Tapılan ümumi test sayı : 43

Sözlərin üçünün də omonim olduğu sıranı göstərin.
A) çay, qol, göz
B) yaz, gül, dolu
C) bal, xal, baş
D) çöl, bağ, ayaq
E) səhər, qaz, bel
ş, j səsləri nə üçün samit səslər sayılır ?
A) Bu səslər təkcə küydən ibarətdir.
B) Bu səslər sədalı səslərdir.
C) Bu səslərin tələffüzündə hava axını ağız boşluğunda müxtəlif maneələrə rast gəlir.
D) Bu səslərin tələffüzündə hava axını ağız boşluğunda heç bir maneəyə rast gəlmir.
E) Bu səslərin tələffüzündə səs telləri iştirak edir.
Hansı sıra yalnız dodaqlanmayan incə saitlərdən ibarətdir ?
A) ö, ü, ı
B) a, ı, o
C) e, ə, i
D) ə, ı, a
E) o, u, ə
Yoxlamadan sonra nəticə burada göstəriləcək
Top