Tapılan ümumi test sayı : 43

"Səbr eylə!" satirası M.Ə.Sabir üslubunu xarakterizə edən hansı cəhəti ilə seçilir ?
A) mənfi tipin dilindən yazılmışdır;
B) kinayə üsulundan istifadə edilməklə, yoxsullara müraciət formasında yazılmışdır;
C) fikrin birbaşa ifadəsi yolu ilə yoxsullara müraciətlə yazılmışdır;
D) Sabirin o biri satiralarından elə bir özünəməxsus cəhəti ilə seçilmir
E) sadəlövh bir kəndlinin dilindən yazılmışdır;
Hamlet əsərində aktyorların oynayacağı tamaşaya əlavə etdiyi "Siçan tələsi" ilə faciə qəhrəmanı hansı məqsədi izləyirdi ?
A) kölgədən gördüklərinin həqiqət olub olmadığını yoxlamaqla tərəddüdlərinə son qoyub qəti qərar vermək;
B) "dünyanın əşrəfi" saydığı insanın daxili ziddiyyətlərini göstərmək, öz arzu və niyyətlərini daha geniş auditoriyaya çıxarmaq;
C) köhnə dostları olan truppa üzvlərinin yüksək faciə aktyorları olduqlarını nümayiş etdirmək;
D) aktyorların əvvəlcədən hazırladığı bu tamaşanın kral Klavdinin, anası kraliçanın zövqünə uyğun daha ciddi dram ünsürləri ilə zənginləşdirmək.
E) Saray mühitinin çirkabını, hər cür münasibətin müəyyən mənafe üzərində qurulduğunu göstərmək;
M.F.Axundov dramatik janırlar içərisində niyə məhz komediyanı seçmişdir ?
A) Azərbaycan ədəbiyyatında komediya janrının müəyyən ən`ənəsi var idi;
B) komediya kiçik həcimli əsər idi, səhnəyə qoyulmaqla asan yayıla bilərdi;
C) dramatik əsər olmaq e`tibarı ilə komediya yazmaq daha asan idi;
D) ona dostları komediya janrından başlamağı tövsiyyə etmişdilər;
E) komediya tənqidi əsər olduğundan ictimai qüsurlar əleyhinə qüvvətli mübarizə vasitəsi idi;
Aşıq Ələsgərdən verilmiş aşağıdakı misralarda hansı bədii təsvir vasitəsi var ?
Ala yanağına, bal dodağına
Baxan kimi ağlım çaşdı, Güləndam!
A) metafora
B) metonimiya
C) spitet
D) təşbeh
E) simvol
Burada nəyi heca vəzninin əlaməti kimi götürmək olmaz ?
A) misralarda uzun və qısa hecaların mütənasib növbələnməsi
B) onun Azərbaycan xalq şe`rinin yeganə vəzn olması
C) bölgünün bütöv söz prinsipinə əsaslanması
D) misra bölümlərində hecaların sayı
E) misralarda hecaların sayca bərabərliyi
"Mən kimi əldə yox ixtiyarın,
Bir özgə əlindədir məharın" -
misraları M.Füzulinin hansı qəhrəmanının dilindən deyilir ?
A) Nofəlin
B) Məcnunun atasının
C) Leylinin
D) Məcnunun
E) İbin Səlamın
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatına ən mühüm ədəbi hadisə:
A) farsca yazan şairlərin hökümdarlar tərəfindən himayə olunması
B) qəzəl janrının məhdud çərçivədən çıxıb ən mühüm ictimai mətləbləri də əhatə etməsi;
C) Azərbaycan dilində yazan şairlərin çoxalması;
D) poema janrının inkişafı
E) Nizami ən`ənələrinin davam etdirilməsi
Nizami "Xəmsə"sinə daxil edilən hansı poema vahid sujet xəttinə malik olmayıb, ayrı-ayrı mənzum hekayələrdən ibarətdir ?
A) "Leyli və Məcnun"
B) "Sirlər xəzinəsi"
C) "Yeddi gözəl"
D) "Xosrov və Şirin"
E) "İsgəndərnamə"
Aşağıdakı əsərlərdən biri Xaqaninin deyil:
A) "Mədain xərabələri"
B) "Həbsiyyə"
C) "Qəsideyi-şiniyyə"
D) "Dəhnamə"
E) "Töhvətül-İraqeyin"
"Kitabi Dədə Qorqud"un müqəddiməsində nədən bəhs olunur?
A) Qazan xanın anadan olmasından və Bayandır xanla qohumluğundan;
B) oğuz tayfalarının ən`ələrindən, həyat tərzindən;
C) Dədə Qorqudun anadan olması, şəxsiyyəti, qeyri-adi xüsusiyyətləri, ona aid edilən atalar sözlərindən və onun qadınları dörd soya bölməsindən
D) Bayandır xanın nəsil tarixindən Qazanın onunla qohum olmasından;
E) Alp Aruzla Qazan xanın düşmən olmasından və Beyrəyin öldürülməsindən;
Bayatıya verilmiş tə`riflərdən hansı dəqiqdir ?
A) bir bənddən ibarət, aaba formasında qafiyələnən şe`r şəkli
B) cəmi dörd misradan ibarət, aaba formasında qafiyələnən yeddi hecalı lirik şe`r şəkli
C) cəmi dörd misradan ibarət, aaba formasında qfiyələnən şe`r şəkli
D) cəmi dörd misradan ibarət, yeddi hecalı şe`r şəkli
E) hər misrası yeddi hecalı, əsas fikri üçüncü və dördüncü misralarda verilən bir bəndlik şe`r şəkli
Məhsəti Gəncəvi  yaradıcılığı üçün səciyyəvi şe`r şəkli.
A) qəzəl
B) qit`ə
C) qəsidə
D) rübai
E) məsnəvi
Südabə obrazı H.Cavidin hansı əsərindədir ?
A) "Səyavuş"
B) "Azər"
C) "Xəyyam"
D) "Şeyx Sən`an"
E) "İblis"
S.Vurğun "Vaqif" pyesində şöhrətə aldanışın faciəsi hansı obrazın şəxsində göstərilmişdir ?
A) Tamara
B) Gülnar
C) Tükəzban
D) Əminə
E) Xuraman
C.Cabbarlı yaradıcılığının birinci dövrünə aid əsəri göstərin:
A) "Oqtay Eloğlu"
B) "Dönüş"
C) "Od gəlini"
D) "Sevil"
E) "Nəsrəddin şah"
Hansı sırada budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı sözlə bağlanmışdır ?
A) Əgər hazırlaşıbsa, yaxşı cavab verəcək.
B) Heç nədən qorxmurdu, çünki biliyinə arxayın idi.
C) Nə qədər deyiblər, o qədər də gətirərsən.
D) Elə oğul lazımdır ki, ölümdən qorxmasın.
E) Bütün günü  işləmişdisə də, yenə yorğun deyildi.
"Rüxsarə inanırdı ki, onun apardığı mübarizə haqq işidir" tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlə hansı növdədir ?
A) məqsəd budaq cümləsi
B) xəbər budaq cümləsi
C) mübtəda budaq cümləsi
D) tamamlıq budaq cümləsi
E) səbəb budaq cümləsi
Başqa, savayı,əlavə, qeyri sözlərinin köməyi ilə cümlənin hansı üzvü xüsusiləşir ?
A) xəbər
B) tamamlıq
C) mübtəda
D) zərflik
E) tə`yin
Şəxssiz cümləni göstərin:
A) Oyunun başlanmasına az qalıb.
B) Cücəni payızda sayarlar.
C) Hamı narahat idi.
D) Onu direktorun yanına çağırdılar.
E) Bayaqdan sizi gözləyirəm.
"Dağdan enəndə" fe`li birləşməsində tabe tərəf hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunmuşdur ?
A) fe`li sifələ
B) zərflə
C) isimlə
D) əvəzliklə
E) qoşma ilə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top