Tapılan ümumi test sayı : 169

Azərbaycan dilində neçə sait var?
A) 9
B) 10
C) 3
D) 2
E) 5
Azərbaycan dilində neçə samit səs var?
A) 31
B) 43
C) 22
D) 32
E) 25
Bu kar samitlərdən(h,p,ş,s)hansının cingiltili qarışıqlığı yoxdur?
A) s
B) h
C) p
D) ş
E) hamisi
Hansı kar samitin cingiltili qarşılığı yoxdur?
A) X
B) K
C) J
D) L
E) H
Morfologiya nədir?
A) Morfologiya nitq hissələri ilə bağlı olur
B) Morfologiya cümlə üzvüdür
C) Morfologiya heç bir şeylə bağlı deyil
D) Morfologiya əlifbayla bağlıdır
E) Morfologiya ədatla bağlıdır
Əlifbada neçə hərf var?
A) 14
B) 8
C) 32
D) 34
E) 20
Bu sözlərdən biri mətn daxilində termin kimi işlənə bilər:
A) gen
B) gec
C) gəmi
D) gah
E) gün
Vurğusu ilk hecaya düşən sözlər cərgəsini göstərin
A) səhər, gömgöy, gəlmişik
B) avtobus, estetika, qışlaq
C) bəlkə, direktor, Avropa
D) mahir, Türkiyə, şərait
E) kafedra, London, məsələn
Vurğunun yerini dəyişməklə mənası dəyişən sözü göstərin:
A) bərabər
B) şair
C) birdən
D) əyin
E) dolğun
Bitişdirici samitləri göstərin:
A) n,m
B) n,s,m
C) m,r,n
D) n,y,s
E) l,n
Qrammatik şəkilçilər ahəng qanununa görə necə cur yazılır?
A) 2 və 4 cur
B) 4 cur
C) 1 cur
D) 2 cur
E) 5 və 6 cur
Antonim sözlər hansı cərgədədir?
A) dağ-dərə
B) isti-soyuq
C) geniş-uzun
D) uca-hundur
E) elm-bilik
Biri dialekt sözdür:
A) inqilab
B) səadət
C) ailə
D) vəsait
E) nimdər
Biri ahəng qanunu pozulmuş əsl Azərbaycan sözüdür:
A) inqilab
B) ailə
C) vəsait
D) ildırım
E) səadət
Sıralardan birində cingiltili samitlərin arasında bir kar samit işlənmişdir:
A) d,v,z,n
B) ş,h,f,l
C) n,g,ğ,y
D) x,n,s,v
E) b,v,x,c,r
Vurğunun yerini dəyişməklə mənası deyişən sözü göstərin:
A) uçqun
B) yamyaşıl
C) qalın
D) həkim
E) payız
Biri düzəltmə söz deyil:
A) çarıq
B) sarıq
C) yırtıq
D) qoruq
E) yamaq
Yazılışı ilə tələffüzü fərqlənən sözü göstərin:
A) hasar
B) əmlak
C) açar
D) duyğu
E) koridor
Antonimlər nədir?
A) eyni mənalı sözlər
B) cümlə üzvü
C) dilçilik
D) əks mənalı sözlər
E) frazeoloji birləşmə
Qoşa Y ilə yazılan sözlər hansılardı?
A) Əməliyyat
B) Hissiyyat
C) Inteqrasiyya
D) Coğrafiyya
E) Qvardiyya
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top