Mirzəyev
C) R.Mirişli
D) A.Məlikov
E) R.Mustafayev
Xalq musiqisi necə yaranıb? 1. Xalq şeiri   a. Bəstəkar melodiyası 2. Aşıq şeiri   b. Xalq melodiyası 3. Şair şeiri    c. Aşıq melodiyası
A) 3-b
B) 1-b
C) 2-a
D) 3-c
E) 1-a
“Muğam” təsviri incəsənət əsərinin müəllifi hansı rəssamdr?
A) Alim Qasımov
B) Toğrul Nərimanbəyov
C) Əzim Əzimzadə
D) Tahir Salahov
E) Səttar Bəhlulzadə
Vokal muğamları kim ifa edir?
A) Aşıq
B) Xanəndə
C) Müğənni
D) Vokalçı
E) Bəstəkar
Modernizm janrı neçənci əsrdə yaranıb ?
A) 17-18
B) 16-17
C) 19-20
D) 15-16
E) 18-19
“Qar qız” operasını kim bəstələyib?
A) A.S.Puşkin
B) P.İ.Çaykovski
C) M.İ.Qlinka
D) N.Rimski-Korsakov
E) D.Şostakoviç
F.Əmirov hansı kinofilmə musiqi bəstələyib ?
A) «Görüş»
B) «İnsan məskən salır»
C) «Ulduz»
D) «Sehrli xalat»
E) «Qaynana»
Q.Qarayev hansı illər arasında yaşayıb ?
A) 1907-1983
B) 1885-1937
C) 1885-1948
D) 1922-1984
E) 1918-1982
Amerikan neqrlərinin xalq mahnısı necə adlanır?
A) Blyuz
B) Spiriçuels
C) Reqtaym
D) Opera
E) Süita
“Sevil” operasından Sevilin ariyasında hansı azərbaycan xalq mahnısından istifadə olunub ?
A) “Bülbüllər oxur”
B) “Qalanın dibində bir quş olaydım”
C) “Səndən mənə yar olmaz”
D) “Sarı gəlin”
E) “Onu demə zalım yar”
İtalyan bəstəkarı Cüzeppe Verdinin Riqoletto operasındakı əsas obrazları seç : 1. Manriko 2. Kerubino 3. Riqoletto 4. Aida 5. Cilda 6. Hersoq Mantuanski
A) 3, 5, 6
B) 2, 3, 4
C) 1, 2, 3
D) 3, 4, 5
E) 1, 3, 6
Üçlükdə oxunulan musiqi :
A) Kvintet
B) Kvartet
C) Solo
D) Duet
E) Trio
Frederik Şopenin sevimli aləti :
A) Fortepiano
B) Skripka
C) Alt
D) Qusli
E) Tuba
İnstrumental musiqi janrını seçin :
A) Oratoriya, kantata, motet
B) Vokaliz, kanon, xor
C) Opera, balet, kantata
D) Simfoniya, sonata, konsert
E) Romans, mahnı, kantata
Bu bəstəkarlardan hansını “Valslar kralı” adlandırmışlar ?
A) İohann Ştraus
B) M.İ.Qlinka
C) Ferens List
D) Qara Qarayev
E) N.Rimski-Korsakov
Leqato nə deməkdir ?
A) Kollektiv yürüşü müşayiət etmək üçün musiqi əsəri
B) Notların əlaqəli ifası
C) Notları birləşdirən qövs şəkilli işarə
D) Musiqili səhnə əsəridir.
E) Səslərin qırıq-qırıq ifası
Hansı dünya bəstəkarının yaradıcılığında azərbaycan xalq musiqisindən istifadə edilib?
A) İ.S.Bax
B) C.Rossini
C) C.Verdi
D) L.V.Bethoven
E) V.A.Motsart
Kantata nədir ?
A) Vokal instrumental musiqili dram əsəri
B) Simfonik orkestrin müşayiəti ilə ifa edilən vokal rəqs səhnələrindən və danışıq epizodlarından ibarət komediya məzmunlu musiqili səhnə əsəri
C) Böyük musiqi-vokal əsərinin yazılı mətni
D) Musiqili xoreoqrafik tamaşa
E) Çoxhissəli təntənə xarakterli vokal simfonik əsər
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top