Tapılan ümumi test sayı : 43

"Səbr eylə!" satirası M.Ə.Sabir üslubunu xarakterizə edən hansı cəhəti ilə seçilir ?
A) kinayə üsulundan istifadə edilməklə, yoxsullara müraciət formasında yazılmışdır;
B) Sabirin o biri satiralarından elə bir özünəməxsus cəhəti ilə seçilmir
C) fikrin birbaşa ifadəsi yolu ilə yoxsullara müraciətlə yazılmışdır;
D) sadəlövh bir kəndlinin dilindən yazılmışdır;
E) mənfi tipin dilindən yazılmışdır;
Hamlet əsərində aktyorların oynayacağı tamaşaya əlavə etdiyi "Siçan tələsi" ilə faciə qəhrəmanı hansı məqsədi izləyirdi ?
A) Saray mühitinin çirkabını, hər cür münasibətin müəyyən mənafe üzərində qurulduğunu göstərmək;
B) aktyorların əvvəlcədən hazırladığı bu tamaşanın kral Klavdinin, anası kraliçanın zövqünə uyğun daha ciddi dram ünsürləri ilə zənginləşdirmək.
C) "dünyanın əşrəfi" saydığı insanın daxili ziddiyyətlərini göstərmək, öz arzu və niyyətlərini daha geniş auditoriyaya çıxarmaq;
D) köhnə dostları olan truppa üzvlərinin yüksək faciə aktyorları olduqlarını nümayiş etdirmək;
E) kölgədən gördüklərinin həqiqət olub olmadığını yoxlamaqla tərəddüdlərinə son qoyub qəti qərar vermək;
M.F.Axundov dramatik janırlar içərisində niyə məhz komediyanı seçmişdir ?
A) komediya tənqidi əsər olduğundan ictimai qüsurlar əleyhinə qüvvətli mübarizə vasitəsi idi;
B) dramatik əsər olmaq e`tibarı ilə komediya yazmaq daha asan idi;
C) komediya kiçik həcimli əsər idi, səhnəyə qoyulmaqla asan yayıla bilərdi;
D) Azərbaycan ədəbiyyatında komediya janrının müəyyən ən`ənəsi var idi;
E) ona dostları komediya janrından başlamağı tövsiyyə etmişdilər;
Aşıq Ələsgərdən verilmiş aşağıdakı misralarda hansı bədii təsvir vasitəsi var ?
Ala yanağına, bal dodağına
Baxan kimi ağlım çaşdı, Güləndam!
A) simvol
B) spitet
C) təşbeh
D) metafora
E) metonimiya
Burada nəyi heca vəzninin əlaməti kimi götürmək olmaz ?
A) misralarda uzun və qısa hecaların mütənasib növbələnməsi
B) misra bölümlərində hecaların sayı
C) onun Azərbaycan xalq şe`rinin yeganə vəzn olması
D) misralarda hecaların sayca bərabərliyi
E) bölgünün bütöv söz prinsipinə əsaslanması
"Mən kimi əldə yox ixtiyarın,
Bir özgə əlindədir məharın" -
misraları M.Füzulinin hansı qəhrəmanının dilindən deyilir ?
A) Məcnunun atasının
B) Nofəlin
C) Məcnunun
D) Leylinin
E) İbin Səlamın
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatına ən mühüm ədəbi hadisə:
A) poema janrının inkişafı
B) qəzəl janrının məhdud çərçivədən çıxıb ən mühüm ictimai mətləbləri də əhatə etməsi;
C) farsca yazan şairlərin hökümdarlar tərəfindən himayə olunması
D) Azərbaycan dilində yazan şairlərin çoxalması;
E) Nizami ən`ənələrinin davam etdirilməsi
Nizami "Xəmsə"sinə daxil edilən hansı poema vahid sujet xəttinə malik olmayıb, ayrı-ayrı mənzum hekayələrdən ibarətdir ?
A) "Sirlər xəzinəsi"
B) "Xosrov və Şirin"
C) "Yeddi gözəl"
D) "Leyli və Məcnun"
E) "İsgəndərnamə"
Aşağıdakı əsərlərdən biri Xaqaninin deyil:
A) "Həbsiyyə"
B) "Töhvətül-İraqeyin"
C) "Dəhnamə"
D) "Qəsideyi-şiniyyə"
E) "Mədain xərabələri"
"Kitabi Dədə Qorqud"un müqəddiməsində nədən bəhs olunur?
A) Qazan xanın anadan olmasından və Bayandır xanla qohumluğundan;
B) Bayandır xanın nəsil tarixindən Qazanın onunla qohum olmasından;
C) Dədə Qorqudun anadan olması, şəxsiyyəti, qeyri-adi xüsusiyyətləri, ona aid edilən atalar sözlərindən və onun qadınları dörd soya bölməsindən
D) Alp Aruzla Qazan xanın düşmən olmasından və Beyrəyin öldürülməsindən;
E) oğuz tayfalarının ən`ələrindən, həyat tərzindən;
Bayatıya verilmiş tə`riflərdən hansı dəqiqdir ?
A) cəmi dörd misradan ibarət, yeddi hecalı şe`r şəkli
B) bir bənddən ibarət, aaba formasında qafiyələnən şe`r şəkli
C) cəmi dörd misradan ibarət, aaba formasında qafiyələnən yeddi hecalı lirik şe`r şəkli
D) cəmi dörd misradan ibarət, aaba formasında qfiyələnən şe`r şəkli
E) hər misrası yeddi hecalı, əsas fikri üçüncü və dördüncü misralarda verilən bir bəndlik şe`r şəkli
Məhsəti Gəncəvi  yaradıcılığı üçün səciyyəvi şe`r şəkli.
A) məsnəvi
B) rübai
C) qəsidə
D) qəzəl
E) qit`ə
Südabə obrazı H.Cavidin hansı əsərindədir ?
A) "Azər"
B) "Səyavuş"
C) "İblis"
D) "Şeyx Sən`an"
E) "Xəyyam"
S.Vurğun "Vaqif" pyesində şöhrətə aldanışın faciəsi hansı obrazın şəxsində göstərilmişdir ?
A) Xuraman
B) Gülnar
C) Əminə
D) Tükəzban
E) Tamara
C.Cabbarlı yaradıcılığının birinci dövrünə aid əsəri göstərin:
A) "Od gəlini"
B) "Sevil"
C) "Nəsrəddin şah"
D) "Oqtay Eloğlu"
E) "Dönüş"
Hansı sırada budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı sözlə bağlanmışdır ?
A) Elə oğul lazımdır ki, ölümdən qorxmasın.
B) Nə qədər deyiblər, o qədər də gətirərsən.
C) Heç nədən qorxmurdu, çünki biliyinə arxayın idi.
D) Bütün günü  işləmişdisə də, yenə yorğun deyildi.
E) Əgər hazırlaşıbsa, yaxşı cavab verəcək.
"Rüxsarə inanırdı ki, onun apardığı mübarizə haqq işidir" tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlə hansı növdədir ?
A) səbəb budaq cümləsi
B) mübtəda budaq cümləsi
C) xəbər budaq cümləsi
D) tamamlıq budaq cümləsi
E) məqsəd budaq cümləsi
Başqa, savayı,əlavə, qeyri sözlərinin köməyi ilə cümlənin hansı üzvü xüsusiləşir ?
A) tamamlıq
B) tə`yin
C) mübtəda
D) zərflik
E) xəbər
Şəxssiz cümləni göstərin:
A) Hamı narahat idi.
B) Onu direktorun yanına çağırdılar.
C) Oyunun başlanmasına az qalıb.
D) Bayaqdan sizi gözləyirəm.
E) Cücəni payızda sayarlar.
"Dağdan enəndə" fe`li birləşməsində tabe tərəf hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunmuşdur ?
A) əvəzliklə
B) isimlə
C) zərflə
D) qoşma ilə
E) fe`li sifələ
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top