Tapılan ümumi test sayı : 43

Müəyyənlik bildirən yiyəlik hala aid edilən əlamətlərdən biri səhvdir ?
A) Bu hal III növ ismi söz birləşməsinin birinci tərəfi olur.
B) Kimin? nəyin? haranın? suallarından birinə cavab verir.
C) Mə`nasına görə müəyyənlik bildirir.
D) Bu halda işlənən söz cümlənin xəbəri ola bilmir.
E) Kimi, qədər, tək, ilə qoşmaları bu halda olan sözlərlə əlaqəyə girir.
"Həyat davam edir" cümləsi nə üçün cüttərkibli müxtəsər cümlə sayılır ?
A) baş üzvlərin hər ikisi
B) bitmə intonasiyası ilə tələffüz olunduğuna görə
C) mübtəda ilə xəbər arasında uzlaşma olduğuna görə
D) müxtəsər fikir ifadə etdiyinə görə
E) yalnız baş üzvlərdən ibarət olduğuna görə
"Cəld tərpənən" fe`li birləşməsinin tərəfəri arasında hansı sintaktik əlaqə vardır ?
A) yanaşma
B) sintaktik əlaqə yoxdur
C) idarə
D) uzlaşma
E) tabesizlik
Tabe tərəfi sifətlə ifadə olunan I növ ismi söz birləşməsini göstərin.
A) bu məsələ
B) rezin çəkmə
C) ağır döyüş
D) görüləsi iş
E) beş tələbə
İsmi xəbərli cüttərkibli sadə cümləni göstərin.
A) Yağışdan sonra təbiət də gözəlləşdi.
B) Yayın son günlərindən biri idi.
C) Həyat necə də gözəldir?!
D) Biz ondan tez-tez xəbər tuta bilmirik.
E) İlyas tapşırığı yazdı.
Yalnız yönlük hal tələb edən qoşmalar hansı sırada verilmişdir ?
A) kimi, qədər, tək
B) üçün, ilə, ötrü
C) başqa, savayı, özgə
D) tək, savayı, bəri
E) tərəf, doğru, sarı
"İlqarla Vüqar bağda işləyirlər" cümləsində İlqarla sözündəki la nədir ?
A) qoşma
B) ədat
C) bağlayıcı
D) fe`l düzəldən şəkilçi
E) zərf düzəldən şəkilçi
Fe`li sifət ən çox hansı cümlə üzvü vəzifəsində işlənir ?
A) mübtəda
B) tə`yin
C) tamamlıq
D) xəbər
E) zərflik
Aşağıdakılar fe`li sifət şəkilçiləri kimi  verilmişdir. Səhv olanı göstərin.
A) -malı(-məli)
B) -acaq(-əcək)
C) -ası(-əsi)
D) -qan(-kən)
E) -an(-ən)
"Axtardığınız mənzil aşağıdadır" cümləsində xəbər hansı nitq hissəsi ilə ifadə olunmuşdur ?
A) zərflə
B) isimlə
C) fe`llə
D) sifətlə
E) əvəzliklə
"Şəkil" sözünün fonetik təhlilində hansı mərhələdə səhvə yol verilmişdir ?
A) ə, i, inə, dodaqlanmayan saitlərdir.
B) Bu sözdə 5 səs (ş, ə, k, i, l) və 5 hərf (şe, ə, ke, i, el) vardır
C) ş, l kar, k cingiltili samitdir.
D) İki hecalı sözdür, vurğu ikinci hecaya düşür.
E) Sözdə incə saitlərin ahəngi gözlənmişdir.
Hansı sırada vergül düzgün qoyulmamışdır ?
A) O, doğrunu yalandan seçməyi bacarır.
B) Xülasə, çox şeydən danışmaq olar.
C) Aldığımız mə`lumata görə, müşavirə ayın axırında keçiriləcək.
D) Mən buraya atamın tapşırığına görə, gəlmişəm.
E) Bacım, Mətanət səni gözləyir.
Hansı sıra bütünlüklə yazılışı ilə tələffüzü arasında fərq olan sözlərdən ibarətdir ?
A) hətta, doqquz, koridor, avtobus
B) belə sıra yoxdur
C) çiçək, kitab, vicdan, rahat
D) doqquz, şkaf, həyat, bağban
E) hətta, iradə, atlas, avtobus
Fe`lin lazım forması hansı şəkilçi ilə düzəlir ?
A) -a(-ə)
B) -malı(-məli)
C) -acaq(-əcək)
D) -ası(-əsi)
E) -sa(-sə)
Sifət qrammatik mə`nasına görə nə bildirir ?
A) əşya
B) əlamət
C) hərəkət
D) sifətin konkret qrammatik mə`nası yoxdur
E) miqdar
"Çiçəklənmişdir" sözündə vurğu neçənci hecaya düşür ?
A) 1-ci
B) 2-ci
C) 4-cü
D) 5-ci
E) 3-cü
"Bütün" sözü əvəzliklərin hansı növünə daxildir ?
A) işarə
B) şəxs
C) tə`yini
D) qeyri-müəyyən
E) sual
Qeyri-müəyyən miqdar sayı hansı cümlədə işlənmişdir ?
A) İş saat 8-də başlanır.
B) Beşincilər daha sə`ylə çalışırlar.
C) Onun çox işlərdən xəbəri yoxdur.
D) Bu gün xüsusilə çox işləmisən.
E) Siz xeyli yorğun görünürsüz.
Fe`ldən düzələn sifətlərin verildiyi sıranı göstərin.
A) zarafatcıl, rəngli, mə`nəvi, əqli
B) saf, təmiz, əxlaqlı, bəyaz
C) məzmunsuz, duyğusuz, küçədəki, mənzərəli
D) kiçik, zəngin, dünənki qabaqcıl
E) bitkin, çalışqan, sönük, yorucu
Təsirlik hallı söz hansı birləşmədə işlənmişdir ?
A) Azərbaycan istiqlalı
B) elmi fəaliyyət
C) Xəzər dənizi
D) şabalıdı torpaqlar
E) dərsi öyrənmək
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top