Tapılan ümumi test sayı : 47

İsimdən sifət düzəldən şəkilçilər hansılardır ?
A) -lı4 , -sız4 , -dakı2 , -cıl4 
B) -ıq4 , -ı4 , -lıq4
C) -ın4, -da4, -dan4
D) -ıntı4 , -ğı4 , -ış4
E) -ağan2 , -qan2 , -ğın4 , -ıcı4
Epik növün əsas janrları hansılardır ?
A) oçerk, povest, təmsil, hekayə
B) dram, faciə,komediya
C) gəraylı, müxəmməs, qit`ə
D) qoşma, təcnis, bayatı
E) qəzəl, qəsidə, rübai
H.Cavidin "Səyavuş" faciəsində aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansılar Səyavuşun xarakterinə daha çox uyğun gəlir ?
A) elmə, maarifə bağlılıq
B) qəhrəmanlıq, mə`nəvi saflıq
C) vəzifəpərəstlik, şöhrətpərəstlik
D) səxavət, uzaqgörənlik
E) lovğalıq, dikbaşlıq
S.Rüstəmin "Cənub şe`rləri" hansılardır ?
A) "Ələmdən nəş`əyə", "Qərəmanın vəsiyyəti"
B) "İki sahil", "Bir məktəbin qapısında", "On ikinci tüfəng"
C) "Ana və poçtalyon", "Dənizdə şəhər"
D) "Gün o gün olsunki...","İldırım"
E) "Gecənin romantikası", "Yaxşı yoldaş"
Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi romanlar müəllifi kimi tanınmış ən məşhur yazıçı.
A) M.İbrahimov
B) M.Hüseyn
C) M.S.Ordubadi
D) Ə.Əbülhəsən
E) S.Rəhimov
C.Cabbarlının ilk tarixi dram əsəri.
A) "Sevil"
B) "1905-ci ildə"
C) "Nəsrəddin şah"
D) "Almaz"
E) "Od gəlini"
Əsərin süjet xəttinin inkişaf mərhələlərində zirvə nöqtəsi  hansıdır ?
A) final
B) kulminasiya
C) zavyazka
D) razvyazka
E) ekspozisiya
Avropa intibahının böyük sənətkarı.
A) Molyar
B) Balzak
C) Hüqo
D) L.Tolstoy
E) Şekspir
C.Məmmədquluzadənin "Ölülər" komediyasındakı qadın obrazları hansılardır ?
A) Tükəz, Sona
B) Kərbalayı Fatmansa, Yaxşı
C) Nazlı, Kərbəlayı Fatma
D) Səadət, Mələk
E) Zeynəb, İzzət, Şərəf
M.F.Axundovun "Hacı Qara" komediyasının yazıldığı il:
A) 1850
B) 1857
C) 1851
D) 1852
E) 1855
Dörd misra və yeddi hecadan ibarət bitkin şe`r janrı hansıdır ?
A) Rübai
B) Tapmaca
C) Qoşma
D) Gəraylı
E) Bayatı
Diyari qürbətdə çoxdandı varam,
Axşam-səhər vətən deyib ağlaram
Mən də sizin kimi qəribü zaram,
Eyləməyin, məndən haşa, durnalar !
Laçın yatağıdır bizim məkanlar
Yavaş-yavaş gedin səsiniz anlar...
Yuxarıdakı şe`r parçasında hansı misralar səhv verilmişdir.?
A) 5-ci və 6-cı
B) 1-ci və 2-ci
C) 3-cü və 6-cı
D) 3-cü və 5-ci
E) 3-cü və 4-cü
A.S.Puşkinin nəsr əsərləri:
A) "Azadlıq", "Çaadayevə"
B) "Yevgeni Onegin", "Tunc atlı"
C) "Kapitan qızı", "Dubrovski"
D) "Boris Qodunov", "Xəsis çəngavər"
E) "Ruslan və Lyudmila", "Qafqaz əsəri"
M.Füzulinin alleqorik nəsr əsəri:
A) "Leyli və Məcnun"
B) "Meyvələrin söhbəti"
C) "Səhhət və Mərəz"
D) "Şikayətnamə"
E) "Rindü Zahid"
Aşağıda göstərilən fikirlərdən "Xosrov və Şirin" poemasının əsas ideyasına ən çox uyğun gələni hansıdır ?
A) əməkçi insanın tərənnümü
B) saf məhəbbət
C) qəhrəmanlıq
D) qadın azadlığı
E) ədalətli şah
Azərbaycan dilində əsəri bizə gəlib çatan ilk sənətkar.
A) Nizami
B) Xətai
C) Nəsimi
D) Xaqani
E) Həsənoğlu
Hansı cərgədə bütün sözlər orfoqrafik cəhətdən düzgün yazılmışdır ?
A) yə`qin, nəsiyət, səhv, dörd, professor
B) məs`ul, ne`mət, məşhur, hökmdar, xeyirxah
C) xasiyət, vağzal, institut, kabnet, stadiyon
D) şücaət, e`zamiyət, kambinat, beynəlmiləl, samovar
E) çamadan, qəhqəhə, qürur, kəşviyyat, koridor
"Kimin ki ağlı, bacarığı var, udur" - cümləsində budaq cümlənin növünü tapın: 
A) tə`yin budaq cümləsi
B) xəbər budaq cümləsi
C) tamamlıq budaq cümləsi
D) mübtəda budaq cümləsi
E) zərflik budaq cümləsi
Tabeli mürəkkəb cümləni göstərin.
A) Gah yağış yağır, gah da gün çıxırdı.
B) Payız gəldi, havalar soyudu.
C) Bayırda yağan qar ağarır, xoş bir menzere yaranırdı.
D) Nailə yer göstərdi, Kəmalə oturmadı.
E) Kim dərsi bilir, əlini qaldırsın.
"Əzizin dizi titrədi, yavaşcadan çamadanın üstündə oturdu" - tabesiz mürəkkəb cümləsində hansı mə`na əlaqəsi vardır ?
A) ziddiyyət-qarşılaşdırma
B) aydınlaşdırma
C) ardıcıllıq
D) səbəb və nəticə
E) zaman
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top