Tapılan ümumi test sayı : 56

“ Nənəm olmuş bir əhvalatı xatırlayıb danışır, biz isə diqqətlə onu dinləyirdik .” - cümləsində tabesiz mürəkkəb cümlənin hansı məna əlaqəsi var?
A) Aydınlaşdırma
B) Zaman
C) Qarşılaşdırma
D) Bölüşdürmə
Tabesiz mürəkkəb cümlənin hansı məna əlaqəsində sadə cümlədəki iş, hal, hərəkət bir – birinin ardınca baş verir?
A) Zaman
B) Bölüşdürmə
C) Səbəb və nəticə
D) Ardıcıllıq
Biri tabesiz mürəkkəb cümlə deyil:
A) Gah gün çıxdı, gah da yağış yağdı
B) Bahar gəldimi, təbiət yaşıl dona bürünür
C) Yağış yağdı, camaat dağılışdı
D) Qapı döyüldü, mən qapını açmağa getdim
“ Harada birlik var, orada dirilik var ” tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü tapın:
A) Yer budaq cümləsi
B) Təyin budaq cümləsi
C) Şərt budaq cümləsi
D) Xəbər budaq cümləsi
Biri tabeli mürəkkəb cümlə deyil:
A) Mənə dedilər ki, toplantı olmayacaq
B) Xörək dadlı deyildi, duzu az idi
C) Anası gəlsə, mənə xəbər verin
D) Məqsədim odur ki, hadisələrin belə cərəyanına yol verilməsin
Bu budaq cümlələrin hansında budaq cümlə həmişə baş cümlədən əvvəl gəlir?
A) Məqsəd budaq cümləsi
B) Kəmiyyət budaq cümləsi
C) Təyin budaq cümləsi
D) Səbəb budaq cümləsi
"Aydın oldu ki, qrupun yarıdan çoxu əlaçıdır". Bu cümlə nə budaq cümləsidir?
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) zərflik budaq cümləsi
C) təyin budaq cümləsi
D) mübtəda budaq cümləsi
E) xəbər budaq cümləsi
Madam ki; bir halda ki; əgər; -sa, -sə hansı budaq cümlənin tərkibində işlənir?
A) Yer budaq cümləsinin
B) Qarşılaşdırma budaq cümləsinin
C) Təyin budaq cümləsinin
D) Şərt budaq cümləsinin
E) Mübtəda budaq cümləsinin
Cümlənin növünü tapın. "Hərçənd hamı gəlmişdi, amma iclas başlamırdı".
A) Xəbər budaq cümləsi
B) Qarşılaşdırma budaq cümləsi
C) Tabesiz, qarşılaşdırma əlaqəsi
D) Tərzi-hərəkət budaq cümləsi
Tamamlıq budaq cümləsini göstərin.
A) Dost o adamdır ki, pis gündə dostun əlindən tuta
B) O zaman ki qarlı dağlar örtünərdi dumana
C) Dərsi kim öyrənibsə, o danışsın
D) Dədəm deyər ki, paltarı tər çürüdər, ürəyi söz
"Fit çalındı, hamı vaqonlara doluşdu". Bu cümlə aşağıdakı məna əlaqələrindən hansına aiddir?
A) ardıcıllıq
B) aydınlaşdırma
C) zaman
D) səbəb-nəticə
"Hər şey dəyişdi, lakin ana ürəyinin bir arzusu dəyişmədi" tabesiz mürəkkəb cümləsi hansı məna əlaqəsinə aiddir?
A) ardıcıllıq
B) zaman
C) aydınlaşdırma
D) qarşılaşdırma
E) səbəb-nəticə
Xitab haqqındakı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Çox vaxt xəbərlə uzlaşma əlaqəsinə girir
B) Cümlədə müraciət olunanı bildirən sözlərə deyilir
C) Mübtəda kimi ismin adlıq halında olur
D) Həm sözlərlə, həm də söz birləşmələri ilə ifadə olunur
Cümlədə müraciət olunanı bildirən sözlərə deyilir:
A) əlavə
B) söz – cümlə
C) ara sözlər
D) xitab
Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözləri seçin:
1)ara sözlər
2) əlavələr
3) həmcins üzvlər
4) xitab
A) 1,3
B) 1,4
C) 3,4
D) 2,3
“ Gözəl qız, hara yollanırsan? ” nümunəsində işlənmişdir:
A) xitab
B) zərf
C) ara söz
D) əlavə
Cümlələrdən birində xitab işlənməmişdir:
A) Cəmilə, ali məktəbə qəbul oldunmu?
B) Şübhəsiz, nə vaxtsa mən onunla qarşılaşacağam
C) Oxu, bülbülüm, oxu!
D) Vətən, sənin çiçəyinə, daşına qurban!
Xitab haqqında deyilənlərdən biri səhvdir:
A) Xitablar həm adlıq, həm də qeyri – müəyyənlik bildirən hallarda da ola bilər
B) Xitablar sadə və mürəkkəb olur
C) Xitab xüsusi intonasiya ilə cümlə üzvlərindən ayrılır
D) Müraciət olunan şəxsi bildirir
Xitablara aid fikirlərdən yalnız biri doğrudur:
A) İsimləşmiş sifətlər xitab ola bilməz
B) Xitablar quruluşca yalnız sadə olur
C) Xitablar xəbərlə uzlaşma əlaqəsində olur
D) I növ təyini söz birləşmələrindən ibarət olan xitablar mürəkkəb xitablardır
“ Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım!” cümləsindəki xitab nə ilə ifadə olunub?
A) III növ təyini söz birləşməsi
B) II növ təyini söz birləşməsi
C) Feli sifət tərkibi ilə
D) I növ təyini söz birləşməsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top