Tapılan ümumi test sayı : 82

Verilənlərdən biri köməkçi nitq hissəsi deyil:
A) Bağlayıcı
B) Qoşma
C) Məsdər
D) Nida
Fərqlənmə mənasında işlənməyən qoşmanı müəyyən edin:
A) Başqa
B) Qabaq
C) Qeyri
D) Özgə
“ Görə, ötrü, üçün ” sözləri qoşmanın mənaca hansı növünə aiddir?
A) Səbəb – məqsəd
B) Bənzətmə
C) Birgəlik
D) Məsafə
Məsafə bildirən qoşma olan cümləni göstərin:
A) Evə qədər ətraflı söhbət elədik
B) Sənin kimi o da yaxşı oxuyur
C) Uşaqlar məktəbə tərəf qaçırdılar
D) Kinoya Ariflə getdim
Hansı bənddəki qoşma adlıq halda olan sözə qoşulmuşdur?
A) Səninlə
B) Evim üçün
C) Yaşamaqdan ötrü
D) Evədək
Əmr ədatları verilən sıranı göstərin:
A) Kaş, kaş ki, təki, barı
B) Elə, belə, məhz, əsl
C) Qoy, gör, bax, gəlsənə
D) Məgər, yəni, bəs, tək
Biri həm bağlayıcı, həm də nida kimi işlənə bilər:
A) Lap
B) Lakin
C) Ya
D) Gah
Sözlərdən biri bağlayıcı və ədat kimi işlənir:
A) Ki
B) Necə
C) Ancaq
D) Hətta
“ Nə şöhrət gəz, nə də ki ad ” nümunəsində tabesizlik bağlayıcısının məna növünü göstərin:
A) Birləşdirmə
B) İnkar
C) İştirak
D) Aydınlaşdırma
Sözlərdən biri yalnız modal söz kimi işlənir:
A) Sözsüz
B) Xülasə
C) Bəlkə
D) Görünür
Modal söz işlənən cümləni göstərin
A) Təəssüf hissi məni tərk etmirdi
B) Qaytarsan o sözləri, sözsüz bir lal olarsan
C) Bəlkəni əkiblər, bitməyib
D) Bəlkə, sən də narazısan?
Bölüşdürmə bağlayıcıları hansılardır?
A) gah, gah da
B) həm, həm də
C) nə, nə də
D) hətta, habelə
Bunlardan hansı tabelilik bağlayıcısıdır?
A) ancaq
B) fəqət
C) çünki
D) amma
E) lakin
Hansı cümlədə -ca, -cə ədatının bir variantı işlənib?
A) Sakitcə dayanmışdıq
B) İndicə gəldi
C) Dəryaca ağlı var
D) İngiliscə danışa bilir
Gah olur, dönürük qızmış nərə,                                      Qan örtmüş gözümüz seçmir dağ-dərə.                               Gah da çevrilirik müti nökərə,                                               Su tək lal axırıq, dünya neyləsin? (V.Babanlı)                      Şeirdə köməkçi nitq hissələrindən hansılar işlənib?
A) qoşma, ədat
B) nida, modal sözlər
C) bağlayıcı, ədat
D) bağlayıcı, qoşma
Mürəkkəb zərflər verilən sıranı göstərin:
A) Tək – tənha, qəmli – qəmli, gec – tez
B) Qəhrəmancasına, az – maz, qəsdən
C) Dünən, axşam, səhər
D) Birdən, dostyana, cəsarətlə
Tərəflərindən hər ikisi ayrılıqda işlənə bilməyən sözlər vasitəsilə düzələn mürəkkəb zərf hansıdır?
A) Qəmli – qəmli
B) Üçdən – beşdən
C) Dizin- dizin
D) Oğrun – oğrun
“ Oğru aşağı endi, bir qədər susub, sonra ətrafı nəzərdən keçirdi ” cümlədə zərfin mənaca növlərindən hansına aid nümunə yoxdur?
A) Yer
B) Miqdar
C) Tərzi – hərəkət
D) Zaman
Biri “ zarafatyana ” zərfinin morfoloji təhlilinə aid düzgün fikir deyil:
A) Başlanğıc formadadır
B) Milli şəkilçi ilə düzəlmişdir
C) Tərzi – hərəkət zərfliyidir
D) Quruluşca düzəltmədir
Zərf düzəldən şəkilçilər hansılardır?
1)-ağan2
2) –casına2
3) –anda2
4) -yana
5) –ınca4
6) – anə
7) - akı2
A) 1,3,5,7
B) 5,6
C) 1,3
D) 2,4,6,7
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top