Tapılan ümumi test sayı : 153

Təbii çəmənliklərdə hansı bitkilər olur?
A) Qamış
B) Kaktus
C) Çobanyastığı
D) Cil
Palıd meşəsində hansı ağaclar bitir?
A) İnciçiçəyi
B) Fındıq
C) Cökə
D) Nar
Palıd meşəsində hansı kol bitkiləri bitir?
A) Qoz
B) Fındıq
C) İnciçiçəyi
D) Çobanyastığı
Palıd meşəsində hansı ot bitkiləri bitir?
A) Fındıq
B) İnciçiçəyi
C) Nar
D) Cökə
Canlı amillər hansılardır?
A) Rütubət
B) Mikroorqanizmlər
C) Daş
D) Torpaq
Ekologiya nəyə deyilir?
A) Orqanizmlərin bir-biri ilə əlaqəsinə
B) Yunanca “Hava” deməkdir.
C) Xlorellanın ikinci adına
D) Tozlanmadan alınan toxuma
Səhra qruplaşmalarında hansı bitkilər olur?
A) İnciçiçəyi
B) Cil
C) Yovşan
D) Qamış
Örtülütoxumlular neçə milyon ildir hökmranlıq edir?
A) 60 milyon
B) 3 milyon
C) 80 milyon
D) 7 milyon
Örtülütoxumlular təqribən Yer kürəsində neçə milyon il bundan əvvəl meydana gəlmişdir?
A) 80 milyon
B) 4 milyon
C) 130 milyon
D) 3 milyon
Qıjıkimilərin əcdadı aşağıdakılardan hansı hesab olunur?
A) Mədəni bitkilər
B) Mamırlar
C) Psilofitlər
D) Yosunlar
Yer kürəsinin yaşı nə qədərdir?
A) 1,5-2 milyard il
B) 5 milyard
C) 2,5-3 milyon
D) 9 milyard
Psilofitlərin hansı orqanı varmış?
A) Gövdəyə oxşar orqanı
B) İxtisaslaşmış kökləri
C) Yarpaqları
D) Çiçəkləri
Psilofitlər neçə milyon il bundan əvvəl yaşayıb?
A) 300 milyon
B) 3 milyon
C) 5 milyon
D) 400-420 milyon
İlk canlı orqanizmlər harada əmələ gəliblər?
A) Okeanda
B) Gölməçələrdə
C) Quru mühitdə
D) Hava mühitində
Çılpaqtoxumluların əcdadı hansı bitkilərdir?
A) Mamırlar
B) Qıjıkimilər
C) Örtülütoxumlular
D) Yosunlar
İlk quru bitkilər hesab olunurlar:
A) Mamırlar
B) Yosunlar
C) Psilofitlər
D) Qıjılar
Yosunlar neçə milyard il əvvəl meydana gəlmişdir?
A) 1 milyard
B) 1,5-2 milyard
C) 3 milyard
D) 8 milyard
Adi şamın qozalarının uzunluğu nə qədərdir?
A) 4-6sm
B) 3sm
C) 10-15sm
D) 2-4sm
Xırda dişi qoza nə rəngdə olur?
A) Qırmızımtıl
B) Yaşıl
C) Qonur
D) Sarı
Erkək qozada nə yerləşir?
A) Tozcuq
B) Hava qovuqcuğu
C) Yumurtalıq
D) Yumurtacıq
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top