Tapılan ümumi test sayı : 43

"Səbr eylə!" satirası M.Ə.Sabir üslubunu xarakterizə edən hansı cəhəti ilə seçilir ?
A) mənfi tipin dilindən yazılmışdır;
B) Sabirin o biri satiralarından elə bir özünəməxsus cəhəti ilə seçilmir
C) fikrin birbaşa ifadəsi yolu ilə yoxsullara müraciətlə yazılmışdır;
D) sadəlövh bir kəndlinin dilindən yazılmışdır;
E) kinayə üsulundan istifadə edilməklə, yoxsullara müraciət formasında yazılmışdır;
Hamlet əsərində aktyorların oynayacağı tamaşaya əlavə etdiyi "Siçan tələsi" ilə faciə qəhrəmanı hansı məqsədi izləyirdi ?
A) "dünyanın əşrəfi" saydığı insanın daxili ziddiyyətlərini göstərmək, öz arzu və niyyətlərini daha geniş auditoriyaya çıxarmaq;
B) kölgədən gördüklərinin həqiqət olub olmadığını yoxlamaqla tərəddüdlərinə son qoyub qəti qərar vermək;
C) Saray mühitinin çirkabını, hər cür münasibətin müəyyən mənafe üzərində qurulduğunu göstərmək;
D) aktyorların əvvəlcədən hazırladığı bu tamaşanın kral Klavdinin, anası kraliçanın zövqünə uyğun daha ciddi dram ünsürləri ilə zənginləşdirmək.
E) köhnə dostları olan truppa üzvlərinin yüksək faciə aktyorları olduqlarını nümayiş etdirmək;
M.F.Axundov dramatik janırlar içərisində niyə məhz komediyanı seçmişdir ?
A) dramatik əsər olmaq e`tibarı ilə komediya yazmaq daha asan idi;
B) komediya kiçik həcimli əsər idi, səhnəyə qoyulmaqla asan yayıla bilərdi;
C) ona dostları komediya janrından başlamağı tövsiyyə etmişdilər;
D) Azərbaycan ədəbiyyatında komediya janrının müəyyən ən`ənəsi var idi;
E) komediya tənqidi əsər olduğundan ictimai qüsurlar əleyhinə qüvvətli mübarizə vasitəsi idi;
Aşıq Ələsgərdən verilmiş aşağıdakı misralarda hansı bədii təsvir vasitəsi var ?
Ala yanağına, bal dodağına
Baxan kimi ağlım çaşdı, Güləndam!
A) təşbeh
B) metonimiya
C) spitet
D) simvol
E) metafora
Burada nəyi heca vəzninin əlaməti kimi götürmək olmaz ?
A) misralarda hecaların sayca bərabərliyi
B) bölgünün bütöv söz prinsipinə əsaslanması
C) misra bölümlərində hecaların sayı
D) onun Azərbaycan xalq şe`rinin yeganə vəzn olması
E) misralarda uzun və qısa hecaların mütənasib növbələnməsi
"Mən kimi əldə yox ixtiyarın,
Bir özgə əlindədir məharın" -
misraları M.Füzulinin hansı qəhrəmanının dilindən deyilir ?
A) Məcnunun
B) Nofəlin
C) Məcnunun atasının
D) Leylinin
E) İbin Səlamın
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatına ən mühüm ədəbi hadisə:
A) poema janrının inkişafı
B) qəzəl janrının məhdud çərçivədən çıxıb ən mühüm ictimai mətləbləri də əhatə etməsi;
C) Azərbaycan dilində yazan şairlərin çoxalması;
D) Nizami ən`ənələrinin davam etdirilməsi
E) farsca yazan şairlərin hökümdarlar tərəfindən himayə olunması
Nizami "Xəmsə"sinə daxil edilən hansı poema vahid sujet xəttinə malik olmayıb, ayrı-ayrı mənzum hekayələrdən ibarətdir ?
A) "Xosrov və Şirin"
B) "Leyli və Məcnun"
C) "Sirlər xəzinəsi"
D) "Yeddi gözəl"
E) "İsgəndərnamə"
Aşağıdakı əsərlərdən biri Xaqaninin deyil:
A) "Mədain xərabələri"
B) "Dəhnamə"
C) "Qəsideyi-şiniyyə"
D) "Töhvətül-İraqeyin"
E) "Həbsiyyə"
"Kitabi Dədə Qorqud"un müqəddiməsində nədən bəhs olunur?
A) Dədə Qorqudun anadan olması, şəxsiyyəti, qeyri-adi xüsusiyyətləri, ona aid edilən atalar sözlərindən və onun qadınları dörd soya bölməsindən
B) Alp Aruzla Qazan xanın düşmən olmasından və Beyrəyin öldürülməsindən;
C) Bayandır xanın nəsil tarixindən Qazanın onunla qohum olmasından;
D) Qazan xanın anadan olmasından və Bayandır xanla qohumluğundan;
E) oğuz tayfalarının ən`ələrindən, həyat tərzindən;
Bayatıya verilmiş tə`riflərdən hansı dəqiqdir ?
A) cəmi dörd misradan ibarət, aaba formasında qfiyələnən şe`r şəkli
B) bir bənddən ibarət, aaba formasında qafiyələnən şe`r şəkli
C) cəmi dörd misradan ibarət, aaba formasında qafiyələnən yeddi hecalı lirik şe`r şəkli
D) cəmi dörd misradan ibarət, yeddi hecalı şe`r şəkli
E) hər misrası yeddi hecalı, əsas fikri üçüncü və dördüncü misralarda verilən bir bəndlik şe`r şəkli
Məhsəti Gəncəvi  yaradıcılığı üçün səciyyəvi şe`r şəkli.
A) məsnəvi
B) qəzəl
C) qəsidə
D) qit`ə
E) rübai
Südabə obrazı H.Cavidin hansı əsərindədir ?
A) "Səyavuş"
B) "Şeyx Sən`an"
C) "Azər"
D) "İblis"
E) "Xəyyam"
S.Vurğun "Vaqif" pyesində şöhrətə aldanışın faciəsi hansı obrazın şəxsində göstərilmişdir ?
A) Gülnar
B) Tamara
C) Xuraman
D) Əminə
E) Tükəzban
C.Cabbarlı yaradıcılığının birinci dövrünə aid əsəri göstərin:
A) "Nəsrəddin şah"
B) "Od gəlini"
C) "Dönüş"
D) "Oqtay Eloğlu"
E) "Sevil"
Hansı sırada budaq cümlə baş cümləyə bağlayıcı sözlə bağlanmışdır ?
A) Elə oğul lazımdır ki, ölümdən qorxmasın.
B) Nə qədər deyiblər, o qədər də gətirərsən.
C) Heç nədən qorxmurdu, çünki biliyinə arxayın idi.
D) Əgər hazırlaşıbsa, yaxşı cavab verəcək.
E) Bütün günü  işləmişdisə də, yenə yorğun deyildi.
"Rüxsarə inanırdı ki, onun apardığı mübarizə haqq işidir" tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlə hansı növdədir ?
A) məqsəd budaq cümləsi
B) səbəb budaq cümləsi
C) tamamlıq budaq cümləsi
D) xəbər budaq cümləsi
E) mübtəda budaq cümləsi
Başqa, savayı,əlavə, qeyri sözlərinin köməyi ilə cümlənin hansı üzvü xüsusiləşir ?
A) zərflik
B) xəbər
C) tə`yin
D) mübtəda
E) tamamlıq
Şəxssiz cümləni göstərin:
A) Bayaqdan sizi gözləyirəm.
B) Onu direktorun yanına çağırdılar.
C) Hamı narahat idi.
D) Oyunun başlanmasına az qalıb.
E) Cücəni payızda sayarlar.
"Dağdan enəndə" fe`li birləşməsində tabe tərəf hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunmuşdur ?
A) qoşma ilə
B) fe`li sifələ
C) zərflə
D) əvəzliklə
E) isimlə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top