Tapılan ümumi test sayı : 46

Aşağıdakı sözlərdə toplu isimləri göstərin.
A) məktəb, şəhər
B) kənd, dağ
C) xalq, ordu
D) kitab, həyat
E) gül, dəniz
Aşağıdakı sözlərdən hansı çoxmənalı söz deyil ?
A) göz
B) çalmaq
C) detal
D) ağız
E) baş
"Koroğlu" dastanında Giziroğlu Mustafa bəy kimdir; O, Koroğlu ilə hansı qolda qarşılaşır, onu nə məqsədlə axtarırdı ?
A) Giziroğlu Mustafa bəy də Koroğlu kimi xalq içərisindən çıxmış igiddir; "Koroğlunun Bağdad səfəri"ndə qarşılaşırlar; məqsədi kimin güclü və igid olduğunu yoxlamaq idi.
B) Giziroğlu Koroğlunun dəlilərindəndir; onlar "Dəmirçioğlunun Çənlibelə gəlməsi" qolunda yoldaş olurlar. Koroğlunu müdafiə edirdi.
C) Giziroğlu Mustafa bəy cavan oğlandır, Koroğlu ilə "Koroğlunun İstanbul səfəri" qolunda görüşürlər, onu görmək arzusunda idi.
D) Giziroğlu Mustafa bəy bir kəndlidir, "Koroğlunun Ərzurum səfəri"ndə rastlaşırlar;  Onu Koroğlu çağırmışdır.
E) Giziroğlu Mustafa bəy hökumdardır. O, Koroğlu ilə "Alı kişi" qolunda görüşür, onun var-dövlətini əlindən almaq istəyirdi.
Saya-saya sayadan,
Qoyun gəlir qayadan.
Sayaçıya pay verin,
Damazlığı mayadan.
Şe`r məzmununa görə əmək nəğməsinin hansı növüdür ? Misralar necə qafiyələnir ? (hərfi işarələrlə göstər); tələffüzcə yaxın olan sözlər necə qafiyələrdir ?
A) layladır; a-b-a-b formasındadır; cinas qafiyədir.
B) tapmacadır; dördlükdür; bütöv qafiyədir.
C) sayaçı sözüdür; qafiyə quruluşu -a-a-b-a; tam qafiyədir.
D) lirik növdür; qafiyə quruluşu -a-a-b-a; oxşar sözlərdir.
E) bayatıdır; dörd misralıdır; tələffüzcə yaxın sözlərdir.
Nizaminin "Xosrov və Şirin" əsərində Xosrovun çəmənlikdə Şirinə rast olan şəklini çəkən mahir sənətkar kim idi, O, sənəti harada öyrənmişdir ?
A) Şapur - rəssamlığı Çində öyrənmişdir
B) Fərhad - İranda təhsil almışdır
C) Barbəd - rəssamlığı İranda öyrənmişdir
D) Şuriyə - sənəti Yəməndə öyrənmişdir
E) Nikisa - sənəti Rumda öyrənmişdir
Hürufilik cərəyanının əsasını qoyan və bu sahədə Nəsiminin müəllifi kimdir ?
A) Qazi Bürhanəddin
B) Fəzlullah Nəimi
C) Xaqani Şirvani
D) Arif Ərdəbili
E) Nizami Gəncəvi
M.Füzulinin "Padşahi mülk..." şe`ri klassik şe`rin hansı formasındadır, həmin şe`rdə şair kimləri qarşılaşdırır və üstünlüyü kimə verir?
A) Şe`r fəxriyyədir; şair özünü padşaha qarşı qoyur.
B) Şe`r qəsidədir; padşahla ordu başçısı müqayisə edilir.
C) Şe`r  məsnəvi formasındadır; padşahla pəhləvan müqayisə edilir, üstünlük padşaha verilir.
D) Füzulinin adı çəkilən əsəri qit"ə şe`r formasındadır; şair söz sənətkarını padşahla qarşılaşdırır və üstünlüyü sənətkara verir.
E) Şe`r qəzəl formasındadır. Bu şe`rdə pəhləvanla hökmdar müqayisə olunur, üstünlük pəhləvana verilir.
"Nazik bədən ilə bərgi-gülsən
Əmma nə deyim ikən yünülsən!"
misralarında hansı təsvir vasitəsindən istifadə edilmişdir ?
A) epitet
B) metonimiya
C) istiarə
D) mübaliğə
E) təşbeh
M.P.Vaqifin yaradıcılığının əsas xüsusiyyətləri nədən ibarətdir; Füzuli şe`rləri ilə Vaqif şe`rləri arasında hansı fərqi görürsünüz ?
A) M.P.Vaqifin yaradıcılığı Füzuli yaradıcılığına nisbətən nikbindir, sadədir, aydındır, real həyatla daha çox bağlıdır.
B) Heca vəznində yazmışdır.
C) Hər ikisinin yaradıcılığında aşiqanə şe`rlər əsas yer tutur, lakin Vaqifin şe`rləri heca vəznindədir.
D) M.P.Vaqif xalq ruhunda yazmışdır.
E) Həm klassik şe`r ən`ənələrindən, həm də aşıq şe`ri ən`ənənələrindən bəhrələnmişdir.
N.Vəzirovun "Müsibəti Fəxrəddin" əsəri dramaturqun "Daldan atılan daş toppuğa dəyər", "Adı var, özü yox", "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük" əsərlərindən janr fərqi nədir ?
Rüstəm bəy obrazı bu əsərlərdən hansının qəhrəmanlarındandır ?
A) "Müsibəti-Fəxrəddin"  yazıçının göstərilən digər əsərlərinə nisbətən genişdir; Rüstəm bəy "Daldan atılan daş topuğa dəyər" əsərindəndir
B) "Müsibəti-Fəxrəddin" komediya, başqa əsərlər faciədir. Rüstəm bəy "Müsibəti-Fəxrəddin" əsərindədir.
C) Vəzirovun adı göstərilən əsərləri komediya, "Müsibəti-Fəxrəddin" əsəri isə faciədir; Rüstəm bəy "Müsibəti-Fəxrəddin" əsərinin əsas obrazlarından biridir.
D) "Müsibəti-Fəxrəddin" yazıçının daha kamil əsridir; Rüstəm bəy "Adı var, özü yox" əsərinin əsas obrazlarındandır.
E) "Müsibəti-Fəxrəddin" əsəri dram, göstərilən digər əsərlər hekayədir; Rüstəm bəy "Müsibəti-Fəxrəddin"dəndir.
M.Hüseynin hansı əsərləri mövzu baxımından bir-birini tamamlayır ?
A) "Fəryad", "Daşqın", "Kin"
B) "Səhər","Daşqın", "Fəryad"
C) "Kin", "Yeraltı çaylar dənizə axır"
D) "Tərlan", "Abşeron", "Daşqın"
E) "Abşeron", "Qara daşlar", "Yeraltı çaylar dənizə axır"
C.Cabbarlı hansı əsərlərinin kino-film kimi meydana çıxmasında şəxsən iştirak etmişdir ?
A) "Aydın", "Dönüş"
B) "Sevil", "Almaz"
C) "1905-ci ildə", "Yaşar"
D) "Solğun çiçəklər", "Ulduz"
E) "Od gəlini", Aydın"
Aşıq Ələsgərin qoşmalarında Azərbaycanın gözəlliyini tərənnüm üçün hansı dağların adı çəkilir ?
A) Kəlbəcər dağları, Böyük Qafqaz dağları
B) Elbrus, Kiçik Qafqaz dağları
C) Qoşqar, Murğuz, Kəpəz
D) Yelligədik, Elbrus, Şahdağ
E) Göyəzən, Şahdağ, Gözəl dağ
N.Nərimanovun hansı əsərinin nəşri və tamaşası əvvəlcə çar senzurası tərəfindən qadağan olunmuşdu ?
A) "Bahadır və Sona"
B) "Bir kəndin sərgüzəşti"
C) "Nadanlıq"
D) "Şamdan bəy"
E) "Nadir şah"
M.Ə.Sabir üslubunda yazanlar arasında Sabir ədəbi məktəbinin davamçıları kimlərdir ?
A) Əli Nəzmi, Mirzə Əli Mö`cüz Şəbüstəri
B) Abbas Səhhət, Məhəmməd Hadi
C) Məmməd Səid Ordubadi,Cəfər Cabbarlı
D) Əliqulu Qəmküsar
E) Abdulla Şaiq, Hüseyn Cavid
C.Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" əsərində ana dilini yad dillərdən üstün tutub onu müqəddəs hesab edən obraz hansıdır ?
A) Səməd Vahid
B) Mirzə Məhəmmədəli
C) Rüstəm bəy
D) Zəhra bəyim
E) Gülbahar
"Kiçicik bir sudur yer üzündə Kür
Baxsan bu dünyanın xəritəsinə.
Bəs niyə qəlbimdə ümman döyünür
Mən qulaq asdıqca Kürün səsinə!.."
Misralar S.Vurğunun hansı poemasından götürülmüşdür və həmin parça şairin hansı duyğularını ifadə edir ?
A) "Zəncinin arzuları", imperializmin ifşası
B) "Muğan", vətənpərvərlik
C) "Aygün", ailə sədaqəti
D) "Aslan qayası", işğalçılığa qarşı nifrət
E) "Talıstan", təbiət təsviri
Mübtədanın ifadə vasitələri hansı cərgədə düzgün göstərilmişdir ?
1. fe`li sifət, fe`li bağlama, isim
2. fe`li bağlama, fe`l, sifət
3. tə`yini əvəzlik, sual əvəzliyi, məsdər
4. şəxs əvəzliyi, isim, sifət, mürəkkəb adlar, məsdər
5. zərf, sifət, fe`l, məsdər
A) 1
B) 5
C) 2
D) 3
E) 4
Ş`er parçasında işarə, şəxs və tə`yini əvəzliyi müəyyənləşdirin.
"Məni qanadının üstünə götür,
Ahunu gördüyün o yerə yetir.
Toru dişlərimlə doğrayım, didim,
Ahunu o tordan tez xilas edim"
Bəyəndi tədbiri bütün yoldaşlar,
Bu işə ürəkdən şad oldu onlar.
A) 2 tə`yini; 1 şəxs; 2 işarə əvəzliyi
B) 1 tə`yini; 2 şəxs; 3 işarə əvəzliyi
C) 1 şəxs; 3 tə`yini; 1 işarə əvəzliyi
D) 1 işarə; 1 tə`yini; 3 şəxs əvəzliyi
E) 2 şəxs; 1 tə`yini; 2 işarə əvəzliyi
Hansı sırada qarşılığı olan kar samitlər düzgün göstərilmişdir ?
A) l, m, n, r, h
B) l, m, n, r, f, x, ş
C) p, f, x, ş, s, k
D) p, f, s, k, ğ
E) f,x, ş, y
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top