Tapılan ümumi test sayı : 161

Fənn kurikulumuna aid deyil:
A) Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
B) Fənn üzrə ümumi təlim nəticələri
C) Məzmun standartlarına verilən şərhlər
D) Məzmun xətləri
E) Ümumi təhsilin məzmunu
N.Əliverdibəyovun “Bayatı-Şiraz” akapella əsərinin xarakteri necədir?
A) Rəqsvari
B) Təntənəli
C) Şən
D) Lirik
E) Qəmli
Azərbaycanın milli qəhrəmanı Çingiz Mustafayevin xatirəsinə həsr olunmuş “Çingiz” simfoniyarekviyemini hansı bəstəkar bəstələmişdir?
A) O.Rəcəbov
B) A.Məlikov
C) R.Mirişli
D) M.Mirzəyev
E) R.Mustafayev
Xalq musiqisi necə yaranıb? 1. Xalq şeiri   a. Bəstəkar melodiyası 2. Aşıq şeiri   b. Xalq melodiyası 3. Şair şeiri    c. Aşıq melodiyası
A) 2-a
B) 3-b
C) 3-c
D) 1-a
E) 1-b
“Muğam” təsviri incəsənət əsərinin müəllifi hansı rəssamdr?
A) Toğrul Nərimanbəyov
B) Əzim Əzimzadə
C) Səttar Bəhlulzadə
D) Tahir Salahov
E) Alim Qasımov
Vokal muğamları kim ifa edir?
A) Xanəndə
B) Aşıq
C) Müğənni
D) Bəstəkar
E) Vokalçı
Modernizm janrı neçənci əsrdə yaranıb ?
A) 19-20
B) 18-19
C) 15-16
D) 16-17
E) 17-18
“Qar qız” operasını kim bəstələyib?
A) M.İ.Qlinka
B) N.Rimski-Korsakov
C) D.Şostakoviç
D) A.S.Puşkin
E) P.İ.Çaykovski
F.Əmirov hansı kinofilmə musiqi bəstələyib ?
A) «Sehrli xalat»
B) «Qaynana»
C) «Görüş»
D) «İnsan məskən salır»
E) «Ulduz»
Q.Qarayev hansı illər arasında yaşayıb ?
A) 1907-1983
B) 1922-1984
C) 1918-1982
D) 1885-1937
E) 1885-1948
Amerikan neqrlərinin xalq mahnısı necə adlanır?
A) Opera
B) Spiriçuels
C) Blyuz
D) Reqtaym
E) Süita
“Sevil” operasından Sevilin ariyasında hansı azərbaycan xalq mahnısından istifadə olunub ?
A) “Onu demə zalım yar”
B) “Qalanın dibində bir quş olaydım”
C) “Bülbüllər oxur”
D) “Sarı gəlin”
E) “Səndən mənə yar olmaz”
İtalyan bəstəkarı Cüzeppe Verdinin Riqoletto operasındakı əsas obrazları seç : 1. Manriko 2. Kerubino 3. Riqoletto 4. Aida 5. Cilda 6. Hersoq Mantuanski
A) 1, 3, 6
B) 1, 2, 3
C) 3, 5, 6
D) 2, 3, 4
E) 3, 4, 5
Üçlükdə oxunulan musiqi :
A) Trio
B) Kvartet
C) Solo
D) Kvintet
E) Duet
Frederik Şopenin sevimli aləti :
A) Skripka
B) Qusli
C) Fortepiano
D) Tuba
E) Alt
İnstrumental musiqi janrını seçin :
A) Oratoriya, kantata, motet
B) Simfoniya, sonata, konsert
C) Romans, mahnı, kantata
D) Vokaliz, kanon, xor
E) Opera, balet, kantata
Bu bəstəkarlardan hansını “Valslar kralı” adlandırmışlar ?
A) M.İ.Qlinka
B) Ferens List
C) İohann Ştraus
D) Qara Qarayev
E) N.Rimski-Korsakov
Leqato nə deməkdir ?
A) Notları birləşdirən qövs şəkilli işarə
B) Səslərin qırıq-qırıq ifası
C) Notların əlaqəli ifası
D) Musiqili səhnə əsəridir.
E) Kollektiv yürüşü müşayiət etmək üçün musiqi əsəri
Hansı dünya bəstəkarının yaradıcılığında azərbaycan xalq musiqisindən istifadə edilib?
A) C.Rossini
B) C.Verdi
C) L.V.Bethoven
D) V.A.Motsart
E) İ.S.Bax
Kantata nədir ?
A) Böyük musiqi-vokal əsərinin yazılı mətni
B) Çoxhissəli təntənə xarakterli vokal simfonik əsər
C) Simfonik orkestrin müşayiəti ilə ifa edilən vokal rəqs səhnələrindən və danışıq epizodlarından ibarət komediya məzmunlu musiqili səhnə əsəri
D) Vokal instrumental musiqili dram əsəri
E) Musiqili xoreoqrafik tamaşa
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top