Tapılan ümumi test sayı : 43

"Səbr eylə!" satirası M.Ə.Sabir üslubunu xarakterizə edən hansı cəhəti ilə seçilir ?
A) mənfi tipin dilindən yazılmışdır;
B) sadəlövh bir kəndlinin dilindən yazılmışdır;
C) kinayə üsulundan istifadə edilməklə, yoxsullara müraciət formasında yazılmışdır;
D) fikrin birbaşa ifadəsi yolu ilə yoxsullara müraciətlə yazılmışdır;
E) Sabirin o biri satiralarından elə bir özünəməxsus cəhəti ilə seçilmir
Hamlet əsərində aktyorların oynayacağı tamaşaya əlavə etdiyi "Siçan tələsi" ilə faciə qəhrəmanı hansı məqsədi izləyirdi ?
A) aktyorların əvvəlcədən hazırladığı bu tamaşanın kral Klavdinin, anası kraliçanın zövqünə uyğun daha ciddi dram ünsürləri ilə zənginləşdirmək.
B) "dünyanın əşrəfi" saydığı insanın daxili ziddiyyətlərini göstərmək, öz arzu və niyyətlərini daha geniş auditoriyaya çıxarmaq;
C) köhnə dostları olan truppa üzvlərinin yüksək faciə aktyorları olduqlarını nümayiş etdirmək;
D) kölgədən gördüklərinin həqiqət olub olmadığını yoxlamaqla tərəddüdlərinə son qoyub qəti qərar vermək;
E) Saray mühitinin çirkabını, hər cür münasibətin müəyyən mənafe üzərində qurulduğunu göstərmək;
M.F.Axundov dramatik janırlar içərisində niyə məhz komediyanı seçmişdir ?
A) Azərbaycan ədəbiyyatında komediya janrının müəyyən ən`ənəsi var idi;
B) komediya tənqidi əsər olduğundan ictimai qüsurlar əleyhinə qüvvətli mübarizə vasitəsi idi;
C) dramatik əsər olmaq e`tibarı ilə komediya yazmaq daha asan idi;
D) ona dostları komediya janrından başlamağı tövsiyyə etmişdilər;
E) komediya kiçik həcimli əsər idi, səhnəyə qoyulmaqla asan yayıla bilərdi;
Aşıq Ələsgərdən verilmiş aşağıdakı misralarda hansı bədii təsvir vasitəsi var ?
Ala yanağına, bal dodağına
Baxan kimi ağlım çaşdı, Güləndam!
A) təşbeh
B) simvol
C) metafora
D) spitet
E) metonimiya
Burada nəyi heca vəzninin əlaməti kimi götürmək olmaz ?
A) onun Azərbaycan xalq şe`rinin yeganə vəzn olması
B) bölgünün bütöv söz prinsipinə əsaslanması
C) misra bölümlərində hecaların sayı
D) misralarda hecaların sayca bərabərliyi
E) misralarda uzun və qısa hecaların mütənasib növbələnməsi
"Mən kimi əldə yox ixtiyarın,
Bir özgə əlindədir məharın" -
misraları M.Füzulinin hansı qəhrəmanının dilindən deyilir ?
A) Leylinin
B) Məcnunun atasının
C) Nofəlin
D) İbin Səlamın
E) Məcnunun
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatına ən mühüm ədəbi hadisə:
A) Azərbaycan dilində yazan şairlərin çoxalması;
B) poema janrının inkişafı
C) farsca yazan şairlərin hökümdarlar tərəfindən himayə olunması
D) Nizami ən`ənələrinin davam etdirilməsi
E) qəzəl janrının məhdud çərçivədən çıxıb ən mühüm ictimai mətləbləri də əhatə etməsi;
Nizami "Xəmsə"sinə daxil edilən hansı poema vahid sujet xəttinə malik olmayıb, ayrı-ayrı mənzum hekayələrdən ibarətdir ?
A) "Sirlər xəzinəsi"
B) "Yeddi gözəl"
C) "Xosrov və Şirin"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "İsgəndərnamə"
Aşağıdakı əsərlərdən biri Xaqaninin deyil:
A) "Töhvətül-İraqeyin"
B) "Həbsiyyə"
C) "Dəhnamə"
D) "Qəsideyi-şiniyyə"
E) "Mədain xərabələri"
"Kitabi Dədə Qorqud"un müqəddiməsində nədən bəhs olunur?
A) Dədə Qorqudun anadan olması, şəxsiyyəti, qeyri-adi xüsusiyyətləri, ona aid edilən atalar sözlərindən və onun qadınları dörd soya bölməsindən
B) Bayandır xanın nəsil tarixindən Qazanın onunla qohum olmasından;
C) Qazan xanın anadan olmasından və Bayandır xanla qohumluğundan;
D) oğuz tayfalarının ən`ələrindən, həyat tərzindən;
E) Alp Aruzla Qazan xanın düşmən olmasından və Beyrəyin öldürülməsindən;
Bayatıya verilmiş tə`riflərdən hansı dəqiqdir ?
A) bir bənddən ibarət, aaba formasında qafiyələnən şe`r şəkli
B) cəmi dörd misradan ibarət, aaba formasında qfiyələnən şe`r şəkli
C) hər misrası yeddi hecalı, əsas fikri üçüncü və dördüncü misralarda verilən bir bəndlik şe`r şəkli
D) cəmi dörd misradan ibarət, aaba formasında qafiyələnən yeddi hecalı lirik şe`r şəkli
E) cəmi dörd misradan ibarət, yeddi hecalı şe`r şəkli
Məhsəti Gəncəvi  yaradıcılığı üçün səciyyəvi şe`r şəkli.
A) rübai
B) qit`ə
C) qəzəl
D) məsnəvi
E) qəsidə
Südabə obrazı H.Cavidin hansı əsərindədir ?
A) "Xəyyam"
B) "Şeyx Sən`an"
C) "İblis"
D) "Səyavuş"
E) "Azər"
S.Vurğun "Vaqif" pyesində şöhrətə aldanışın faciəsi hansı obrazın şəxsində göstərilmişdir ?
A) Tamara
B) Xuraman
C) Gülnar
D) Tükəzban
E) Əminə
C.Cabbarlı yaradıcılığının birinci dövrünə aid əsəri göstərin:
A) "Sevil"
B) "Oqtay Eloğlu"
C) "Dönüş"
D) "Od gəlini"
E) "Nəsrəddin şah"
Hansı sırada budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı sözlə bağlanmışdır ?
A) Əgər hazırlaşıbsa, yaxşı cavab verəcək.
B) Nə qədər deyiblər, o qədər də gətirərsən.
C) Heç nədən qorxmurdu, çünki biliyinə arxayın idi.
D) Bütün günü  işləmişdisə də, yenə yorğun deyildi.
E) Elə oğul lazımdır ki, ölümdən qorxmasın.
"Rüxsarə inanırdı ki, onun apardığı mübarizə haqq işidir" tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlə hansı növdədir ?
A) səbəb budaq cümləsi
B) xəbər budaq cümləsi
C) məqsəd budaq cümləsi
D) tamamlıq budaq cümləsi
E) mübtəda budaq cümləsi
Başqa, savayı,əlavə, qeyri sözlərinin köməyi ilə cümlənin hansı üzvü xüsusiləşir ?
A) tamamlıq
B) zərflik
C) mübtəda
D) tə`yin
E) xəbər
Şəxssiz cümləni göstərin:
A) Onu direktorun yanına çağırdılar.
B) Cücəni payızda sayarlar.
C) Bayaqdan sizi gözləyirəm.
D) Oyunun başlanmasına az qalıb.
E) Hamı narahat idi.
"Dağdan enəndə" fe`li birləşməsində tabe tərəf hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunmuşdur ?
A) qoşma ilə
B) zərflə
C) isimlə
D) fe`li sifələ
E) əvəzliklə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top