Tapılan ümumi test sayı : 46

Aşağıdakı nümunədə toplu isimlərin sayını göstərin.
Xalqla həmrəy olduqlarını bildirmək üçün kənd camaatı meydana doğru axışırdı.
A) 5
B) 4
C) 1
D) 3
E) 2
Hansı sıradakı sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırdıqca k-y, q-ğ əvəzlənməsi baş verir ?
A) bioloq, kəpənək
B) bayraq, texnik
C) kələk, filoloq
D) ələk, dalaq
E) bulaq, mexanik
Aşağıdakı sözlərdən hansının tərkibində dodaqlanan sait iştirak etmir ?
A) zəhmətkeş
B) ədəbiyyatşünas
C) təvazökar
D) özfəaliyyat
E) köməkçi
Aşağıdakı nümunələrdən sinonimlər cərgəsini tapın.
A) çevrə, dəyirmi, kub
B) ürək, qəlb, könül
C) uzun, hündür, orta
D) mehriban, gülümsər, bədbin
E) dünya, kainat, həyat
Hansı cərgədəki sözlərdə ahəng qanunu pozulmuşdur ?
A) ovçu, beşinci
B) arı, kitabxana
C) Azərbaycan, kitab
D) albalı, bənövşəyi
E) gümüş, sürməyi
Sözlərdən hansında apostrof düzgün qoyulmuşdur ?
1. mə`lumat           2. he`yət        3. ən`ənə
4. ə`la                    5. bə`zən       6.tə`sir
A) 1, 3, 5
B) 1, 4, 6
C) 1, 2, 4
D) 4, 6
E) 2, 4
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top