Tapılan ümumi test sayı : 56

“ Nənəm olmuş bir əhvalatı xatırlayıb danışır, biz isə diqqətlə onu dinləyirdik .” - cümləsində tabesiz mürəkkəb cümlənin hansı məna əlaqəsi var?
A) Bölüşdürmə
B) Zaman
C) Aydınlaşdırma
D) Qarşılaşdırma
Tabesiz mürəkkəb cümlənin hansı məna əlaqəsində sadə cümlədəki iş, hal, hərəkət bir – birinin ardınca baş verir?
A) Səbəb və nəticə
B) Ardıcıllıq
C) Zaman
D) Bölüşdürmə
Biri tabesiz mürəkkəb cümlə deyil:
A) Qapı döyüldü, mən qapını açmağa getdim
B) Bahar gəldimi, təbiət yaşıl dona bürünür
C) Yağış yağdı, camaat dağılışdı
D) Gah gün çıxdı, gah da yağış yağdı
“ Harada birlik var, orada dirilik var ” tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü tapın:
A) Təyin budaq cümləsi
B) Yer budaq cümləsi
C) Şərt budaq cümləsi
D) Xəbər budaq cümləsi
Biri tabeli mürəkkəb cümlə deyil:
A) Məqsədim odur ki, hadisələrin belə cərəyanına yol verilməsin
B) Mənə dedilər ki, toplantı olmayacaq
C) Anası gəlsə, mənə xəbər verin
D) Xörək dadlı deyildi, duzu az idi
Bu budaq cümlələrin hansında budaq cümlə həmişə baş cümlədən əvvəl gəlir?
A) Səbəb budaq cümləsi
B) Kəmiyyət budaq cümləsi
C) Təyin budaq cümləsi
D) Məqsəd budaq cümləsi
"Aydın oldu ki, qrupun yarıdan çoxu əlaçıdır". Bu cümlə nə budaq cümləsidir?
A) tamamlıq budaq cümləsi
B) təyin budaq cümləsi
C) xəbər budaq cümləsi
D) mübtəda budaq cümləsi
E) zərflik budaq cümləsi
Madam ki; bir halda ki; əgər; -sa, -sə hansı budaq cümlənin tərkibində işlənir?
A) Təyin budaq cümləsinin
B) Qarşılaşdırma budaq cümləsinin
C) Yer budaq cümləsinin
D) Şərt budaq cümləsinin
E) Mübtəda budaq cümləsinin
Cümlənin növünü tapın. "Hərçənd hamı gəlmişdi, amma iclas başlamırdı".
A) Tərzi-hərəkət budaq cümləsi
B) Xəbər budaq cümləsi
C) Tabesiz, qarşılaşdırma əlaqəsi
D) Qarşılaşdırma budaq cümləsi
Tamamlıq budaq cümləsini göstərin.
A) Dost o adamdır ki, pis gündə dostun əlindən tuta
B) Dərsi kim öyrənibsə, o danışsın
C) O zaman ki qarlı dağlar örtünərdi dumana
D) Dədəm deyər ki, paltarı tər çürüdər, ürəyi söz
"Fit çalındı, hamı vaqonlara doluşdu". Bu cümlə aşağıdakı məna əlaqələrindən hansına aiddir?
A) aydınlaşdırma
B) zaman
C) ardıcıllıq
D) səbəb-nəticə
"Hər şey dəyişdi, lakin ana ürəyinin bir arzusu dəyişmədi" tabesiz mürəkkəb cümləsi hansı məna əlaqəsinə aiddir?
A) zaman
B) qarşılaşdırma
C) aydınlaşdırma
D) ardıcıllıq
E) səbəb-nəticə
Xitab haqqındakı fikirlərdən biri səhvdir:
A) Həm sözlərlə, həm də söz birləşmələri ilə ifadə olunur
B) Mübtəda kimi ismin adlıq halında olur
C) Çox vaxt xəbərlə uzlaşma əlaqəsinə girir
D) Cümlədə müraciət olunanı bildirən sözlərə deyilir
Cümlədə müraciət olunanı bildirən sözlərə deyilir:
A) söz – cümlə
B) əlavə
C) ara sözlər
D) xitab
Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözləri seçin:
1)ara sözlər
2) əlavələr
3) həmcins üzvlər
4) xitab
A) 2,3
B) 1,3
C) 1,4
D) 3,4
“ Gözəl qız, hara yollanırsan? ” nümunəsində işlənmişdir:
A) xitab
B) ara söz
C) zərf
D) əlavə
Cümlələrdən birində xitab işlənməmişdir:
A) Oxu, bülbülüm, oxu!
B) Vətən, sənin çiçəyinə, daşına qurban!
C) Şübhəsiz, nə vaxtsa mən onunla qarşılaşacağam
D) Cəmilə, ali məktəbə qəbul oldunmu?
Xitab haqqında deyilənlərdən biri səhvdir:
A) Müraciət olunan şəxsi bildirir
B) Xitablar həm adlıq, həm də qeyri – müəyyənlik bildirən hallarda da ola bilər
C) Xitab xüsusi intonasiya ilə cümlə üzvlərindən ayrılır
D) Xitablar sadə və mürəkkəb olur
Xitablara aid fikirlərdən yalnız biri doğrudur:
A) Xitablar xəbərlə uzlaşma əlaqəsində olur
B) I növ təyini söz birləşmələrindən ibarət olan xitablar mürəkkəb xitablardır
C) İsimləşmiş sifətlər xitab ola bilməz
D) Xitablar quruluşca yalnız sadə olur
“ Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım!” cümləsindəki xitab nə ilə ifadə olunub?
A) II növ təyini söz birləşməsi
B) Feli sifət tərkibi ilə
C) III növ təyini söz birləşməsi
D) I növ təyini söz birləşməsi
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top