Tapılan ümumi test sayı : 47

İsimdən sifət düzəldən şəkilçilər hansılardır ?
A) -lı4 , -sız4 , -dakı2 , -cıl4 
B) -ıq4 , -ı4 , -lıq4
C) -ağan2 , -qan2 , -ğın4 , -ıcı4
D) -ın4, -da4, -dan4
E) -ıntı4 , -ğı4 , -ış4
Epik növün əsas janrları hansılardır ?
A) qəzəl, qəsidə, rübai
B) oçerk, povest, təmsil, hekayə
C) gəraylı, müxəmməs, qit`ə
D) dram, faciə,komediya
E) qoşma, təcnis, bayatı
H.Cavidin "Səyavuş" faciəsində aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansılar Səyavuşun xarakterinə daha çox uyğun gəlir ?
A) elmə, maarifə bağlılıq
B) lovğalıq, dikbaşlıq
C) səxavət, uzaqgörənlik
D) qəhrəmanlıq, mə`nəvi saflıq
E) vəzifəpərəstlik, şöhrətpərəstlik
S.Rüstəmin "Cənub şe`rləri" hansılardır ?
A) "İki sahil", "Bir məktəbin qapısında", "On ikinci tüfəng"
B) "Gecənin romantikası", "Yaxşı yoldaş"
C) "Ana və poçtalyon", "Dənizdə şəhər"
D) "Gün o gün olsunki...","İldırım"
E) "Ələmdən nəş`əyə", "Qərəmanın vəsiyyəti"
Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi romanlar müəllifi kimi tanınmış ən məşhur yazıçı.
A) M.Hüseyn
B) Ə.Əbülhəsən
C) S.Rəhimov
D) M.İbrahimov
E) M.S.Ordubadi
C.Cabbarlının ilk tarixi dram əsəri.
A) "1905-ci ildə"
B) "Od gəlini"
C) "Almaz"
D) "Sevil"
E) "Nəsrəddin şah"
Əsərin süjet xəttinin inkişaf mərhələlərində zirvə nöqtəsi  hansıdır ?
A) final
B) zavyazka
C) kulminasiya
D) razvyazka
E) ekspozisiya
Avropa intibahının böyük sənətkarı.
A) L.Tolstoy
B) Molyar
C) Balzak
D) Şekspir
E) Hüqo
C.Məmmədquluzadənin "Ölülər" komediyasındakı qadın obrazları hansılardır ?
A) Səadət, Mələk
B) Zeynəb, İzzət, Şərəf
C) Nazlı, Kərbəlayı Fatma
D) Tükəz, Sona
E) Kərbalayı Fatmansa, Yaxşı
M.F.Axundovun "Hacı Qara" komediyasının yazıldığı il:
A) 1850
B) 1852
C) 1855
D) 1851
E) 1857
Dörd misra və yeddi hecadan ibarət bitkin şe`r janrı hansıdır ?
A) Rübai
B) Tapmaca
C) Qoşma
D) Bayatı
E) Gəraylı
Diyari qürbətdə çoxdandı varam,
Axşam-səhər vətən deyib ağlaram
Mən də sizin kimi qəribü zaram,
Eyləməyin, məndən haşa, durnalar !
Laçın yatağıdır bizim məkanlar
Yavaş-yavaş gedin səsiniz anlar...
Yuxarıdakı şe`r parçasında hansı misralar səhv verilmişdir.?
A) 1-ci və 2-ci
B) 3-cü və 6-cı
C) 5-ci və 6-cı
D) 3-cü və 4-cü
E) 3-cü və 5-ci
A.S.Puşkinin nəsr əsərləri:
A) "Ruslan və Lyudmila", "Qafqaz əsəri"
B) "Azadlıq", "Çaadayevə"
C) "Yevgeni Onegin", "Tunc atlı"
D) "Kapitan qızı", "Dubrovski"
E) "Boris Qodunov", "Xəsis çəngavər"
M.Füzulinin alleqorik nəsr əsəri:
A) "Leyli və Məcnun"
B) "Səhhət və Mərəz"
C) "Şikayətnamə"
D) "Rindü Zahid"
E) "Meyvələrin söhbəti"
Aşağıda göstərilən fikirlərdən "Xosrov və Şirin" poemasının əsas ideyasına ən çox uyğun gələni hansıdır ?
A) ədalətli şah
B) əməkçi insanın tərənnümü
C) qəhrəmanlıq
D) qadın azadlığı
E) saf məhəbbət
Azərbaycan dilində əsəri bizə gəlib çatan ilk sənətkar.
A) Xətai
B) Xaqani
C) Həsənoğlu
D) Nizami
E) Nəsimi
Hansı cərgədə bütün sözlər orfoqrafik cəhətdən düzgün yazılmışdır ?
A) məs`ul, ne`mət, məşhur, hökmdar, xeyirxah
B) xasiyət, vağzal, institut, kabnet, stadiyon
C) şücaət, e`zamiyət, kambinat, beynəlmiləl, samovar
D) yə`qin, nəsiyət, səhv, dörd, professor
E) çamadan, qəhqəhə, qürur, kəşviyyat, koridor
"Kimin ki ağlı, bacarığı var, udur" - cümləsində budaq cümlənin növünü tapın: 
A) zərflik budaq cümləsi
B) mübtəda budaq cümləsi
C) tamamlıq budaq cümləsi
D) xəbər budaq cümləsi
E) tə`yin budaq cümləsi
Tabeli mürəkkəb cümləni göstərin.
A) Payız gəldi, havalar soyudu.
B) Bayırda yağan qar ağarır, xoş bir menzere yaranırdı.
C) Gah yağış yağır, gah da gün çıxırdı.
D) Nailə yer göstərdi, Kəmalə oturmadı.
E) Kim dərsi bilir, əlini qaldırsın.
"Əzizin dizi titrədi, yavaşcadan çamadanın üstündə oturdu" - tabesiz mürəkkəb cümləsində hansı mə`na əlaqəsi vardır ?
A) ardıcıllıq
B) zaman
C) ziddiyyət-qarşılaşdırma
D) aydınlaşdırma
E) səbəb və nəticə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top